Semcon - Tele2

advertisement
Konsten att få
23 kontor att
samarbeta som
ett.
Nu kan Semcon tacka
ja till fler uppdrag.
Semcon är ett internationellt teknikkonsultföretag inom ingenjörstjänster
och produktinformation. Här utvecklar 3 000 kompetenta och engagerade
medarbetare i nio länder framtiden tillsammans med sina kunder – vare
sig det handlar om fordon, energilösningar, läkemedel, telekom eller
utvecklingsintensiv industri. De erbjuder dessutom en mängd tjänster inom
kvalitet, utbildning och metodikutveckling.
Utmaningen – bättre och enklare samarbete
Precis som i de flesta andra delar av näringslivet är
konkurrensen i Semcons bransch tuff. Det handlar inte
bara om att leverera rätt kvalitet i rätt tid till kunderna.
Semcon måste också göra det så kostnadseffektivt som
möjligt för att kunna utveckla företaget.
I Sverige har Semcon 1 500 medarbetare fördelade på
23 kontor. På varje kontor finns i varje ögonblick en
viss kapacitet och en viss kompetens tillgänglig. För att
kunna tacka ja till alla intressanta uppdrag på alla orter,
och leve-rera dem på ett förstklassigt sätt, vill Semcon
ha möjlighet att skapa ett nära samarbete mellan
samtliga kontor.
En annan utmaning för Semcon är att använda sina
resurser så effektivt som möjligt. De uppdrag och projekt
som Semcon genomför för sina kunder utförs med
expertis som finns på Semcons olika kontor oavsett var
kunden befinner sig. På så sätt får kunderna hela tiden
tillgång till just den expertis som behövs i varje enskild
leverans.
Lösningen – rätt bandbredd på rätt plats
För 15 år sedan utvärderade Semcon alla stora nordiska
operatörer. Valet föll på Tele2.
– Tele2 erbjöd den bästa och kostnadseffektiv-aste
lösningen. Pris, funktion och hastighet, de var bättre på
alla delar av affären helt enkelt.
Sedan dess har vi med jämna mellanrum upp-graderat
främst hastigheter och redundans och vart tredje år
har vi konkurrensutsatt Tele2. Men vi har aldrig fått en
bättre lösning eller ett fördel-aktigare erbjudande från
någon annan av de stora operatörerna, säger Klas Elmby
som är CIO på Semcon.
Samtliga 23 kontor i Sverige är nu knutna till varandra
och de flesta kontor har en bandbredd mellan 10 och
100 Mbit/s. Huvudkontoret i Göteborg har hela 1 Gbit/s
och Semcon har där valt Redundans som tilläggstjänst.
Den tjänsten ökar säkerheten genom den alternativa
förbindelse som finns mellan Tele2s och Semcons lokala
nät. Om den primära förbindelsen bryts, exempelvis på
grund av grävningsarbeten, styrs trafiken automatiskt
över till den alternativa förbindelsen. Tjänsten ger
även skydd om primärförbindelsens kundplacerade
nätelement går sönder.
Tele2 är helhetsleverantör till Semcon. Före-taget valde
först Tele2 som leverantör av datanätet och därefter
lade man till även fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt
bredband. Semcon konkurrensutsätter Tele2 vart tredje
år även för dessa tjänster.
Resultatet – lägre kostnader och högre
konkurrenskraft
Semcon använder datanätet alltifrån för det mest
basala, som att skicka e-post och intranät, till att
underlätta samarbete via exempelvis MS Lync och
videokonferenser. Tack vare nätet kan man fördela
jobben mellan kontoren i stället för att flytta resurser.
Genom att skicka exempelvis CAD-filer, beräkningsdata
och vyer över varandras skrivbord samarbetar man på
flera kontor för att utföra kunduppdrag effektivt. Klas
Elmby betonar att nätet och Tele2s höga servicegrad
underlättar för Semcon att hålla ner kostnaderna och
vara konkurrenskraftiga.
– Om ett kontor tillfälligt behöver mer bandbredd
ordnar Tele2 det på mycket kort varsel. Det ger oss en
enorm flexibilitet. Driftstörningar förekommer extremt
sällan, vi har i princip aldrig stått stilla någon längre
tid. Och om hastigheten har sjunkit på ett kontor har
Tele2 kontaktat oss innan vi själva upptäckt det, och
frågat när de kan komma ut och lösa problemet. Den
proaktiviteten tycker jag om.
Klas Elmby menar att flexibiliteten och den höga
servicegraden går igen inom telefoni. Han utgår ifrån att
Semcon inte är Tele2s största kund men tycker ändå att
det känns så.
– Vi hade dålig mobiltäckning på ett kontor där vi bara
har ett fåtal medarbetare. Men Tele2 åkte ändå dit
och mätte för att se om en antenn kunde riktas om. De
visar förståelse för att kommunikation är lika viktigt
på det lilla kontoret som på det stora. Jag har talat med
kollegor i branschen som har andra operatörer och de
blir inte bemötta på det sättet, summerar Klas Elmby.
”Om ett kontor tillfälligt behöver mer
bandbredd ordnar Tele2 det på kort varsel. Det
ger oss en enorm flexibilitet. Driftstörningar
förekommer extremt sällan, vi har i princip
aldrig stått stilla någon längre tid.”
T2F_701_35-02
Klas Elmby, CIO på Semcon.
Lösningen i korthet
• Den interna och externa kommunikationen
har förenklats avsevärt.
• Växeloperatören kan röra sig fritt.
• Med en app kan medarbetarna rapportera in sin
status utan att belasta den centrala
administrationen.
• Med en callcenterfunktion får kunderna nu
snabbare och bättre hjälp.
Tele2 Växel Mobil
• Tele2 Växel Mobil har ett användarvänligt
gränssnitt.
• Tele2 sköter all teknik så att ditt företag slipper
investera i dyr hårdvara.
• Förutom tjänsterna som ingår finns
tilläggstjänster. De kan anpassas efter ditt
företags behov.
Download