Varför revs förhandlingsavtalet upp Ställd till

Moderaternas kansli
2016-06-08
Dnr KS-0242/2016
Kommunfullmäktige
Svar på interpellation - Varför revs förhandlingsavtalet upp
Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Tack för din interpellation.
Förvaltaren ska de kommande åren renovera majoriteten av sitt fastighetsbestånd.
För bolaget är det här stora utmaningar av både ekonomisk och kommunikativ art.
Den behovspuckel gällande renoveringar som nu kommer närmare är ett resultat av
tidigare kommun- och bolagsledningars politiska avväganden, där det ansetts vara
för politiskt kostsamt att ta hand om och löpande underhålla fastighetsbeståndet,
eftersom lägenhetshyrorna måste höjas för att bekosta underhållet. I stället har stora
delar av beståndet fått förfalla.
I gamla och orenoverade miljonprogramsfastigheter är hyran av naturliga skäl låg.
Dock är boendestandarden lägre, och fastighetens återstående tekniska livslängd är
kort. Eftersom tidigare kommun- och bolagsledningar historiskt skjutit det löpande
underhållet på framtiden har det nu uppstått en situation där en stor majoritet av
Förvaltarens bestånd måste renoveras på kort tid.
På kommunstyrelsen den 7 juni kommer nya ägardirektiv för koncernen att
behandlas. Det är vår ambition att stärka styrningen av koncernen och dess bolag,
bland annat för att bättre kunna svara upp mot renoveringsbehovet. Tidigare
kommunledningar må ha varit ointresserade av att ta hand om de stora
fastighetstillgångar som kommunen har. Sundbybergs grönblå majoritet tar dock
ansvaret på allvar.
Bland annat kommer nu att anges i ägardirektivet hur koncernen ska möta det
uppkomna renoveringsbehovet: ”Koncernen ska på fastighetsmarknadens villkor, med
iakttagande av affärsmässighet, arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att underhålla
fastighetsbeståndet. Koncernen ska ta fram en strategisk plan för underhållet och insatserna ska ha
ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
Koncernen ska också ta fram såväl en kortsiktig som en långsiktig strategisk plan för renovering
och en modell som innebär att effekterna av åtgärderna är väl kända.
Inför och i samband med genomförande av underhålls- och renoveringsinsatser ska koncernen ha en
öppen och tydlig kommunikation med berörda.”
Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg • Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • [email protected] • www.sundbyberg.se
1 (2)
Moderaternas kansli
2016-06-08
Dnr KS-0242/2016
Varför tidigare kommunledningar duckat för en tydlig ägarstyrning är oklart. Helt
säkert är dock att vi inte varit i nuvarande situation om tidigare kommunledningar
tagit sitt ägaruppdrag på allvar.
Förutom att enligt ovanstående hantera de ekonomiska och kommunikativa
utmaningarna med det renoveringsbehov som nu drabbar Förvaltaren måste också
ett bättre samarbete med Hyresgästföreningen etableras. Det är varken ägaren i
form av kommunfullmäktige eller moderbolaget i koncernen som sagt upp
förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen. Skälen till varför den gamla
förhandlingsordningen sades upp har också bolagsledningen tidigare förklarat. Det
är bolaget som på detta sätt vill nå en ny förhandlingsordning, genom att säga upp
den gamla.
Det innebär dock inte att det för närvarande saknas förhandlingsordning mellan
Förvaltaren och Hyresgästföreningen, den gamla gäller till dess att en ny är på plats.
En dialog mellan Förvaltaren och Hyresgästföreningen har inletts.
Mikael T. Eriksson (M)
kommunstyrelsens ordförande
2 (2)