Implementeringsplan

advertisement
Dettaärettförslagtillenmallförhurledningsgruppenskullekunnaskrivaneren
implementeringsplansomgåruttillallapersonal.Detskasessomenidégivareochsomett
förslag–intesomenfärdigmallsomSKAanvändas.
Implementeringsplan
Målbeskrivning
Defrämstamålenförimplementeringenavettsystemiskt/narrativtochlösningsfokuserat
arbetssätt-”SamarbeteförTrygghet”-ärattvivill:
Implementeringsteam
Somettstödivårtimplementeringsarbeteskaettimplementeringsteamutses.Iteametska
följandepersoneringå
Metodstödjareinternt
Detärviktigtattmetodutvecklingsarbetetgesettkontinuerligtstöd.Förattmöjliggöradet
kommerföljandeperson/erattfåettuppdragattverkasominternmetodstödjare
BBICochSamarbeteförTrygghet
FörattsäkrakopplingenochpassformentillBBICkommerföljandeperson/ervaraansvarig.
…varakommunensrepresentantideregionalabbicsamverkansformernaochdärlyftade
frågorsomkanvaraviktigabeträffandepassformmeddetsystemisk/narrativaoch
lösningsfokuseradearbetetirelationtillbbic-konceptet
Utbildningssatsning
Följandepersonalskafåfullgrundutbildningochfördjupningsutbildning
Föratttryggaframtidautbildningsbehovförnyanställdaskallföljandeperson/ervarade
somutbildarinternamedstödfrånföljandeperson/er
Fortlöpandemetodstöd
Underimplementeringsarbetetärdetviktigtatt1:esocialsekreteraregesettkontinuerligt
externtmetodstödochattdeisintursvararfördetinternakollegiala
metodutvecklingsarbetet,medstödfrånföljandeperson/erinternt.
Detärviktigtattcheferfortlöpandelederimplementeringenochkontinuerligtpåminnerom
mål,syfteochviktenavallasengagemang.
EmbreusSocionomkonsultAB,TomasEmbréus
DoktorAllardsGata70,43125Göteborg
[email protected]
Tekniskalösningar
Whiteboardtavlor,samtalskort,mappningsmallar,färgkritor,pennorochannatlämpligt
materialskallinförskaffas.
MappningsstrukturenskallläggasinivårtIT-system.
Andrasatsningar
Underimplementeringsperiodenskallrestriktivitetgällaförandratyperavmetodsatsningar.
Implementeringenskallprioriterasochendastdetsomliggerheltilinjemed
implementeringsmålenkanbliaktuellt.
Ekonomiskaramar
Ekonomiskaförutsättningarskagaranterasunderimplementeringsperiodenför
fördjupningsutbildning,behovsprövadkompletteringsutbildning,vissutbildningför
specialisering(t.exsäkerhetsplanering)samtkontinuerligtmetodstödför1:e
socialsekreterare.
Utvärdering
Implementeringsarbetetskallkontinuerligtföljasochutvärderasavimplementeringsteamet.
Personalenskallregelbundetintervjuaskringderaserfarenheter,hurframstegoch
förbättringarmärkssamtvilkabehovavförändringarsomkrävsförattmålenskanås.
EnimplementeringsmappivårtITsystemunderG-mappenskaorganiserasmed
utbildningsmaterial,mallar,artiklarmm.
EmbreusSocionomkonsultAB,TomasEmbréus
DoktorAllardsGata70,43125Göteborg
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards