Olof Eriksson Organisation: Region Halland e

advertisement
Olof Eriksson
Organisation: Region Halland
e-post: [email protected]
Tel: 0729-738633
Har varit anställd som bredbandskoordinator sedan:
20160101
Vad är din professionella bakgrund – vad har du jobbat med tidigare? Vilka sektorer har du
erfarenhet av: Kommuner, kommunala bolag, myndigheter, landsting, privat (kommersiell) sektor,
övrigt?
Inledningsvis 10 år som ekonom och organisationssekreterare i Göteborgs Stad. Därefter i olika roller
inom näringslivet/IT-branschen med utveckling inom områdena invånartjänster och ledning/styrning.
Kunder i näringsliv och offentlig verksamhet. De senaste åren som strateg i kommun inom IS/ITområdet.
Har du några specifika kompetenser och erfarenheter som kan vara bra för andra att ta del av?
T.ex. erfarenhet av att driva eller medverka i komplexa projekt, samverkansprocesser,
kommunikation, lärande, bredbandsteknik, digitalisering, stadsbyggnad, etc.
Har tidigare lett projektledarutbildningar och arbetat i ett flera stora projekt i vilka
flera organisationer från näringsliv och offentlig förvaltning har samverkat, senast som regional ehälsosamordnare. Sett till omfattningen är bredbandsutbyggnaden förmodligen ett av de största.
Det omfattar hushåll och företag och berör i stort sett alla kommunala förvaltningar,
regionen/landstinget, länsstyrelse, flera privata aktörer.
Hur länge har ni bedrivit samverkan runt bredbandsfrågor i din region? (är ni i mobiliserings- eller
uppstartsfasen, ”mitt i” eller är ni redan ”klara”)?
Mycket stor spridning i de 6 kommunerna. Från systematiskt arbete sedan över tio år
till att utvecklingen påbörjades förra året. Den regionala strategin innebär att alla företag och hushåll
ska ha erbjudandet om anslutning och att utbyggnadstakten ska öka. Eftersom regionen bidrar till
finansieringen i de områden som annars inte skulle ha byggts finns det goda förutsättningar att nå
målet.
Vilka samarbeten har ni utvecklat i regionen som fungerar väl och som kan vara intressanta för
andra att känna till?
En mycket genomarbetad strategi och ett väl genomfört förankringsarbete. En finansiell lösning som
ger möjlighet att driva på utbyggnaden. Dessutom en upphandling som resulterade i en partner som
förstår inriktningen och som har både kapacitet och kunnande för genomförande.
Mycket starkt politiskt förankringsarbete. Regionen har som helhet en stark ledningsstruktur både
politiskt och på tjänstemannanivå. Dessutom finns det en politisk samstämmighet beträffande
tillväxtfrågor.
Att parallellt med utbyggnaden också följa utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv är en väsentlig
del av helheten.
Download