Befolkning
Befolkning efter ålder 1890, 1940, 2009 och 2025
Antal i 1 000-tal och procent av alla kvinnor och män
Befolkningens utveckling 1890–2009
Folkmängd
Kvinnor Män
1890
1920
1950
1970
1980
1990
2009
2 468
3 006
3 535
4 045
4 198
4 347
4 692
2 317
2 898
3 506
4 036
4 120
4 244
4 649
Levande födda
Kvinnor Män
65
67
56
54
47
60
54
68
72
60
57
50
64
58
Ålder
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1890
Antal i 1 000-tal och folkökning (‰)
Kvinnor
2 468
Döda
Kvinnor Män
41
39
35
37
42
46
46
41
39
35
43
50
49
44
6
4
2
2009
Invandrare
Utvandrare
Kvinnor Män
Kvinnor Män
1890
1920
1950
1970
1980
1990
2009
2
5
16
34
19
29
49
4
5
12
43
20
31
53
16
5
7
13
14
11
18
18
5
6
16
16
14
21
Årlig folkökning (‰)
Kvinnor Män
3,6
9,3
8,1
9,4
2,5
7,3
8,4
0,8
10,4
7,9
9,8
1,0
7,6
9,8
Källa: Befolkningsstatistik, SCB
4
2
2
0
0
Procent
4
Kvinnor
3 211
6
6
4
2
2025
Ålder
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Kvinnor
4 692
6
0
0
Procent
1940
Män
2 317
Män
4 649
2
4
6
4
0
0
Procent
Män
3 160
2
Ålder
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Kvinnor
4 974
6
Ålder
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2
0
0
Procent
4
6
Män
4 962
2
4
6
Källa: Befolkningsstatistik, Sveriges framtida befolkning 2009–2060, SCB
I slutet av 1800-talet var antalet utvandrare betydligt högre än
antalet invandrare. Under 1900-talet ökade antalet som invand­
rade. Detta bland annat till följd av arbetskraftsinvandring under
1950- och 1960-talen samt flykting- och anhöriginvandring sedan
1980-talet. År 2009 invandrade 102 280 personer till Sverige, det
är den högsta siffran sedan SCB började mäta invandringen i slu­
tet av 1800-talet. Utvandringen från Sverige uppgick samma år
till 39 240 personer.
Befolkningen har åldrats under 1900-talet. Barnens andel har
minskat, de äldres ökat. Andelen personer i yrkesverksamma
åldrar förändrades dock inte nämnvärt under 1900-talet. År
2025 kommer antalet barn och antalet i yrkesverksamma åldrar
att vara något fler än de är idag. Samtidigt kommer den äldre
åldersgruppen att stå för den största ökningen.
10 På tal om kvinnor och män
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån
På tal om kvinnor och män
11
Befolkning efter ålder 1900, 2009 och 2025
Ensamstående och gift/sambo efter ålder 2009
Procentuell fördelning
Procent
100
Kvinnor
Män
Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal
Procent
100
65– år
65-
80
80
20–64 år
20-64
60
60
0–19 år
0-19
40
40
20
20
0
0
1900 2009 2025
1900 2009 2025
Ensamstående
Gift/sambo
Totaltprocent
antal
Befolkningen efter svensk/utländsk bakgrund
och ålder 2009
Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal
0–19 år
Kv
M
Utrikes födda
Bosatta i Sverige
0–4 år1)
Bosatta i Sverige
5– år1)
Födda i Sverige
med båda föräldrarna
födda utomlands
med en förälder
född utomlands
med två föräldrar
födda i Sverige
Totalt procent
antal
20–64 år
Kv
M
65– år
Kv M
7
7
19
18
12
11
3
4
4
4
0
0
3
3
15
13
12
11
93
93
81
82
88
89
11
11
3
3
0
0
11
11
7
7
1
1
71
71
72
72
87
87
100 100
100 100
1 064 1 124 2 690 2 772
Ensamstående
Gift/sambo
Totaltprocent
antal
Källa: Befolkningsstatistik, Sveriges framtida befolkning 2009–2060, SCB
Ensamstående
Gift/sambo
Totaltprocent
antal
15–19 år
Kv
M
96
4
100
311
98
2
100
329
30–34 år
Kv
M
19
81
100
285
29
71
100
297
50–59 år
Kv
M
27
73
100
578
26
74
100
586
20–24 år
Kv
M
61
39
100
289
25–29 år
Kv
M
77
23
100
302
33 48
67 52
100 100
276 290
35–39 år
Kv
M
40–49 år
Kv
M
18
82
100
310
22
78
100
320
23 25
77 75
100 100
628 652
60–64 år
Kv
M
65–74 år
Kv
M
27
73
100
315
22
78
100
314
36 21
64 79
100 100
447 426
Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB
100 100
937 754
1 Antal år sedan senaste invandring.
Källa: Befolkningsstatistik, SCB
12 På tal om kvinnor och män
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån
På tal om kvinnor och män
13
Befolkningen i åldern 65 år och äldre efter
civilstånd och ålder 2009
Sammanboende, ensamboende och ensamstående
efter ålder 2008
Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal
Civilstånd
65–69 år
Kv
M
Ogifta
Gifta
Skilda
Änkor/änklingar
Totaltprocent
antal
8
59
21
12
100
258
12
66
18
4
100
255
Civilstånd
Ogifta
Gifta
Skilda
Änkor/änklingar
Totaltprocent
antal
80–84 år
Kv
M
5
8
30
62
11
10
53
20
100 100
146 100
70–74 år
Kv
M
6
53
19
22
100
198
Andel (%) av samtliga i åldersgruppen
75–79 år
Kv
M
9
67
17
7
100
181
6
9
43 66
15 13
37 12
100 100
169 135
85–89 år
Kv
M
6
7
16
54
9
7
69
32
100 100
108
60
90– år
Kv
M
6
7
6 37
7
5
81 51
100 100
58 22
Källa: Befolkningsstatistik, SCB
Återstående medellivslängd vid födelsen 1885–2009
Ålder
100
Kvinnor 2009: 83 år
80
M
Procent
100
Kvinnor
Män
Procent
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
20– 25– 45– 65– 70– 75– 80–
24 44 64 69 74 79
Ålder
20– 25– 45– 65– 70– 75– 80–
24 44 64 69 74 79
Ålder
0
Ensamboende
Ensamstående men ej ensamboende
Sammanboende
Källa: Undersökning av levnadsförhållanden (ULF), SCB
Exempel på grupper som är ensamstående men ej ensamboende:
Ungdomar som bor kvar hemma
Vänner/kamrater som bor ihop
Syskon som bor ihop
Föräldrar som bor hos vuxna barn
Kv
Män 2009: 79 år
60
40
Källa:
Befolknings­
statistik, SCB
20
0
1885
1925
14 På tal om kvinnor och män
1955
1985
2015
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån
På tal om kvinnor och män
15
Familjehushåll efter hushållstyp 2008
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning. Barn i åldern 0–17 år
Barn 0–17 år, hemmaboende efter föräldrarnas samman­
boende­­­status och ej hemmaboende efter ålder 2008
Procentuell fördelning och antal i 1 000-tal
Hushållstyp
Antal Procent
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn
1 392
896
28
18
Ensamstående kvinna med barn
Ensamstående man med barn
178
72
4
2
Ensamboende kvinna Ensamboende man 914
820
19
17
Övriga familjehushåll
Totalt
661
13
4 934
100
Hemmaboende barn
100 100
Sammanboende
föräldrar
91 91
Biologiska/
adoptivföräldrar 90 91
Mor och
styvförälder
0 0
Far och
styvförälder
0 0
Källa: Undersökning av levnadsförhållanden (ULF), SCB
Familjehushåll med sammanboende och ensamstående
efter antal barn 0–17 år 2008
Antal i 1000-tal och procentuell fördelning
Antal barn
Sammanboende
Antal
%
Ensamstående
Kvinnor
Män
Antal
%
Antal %
0
1
2
3–
1 392
348
393
155
61
15
17
7
914
109
60
9
84
10
6
1
Totalt
2 289
100
1 092
100
820
41
26
5
0 år
Flic- Poj-
kor kar
92
5
3
1
892 100
Ensamstående1)
Mor
Far
Övriga
9
8
0
0
9
8
0
0
Ej hemmaboende barn
-
-
Totalt procent
antal
100 100
53 57
1–5 år
Flic- Poj-
kor kar
100 100
6–12 år
Flic- Poj-
kor kar
100 100
13–17 år
Flic- Pojkor kar
99 100
87 87
78
78
70
71
86 86
73
73
61
62
5
4
8
7
1
1
0
0
1
1
2
2
12 12
11 11
2
2
0
0
21
17
4
1
21
17
4
1
28
23
5
1
28
21
6
1
-
-
1
0
-
-
100 100
258 272
100 100 100 100
329 347 296 312
1 I gruppen ensamstående ingår sambor utan gemensamma barn.
Källa: Barn- och familjestatistik, SCB
Källa: Undersökning av levnadsförhållanden (ULF), SCB
16 På tal om kvinnor och män
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån
På tal om kvinnor och män
17
Summerad fruktsamhet 1890–2009
Barnlösa efter ålder 1970, 1985, 1995, 2005 och 2009
Antal barn som en generation beräknas föda
Andel (%) av alla i åldersgruppen
Ålder
1970
Kv M
1985
Kv
M
1995
Kv
M
Kvinnor 2009: 1,9
25
30
35
40
45
42
20
14
14
16
61
28
16
13
12
66
33
19
15
13
Män 2009: 1,7
Ålder
2005
Kv M
2009
Kv
M
25
30
35
40
45
78
45
21
14
14
78
45
21
14
13
Genomsnittligt antal barn per kvinna resp. man
5
Män
Kvinnor
4
3
2
1
0
1890
1910
1930
1950
1970
1990
2010
Källa: Prognosinstitutet, SCB
63
33
23
22
23
90
63
36
25
23
81
48
27
20
18
83
50
32
24
20
89
63
36
25
22
Källa: Flergenerationsregistret och Registret över
totalbefolkningen (RTB), SCB
Förstagångsföräldrar
Förstagångsmödrarna har sedan mitten av 1970-talet
­blivit i genomsnitt drygt 4 år äldre. År 2009 var medel­
åldern för kvinnor 29 år och för män 31 år vid första
­barnets födelse.
Källa: Befolkningsstatistik, SCB
Verkställda aborter 1951–2008
Antal, 1000-tal
40
30
20
Abortlag 1975
10
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2008
Källa: Abortregistret, Socialstyrelsen
18 På tal om kvinnor och män
Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån
På tal om kvinnor och män
19