Jönköping Energi AB, särskilda ägardirektiv

advertisement
2016-02-04
1 (3)
Särskilt ägardirektiv – Jönköping Energi AB
För de bolag som ingår i Jönköpings Rådhus AB-koncernen gäller dokumentet ”Gemensamt ägardirektiv”. För varje bolag finns också ett ”Särskilt ägardirektiv”. De särskilda ägardirektiven är fastställda av Jönköpings kommun i kommunfullmäktige 2016-01-28 § 14 och därefter bekräftade på bolagsstämman.
1. Kommunens motiv för att äga Jönköping Energi AB
Ändamålet med energikoncernens verksamhet är att:





Främja energiförsörjning inom Jönköpings kommun.
Vara en komplett leverantör av konkurrenskraftiga, hållbara energilösningar samt närliggande
tjänster och produkter och härigenom främja kommuninvånarnas intressen.
Främja distributionen av elektrisk energi inom företrädesvis Jönköpings kommun.
Tillhandahålla ett öppet stadsnät för bredband, telefoni, TV, trygghetstjänster mm. som riktar
sig till hushåll, offentlig verksamhet och företag inom Jönköpings kommun.
Vara en effektiv producent och leverantör av biogas samt tillhandahålla marknaden ett energislag som bidrar till bättre lokal och global miljö och härigenom verka i hållbar riktning och
främja kommuninvånarnas intresse.
Tillgång till hållbara, trygga och kostnadseffektiva lösningar för energi och kommunikation är viktiga
faktorer för Jönköpingsregionens utveckling. Jönköpings kommun äger koncernen Jönköping Energi
bland annat för att kunna upprätthålla konkurrens och säkerställa leverans av energi, för att ha kontroll över bolagets koncessionsområde och där ha säkra elleveranser till långsiktigt stabila priser samt
för att tillhandahålla ett öppet stadsnät som är operatörsoberoende och öppet för alla.
2. Bolagets uppdrag
Energikoncernens fyra bolag ska bidra till utveckling av ett långsiktigt hållbart samhälle genom att
leverera konkurrenskraftiga lösningar av rätt kvalitet för el, värme, kyla, biogas, elnät och stadsnät.
Koncernen ska medverka till samhällets kretsloppsanpassning och resurshushållning genom att i
första hand använda förnyelsebar eller återvunnen energi och energieffektiv teknik.
3. Mål och riktlinjer
3.1 God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska
klara av sitt samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. ”Hållbar ekologisk
utveckling” harmonierar väl med detta men med fokus på miljöpåverkan.
Redovisning och uppföljning av mål sker på årsstämman för ägarna. Styrelsen för koncernen Jönköping Energi ansvarar för hur bolagen avser uppfylla nedanstående mål i det löpande strategi- och planeringsarbetet.
2 (3)
3.2 Verksamhetsmål
Jönköping Energikoncerns kärnverksamhet är leverans och försäljning av fjärrvärme, fjärrkyla, el,
biogas, öppet stadsnät, avfallsbehandling med energiutvinning, energitjänster samt nättjänster (definierade som de uppgifter ett nätbolag är skyldigt att utföra inom ellagstiftningen). Koncernen ska vara
samhällsnyttig på affärsmässiga grunder. Jönköping Energikoncern ska:














Kontinuerligt stärka sin position på respektive marknad. Kunderna ska uppfatta koncernen
som en kundvänlig energileverantör, eldistributör och leverantör av öppet stadsnät med hög
drift- och leveranssäkerhet.
Aktivt verka för en positiv utveckling av energibranschen och stadsnäten i regionen.
Erbjuda attraktiva värme- och kyllösningar som bidrar till att skapa goda förutsättningar för
den växande staden och utveckling av näringslivet.
Ha som ambition att förvärva koncessionsområde för elnät inom Jönköpings kommun när
möjlighet uppstår.
Sträva efter att elnättariffernas nivå ska vara lägre än medelvärdet av de sex största nätbolagen
i landet.
I huvudsak bedriva försäljning av el i Jönköpings kommun med omnejd.
Skapa förutsättningar för fiberbaserad infrastruktur i Jönköpings kommun. Utifrån affärsmässiga principer är målet att 90 % av hushållen har tillgång till minst 100 Mb/s senast 2020.
Arbeta aktivt för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet i syfte att öka konkurrensen och antalet aktiva kunder.
Ha egna resurser för att bygga egna elnät samt fibernät inom energikoncernen samt erbjuda
vissa arbeten åt externa kunder.
Vara producent av biogas för att i första hand förse kollektivtrafiken och kommunens egna
fordon med gas och i andra hand den privata marknaden.
Samverka med länstrafiken för ett långsiktigt val av fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken.
Under 2016 redovisa en strategi för biogasverksamhetens framtid.
Medverka till en regional samverkan och samordning inom avfallshantering.
Vara en aktiv delägare i vattenregleringsföretagen vid Huskvarnaån.
3.3 Finansiella mål
Resultatet efter finansiella poster för koncernen Jönköping Energi ska uppgå till ett belopp som motsvarar lägst 8 % av justerat eget kapital1 som ett rullande medelvärde över fyra år.
Soliditeten för koncernen Jönköping Energi ska överstiga 20 % som ett rullande medelvärde över fyra
år.
3.4 Hållbar utveckling
I Jönköpings kommuns för tiden gällande Program för hållbar utveckling – miljö framgår mål för
kommunens nämnder och bolag. Samtliga bolag i koncernen ska arbeta med det som är gemensamt i
programmen samt de mål som avser respektive bolag.
1
Justerat eget kapital definieras som beskattat och obeskattat eget kapital. De obeskattade reserverna reduceras med latent
skatt till aktuell skattesats.
3 (3)
3.5 Integration och jämställdhet
Kommunfullmäktige har beslutat att bolaget ska utforma konkreta och mätbara mål och lämna rapport för integrations- och jämställdhetsarbetet.
4. Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
Bolaget ska se till att Jönköpings Rådhus AB bereds möjlighet att ta ställning i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Som frågor av principiell beskaffenhet betraktas:



Investeringar (ej reinvesteringar inom befintligt fastighets- och anläggningsbestånd) som
överstiger 25 mnkr
Strategiska beslut och investeringar i biogasanläggning överstigande 5 mnkr
Aktieförvärv som överstiger 1 mkr
Download