Fryshusets Volontärpolicy

advertisement
Fryshusets
Volontärpolicy
Fastställd av ledningsgruppen den 2 juni 2010
Volontärpolicy
Volontär verksamheten på Fryshuset drivs i enlighet med Fryshusets vision, värdegrund
och policydokument.
I denna volontärpolicy anges vad som ligger till grund för Fryshusets volontärverksamhet.
Policyn har tagits fram för att du som volontär ska känna till vad som erbjuds och
förväntas av dig i samband med ditt uppdrag.
Innehåll
1. Verksamhetens värdegrund
2. Att påbörja och avsluta ett uppdrag
Rekrytering
Utbildning
Att avsluta uppdraget
3. Ramar för engagemanget som volontär
Överenskommelser
Kontaktpersoner
Personalens ansvar
4. Förhållningssätt
Tystnadslöfte
Mångfald och diskriminering
Alkohol, tobak och droger
Media
5. Stöd
Handledning
Problemhantering och krishantering
6. Försäkring
1
1. Verksamhetens värdegrund
Fryshuset har en enkel övertygelse: uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger självkänsla
och lyfter fram människors inneboende kraft.
Fryshuset lyssnar in vad som händer i samhället och agerar direkt. Vi är inte rädda för det som är nytt
och okänt. Vi mobiliserar krafter där andra bara ser problem. Vi prövar oss fram, korrigerar och
förbättrar ständigt våra metoder
Fryshuset genomsyras av ett socialt ansvarstagande som utgår från individens behov. Här står dörren
alltid på glänt för den som vill engagera sig och utvecklas, oavsett bakgrund, religion eller politisk
tillhörighet.
Vi tror på respektfulla möten människor emellan där lusten att delta och gemensamma intressen
överbryggar alla motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.
2. Att påbörja och avsluta ett uppdrag
Rekrytering
Fryshuset rekryterar volontärer externt via till exempel hemsidan, volontärbyrån och olika
nätverk eller internt. Vi tar kontakt med alla volontärer som anmäler sitt intresse och gör
därefter ett urval. Vid behov begär vi referenser och intyg.
Alla volontärer som engagerar sig i Fryshuset ska dela vår värdegrund. Fryshuset eftersträvar
mångfald bland sina volontärer med avseende på bland annat ålder, etnisk och kulturell
bakgrund, sexuell läggning, intressen och personliga egenskaper.
De volontärer vars uppdrag innebär personlig kontakt med unga väljs ut bland annat utifrån
förmågan att kommunicera med och engagera sig i andra människor. Det är också viktigt att
de är trygga i sig själva och medvetna om sina värderingar och sin roll som förebild för unga
Fryshuset kan begära utdrag från polisens belastningsregister (avseende arbete inom
barnomsorg/förskola/skola) för att säkra att ingen volontär vars uppdrag innebär personlig
kontakt med ungdomarna har blivit dömd för brott mot minderårig.
Utbildning
Innan volontärerna börjar utföra sina uppdrag genomgår de en utbildning eller lämplig introduktion. Utbildningen syftar till att ge volontärerna grundläggande information och kunskap
för att kunna utföra sina uppdrag.
Att avsluta uppdraget
Uppdrag avslutas på volontärernas begäran, om behov av en volontärinsats inte längre finns
eller om överenskommelsen inte följs. Om volontären önskar avsluta sitt uppdrag före
tidpunkten som anges i överenskommelsen ska detta meddelas till kontaktpersonen i god
tid.
2
3. Ramar för engagemanget som volontär
Överenskommelser
Den som engagerar sig i någon eller några av Fryshusets verksamheter ska göra en överenskommelse med Fryshuset. Där förtydligas vilka uppgifter som ingår i volontäruppdraget och
vad Fryshuset erbjuder volontären som utför uppdraget. För sitt engagemang får volontären
utbildning, handledning, stöd, intyg samt ersättning för vissa utgifter (mot redovisande av
kvitton) i enlighet med överenskommelsen för varje uppdrag.
Kontaktpersoner
Alla volontärer ska ha en kontaktperson på Fryshuset. Kontaktpersonen ska ge volontären
kontinuerligt stöd och information som rör volontäruppdraget. Volontären ska vända sig till
kontaktpersonen vid frågor, behov av stöd eller krishantering samt för att anmäla frånvaro
och liknande som är av betydelse för volontäruppdraget.
