Framtidsprogrammet på 10 minuter

advertisement
Framtidsprogrammet
på 10 minuter
1
Tillsammans betyder
vi mer för fler
Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur
vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir större
och större har flera partier i riksdagen öppnat för marknadshyror och
olika former av socialbostäder. Om det blir ett regeringsskifte i nästa val
finns en risk att kraftigt höjda hyror blir verklighet och det kommer att
drabba dem med minst marginaler allra hårdast.
Med ökade klyftor ökar också spänningen i samhället och grupp ställs
mot grupp. Då är det viktigt att Hyresgästföreningen tar tydlig ställning
för ett samhälle där alla får plats och har rätt till ett eget hem med en
rimlig hyra. Vi vill utveckla den svenska modellen – där parterna kommer
överens om hyran utan politisk inverkan – och ge hyresgästerna mer
inflytande, inte mindre.
Vi är en modern och stark folkrörelse. Och när vi jobbar tillsammans
mot samma mål gör vi skillnad. För att möta de utmaningar vi står
inför måste vi förändra våra arbetssätt. Vi ska betyda mer för fler - för
medlemmarna, dagens och morgondagens hyresgäster och för samhället.
Du är viktig i det arbetet!
December 2016
Marie Linder
Förbundsordförande Hyresgästföreningen
2
3
Alla förtroendevalda
gör skillnad
Från Ystad till Haparanda, i bostadsområde efter bostadsområde, jobbar
Hyresgästföreningens engagerade förtroendevalda. Varje dag gör vi
– fler än 10 000 aktiva – viktiga insatser för våra grannar, hyresrätten
och samhället.
Att vi är så många som arbetar för ett bättre boende är en avgörande
faktor för att vi ska nå framgång. Men vi vill bli fler och vi vill bättre
spegla medlemskåren. Alla kan bidra med något och alla insatser behövs.
Visst klarar vi att stoppa marknadshyror. Visst klarar vi att slå vakt
om allas rätt till en bra bostad med rimlig hyra. Fattas bara annat med
alla dessa eldsjälar!
Det här är en kort version av Framtidsprogrammet som antogs av
Hyresgästföreningens förbundsstämma i juni 2016. Du hittar hela
programmet på hyresgästföreningen.se
4
5
Två framgångsfaktorer
Vår vision:
En bredare samhällsaktör
Hyresgästföreningen måste bli en bredare samhällsaktör. Vi ska bli
bättre på att lyssna. Det kräver en ny inriktning. Bara på det sättet kan
Hyresgästföreningen fortsätta att vara en stark och drivande folkrörelse
som är viktig för dagens och morgondagens hyresgäster.
För att bli en bredare samhällsaktör måste Hyresgästföreningen:
ETT TRYGGT
BOENDE DÄR
MÄNNISKOR
OCH SAMHÄLLE
UTVECKLAS
• Tydligt visa att behovet av bostäder är en viktig del av välfärden
• Presentera förslag och lösningar till politiker och andra beslutsfattare.
Till vår hjälp använder vi den Bostadspolitiska vägvisaren
• Ta initiativ till samarbete på alla nivåer och påverka tillsammans
med andra
• Samla och engagera medlemmar och hyresgäster så att vi kan sätta
större tryck på politiker och beslutsfattare
En mötesplats för boendefrågor
Hyresgästföreningen startade som en rörelse med stort lokalt engagemang
och gjorde skillnad för många. I dag behöver Hyresgästföreningen återigen bli en mer levande mötesplats där boendefrågor diskuteras.
För att bli detta behöver vi bland annat:
• Lyssna på, samarbeta med och förstå att vi är ömsesidigt beroende
av hyresgästerna, våra grannar
• Genom att arbeta i nätverk med andra organisationer och företag
stärker vi vår kompetens
• Öppna dörrarna till styrelserummen, till olika arbetsgrupper och andra
sammanhang där vi ibland varit rätt slutna
• Öppna våra lokaler för att vara mer inbjudande och skapa möjlighet
till nya möten
6
Hyresgästföreningen kämpar för ett samhälle där dagens och morgondagens hyresgäster har möjlighet att skapa sig ett eget hem. Här har vi rätt
att bo kvar, råd att bo kvar och det är roligt att bo för vi har inflytande
över både vår lägenhet och bostadsområdet. Vi jobbar för ett samhälle
där det är självklart att det finns tillräckligt många goda, trygga och
hållbara hem.
En värdegrund och tre kärnvärden
– styr det dagliga arbetet
Våra kärnvärden Nytta, Glöd och Förnyelse är ständigt närvarande i vårt
arbete. Det innebär att vi aktivt och tydligt står på hyresgästernas sida.
Att vi är uthålliga för att vi tror på det vi gör. Och vi samverkar med
nya och oväntade aktörer för att utmana, tänka och agera annorlunda
och på nya sätt.
7
Vår värdegrund
”Hyresgästföreningen tror på människors
vilja att engagera sig och ta ansvar både
enskilt och tillsammans med andra.
Hyresgästföreningen står för alla människors lika värde och rättigheter. Alla
människor som delar vår värdegrund ska
ha rätt att vara aktiva i föreningen, på lika
villkor. Diskriminerande agerande får inte
förekomma bland våra förtroendevalda
eller anställda, vare sig i eller utanför
föreningen. Hyresgästföreningen ser
diskriminering av människor som ett hot
mot samhällsutvecklingen. Vi accepterar
inte rasism, främlingsfientlighet eller
annan kränkande behandling.”
(Paragraf 1.2 i stadgarna som antogs av förbundsstämman 2016 och gäller från 1 augusti 2016)
Mål och strategier
för att nå dem
Våra mål
RÄTT
ATT BO
RÅD
ATT BO
ROLIGT
ATT BO
SÖKA
UPP
ÖPPNA
UPP
BACKA
UPP
Målen innebär att alla ska ha rätt att bo, råd att bo och ha inflytande över
sitt boende. Då blir det också roligt att bo. Vi vill att det byggs fler bostäder
till rimliga priser, att alla ska kunna bo kvar efter en renovering och att
det går att påverka sitt boende. Vi tar ansvar och bidrar till utvecklingen
av det svenska hyresförhandlingssystemet. Genom att söka upp, öppna
upp och backa upp når vi fler och klarar mycket mer. Det handlar om
att få alla att känna sig välkomna, att öppna upp arbetssätt och lokaler
och att stödja varandra. Mer om målen och strategierna finns att läsa i
Agenda 2022.
Fler delar i Framtidsprogrammet
Framtidsprogrammet består av flera viktiga delar, bland annat:
Bostadspolitisk vägvisare
Vägvisaren är ett verktyg som stödjer oss i vårt bostadspolitiska arbete.
I den presenteras vilka idéer och förslag som Hyresgästföreningen vill
se inom bostadsområdet.
8
9
Agenda 2022
I Agenda 2022 framgår det tydligt vad Hyresgästföreningen ska arbeta
med de närmaste sex åren. Här finns våra mål och strategier för att nå
dem. Agendan styr det dagliga jobbet i hela föreningen och är utgångspunkten för våra verksamhetsplaner.
Stadgar
Stadgarna är Hyresgästföreningens lag eller rättesnöre och styr hur och
på vilket sätt besluten ska fattas. I första paragrafen framgår att föreningen kämpar för allas rätt till en god bostad med en rimlig hyra.
Framtidsprogrammets olika delar beställer du via ditt närmaste kontor som du hittar på hyresgästföreningen.se.
På webben kan du också ladda ner eller beställa
Framtidsprogrammet i sin helhet.
Därför finns Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen organiserar Sveriges hyresgäster. På så sätt deltar vi
i samhällets utveckling, vi tar ansvar för den och driver på den. Vi gör
verklighet av vår gemensamma verksamhetsidé.
Det gör vi genom att:
• vara en levande mötesplats för boendefrågor
• skapa inflytande, trygghet och gemenskap i bostadsområdena
• ge kunskap, stöd och service till medlemmarna
• bjuda in till samtal och samarbete med andra aktörer
• använda fakta och erfarenheter från människors boende för att
påverka politik och lagstiftning
• förhandla hyror för Sveriges hyresgäster
10
11
hyresgästföreningen.se
12
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards