Köldmedia - Marks kommun

advertisement
Köldmedia
Senast uppdaterad den 17 februari 2017
Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning innehåller olika typer av köldmedia. De utgörs ofta av
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen vilka kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada
atmosfärens ozonskiktet om de släpps ut i luften.
För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av
utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. Reglerna finns i Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser samt i EUförordningen (nr 517/2014).
Anmälan och installation av ny utrustning
Installation av kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning får bara utföras av ett ackrediterat kylföretag.
I god tid innan installation eller konvertering av en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedia eller mer
ska den som är ansvarig för utrustningen informera miljönämnden om detta. Observera att miljösanktionsavgift kan dömas ut,
om så inte görs.
Befintlig utrustning
Befintlig kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning för yrkesmässigt bruk ska genomgå regelbunden läckagekontroll.
Läckagekontrollen ska utföras av ett ackrediterat kylföretag.
Intervallen för den obligatoriska läcksökningen bestäms av mängden koldioxidekvivalenter (CO2). Koldioxidekvivalenten räknas
fram genom att multiplicera mängden köldmediegas med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor) ex 1 kg R404A
motsvarar 3,9 ton CO2:
Intervallerna på läcksökning:
utrustning som innehåller 5 ton CO2 eller mer ska kontrolleras var 12:e månad
utrustning som innehåller 50 ton CO2 eller mer ska kontrolleras var 6:e månad
utrustning som innehåller 500 ton CO2 köldmedia eller mer ska kontrolleras var 3:e månad.
Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Kontrollen ska beställas av
den som äger eller använder utrustningen. Det kan därför vara lämpligt att teckna ett serviceavtal med ett ackrediterat
kylföretag för att undvika att kontrollen glöms bort.
På sidan allt om f-gas (alltomfgas.se) kan du få hjälp att räkna ut CO2 för din utrustning, se länken längst ner på sidan.
Lämna in årlig rapport
Om det i en och samma verksamhet under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2 som omfattas av läckagekontroll
ska en årlig rapport lämnas till miljönämnden senast den 31 mars efterföljande år. Rapporten ska omfatta resultatet av de
läckagekontroller som gjorts under kalenderåret och information om utrustning som skrotats.
Om rapporten från läckagekontrollen lämnas in för sent, det vill säga efter den 31 mars, är miljönämnden skyldig att döma
ut en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Om kontroll av läckage inte utförs enligt gällande regler är miljösanktionsavgiften 5
000 kronor.
Förbud och undantag
CFC förbud: CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter 2000.
CFC undantag: aggregat som innehåller mindre än 900 gram CFC och som var i bruk den 1 januari 2005 och sedan dess
fortsatt har varit i bruk på samma plats, får användas.
HCFC förbud: aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit
tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002.
HCFC undantag: aggregat som innehåller 3 kg HCFC eller mindre får användas om aggregatet var i bruk den 1 juni 2002 och
fortsatt att vara i bruk sedan dess.
Kontaktinform ation
Miljöenheten/Miljönämnden
0320 21 70 00
[email protected]
Skicka e-post
Relaterade länkar
Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS
2007:846) på Notisum
Gå till Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (SFS 2007:846) på Notisum:s
webbplats
Anläggningskollen på alltomfgas.se
Gå till Anläggningskollen på alltomfgas.se:s webbplats
Naturvårdsverket
Gå till Naturvårdsverket:s webbplats
Publicerad av: Marks kommun
Download