110322

advertisement
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
PENSIONÄRSRÅDET
2011-03-22
Sida 1 (10)
Plats och tid
Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, tisdagen den 22 mars 2011 kl
13.45-16.30
Beslutande
Se sid 2
Övriga närvarande
Se sid 2
Justerare
Peter Wald
Justeringens plats och tid
Stadshuset, Sölvesborg, fredagen den 25 mars 2011
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer
Camilla Eriksson
Ordförande
Roine Olsson
Justerare
Peter Wald
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2011-03-22
Datum då anslaget sätts upp
Förvaringsplats för protokollet
Datum då anslaget tas ned
Omsorgsnämndens kansli
Underskrift
Camilla Eriksson
1-7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
Sida 2 (10)
Närvarolista
Ordinarie
Tjänstgörande
ersättare
Ersättare
Övriga
närvarande
Roine Olsson, ordförande
Annelie Rosenqvist
Viveka Olofsson
Leif Nilsson
Anna-Greta Mörk
Marianne Karlsson
Gun Nilsson
On
On
Ks
Bun
PRO
PRO G/Y
Mjällby PRO
Jessica Holst
Peter Wald
On
Ks
Leif Andersson
Britt-Marie Johansson
Nils-Inge Nilsson
Gunilla Hägg, § 3
PRO
Mjällby PRO
SPF
SPF
Britt-Inger Gustavsson
Thorwald Hasselbring, §§ 3-4
Lena Sällström-Olsson, §§ 5-6
Rebecka Wallander, § 6
Birgitta Persson, § 6
Per Nordgren, § 6
Stefan Filipsson
Helene Håkansson
Camilla Eriksson
Syn- och hörselinspektör
Samhällsbyggnads-/Fastighetschef
MAS
Utvecklingsledare
Äldrelots
Äldrelots
Omsorgschef
Verksamhetschef
Nämndsekreterare
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
§1
Justerare
Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden valdes Peter Wald.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida 3 (10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
§2
Val av vice ordförande
Till vice ordförande valdes Annelie Rosenqvist.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida 4 (10)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
Sida 5 (10)
§3
Centrumplanerarens utredning
Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnads-/fastighetschef presentar utredningen
där Anne-Sophie Rockborn-Fehniger har varit projektledare för centrumplanering
från Havsudden till Nettorondellen. Hon började med upptaktsmöten med bl a
företagarna, cityföreningen, allmänheten och gymnasieelever där de fick ge sina
synpunkter på styrkor, svagheter, möjligheter, hot och visioner för Sölvesborgs
centrum.
Förslag finns bl a på att:
Flytta restaurang Havsudden närmre vattnet och göra nya bryggor.
Fräscha upp Biblioteksparken och dess gångväg, ge den ny belysning och även
göra en cykelväg.
2 alternativ visas på hur man kan göra Stortorget till ”ett offentligt vardagsrum”.
Spansk trappa på ”Bogarts hörna”
Galleria där Schack Matt finns.
Grodparken som en piazza – öppnas upp från Södergatan med trappor.
Enkelrikta gatan utanför Sparbanken.
Utveckla Hästtorgskiosken.
Parkeringshus vid Coop, ev med bostäder på toppen.
Sluttningshus längs Järnvägsgatan.
All information med bilder finns på hemsidan: www.solvesborg.se/8693
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
Sida 6 (10)
§4
Ljungaviken mm
Thorwald Hasselbring, samhällsbyggnads-/fastighetschef, presenterar Sölvesborgs
kommuns exploateringsplaner.
Kommunens vision är att år 2020 vara minst 20 000 invånare. Idag är vi 16 823 st.
Det är flera områden som är på gång att exploateras, t ex:
Svarta Hejan – ca 10 tomter eller 10 lägenheter
Grönadal – ca 50-60 enbostadshus
Vitahallslätten – ca 50 hus
Harstigen – 20 st marklägenheter
Europa – hyreshus
Solixx – hyreshus
Sölve Väst – industrimark
Sölve Öst – industrimark
JSB Tower – 45 lägenheter
Mjällby – ca 40-50 villalägenheter
Hörvik – ca 25 tomter
Hällevik – ca 150 enbostadshus och ca 40 radhus eller flerfamiljshus
Ljungaviken – 3 områden med totalt 455 bostäder
Gång o cykelbron kommer att bli 725 m lång. Europas längsta gångbro?
Det var en arkitekttävling om bron där det kom in 8 förslag. Bron kommer att bli
3,5 m bred och där kommer att finnas sittbänkar. Bågarna kommer att byggas av
Stål- och Rörmontage i Ysane. Bron kommer att vara klar om ca 1 år.
Det var även en arkitekttävling om byggnationen på Ljungaviken med fyra förslag
i slutändan. Vinnaren blev det som hette Spår. Husen kommer att vara uppdelade i
mindre delar och naturen kommer att bli indragen.
Se mer information om Ljungaviken på: www.solvesborg.se/ljungaviken
Kommunen har köpt ca 1 miljon kvm mark under senare år. Det kommer att
finnas plats för 3 000 nya invånare år 2020. En massiv marknadsföring av nya
tomter och lägenheter kommer att genomföras, både via bl a tidningar och TV.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
Sida 7 (10)
§5
Läkemedelsgenomgångar
Lena Sällström-Olsson, MAS, informerar om projekt läkemedelsgenomgångar.
Det är känt att många äldre har för mycket läkemedel. Var 5:e som söker sjukvård
gör det p g a felaktiga läkemedel.
Läkarna som är knutna till våra särskilda boenden har skyldighet att göra
läkemedelsgenomgångar till dem som bor där.
Primärvården ansvarar för dem som bor hemma.
./.
./.
Projektet genomförs till att börja med på 1 avdelning på Gerbogården. Det ska
hålla på till sommaren och därefter utvärderas. Syftet med projektet är att alla ska
få rätt behandling.
Informationsblad – se bilaga 1
Frågeformulär – se bilaga 2
Lena S-O återkommer i höst med resultatet av projektet.
Nils-Inge Nilsson, SPF, informerar om att dr Barbro Sjöbäck, som också är aktiv
inom SPF, ska hålla föredrag den 29 mars kl 14-16 på Lärcentrum Biblioteket om
våra läkemedel, under- respektive övermedicinering. Alla är välkomna.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
Sida 8 (10)
§6
Information om lotsprojekt
Rebecka Wallander, utvecklingsledare, Birgitta Persson, äldrelots och Per
Nordgren, äldrelots, informerar om lotsprojektet.
Det är ett länsövergripande projekt för kommuner och landsting i Blekinge under
2010-2013. Idag finns det 9 st lotsar gemensamt i öst och väst som ska överlappa
varandra.
Det handlar mycket om ”Från fokus på individen till individens fokus”. Syftet är
att individanpassa planeringen med aktivt anpassningsstöd, skapa ökad samverkan
genom samarbete i länet och skapa förutsättningar för förbättringar.
De som i dagsläget får medverka i projektet är de som är + 75 år, har minst 3
diagnoser och minst 3 vårdtillfällen då de varit inlagda på lasarett under senast
året. Kriterierna är hårt satta i början för att få det hanterbart i uppstarten.
Idag är det 179 st personer i Blekinge. De kommer att få brev samt telefonsamtal
med förfrågan om de vill vara med. De blir erbjudna ett personligt möte för att
skapa kontakt, de intervjuas och får fylla i frågeformulär.
Lotsen ska vara delaktig i vårdplaneringen, följa upp informationsöverföring, ha
fokus på hälsofrämjande insatser (både för individen och för anhörig) samt
identifiera och dokumentera eventuella brister. Uppföljning ska ske.
Det är för att vårdtagaren ska få rätt information, inte trilla mellan stolarna, ha
någon som kan följa med och ha koll på vilka läkemedel som intas.
Projektet finansieras av SKL och Blekinge har sökt och fått stimulansmedel - 8,4
miljoner kr/år i 3 år.
./.
Bilder som visats under informationen – bilaga 3.
Kontaktuppgifter är: [email protected]
Telefon: 73 10 34 måndagar-fredagar kl 8-17
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22
Sida 9 (10)
§7
Övriga frågor

Hemsidan
En fokusgrupp ska starta för att se över Sölvesborgs kommuns hemsida. Är
sidorna lätthanterliga, hittar man enkelt vad man söker, finns informationen där
och så vidare.
Jan Norberg, HRF, Per-Erik Larsson, SRF och Britt-Marie Falck, Solstrålens
värkstad, har anmält sig.
Nils-Inge Nilsson anmäler 1 från SPF, namn kommer. Leif Andersson, PRO,
anmäler sig.
Man kan vara flera från samma förening. Era synpunkter behövs. Anmäl ert
intresse till Camilla Eriksson via e-post: [email protected] eller via
telefon: 81 63 32 senast den 15 april 2011.
Därefter kallas samtliga intresserade till ett första möte.

Rådens sammanträden
Nils-Inge Nilsson, SPF, tar upp fråga om inom vilken verksamhet Pensionärsrådet
ska ligga. Kommunfullmäktige har bestämt att det ska vara under omsorgen.
Politikerna sitter från olika nämnder och de tar med sig frågor som inte kan
besvaras under mötet till sina sammanträden.
För några år sedan hade de båda råden sammanträde ihop. Vilket är bäst? Det
beslutas att vi fortsätter som det är nu med varsitt eget och en gemensam tid
emellan.
Frågor eller dylikt mailas eller rings in till Camilla Eriksson innan mötesdag så att
respektive tjänsteman kan bjudas in.
Camilla kommer även att skicka förfrågan till alla politiker innan varje möte om
det finns något särskilt som behöver tas upp.

Utbildning
Vid varje ny mandatperiod hålls utbildning för råden. Vad efterfrågas?
Hur är kommunen uppbyggd? Hur fungerar det? Bra att få information om alla
förvaltningarna.
Utbildningen kommer att läggas på den gemensamma delen av rådens
sammanträden och delas upp under året.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
PENSIONÄRSRÅDET
Sammanträdesdatum
2011-03-22

Sida 10 (10)
Snöröjning, sopning mm
Anna-Greta Mörk, PRO, har tagit upp fråga om snöröjning, sandning och sopning
flera gånger. Arbetsbilarna kommer inte fram på grund av parkerade bilar på
gatorna. Det måste kunna gå att åtgärda men det händer ingenting. I Karlshamn
har man tider då det är förbjudet att parkera och de lappar bilarna som parkerar
fel.

Nästa möte
Nästa sammanträde är den 14 juni 2011 kl 13.45 i Lageråssalen.
_____
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Download