Personalens ansvar
Fryshusets personal är ansvariga för volontärsamordning. Det innebär bland annat ansvar för
att leda volontärerna under deras uppdrag och att sköta rekrytering, introduktion,
utbildning, handledning, uppföljning, utvärdering och krishantering som rör volontärerna.
Personalen har också ansvar för verksamhetens administration och övergripande budget.
4. Förhållningssätt
Tystnadslöfte
Volontärerna vars uppdrag innebär personlig kontakt med unga förbinder sig genom en
överenskommelse att respektera ett tystnadslöfte. Tystnadslöftet innebär att information
om personliga förhållanden som rör de som volontären möter inom verksamheten inte får
föras vidare utanför verksamheten. Detta gäller även efter att uppdraget har avslutats.
Tystnadslöftet får endast brytas om någon av ungdomarna som volontären har kontakt med
riskerar att fara illa om inte extern kontakt tas. Då ska volontären i första hand kontakta sin
kontaktperson på Fryshuset, som vidtar de åtgärder som krävs. Ungdomarna ska alltid
meddelas ifall kontakt rörande dem tas med någon utanför Fryshuset.
Personalen i Fryshuset omfattas också av tystnadslöftet vilket innebär att de inte för vidare
information om personliga förhållanden som rör ungdomarna, volontärer och personal i
verksamheten.
Fryshuset hanterar personuppgifter med varsamhet. Personuppgifter sprids inte utan volontärens medgivande, men kan ibland behöva lämnas ut (till exempel vid läger eller
studiecirkel).
3
Mångfald och diskriminering
Volontärerna ska under sina uppdrag verka för en miljö som motverkar kränkningar och diskriminering på grund av exempelvis kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet,
sexuell läggning, trostillhörighet, funktionshinder, ålder, intressen eller personliga
egenskaper.
Alkohol, tobak och droger
Volontärerna i verksamheten ska inte bruka tobak, alkohol eller droger när de utför sina
uppdrag.
Media
Om volontärerna medverkar i media som representanter för Fryshuset ska de meddela sin
kontaktperson om detta. De ska se till att deras inlägg är korrekta samt att Fryshuset
samarbetspartners och andra organisationer och personer respekteras. Volontärerna ska
fråga sin kontaktperson om de är osäkra på lämpligheten att medverka i ett medieinslag som
representanter för Fryshuset.
En volontär på Fryshuset bör vara medveten om att hon/han kan komma att betraktas som
förebild för ungdomar även vid tillfällen då volontären inte utför sitt uppdrag.
5. Stöd
Handledning
Volontärerna på Fryshuset deltar i handledning enskilt eller i grupp beroende på vilket
uppdrag de har. Handledningen syftar till att ge volontärerna stöd och uppföljning och att
kvalitetssäkra verksamheten. Handledningen är därför obligatorisk för de volontärer vars
uppdrag innebär personlig kontakt med ungdomar i verksamheten.
Problemhantering
Vid missförhållanden eller problem under volontäruppdraget ska volontärerna i första hand
kontakta sina kontaktpersoner på Fryshuset. Vid eventuell konflikt med en kontaktperson
kontaktas i första hand verksamhetsansvarig på plats. Personalen på Fryshuset har ansvar
för att åtgärda missförhållanden och ge stöd i problemhantering.
Krishantering
Vid akut kris med fara för liv eller allvarlig skada ska 112 ringas.
Vid övriga krissituationer som rör volontäruppdraget ska i första hand kontaktpersonen på
Fryshuset kontaktas. Kontaktpersonen vidtar de åtgärder som krävs. Om hon inte går att nå
kontaktas istället relevant instans (till exempel sociala myndigheter) vars kontaktuppgifter
finns angivna på en lista som volontärerna har tillhanda under sina uppdrag, och så snart
som möjligt därefter informeras kontaktpersonen om krisen.
6. Försäkring
Fryshusets volontärer omfattas av en olycksfallsförsäkring via försäkringsbolaget If när de
deltar i aktiviteter som ingår i deras uppdrag.
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards