Kommunfakta barn och familj 2017

advertisement
2017
Hedemora
Familjer med barn 0-17 år, efter familjetyp 2015
Kärnfamiljer
med barn 0-17 år
Ombildade familjer
med barn 0-17 år
Ensamstående mor
med barn 0-17 år
Ensamstående far
Kommunen
med barn 0-17 år
0
10
20
30
40
50
60
Riket
70
80
Procent
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn 0–17 år efter föräldrarnas sammanboendeform 2015
Sammanboendeform
Enligt folkbokföringen
Kommunen
Barn
Medelantal
Antal
% syskon*
Barn till sammanboende
gifta
sambor
Barn till ensamstående män
Barn till ensamstående kvinnor
Flyttat hemifrån eller ofullst. uppg.
Samtliga barn
2 174
1 296
878
133
469
24
2 800
78
46
31
5
17
1
100
1,5
1,6
1,2
0,8
1,3
..
1,4
Riket
Barn
Antal
1 000-tal
1 652
1 132
520
73
292
8
2 025
Barn till sammanboende
bor med båda biologiska föräldrar
mor+styvfar
far+styvmor
1 853
225
60
85
10
3
1,4
1,6
2,2
1 507
108
29
* Avser hemmaboende barn 0–21 år
Medelantal
% syskon*
82
56
26
4
14
0
100
1,3
1,5
1,1
0,9
1,2
..
1,3
91
7
2
1,3
1,5
1,8
Se vidare förklaringar i särskilt blad.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Hemmaboende ungdomar efter ålder 2015
Andel av ungdomarna i åldern 15–30 år som fortfarande bor hemma
Procent
Pojkar
Procent
100
Kommunen
Riket
80
Flickor
100
Kommunen
Riket
80
60
60
40
40
20
20
0
0
18
21
24
27
30
15
18
21
24
Ålder
Not: För information om kvaliteten i de olika tabellerna/diagrammen, se definitionerna för Barn&Familj
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
27
30
Ålder
SCB 2017
15
Hedemora
Biologiska föräldrar 2015
Barn som bor med båda föräldrarna 2015
Andel barn 0–17 år som bor med båda föräldrarna
Procent
Vid
6 års ålder 13 års ålder
100
80
Kommunen
Riket
60
40
73
78
17 års ålder
61
66
48
58
Andel (%) av alla i resp. ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
20
Riket
Kommunen
0
0
3
6
9
12
15
18
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Svensk och utländsk bakgrund 2015
Procentuell fördelning
Kommunen
0–5 år
Födelseland
Barn födda i Sverige
båda föräld. födda i Sverige
en förälder född utomlands
båda föräld. födda utomlands
6–12 år
Riket
13–17 år
0–17 år
0–17 år
94
76
8
7
88
75
9
4
83
75
7
1
89
75
8
4
91
65
12
13
6
0
12
0
17
0
11
0
9
1
Samtliga barn, %
100
100
100
100
100
Samtliga barn, antal
867
1 121
812
2 800
2 025 077
Barn födda utomlands
därav adoptivbarn
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn till förvärvsarb. föräldrar 2015
Barn till arbetslösa föräldrar 2015
Familjetyp
Familjetyp
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Sammanboende
Pappa
Mamma
87
81
90
82
Sammanboende
Pappa
Mamma
5
6
4
4
Ensamstående
Pappa
Mamma
82
68
86
71
Ensamstående
Pappa
Mamma
7
8
6
6
Föräldern förvärvsarbetar i november det aktuella året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Föräldern har varit arbetslös någon gång under året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år 2014
SCB 2017
Familjetyp
1 barn
Kom.
Riket
2 barn
Kom.
Riket
3 barn
Kom.
Riket
4+ barn
Kom.
Riket
Sammanboende föräldrar
Ensamstående pappor
Ensamstående mammor
476
303
236
530
301
247
518
336
254
572
343
280
538
278
263
569
349
291
490
..
351
500
321
308
Alla barnfamiljer
372
434
477
534
502
537
445
457
Avser medianinkomst, tkr
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB
Download