Märta C. Johansson är docent vid Örebro universitet och har forskat

advertisement
Människohandelsbrottet och
dess tillämpning i Sverige
Märta C. Johansson
Örebro universitet
Temadag om människohandel, Göteborg, 18 okt. 2016
Att studera ett brott i sex år – hur möjligt?
• Ett ovanligt komplext brott
• 2002, reviderats 2004 och 2010. Pågående utredning – slutbetänkande 26/10
• Utmaning att identifiera om det är MH
• Svårt att identifiera potentiella brottsoffer
• När bör man anmäla?
• Utmaningar v.g. hur förundersökningarna bedrivs
• Åtal: svårt att ex. säkra bevisning som styrker ett syfte att exploatera
• Svårtolkade förarbeten har lett till extra icke-lagstadgade krav
Rättslig prövning av människohandel
Få åtal och avgöranden • 15 åtal sedan nya regleringen 2010
Domstolarnas tillämpning
1. När människohandelsbrottet är fullbordat
2. Samtyckets roll
3. Effekter av domstolarnas praxis på lagföring av olika former av
MH/olika grupper
Människohandel eller annat brott?
• En ung flicka från ett EU-land skjutsas runt i Sverige av en vän till föräldrarna och
stjäl handväskor
• Mannen dömdes till ansvar för människohandel (Fängelse fyra år [inkl. stöld])
• En annan flicka tigger tillsammans med sina föräldrar
• Inte ansvar för människohandel: ’kavat’ och delade föräldrarnas villkor
• En kvinna utför sömnad i en landsmans syateljé (turistvisum) och får inte betalt.
Hennes pass har tagits
• Brott mot Utlänningslagen (100 dagsböter) – offret dömdes till 50 dagsböter
• Tre män rekryterade till arbete i landsmans däckrekonstruktions-fabrik
(arbetstillstånd). De tvingas ge landsmannen huvuddelen av sina löner för att inte
förlora sina jobb
• Ansvar för brottet ocker (villkorlig dom; skadestånd 15 000 kr)
• En 14-årig flicka transporteras till flera platser för att utföra sexuella handlingar
• Ansvar för brottet koppleri (tre mån. fängelse)
• Unga kvinnor rekryterade och inhysta som barnflickor hos en landsman som inte
betalar dem; de upplever sig hotade
• Ansvar för brottet bedrägeri (3 mån fängelse; inget skadestånd)
Polisanmälningar, åtal & domar
(2010-15)
Polisanmälningar
-10
-11 -12
-13
-14 -15
Totalt
(andel)
För sexuell
exploatering - vuxna
25
25
12
29
26
47
164 (27 %)
För sexuell
exploatering – barn
7
10
9
11
5
11
53 (9 %)
För andra syften vuxna
30
43
35
32
48
92
280 (46 %)
Andra syften - barn
22
20
13
10
14
30
109 (18 %)
Totalt
84
98
69
82
93
180 = 606
(100 %)
Källa: Statistik BRÅ 2015.
• Åtal (TR):
• 13 (+2 från 2016)
• Fällande domar:
• 7 (1 TR + 6 HovR)
(+1 från 2016)
Misstankar: barn 2012-15
(174 barn)
Polisanmälningar: 82
Inledda FU: 39
Reflektionsperiod: 4
Inga åtal
(2012-2015)
Har/vilken effekt har domstolarnas
tillämpning på åtalsfrekvensen eller
på den form av människohandel som åtalas?
Människohandel enligt Palermoprotokollet
1.
Exploateringssyfte:
Fullbordat
brott
Sexuell
exploatering, ta
organ,
tvångsarbete,
träldom
3.
Handelsåtgärd:
Rekrytera,
transportera,
överföra, inhysa,
ta emot en
person
(tiggeri,
brottsliga
aktiviteter)
2. Medel:
Våld el hot om
våld/tvång,
bortförande,
bedrägeri,
vilseledande,
maktmissbruk el
utnyttjande av
utsatt
belägenhet,
köpa/sälja en
person
Efterföljande exploatering –
omfattas men är inte
nödvändig
Märta C. Johansson, Örebro universitet
Palermoprotokollet & brottsoffrets frihet
1. Inget krav på miniminivå rörande medlets svårhetsgrad
• Tvång, bortförande: hög svårhetsgrad (tydlig ofrihet)
• Vilseledande & utnyttjande av utsatt belägenhet: ej krav på viss svårhetsgrad
2. Ingen särskild effekt krävs på det tilltänkta offret
• Annat än att det var därför handelsåtgärden kunde genomföras
(orsakssamband mellan medlet och handelsåtgärden)
• Ex. Rekryteringen lyckades endast p.g.a. vilseledandet
• Ex. Transporten kunde endast genomföras p.g.a. tvånget
• Ex. Inhysandet var endast möjligt p.g.a. personens utsatta belägenhet utnyttjades
