6 Genomgång av föregående protokoll 2012-02-15

advertisement
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
Tid och plats
Kulturhuset, Willy Maria rummet, klockan 13:15 – 15:15
Paragrafer
§§ 6 - 14
Beslutande
Anita Blomqvist (S) KS, ordförande KPR
Curt Dübeck (M) MBN
Karin Hjelm (PRO) Bollnäs
Stig Andersson (PRO) Kilafors
Rut Lundmark (PRO) Rengsjö
Maj Johansson, (SKPF avd 60) Bollnäs
Barbro Englund (SPF) Vallsta
Tjänstgörande ersättare
Cecilia Wideèn (BP) SN
Clark Howard (FP) MBN
Jan Nordbakken (M) TFN
Marjatta Onkenhout (SPF) Arbrå
Doris Larsson, (PRO) Bollnäs
Övriga deltagare
Erica Engberg, ordförande för Socialnämnden
Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg
Ingela Hedblom, verksamhetsutvecklare på IT inom Socialtjänsten
Åke Asplin, Hörselskadades förening i Bollnäs
Louiza Edlund, sekreterare
Utses att justera
Jan Nordbakken
Justeringens tid och plats
2012-05-23, kl 13:15, Kommunstyrelsens expedition
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
11
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
__________________________________
Anita Blomqvist, ordförande
__________________________________
Jan Nordbakken, justerande
__________________________________
Louiza Edlund, sekreterare
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
12
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
13
Innehållsförteckning
Tid och plats ...................................................................................................... 11
Paragrafer .......................................................................................................... 11
Beslutande ......................................................................................................... 11
Tjänstgörande ersättare ...................................................................................... 11
Övriga deltagare ................................................................................................ 11
Utses att justera ................................................................................................. 11
Justeringens tid och plats ................................................................................... 11
Innehållsförteckning .......................................................................................... 13
§6
Genomgång av föregående protokoll 2012-02-15 ................................... 14
Beslut ................................................................................................................. 14
§7
Information om hörselnedsättning .......................................................... 15
Beslut ................................................................................................................. 15
Redogörelse ....................................................................................................... 15
§8
Yttrande över motion om Användande av högtalarutrustning ............... 16
Beslut ................................................................................................................. 16
Handlingar ......................................................................................................... 16
§9
Yttrande om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre utifrån
Socialstyrelsens allmänna råd ............................................................................. 17
Beslut ................................................................................................................. 17
Redogörelse ....................................................................................................... 17
Handlingar ......................................................................................................... 17
§ 10 Information: Peppar peppar… En dag för seniorers säkerhet .............. 18
Beslut ................................................................................................................. 18
Redogörelse ....................................................................................................... 18
Handlingar ......................................................................................................... 18
§ 11 Information om trygghetsvandringar i Kilafors, Arbrå, Bollnäs ........... 19
Beslut ................................................................................................................. 19
Redogörelse ....................................................................................................... 19
Handlingar ......................................................................................................... 19
§ 12 Information om trygghetslarm, Nyckelfri - hemtjänst ............................ 20
Beslut ................................................................................................................. 20
Redogörelse ....................................................................................................... 20
§ 13 Frågor väckta av ledamöter samt information från ledamöter i
respektive nämnd .................................................................................................. 21
Beslut ................................................................................................................. 21
Information ........................................................................................................ 21
Väckta frågor ..................................................................................................... 21
§ 14 Attans! – en film om tillgänglighet .......................................................... 22
Beslut ................................................................................................................. 22
Redogörelse ....................................................................................................... 22
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
§6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
Genomgång av föregående protokoll 2012-02-15
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att protokollet läggs till handlingarna
_____________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
§7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
15
Information om hörselnedsättning
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
Åke Asplind, representant från Hörselskadades förening i Bollnäs informerade om
att hörselnedsättning inte är ett särskild synligt funktionsnedsättning. Dagens
Sverige har idag ca en miljon svenskar med nedsatt hörsel. Fyrtio procent av dessa
är över 70 år och använder någon form av hörselhjälpmedel trots det lever vi i ett
samhälle som tar för givit att alla hör bra. Otillgängliga miljöer medför inte bara
stora praktiska problem för hörselskadade utan innebär också utanförskap,
stressymptom, huvudvärk, sömnproblem. Bra ljudmiljö är viktig för alla
hörselskadade. Under sammanträden och liknande är det angeläget att alla som
talar använder mikrofon om lokalen är utrustad med högtalarsystem
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
16
Dnr 12-0059 Dpl 730
§8
Yttrande över motion om Användande av
högtalarutrustning
Beslut
Pensionärsrådet föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
___________________________________________________________
Följande motion, daterad 2012-01-09, är ingiven av fullmäktigeledamoten Birgitta
Andersson (S):
”Förbättrade möjligheter för personer med hörselnedsättningar på våra
sammanträden.
Bakgrund.
På sammanträden med styrelsen och nämnderna kan det många gånger vara svårt
att höra vad ledamöter säger, och i synnerhet för personer med nedsatt hörsel. I
sessionssalen finns hörselslinga som underlättar för personer med hörapparat, men
det fordrar att befintliga mikrofoner och högtalare används. En person med
hörselnedsättning kan inte delta på samma villkor, varken som ledamot eller
åhörare på våra sammanträden, vilket är diskriminerande för dessa personer.
Önskemål.
Eftersom utrustning med både mikrofoner och högtalare finns tillgängliga, är det
ganska enkelt att åtgärda detta genom att alla som framför något på mötena
använder högtalarutrustningen.
Yrkande.
Undertecknad yrkar att kommunfullmäktige beslutar att alla som yttrar sig skall
använda befintlig högtalarutrustning på sammanträden med styrelse och
nämnder.”
Kommunfullmäktige beslutade 2011-01-30, § 17
att remittera motionen till kommunstyrelsen, samtliga nämnder samt till
handikapprådet och till pensionärsrådet för yttrande och att ärendet ska återkomma
till kommunfullmäktige senast i oktober 2012.
Handlingar
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-01-30, § 17
Tjänsteutlåtande 2012-04-25 upprättad av sekreterare Louiza Edlund.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige, akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
17
Dnr 12-0059 Dpl 730
§9
Yttrande om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om
äldre utifrån Socialstyrelsens allmänna råd
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att hemställa socialnämnden att när den politiska arbetsgruppen tar fram en lokal
värdighetsgaranti plan/policy med regelverket för värdegrund remittera förslaget
till kommunala pensionärsrådets beredningsgrupp innan beslut fattas samt,
att kommunala pensionärsrådets ordförande kallar till extra möte.
___________________________________________________________
Redogörelse
Erika Engberg, ordförande i socialnämnden informerar om arbete med de lokala
värdighetsgarantierna inom äldre omsorgen i Bollnäs kommun.
Den 14 maj skapades en politisk grupp bestående av Maud Östlund (BP), Lena
Andersson (M), Saga Astner (FP), Britt-Marie Rosenqvist (MP), Erika Engberg
(S) som kommer att jobba utifrån socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i
socialtjänstens omsorg om äldre.
Vid första mötet utkristalliserades tre områden: värdigt liv, privat liv och integritet
samt meningsfull tillvaro, som gruppen ska jobba vidare med. Gruppen har
ambitioner att presentera ett förslag i juni. Vidare kommer förslaget att remitteras
till kommunala pensionärsrådet.
Handlingar
Utskrift från www.socialstyrelsen.se. Publicerad: 2012-02-10. SOSFS 2012:3
Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Socialnämnden, Maud Östlund (BP), Lena Andersson (M), Saga
Astner (FP), Britt-Marie Rosenqvist (MP), Erika Engberg (S), akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
§ 10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
18
Information: Peppar peppar… En dag för seniorers
säkerhet
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
För tredje året i rad uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) den internationella äldredagen, den 1 oktober, med kampanjen
”Peppar peppar… En dag för seniorers säkerhet”. Kampanj dagen inriktar sig på
att synliggöra risker i vardagen – och åtgärder för att förebygga olyckor och
skador.
