Ingemar Svensson Organisation: Region Jönköpings län E

advertisement
Ingemar Svensson
Organisation: Region Jönköpings län
E-post: [email protected]
Har varit anställd som bredbandskoordinator sedan:
1 december 2015
Vad är din professionella bakgrund – vad har du jobbat med tidigare? Vilka sektorer har du
erfarenhet av: Kommuner, kommunala bolag, myndigheter, landsting, privat (kommersiell) sektor,
övrigt?

Kommun – Politiker (ordförande i myndighetsnämnd med ansvar för miljö, plan, bygg, trafik mm i
28 år, dessutom hela tiden med samma förvaltningschef!).

Projektledaruppdrag från kommunstyrelse för olika processer inom samhällsbyggnad såsom
miljömål, landsbygdsutveckling och översiktsplanering.

Projektledare mm där ideella, privata och offentliga aktörer samverkar i arbetet med kulturarv-,
näringslivs-, och landsbygdsutveckling.

Koordinator i stort byggbolags regionala arbete med miljöcertifiering. Även implementering av
miljöarbetet och kvalitetsarbete, utredningsuppdrag samt internrevison i samma organisation.

Egen konsultverksamhet inom miljö- och landsbygdsutveckling.

Ordförande och projektledare för byggande och drift av byalagsnät (under 7 år).
Har du några specifika kompetenser och erfarenheter som kan vara bra för andra att ta del av?
T.ex. erfarenhet av att driva eller medverka i komplexa projekt, samverkansprocesser,
kommunikation, lärande, bredbandsteknik, digitalisering, stadsbyggnad, etc.




Har kunskap om hur politiska processer går till.
Kännedom om offentlig verksamhets olika strukturer.
Samhällsbyggnadsfrågor i ett brett perspektiv.
Erfarenhet från ett byalags perspektiv av att bygga bredband på landsbygden.
Hur länge har ni bedrivit samverkan runt bredbandsfrågor i din region? (är ni i mobiliserings- eller
uppstartsfasen, ”mitt i” eller är ni redan ”klara”)?
De viktigaste av länets aktörer (Region Jönköpings län, länsstyrelsen och de 13 kommunerna)
samverkar i arbetet med att ta fram den digitala agendan som beslutades under 2015. Är snart igång
i genomförandefasen. Arbetet fortsätter i anslutning till att en bredbandskoordinator har tillsatts för
att samverkan mellan aktörerna inom området växlas. Jag bedömer att Jönköpings län befinner sig
någonstans i området mellan uppstartsfas och ”mitt i” (närmare uppstart än ”mitt i”).
Vilka samarbeten har ni utvecklat i regionen som fungerar väl och som kan vara intressanta för
andra att känna till?
Vi har ett väl fungerande samarbete med länsstyrelsen. Håller på att bygga upp samverkan med
kommunerna och bredbandsföreningarna inom området. Mötet den 20 juni i Nässjö den och det
efterföljande arbetet är en test på hur samverkan i Jönköpings län fungerar.
Download