3. Ingen påbörjad exploatering krävs
Bakgrund till svenska människohandelsbrottet
1. Sexualbrott eller brott mot frihet och frid?
• Placerat i Brottsbalkens fjärde kapitel (BrB 4:1a)
• Brott mot ”frihet och frid”
2. Varför kap. 4 istället för kap. 6 (sexualbrott)?
• MH innefattar alltid ett utnyttjande av en annans sårbarhet
• Offren blir ”tvingade eller berövade sin frihet” (SOU 2001:14, p.
462)
• ”Det typiska tillvägagångssättet” är att genom att använda ett
medel förmå offret att ”underkasta sig” vissa åtgärder som leder
till att offret ”hamnar i en situation som präglas av utnyttjande”
som den har ”svårt att ta sig ur” (Prop. 2001/02:124, p. 22)
Människohandelsbrottet i BrB (2010 - )
EXPLOATERINGSSYFTE:
Sexuell
exploatering,
ta organ,
krigstjänst,
tvångsarbete,
träldom,
verksamhet i
nödläge för
utsatte
Maktförhållande
Fullbordat brott
HANDELSÅTGÄRD:
Rekrytera,
transportera,
överföra, inhysa, ta
emot en person
Orsakssamband
Exploateringsfasen
OTILLBÖRLIGT MEDEL:
Olaga tvång,
vilseledande,
utnyttjande av utsatt
belägenhet, annat
otillbörligt medel
Bevisning om maktförhållandet?
1.
2.
3.
4.
5.
Syfte finns att exploatera
Otillbörligt medel används
För att kunna genomföra handelsåtgärden
(Orsakssamband mellan OM & HÅ)
Resultat av OM: ett maktförhållande
Märta C. Johansson, Örebro universitet
Domstolarnas tillämpning
Fullbordat
brott
Exploateringssyfte:
Sexuell
exploatering,
ta organ,
krigstjänst,
tvångsarbete,
träldom,
verksamhet i
nödläge för
utsatte
Maktförhållande
HANDELSÅTGÄRD:
Rekrytera,
transportera,
överföra, inhysa, ta
emot en person
Orsakssamband
OTILLBÖRLIGT MEDEL:
Olaga tvång,
vilseledande,
utnyttjande av utsatt
belägenhet, annat
otillbörligt medel
Märta C. Johansson, Örebro universitet
Exploateringsfasen
1. Syfte finns att exploatera
2. Otillbörligt medel används
3. För att kunna genomföra
handelsåtgärden
4. (Orsakssamband mellan OM & HÅ)
5. Resultat av OM: ett maktförhållande
6. Dock under exploateringsfasen
7. Styrker offrets begränsade frihet
Skifte i fokus: från misstänkt till brottsoffer
1. Skifte från den misstänktes medel (som möjliggör handelsåtgärden) –
Palermoprotokollet
2. Till om brottsoffret (ibland) fråntagits sin frihet (eller begränsats) - 2002
3. Till att brottsoffret kontrolleras - 2004
• Här exkluderas MH-fall med mer begränsade former av påverkan på offret
4. Till granskning av om offret befinner sig i ett maktförhållande under
exploateringsfasen - 2010
• De otillbörliga medlen tolkas som att de utgör en lägsta nivå av offrets
’ofrihet’ bortom handelsåtgärden
• Brottsoffer bör alltså förlora sin frihet eller den bör starkt begränsas (kan inte lämna
exploateringssituationen)
Reflektioner
• Det är förståeligt att bevisning som styrker påbörjad
exploatering används för att visa på att det funnits ett
exploateringssyfte
• Kan vara positivt utifrån ett brottsofferperspektiv
• Det är dock ett problem om man tror att exploatering krävs för
att brottet ska ha fullbordats
• Därmed också problematiskt om exploateringen ska visa
tecken på att offret befinner sig i ett ’maktförhållande’
• Risken att vissa brottsoffer exkluderas & att man behöver
använda längre spaningstider för att ’finna’ sådant maktförh’ll.
Download