Anita Blomqvist, ordförande för kommunala pensionärsrådet informerar om syftet
med den internationella äldredagen. Ordföranden undrar om vilka av
pensionärsorganisationerna som kan anordna den internationella äldredagen, den 1
oktober på något sätt att den dagen kan uppmärksammas.
Handlingar
Peppar peppar… En dag för seniorers säkerhet, 2012-01-31, Myndigheten för
samhällskydd och beredskap (MSB).
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
§ 11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
19
Information om trygghetsvandringar i Kilafors, Arbrå,
Bollnäs
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
Jessica Ulvhag, folkhälsostrateg redovisar från genomförda trygghetsvandringar i
centrala delar av Kilafors, Arbrå samt Bollnäs. Trygghetsvandring är en metod för
att skapa en bättre och tryggare miljö i det område där man bor. Det är även en
enkel metod för att undersöka och inventera vilka trygga och otrygga platser som
finns.
Ansvariga för trygghetsvandring 2012 är Jessica Ullvhag, folkhälsostrateg och
Mickael Lindberg, Räddningstjänsten. Övriga deltagande representerar
Samhällsbyggnadskontoret, Gatuenheten, Ungdomsrådet, Kommunala
Pensionärsrådet, Polisen, Tekniska nämnden,etc.
Handlingar
Jessica Ulvhags power – point Trygghetsvandrings presentation 2012-05-16
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
§ 12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
20
Information om trygghetslarm, Nyckelfri - hemtjänst
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att förklara sig informerad
___________________________________________________________
Redogörelse
Ingela Hedblom, verksamhetsutvecklare på IT inom Socialtjänsten informerar om
Trygghetslarm och Nyckelfri hemtjänst.

Trygghetslarm ökar den enskildes möjlighet att bo kvar hemma i relativ
trygghet samt ger möjlighet att vid behov snabbt komma i kontakt med
kommunens omvårdnadspersonal dygnet runt.

Nyckelfri –hemtjänst ökar säkerheten och tryggheten hos enskilde som inte
kan öppna sin dörr för hemtjänsten. Genom att montera en Phoniro-enhet
på insidan av ytterdörren kan hemtjänstens personal låsa upp och låsa
dörren med hjälp av arbetslagets mobiltelefon. Montering av låtenheten
utförs av kommunen och detta medför ingen kostnad för dem som har
hemtjänst.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
§ 13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
21
Frågor väckta av ledamöter samt information från
ledamöter i respektive nämnd
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att nedanstående frågor hänskjutes till kommunala pensionärsrådets beredning.
___________________________________________________________
Information
Anita Blomqvist, ordförande för kommunala pensionärsrådet informerar om den
genomförda studiedagen den 2012-05-15 med kommunala pensionärsrådet i
Edsbyn. Det var tre deltagande från KPR (ordförande Anita Blomqvist, Maj
Johansson samt sekreterare) på mötet med Edsbyns pensionärsråd. Mötet var
givande och gav rikt erfarenhetsutbyte.
Vidare berättar ordförande att det finns organisatoriska skillnader avseende
Edsbyns kommunala pensionärsråd och Bollnäs pensionärsråd. Edsbyns
kommunala pensionärsråd är organisatoriskt knuten till socialnämnden.
Socialnämndens ordförande är även ordförande i rådet. Sekreteraren är en
tjänsteman från socialförvaltningen. Rådet har mins fyra sammanträden per år.
Ordförande berättar att det finns planer på att fortsätta med besök hos de
kommunala pensionärsråden i Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Gävle.
Väckta frågor
Cecilia Wideèn, ledamot (SN)
Sallad som leverans till pensionärerna borde överlämnas i plastlådor i stället för i
plastpåsar för att presenteras på ett aptitligare sätt
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
BOLLNÄS KOMMUN
Bollnäs kommunala Pensionärsråd
§ 14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-05-16
22
Attans! – en film om tillgänglighet
Beslut
Pensionärsrådet beslutar
att ärendet utgår.
__________________________________________________________
Redogörelse
Handikappförbunden har tillsammans med ABF producerat dvd filmen ”Attans”
Det är ett utbildningsmaterial om tillgänglighet.
___________________________________________________________
Protokollsutdrag: Akt
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards