not 17. avsättningar för pensioner

advertisement
NOTER / NOT 17
NOT 17. AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER
Holmen har förmånsbaserade tjänstepensionsplaner för tjänstemän i Sverige (ITP-plan) och för
merparten av de anställda i England. Dessa planer tillhanda­håller förmåner beräknade utifrån slutlön och tjänstetid. Planen i England är ­sedan 2004 stängd för nyinträde. Nyanställda erbjuds från
och med denna tidpunkt en premie­bestämd pensionsplan. Tjänstepension för arbetare i Sverige är
avgiftsbestämd. Förmåns­bestämda åtaganden utöver ITP-planen för koncernledningen i Sverige
tryggas via stiftelse. Dessa åtaganden redovisas i koncernen som förmånsbestämda ­planer enligt
IAS 19. Merparten av de förmånsbestämda pensionsåtagandena för tjänstemän i Sverige tryggas
genom försäkring i Alecta. Då Alecta inte kan till­handahålla tillräckliga uppgifter för att redovisa
ITP-planen som förmånsbestämd redovisas den i enlighet med UFR 6 som avgiftsbestämd.
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2013
2012
2013
2012
KOSTNAD REDOVISAD I ÅRETS RESULTAT
Förmånsbestämda planer
Personalkostnad
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa förmånsbestämda planer
i årets resultat
Avgiftsbestämda planer
Personalkostnad
Summa redovisat i årets resultat
KOSTNAD REDOVISAD I
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Avkastning på förvaltningstilgångar
exkl ränteintäkt
Aktuariella vinster och förluster från
ändringar i demografiska antaganden
Aktuariella vinster och förluster från
ändringar i finansiella antaganden
Särskild löneskatt
Summa redovisat i övrigt totalresultat
-27
-13
-21
-15
-15
-2
-1
0
-39
-36
-16
-1
-124
-163
-150
-185
-115
-131
-139
-141
2013,
31 dec
2012,
31 dec
68
91
-
19
2
2
72
-125
-1
-16
I sammanställningarna nedan specificeras förändringen av den förmåns­bestämda förpliktelsen
samt förändringen av förvaltningstillgångarna. Drygt 90 procent av ­åtagandena avser pensions­
planerna i England. Åtagandena från pensionsplanerna i England ligger i så kallade ”trusts”. Dessa
styrs av en styrelse bestående av representanter från Holmen och förmånstagarna. Holmens engelska dotterbolag har åtagande att täcka upp det underskott som finns under en tidsperiod som
överenskoms mellan trusten och bolaget i samråd med dess aktuarie. För närvarande är denna
­period cirka 8 år och är föremål för översyn vart tredje år.
FÖRPLIKTELSE
Förpliktelse per den 1 januari
Kostnad för tjänstgöring aktuell period
Särskild löneskatt
Räntekostnader
Aktuariella vinster och förluster
Inbetalningar från anställda
Utbetalda pensioner
Överfört från avsättningar
Regleringar
Valutakursdifferenser
Förpliktelse per den 31 december
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2013
2012
2013
2012
-1 963 -1 843
-193
-181
-27
-21
-26
-11
-5
-78
-82
-2
0
2
-107
-5
-5
95
100
41
37
-4
-38
-4
-38
0
0
-32
32
-2 016 -1 963
-183
-193
FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR
Tillgångarnas verkliga värde den 1 januari
Redovisade ränteintäkter
Avkastning exkl. ränteintäkter
Verklig avkastning (moderbolaget)
Inbetalningar från arbetsgivaren
Inbetalningar från anställda
Utbetalda pensioner
Valutakursdifferenser
Tillgångarnas verkliga värde
den 31 december
Avsättning för pensioner, netto
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2013
2012
2013
2012
1 608 1 485
133
131
66
67
68
91
11
9
53
59
5
5
-53
-72
-7
31
-28
1 777
-238
1 608
-355
144
-39
133
-60
Förvaltningstillgångarna fördelar sig enligt nedan:
KONCERNEN
MODERBOLAGET
2013
2012
2013
2012
903
786
50
53
856
806
94
80
19
16
0
0
1 777 1 608
144
133
FÖRVALTNINGSTILLGÅNGAR
Aktier
Obligationer
Korta räntebärande placeringar
I förvaltningstillgångarna ingår inga finansiella instrument utgivna av koncern­bolag och inga tillgångar som används av koncernen. Av aktier avser 54 procent England, 42 procent övriga Europa
och USA samt 4 procent övriga världen. Av obligationer avser 40 procent statsobligationer och 60
procent företagsobligationer.
VÄSENTLIGA AKTUARIELLA ANTAGANDEN,
KONCERNEN (VIKTADE GENOMSNITT), %
Diskonteringsränta
Framtida löneökning
Framtida inflation
2013, 31 dec
4,5
4,0
3,2
2012, 31 dec
4,2
3,6
2,8
Diskonteringsräntan för pensionsförpliktelserna har fastställts utifrån förstklassiga företagsobligationer. Vid beräkning av pensionsåtagandets storlek för moderbolaget har diskonteringsränta om
2,6 (3,5) procent och lönenivån per balansdagen använts.
Nedan tabell visar hur förpliktelsen skulle påverkas vid en förändring av väsentliga aktuariella antaganden (- minskar skulden, + ökar skulden).
KÄNSLIGHETSANALYS
Diskonteringsränta (+ 0,5%)
Framtida löneökning (+ 0,5%)
Framtida inflation (+ 0,5%)
Mortalitet (+1 år i förväntad livslängd)
2013, 31 dec
-160
33
136
55
Under 2014 förväntas koncernens inbetalningar till de fonderade förmåns­bestämda planerna uppgå till 53 Mkr.
Planer som omfattar flera arbetsgivare
Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgick till 31 (35) Mkr och ingår
i resultatposten personal­kostnader. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller
de försäkrade. Vid utgången av 2013 uppgick Alectas kollektiva konsolideringsnivå till 148 (129)
procent.
Av koncernens totala förpliktelser avser 42 (68) Mkr sådana som ej är fonderade medan resten är
helt eller delvis fonderade förpliktelser. Av moderbolagets förpliktelser var 39 (60) Mkr tryggade
­enligt tryggandelagen.
Den viktade genomsnittliga durationen uppgår till 18 år.
HOLMEN ÅRSREDOVISNING 2013
87
Download