OBS

advertisement
Regler för livsmedelsverksamheter under Helsingborgsfestivalen!
Tillstånd krävs från miljönämnden för livsmedelsverksamheter.
Inför Helsingborgsfestivalen måste kompletta ansökningshandlingarna vara miljönämnden tillhanda senast den 2 juli. Blanketter och information
finns på www.helsingborg.se/livsmedel .
Under Helsingborgsfestivalen gör miljönämnden kontroller. Miljönämnden kontrollerar verksamheten så att den följer gällande livsmedelslagstiftning. Miljönämnden kontrollerar bland annat ”lokalens” utformning, lämpliga materialval, om tillräcklig och anpassad utrustning finns.
En annan viktig del, som miljönämnden kontrollerar är företagets egenkontroll. Rutiner anpassade för verksamheten måste finnas vid kontrollen.
Livsmedelslagstiftningen kräver att ni har tillräcklig utbildning i livsmedelshygien och egenkontroll i förhållande till det arbete ni utför.
Om brister konstateras uppmanas ni att rätta till dem inom en viss tid. Om ni inte har åtgärdat bristerna vid återkontrollen kan miljönämnden
komma att förelägga er eller sätta förbud mot livsmedelshantering tills bristerna är avhjälpta. Obs! Ärendet kan även komma att åtalsanmälas.
Om verksamheten är registrerad i annan kommun
Om verksamheten är registrerad i en annan kommun och som gäller även i Helsingborg ska detta dokument finnas med i verksamheten på
festivalen och kunna uppvisas för miljöförvaltningens personal.
Flaskor och burkar måste ingå i godkänt retursystem
Det är förbjudet att sälja eller saluhålla plastflaskor och metallburkar som inte ingår i ett godkänt retursystem. Förpackningarna ska vara märkta
med uppgift om pantbelopp och till vilket retursystem de tillhör. För mer information se www.sjv.se.
Miljönämnden
251 89 HELSINGBORG
Tel 042-10 77 50
• Fax 042-10 50 44
• E-post [email protected]
Checklista
Verksamhetens uppbyggnad
Fungerande system för egenkontroll finns.
Verksamheten överensstämmer med anmälan.
All förberedning av livsmedel har skett på för detta registrerad livsmedelsanläggning.
Markunderlaget är slätt, lättrengörbart och dammar inte.
Varuskydd mot allmänheten finns.
Varuförvaring sker inte på mark/golv (varuförvaring minst 0,5 meter ovan mark/golv).
Skydd från 3 sidor av hanteringsplatsen finns.
Skydd, (t ex markis), ovanför hanteringsplatsen finns.
Utrustning för livsmedelsförvaring
Livsmedlen samt kylar och frysar håller tillfredsställande temperatur.
Livsmedlen förvaras inte i försäljningskylarna för drycker.
Termometer finns i alla kylar och frysar för livsmedel
Utrustning för varmhållning av varm mat finns.
Termometer (t ex instickstermometer) för varmhållningskontroll samt ankomstkontroll finns.
Utrustning för handtvätt
Flytande tvål finns.
Engångshanddukar finns.
Anordning med rinnande vatten (av dricksvattenkvalitet), t ex dunk med vatten med tappkran finns.
Uppsamlingskärl för smutsvatten finns.
Personalhygien
Skyddskläder används.
Hårskydd (t ex keps, kockmössa) används.
Tobaksrökning sker inte inom hanteringsplatsen.
Samtliga personal vet var personaltoaletten och nyckeln till denna finns.
Download