Geologi

advertisement
Geologi
Geologi kommer vi att arbeta med mellan veckorna 45 och 50. Vi kommer att arbeta med jordens
inre krafter (t.ex. plattektonik och vulkanism) och se hur dessa påverkar vår jordskorpa samt se hur
jordens yttre krafter (t.ex. vittring och erosion) bryter ner jordskorpan. Vi kommer även att ta upp
hur dessa krafter påverkar oss människor. Förhoppningsvis kommer du att tycka att detta är riktigt
intressant!
Pedagogisk planering för år 7 i SO
Bedömning
Geologi
Under lektionerna kommer jag att bedöma hur
väl du kan beskriver och förklarar de
geologiska processerna. Fördjupningsarbetet
som du redovisar för klassen kommer jag att
bedöma hur du förklarar det du valt att
fördjupa dig i. Avslutningsvis kommer vi ha ett
prov där du får visa att du har
faktakunskaperna i geologi samt ifall du har
uppnått förståelsenivå.
Mål att sträva mot i Geografi:
”– utvecklar kunskaper om de naturgivna
processer som på såväl kort som lång sikt
formar och förändrar naturlandskapet,
– ökar sin förståelse för människans
levnadsvillkor genom vidgade kunskaper om
natur och samhälle och om sambanden
däremellan i olika delar av världen,
– utvecklar förmågan att reflektera kring och ta
medveten ställning till olika alternativ för
resursanvändning utifrån ett ekologiskt
tänkande,”
Tolkat och konkritiserat mål:
Du kommer att få utveckla din förmåga att se
på naturen och hur den påverkar oss
människor. Du kommer kunna förklara varför
berg uppstår, varför berg försvinner, varför
jordbävningar sker, varför tsunamis uppstår,
varför hela kontinenter rör sig! Du kommer
även kunna förklara hur dessa krafter påverkar
oss människor.
Undervisningen
På lektionerna kommer vi att gå igenom de
geologiska processerna i sin helhet. Er ett-pass
uppgift kommer att vara att först läsa om de
geologiska processerna i sin helhet för att
sedan kunna välja ut något som du vill
fördjupa dig i. Din fördjupning redovisas sedan
för klassen.
Download