Plats och tid - Ängelholms kommun

advertisement
11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2013-01-22
Miljönämnden
MN
§6
Dnr 2012 1161
Mångfaldsplan 2011-2013, avrapportering för år 2012
Ärendebeskrivning
Kommunens mångfaldsplan 2011-2013 antogs av kommunfullmäktige den 18 april 2011.
Mångfaldsarbetet ska integreras i all kommunal planering och daglig verksamhet. Varje nämnd
har ansvar för att arbeta med frågan inom ramen för sitt ansvarsområde. Alla nämnder ska
återrapportera sitt arbete till KS vid årets slut.
Miljökontorets avrapportering
Planen består av tre inriktningar: medvetenhet, tillgänglighet och arbetsliv.
Medvetenhet
Medvetenhet innebär att all personal och förtroendevalda ska veta vad de sju
diskrimineringsgrunderna innebär. Det innebär även att all personal ska arbeta utifrån ett
mångfaldsperspektiv med tydligt medborgarfokus. Cheferna har ett särskilt ansvar för att
skapa hög medvetenhet kring dessa frågor.
Uppföljning av miljönämnden
ka inför
lagen och detta ingår som en självklar del i våra beslut.
-möte under våren samt under höstens
planeringsdagar.
kommunövergripande medarbetareundersökningen. Resultatet av detta kommer att
arbetas med under 2013.
då till medarbetarna på miljökontoret samt vid introduktion av nyanställda.
Kontoret har haft ett helt APT under hösten på temat arbetsmiljö.
Fortsättning § 6
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2013-01-22
Miljönämnden
Fortsättning § 6
Tillgänglighet
Med tillgänglighet menas hur väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för olika
människor och grupper. Miljönämnden ska sträva efter att göra sin information tillgänglig
för alla.
ska bli lätta att förstå för så många som möjligt. Informationsmaterial läggs löpande
ut på www.engelholm.se för att tillgängliggöra den för allmänheten.
”klarspråk”, dvs ett enklare mer lättförståeligt sätt att uttrycka sig.
Arbetsliv
Olikheter ska ses som en tillgång och en förutsättning för att kommunen ska bli en
attraktiv arbetsgivare och en attraktiv kommun att bo och verka i. Ängelholms kommun
ska ha arbetsplatser med ett öppet och tillåtande arbetsklimat, fria från diskriminering,
trakasserier och särbehandling. Chefer ska underlätta för både män och kvinnor att
kombinera privat-, familje- och arbetsliv. Vid rekrytering ska kommunen arbeta för att hela
kompetensmarknaden nås och osakliga skillnader i löne-, utvecklings- och
utbildningsmöjligheter som beror på någon diskrimineringsgrund ska inte förekomma.
arbetsmiljöinformation som finns på intranätet.
et har årsarbetstid samt möjlighet att förlägga viss
arbetstid hemma eller på tåget, som ett sätt att underlätta för de som har små barn
hemma.
att miljökontoret har en könsfördelning på 5 män och 17 kvinnor. Medelåldern för
männen är 52 år och 39 år för kvinnorna. Däremot har miljökontoret anställda av
olika nationalitetsursprung.
vad som förväntas av dem och för att var och en ska kunna följa upp sitt arbete.
Allt fler system synkroniseras med varandra för lättare uppföljning.
medarbetarna större kontroll över sitt arbete.
-projekt via
Miljösamverkan Skåne samt utbildningen ”Förenkla helt enkelt” för att utveckla
myndighetsutövningen, allt för att höja handläggare och administratörernas
kompetens.
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2013-01-22
Miljönämnden
Fortsättning § 6
Fortsättning § 6
Beslutsunderlag
Miljökontorets skrivelse, 2012-12-21
Miljönämnden beslutar
att
godkänna miljökontorets avrapportering avseende 2012.
_____
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Just. sign.
Utdragsbestyrkande
Download