Nennesmo 12:1. Arkeologisk utredning inför planerad torvtäkt

advertisement
Nennesmo 12:1
Arkeologisk utredning inför planerad torvtäkt, Reftele
socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Arkeologisk rapport 2016:23
Jan Borg
Nennesmo 12:1
Arkeologisk utredning inför planerad torvtäkt, Reftele socken i Gislaveds
kommun, Jönköpings län
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Arkeologisk rapport 2016:23
Jan Borg
Rapport, foto och ritningar: Jan Borg
Grafisk mall: Anna Stålhammar
Tryck: Arkitektkopia, Jönköping
Jönköpings läns museum, Box 2133, 550 02 Jönköping
Tel: 036-30 18 00
E-post: [email protected]
www.jkpglm.se
Utdrag ur tryckta och ajourhållna ekonomiska kartor, Geografiska Grunddata samt Geodata (FUK) är
återgivna enligt tillstånd:
© Lantmäteriet. Ärende nr MS2007/04833, nr MS2012/03742 samt dnr i2012/1091.
ISSN: 1103-4076
© JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2016
Innehåll
Inledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Målsättning och metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fornlämnings- och kulturmiljö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Resultat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kart- och arkivstudien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fältarbetet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Sammanfattning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Åtgärdsförslag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Administrativa uppgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Referenser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tryckta källor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Arkiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kartunderlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6346000
N
Eskilsmossen
6345500
Fallandekärren
6345000
Holmebergsmossen
!
71:1
3:1
0
15
!
6344500
15
0
364:1
339:2
Oxaberget
339:1
352:1
!
352:1
6344000
340:1
100
200
Produktionsområde
354:1
Åmotshage
0
353:1
300
400
Bäckalyckan
Koncessionsområde
500 Meter
Åbygget
1:10
342:1000
355:1
412500
413000
figur 1. Utdrag ur ekonomiska kartans blad 63E 4bS och 63E 4bN. Skala 1:10 000.
Vägområden
150
413500
!
ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23 •
Inledning
I enlighet med Länsstyrelsens beslut har Jönköpings läns museum
utfört en arkeologisk utredning inom fastigheten Nennesmo 12:1 i
Reftele socken, Gislaveds kommun. Utredningen, som genomfördes
under april och maj 2016, föranleddes av planer på att öppna en
ny torvtäkt. Det aktuella utredningsområdet är ca 80 hektar stort.
Utredningen beställdes av Hedberg Ekologkonsult AB.
Fält- och rapportansvarig var Jan Borg, kart- och arkivstudien
har utförts av Ådel V Franzén, båda antikvarier vid Jönköpings
läns museum.
Målsättning och metod
Målsättningen med den arkeologiska utredningen var att fastställa
eventuell förekomst av av forn- eller kulturlämnigar inom aktuellt
område.
Utredningen inleddes med en genomgång av arkiv och det äldre
kartmaterialet som finns för det aktuella utredningsområdet. Sedan
följde fältarbetet. Först inventerades området i sökande efter ovan
mark synliga lämningar. Därefter grävdes provgropar för hand, i
sökande efter under mark dolda lämningar. Var provgroparna grävdes avgjordes i fält utifrån platsens topografi och var de lämpligaste
boplatslägena bedömdes vara. Provgroparna har mätts in digitalt
med hjälp av handdator med ibnyggd GPS.
figur 2. Översiktsbild. Notera skillnaden i vegetation mellan mosse och omgivande mark.
5
6
• ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23
Fornlämnings- och kulturmiljö
I mossens närområde är mycket få lämningar kända och registrerade
sedan tidigare, och de som finns är av yngre karaktär.
Inom några kilometers avstånd från det nu aktuella utredningsområdet har endast ett fåtal arkeologiska insatser tidigare utförts.
Ungefär 1,5 km öster om nu aktuellt utredningsområde upptäcktes
1989 en stenåldersboplats, RAÄ Anderstorp nr 107. Den kom att
undersökas mellan 1990 och 1994 av i första hand frivilliga under
ledning av en arkeolog från Jönköpings läns museum. Efter avslutade
undersökningar hade ca 4 800 fynd, mestadels av flinta, samlats
in. Fynden tyder på att det är en ca 9 000 år gammal boplats som
undersökts (Pagoldh 1995).
