Bestämmelser om spelrätt på HaningeStrand Golfbana

advertisement
Bestämmelser om spelrätt på HaningeStrand Golfklubb
Spelrätt kan endast registreras av fysisk person och är personlig.
Spelrättsinnehavare har rätt att överlåta spelrätten. Om spelrätt överlåts och det på
överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga
till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.
Spelrättsinnehavare är skyldig att betala årlig spelrättsavgift. Om avgiften inte betalats inom
30 dagar efter skriftlig anmodan har golfklubben rätt att skriftligen häva spelrätten, varvid
klubben är skyldig att betala lösen- efter avräkning av spelrättsinnehavarens skuld på
spelrättsavgift och/eller annan skuld till klubben för spelrättens värde på hävningsdagen. Om
enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas av allmän domstol.
Lösenbeloppet skall utbetalas inom en månad efter fastsällande.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards