Kållerstad 2:4 och 3:1. Arkeologisk utredning, etapp 1

advertisement
Kållerstad 2:4 och 3:1
Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad
utvidgning av grustäkt inom delar av fastigheterna
Kållerstad 2:4 och 3:1, Kållerstads socken i Gislaveds
kommun, Jönköpings län
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Arkeologisk rapport 2011:46
Håkan Hylén
Rapport, foto och ritningar: Håkan Hylén
Grafisk design: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping
Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: [email protected]
www.jkpglm.se
Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor är återgivna enligt tillstånd:
Ur karta © Lantmäteriet. Medgivande MS2007/04833.
ISSN: 1103-4076
© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2011
Jönköpings läns museum
1
Rapport över utförd arkeologisk undersökning
Beskrivning av undersökningsresultaten.
Jönköpings läns museum har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inom delar av fastigheterna Kållerstad 2:4
och 3:1, Kållerstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Utredningen föranleddes av planerad utvidgning av
befintlig grustäkt.
Inom exploateringsområdet finns inget registrerat sedan tidigare enligt FMIS, Riksantikvarieämbetets
fornminnesinformationssystem. I närområdet finns däremot ett antal forn- och kulturlämningar kända. Bland annat
finns en gravgrupp om två treuddar och en osäker rund stensättning (RAÄ-nr Kållerstad 8:1-3), en milstolpe (RAÄ-nr
Kållerstad 5:1), en torplämning (RAÄ-nr Kållerstad 82:1).
Några synliga fornlämningar eller lämpliga ytor för under mark dolda lämningar iakttogs inte under fältinventeringen.
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga. Jönköpings läns museum har samrått med Länsstyrelsen i
Jönköpings län angående åtgärdsförslagen.
Sidan 1
2
Jönköpings läns museum
Administrativa uppgifter
IDENTIFIERINGSUPPGIFTER
Dnr: 352/2010
Dnr enl Lst beslut: 431-6032-2010
Rapport: 2011:46
Landskap: Småland
Län: Jönköping
Kommun: Gislaved
Socken: Kållerstad
Trakt/kvarter/fastighet: Kållerstad 2:4, 3:1
Ekonomisk karta: 5D 6d
Fornl nr:
Stad:
N: 6327593
E: 414294
Nivå – lägsta: 170 möh -högsta: 180 möh
UNDERSÖKNINGENS ART OCH OMFATTNING
Typ av exploatering: Grustäkt
Typ av undersökning: Särskild arkeologisk utredning, etapp 1
Uppdragsgivare: Rhodins Schakt AB
Ansvarig institution: Jönköpings läns museum
Fältarbetsledare: Håkan Hylén
Fältarbete from 2011-05-24 tom 2011-05-24
Antal arbetsdagar i fält: 1
Undersökningens
omfattning
Utredd yta/m2
Schaktad yta/m2
Volym/m3
68000
UNDERSÖKNINGSOBJEKT OCH UNDERSÖKNINGSRESULTAT
Uppgifter ur RAÄ:s fornl.reg
Lämningar:
Sammansatta lämningar:
Undersökningsresultat
Sammansatta lämningar:
Anläggningar:
Totalt antal undersökta
Datering:
-gravar: 0
-boplatskonstruktioner: 0
Sidan 2
3
Arkeologisk rapport 2011:46
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Download