Under 2000 utreddes en blivande gasledningssträckning från
Gislaved och söderut. Den gick t.o.m. genom den västra delen av
nu aktuellt utredningsområde. Längs den ca 30 km långa sträckningen grävdes provgropar på ett drygt 20-tal ställen och en av dessa
platser ligger inom nu aktuellt område. Vid det undersökningstillfället påträffades inget som antydde forn- eller kulturlämningar på
platsen (Gustafsson 2001). Men det utredningsområdet var endast
figur 3. Översiktsfoto av undersökningsytan 2002. Foto:
J Gustafsson.
ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23 •
7
ett tiotal meter brett vilket begränsade möjligheten att leta på de
topografiskt mest lämpade platserna för eventuella lämningar. Ca
2,5 kilometer söder om utredningsområdet undersöktes 2002, i
samband med byggandet av gasledningen, en stenåldersboplats,
RAÄ Reftele 609. Boplatsen hade dateringsmässigt ett spann från
ca 9500-6800 f.Kr. och innehöll ca 20 000 flintor samt spridda
anläggningar (Gustafsson 2008).
Resultat
Kart- och arkivstudien
Utredningsområdet ligger till största delen i och intill sankmark
vilket också speglas i de äldre kartornas namn på ägor inom och i anslutning till området. I kartan från 1746 förekommer beteckningar
som ”Furu och någon granskog” i området samt ”slät ljungry”. I
kartan från 1766 benämns den östra delen av utredningsområdet för
ljungryd, vilket troligen indikerar betesaktivitet i området, medan
den västra delen av området har ritats som sankmark.
Den dominerande mossen i området heter Holmebergsmossen,
ett namn som indikerar att en bebyggelseenhet med namn Holmeberg skulle kunna finnas i närheten. I Lagaskifteskartan från 1862
finns en mindre ägofigur strax norr om utredningsområdet vid
namn Holmeberg. Troligen har inte de topografiska och odlingsmässiga förutsättningarna inte tillåtit någon gårdsenhet i området,
utan man får snarare tänka sig ett torp eller liknande. Ingen utritad
bebyggelsesymbol finns dock på platsen i det äldre kartorna. Längre
österut finns på lagaskifteskartan ett område med intagor benämnd
Holmaåsen. Inte heller här finns bebyggelse antytt i kartorna. Båda
områdena ligger dock utanför utredningsområdet.
figur 4. En av de mindre höjder kring mossen där provgropar grävdes. Foto: J Borg.
• ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23
6346000
8
N
6345500
Fallandekärren
Oxabergsmossen
6345000
Holmebergsmossen
6344500
!
364:1
Oxaberget
339:1
352:1
!
352:1
353:1
Holmaåsen
6344000
354:1
Åbygget
1:10 000
413000
Holmaberg
Lägenhetsbebyggelse
0
15
344:1200 300 400 500 Meter
100
346:1
347:1
345:1
Bäckalyckan
Koncessionsområde
355:1
0
370:1
15
0
339:2
15
0
413500
figur 5. Bearbetat utdrag ur lagaskifteskartan från 1862. Skala 1:10 000.
haga
356:1373:1
!
Produktionsområde
150
371:1 Vägområden
414000
ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23 •
På den ekonomiska kartan från ca 1950 framkommer tydligt hur
mossen har dikats ut och vattensamlingar och rännilar förvandlats
till raka avvattningsdiken.
Fältarbetet
Utredningsområdet består av koncessinonsområdet, produktionsområde samt tillfartsvägar. Den centrala delen av området, produktionsområdet, motsvaras i princip av själva Holmbergamossen och
är ca 52,5 hektar stort. Inom resterande yta som ligger kring produktionsområdet, koncessionsområdet, identifierades fem mindre
höjder som bedömdes som tänkbara lägen för stenåldersboplatser.
Inom dessa fem områden grävdes provgropar för hand där innehållet
genomsöktes, i första hand efter flinta. Inga fornlämningsindikerade
fynd påträffades i de 40 provgropar som grävdes.
De planerade vägarna sammanfaller med koncessionområdet eller
löper över redan befintliga vägar samt våtmark och därför har inga
insatser gjorts inom vägområdena.
figur 6. De grävda rutorna mot bakgrund av höjdraster där ljusare partier motsvarar höjder. Skala 1:10 000.
9
10
• ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23
Inom projektet hade medel avsats för sökschaktsgrävning med
maskin, men vid den inledande inventeringen gjordes bedömningen
att den typen av insatts ej var nödvändig. Vid utredningen i fält
kunde inga forn- eller kulturlämningar iakttas.
Sammanfattning
Jönköpings läns museum har utfört en arkeologisk utredning inom
fastigheten Nennesmo 12:1 i Reftele socken, Gislaveds kommun.
Utredningen föranleddes av planer på att öppna en ny torvtäkt och
det aktuella utredningsområdet är ca 80 hektar stort. Utredningen
bestod av kart-och arkivstudie, inventering samt grävande av provrutor. Vid utredningen kunde inga forn- eller kulturlämningar
beläggas inom området.
Fält- och rapportansvarig var Jan Borg, kart- och arkivstudien
har utförts av Ådel V Franzén, båda antikvarier vid Jönköpings
läns museum.
Åtgärdsförslag
Inga fornlämningar påträffades inom utredningsområdet, varför
några ytterligare åtgärder inte anses nödvändiga. Länsmuseet har
samrått med Länsstyrelsen angående åtgärdsförslagen.
ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23 •
Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr: ������������������������������������������������������� 431-8011-2015
Länsstyrelsens beslutsdatum:������������������������������� 2015-12-30
Jönköpings läns museums dnr:������������������������� 318/2015
Beställare:������������������������������������������������������������������������������� Hedberg Ekologkonsult AB
Fält- och rapportansvarig: ������������������������������������� Jan Borg
Fältarbetstid:����������������������������������������������������������������������� 2016-04-18–2016-05-09
Län:��������������������������������������������������������������������������������������������� Jönköpings län
Kommun: ����������������������������������������������������������������������������� Gislaveds kommun
Socken: ����������������������������������������������������������������������������������� Reftele socken
Fastighetsbeteckning:������������������������������������������������� Nennesmo 12:1
Belägenhet:��������������������������������������������������������������������������� Ekonomiska kartans blad 63E
4bS och 63E 4bS
Koordinater:����������������������������������������������������������������������� N6345200 E413100
Koordinatsystem:����������������������������������������������������������� Sweref 99 TM
Undersökningsyta: ������������������������������������������������������� 80 ha
Fornlämningsnummer:��������������������������������������������� Fornlämningstyp:����������������������������������������������������������� Tidsperiod:��������������������������������������������������������������������������� Tidigare undersökningar:��������������������������������������� Dokumentationsmaterialet förvaras i Jönköpings läns museums arkiv.
11
12
• ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:23
Referenser
Tryckta källor
Gustafsson, J. 2001. Från Tronebo till Gislaved – inför byggnation av naturgasledning. Anderstorps, Båraryds, Reftele och Villstads socknar i Gislaveds
kommun, Jönköpings län. Jönköpings läns museum, arkeologisk rapport
2001:09. Jönköping.
Gustafsson, J. 2008. Paradis i inland. Urminne 2008/7. Kristianstad
Pagoldh, M. 1995. Arkeologisk delundersökning av en ca 9000 år gammalstenålders-boplats i Anderstorp, Småland. Jönköpings läns museum,
arkeologisk rapport 1995:15. Jönköping.
Arkiv
Jönköpings läns museums arkiv. Jönköping.
Kartunderlag
Genomgångna akter, Lanmäteriet Arkiv Sök
E95-22:2 Nennesmo 1-10, Laga delning, Nennesmo, Lövås och Klo skogelag, 1766. Nils Esping.
E95-22:3 Nennesmo 1-10, Storskifte, 1808. Jonatan Montelin.
E95-22:4 Nennesmo 1-10, Laga skifte, 1856. Tuve Ludvig Rydberg.
Äldre ekonomiska kartan 5D 9c. Ca 1950.
Jönköpings läns museum har utfört en arkeologisk utredning i Nennesmo
i Reftele socken, Gislaveds kommun. Utredningen föranleddes av planer
på att öppna en ny torvtäkt och det aktuella utredningsområdet är ca 80
hektar stort. Utredningen bestod av kart-och arkivstudie, inventering samt
grävande av provrutor. Vid utredningen kunde inga forn- eller kulturlämningar beläggas inom området.
Arkeologisk rapport 2016:23
JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards