12 punkter för ett tryggare Mark
Marks kommun är den kommun i hela Sjuhärad som har högst brottslighet totalt sett, och många
Markbor upplever otrygghet och rädsla.
På tre år har bostadsinbrotten i Mark ökat med 60%. När det gäller bilinbrott/bilstölder är Marks
kommun en av de värst drabbade i Västsverige, och dessa brott har ökat med 200 procent i Mark under
samma tid, och kostar oss runt fyra miljoner per år. Mark har också en kraftig ökning av våldsbrotten.
Ett brott kan ödelägga tillvaron för den som drabbas, och kostar kommunens invånare stora summor i
form av självrisker och höjda försäkringspremier. Vissa drabbade företagare i vår kommun har som
exempel fått så stora extra kostnader till följd av inbrott och skadegörelse att de knappt har råd att
driva sina butiker vidare.
I media har vi kunnat läsa att poliserna i Mark tvingas sitta inne med pappersarbete i stället för att röra
sig ute bland människor runt om i kommunen, eller utreda brott. I dag saknas poliser vid polisstationen
i Kinna och man skulle behöva få avlastning med det administrativa arbetet. Antalet poliser i Sverige
har minskat med nästan 2000 sedan 1994! För tjugo år sedan klarade polisen upp nästan hälften av alla
brott, idag endast en fjärdedel. Endast 8 % av inbrotten klaras upp.
Fler poliser löser inte alla problem. Men lika självklart som att en polis på vägen sänker farten, lika
självklart är att om polisen syns mer ute i orterna i kommunen så motverkar det brott. Antalet
civilanställda inom polisen halverades under 90-talet och socialdemokraterna stängde under flera år
polisskolan helt för intagning. Nu ser vi resultatet.
För oss moderater är det självklart att inte bara den privatperson eller det företag som har råd med larm
eller privata vakter skall kunna känna trygghet. Tryggheten skall gälla alla. Därför vill vi på riksnivå
satsa en dryg miljard per år kommande år på att anställa 500 civilanställda inom polisen, utbilda 500
nya poliser per år, bygga om häkten/fängelser för att separera kriminella gäng, effektivisera
narkotikabekämpningen och snabba upp processen vid häktning genom satsningar på
åklagare/domstolar. Vi vill ha en tidig och tydlig reaktion mot brott som begås av unga människor.
Vård inom socialtjänsten leder mycket ofta till återfall. Den bör ersättas med särskilda kriminalvårdshem för unga, som kan ge ungdomarna en rimlig andra chans att komma på rätt väg igen.
Upprepade brott skall straffas hårdare. I Sverige finns ett antal tungt kriminella personer som gång på
gång begår nya brott. Om dessa skulle sitta i fängelse hela strafftiden skulle automatiskt brottsligheten
minska. Tredje gången någon begår ett grovt brott bör normalt sett maxstraff utdömas. Även grova
narkotikabrott skall ge hårdare straff.
Kriminalitet börjar ofta med utanförskap. Därför vill vi hellre ge unga ersättning för arbete eller
studier än socialbidrag utan motprestation. Därför vill vi ge föräldrarna chansen till mer tid med sina
barn genom att sänka skatten så man får råd att minska sin arbetstid. Därför vill vi ha ordning och
trygghet i skolan där grunden läggs för ungdomarnas framtida liv.
För att åtgärda brottsligheten i Mark, och ta hand om de drabbade brottsoffren krävs att kommun,
polis och ideella organisationer samverkar, och att polisen tillförs med resurser.
Moderata Samlingspartiet presenterar härmed sitt program, ”12 punkter för ett tryggare Mark”.
Vi vill ge invånarna i Marks kommun tryggheten tillbaka!
Kinna den 3 september 2002
Moderata Samlingspartiet i Mark
”Brottslingar skall sitta inne – inte polisen”
”12 punkter för ett tryggare Mark”:
En trygg start i livet för våra barn och ungdomar:
1. Skolan skall ställa större krav på disciplin och hänsyn till andra elever och lärare, och vi
vill ha nolltolerans mot mobbning. Skolan måste reagera inte bara på fysiska övergrepp –
redan när flickor trakasseras verbalt på grund av sitt kön är det viktigt för omgivningen att
visa tydligt att detta inte accepteras. Skolan i Mark måste arbeta ännu hårdare med dessa
frågor, och lära eleverna att visa hänsyn både mot vuxna och mot varandra.
Förebyggande åtgärder mot brott:
2. Vi vill ha en utökad information i skolorna om hur man kan skydda sig som person och
sin egendom mot brott, inte minst mot fysiskt våld och övergrepp
3. Krafttag krävs mot narkotika och droger – skolbesök av polis och andra informatörer är
en viktig del i det förebyggande arbetet
4. Kommunen och polisen skall aktivt uppmuntra till organiserad grannsamverkan mot brott,
en samverkan som idag bara finns på ett fåtal ställen i kommunen
5. Det Brottsförebyggande råd som skall startas i Mark måste få ett aktivt stöd från
kommunen
Upprustning av polisverksamheten i Mark:
6. Vi vill ha fler poliser. Moderaternas förslag på riksnivå ger ca 70 nya poliser till Sjuhärad,
varav en del skulle placeras i Kinna
7. Det är inte acceptabelt att polisstationen i Kinna tidvis är helt obemannad, kommunens
politiker måste arbeta för en förändring
8. Fler civilanställda behövs till alla polisstationer i Sjuhärad vilket även skulle komma
polisstationen i Kinna till del, och ge poliserna avlastning så att de kan röra sig ute i
kommunen i stället
9. Vi vill behålla nuvarande polisorganisation; att flytta ledningen från Borås till Göteborg
gör att Mark riskerar att komma ännu längre bort från besluten
Bättre stöd till brottsoffer:
10. Brottsofferjour med hög tillgänglighet bör finnas i Mark
11. Den nystartade Kvinnojouren i Mark bör ha hög tillgänglighet och ses som en viktig del
av kommunens brottsofferverksamhet
Samordning av resurser:
12. För att kunna erbjuda god tillgänglighet för allmänheten skulle vi gärna se ett nära
samarbete mellan Kvinnojour, Brottsofferjour, Brottsförebyggande råd, kommun och
polis. Kanske kunde man samarbeta om bemanning, lokal, telefon och annat, och
därigenom samla alla resurser som riktas direkt till allmänheten på ett ställe? En lämplig
plats för detta skulle kunna vara polishuset i Kinna. Vi föreslår att kommunstyrelsen tar
initiativ till ett första möte med berörda parter angående ett sådant samarbete.
”Brottslingar skall sitta inne – inte polisen”