Strukturerade placeringsprodukter
Latinamerika
Exponering mot en mycket
spännande region
Aktieindexobligation Latinamerika 6
Villkor
Kategori: Kapitalskydd:
Deltagandegrad:
Köpkurs:
Löptid: Emittent: Notering: Sista anmälningsdag: Aktieindexobligation
100%
105%, indikativt
110%
5 år
Svenska Handelsbanken AB (publ)
NASDAQ OMX Stockholm AB
(Möjlighet att avyttra obligationen före förfall)
5 november 2010
Inriktning
Latinamerika är en av de mest dynamiska tillväxtregionerna i världen. Sedan
kulmen av finanskrisen i november 2008 har återhämtningen varit enastående – aktiemarknaden har mer än fördubblats i värde. Mycket talar för
Latinamerika, med Brasilien i spetsen, även framöver. Aktieindexobligation
Latinamerika 6 erbjuder investeraren exponering mot Latinamerika med
100 procent kapitalskydd. Årliga inlåsningar möjliggör stegvis säkring av
värdetillväxt under löptiden.
Risker och viktig information
En investering i aktieindexobligationen är förknippad med risk. De pengar
som placeras kan under löptiden både öka och minska i värde från den kapitalskyddade nivån. Kapitalskyddet och avkastningsmöjligheten är beroende av
emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen.
För mer information se sidorna 6-7 i denna marknadsföringsbroschyr.
Genève
Göteborg
Helsingfors
Köpenhamn
London
Luxemburg
Malmö
New York
Oslo
Stockholm
Aktieindexobligation Latinamerika 6
Möjlighet till attraktiv avkastning
Aktieindexobligation Latinamerika 6 har en
indikativ deltagandegrad om 105 procent1
och obligationen tecknas med en överkurs
om 10 procent.
Kapitalskydd
100 procent av det nominella beloppet
tillbaka på förfallodagen.2 Kapitalskyddet och
avkastningsmöjligheten är beroende av
emittentens finansiella förmåga att fullgöra
sina förpliktelser på förfallodagen. Överkursen omfattas inte av kapitalskyddet, det
vill säga investeraren riskerar att förlora
överkursen.
Vinstsäkring
Om obligationerna visar en stark positiv
värdeutveckling före löptidens slut kan vinstsäkring bli aktuellt. Om vinstsäkring erbjuds
innebär det i praktiken att det säkrade beloppet ökar genom att investeringen avyttras
och kapitalet investeras i en ny kapitalskyddad obligation.
Möjlighet att avyttra obligationen före förfall
Obligationerna avses noteras på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid
NASDAQ OMX Stockholm AB och blir
därmed föremål för dagliga kursnoteringar.
För- & nackdelar
+Latinamerika är en av de mest
dynamiska tillväxtregionerna i världen.
+Kapitalskyddad placering med
möjlighet till årlig säkring av avkastning.
– Ej valutasäkrad vilket innebär att det finns en valutaeffekt som kan bli såväl positiv som negativ.
– Risk för överhettning i ekonomin.
1
2
Latinamerikas tillväxtekonomier tillhör några av världens mest
dynamiska. Regionen har en stark råvaruexport och gynnas av
en fortsatt tillväxt i Kina och Indien. Brasilien, som är regionens
största ekonomi, har haft en stark BNP-utveckling det senaste året
och växte med 8,8 procent på årsbasis under det andra kvartalet.
Regionens medelklass blir allt större, vilket förväntas gynna ekonomin. Brasiliens detaljhandel växte med 10,9 procent på årsbasis
under juli månad 2010. Regionens starka export, en allt större
intern marknad, starka statsfinanser och ett allt mer effektivt finansiellt system banar väg för en fortsatt stark tillväxt.
Brasilien drivs av stark framtidstro
Den brasilianska centralbanken är ett föredöme i regionen, med ett tydligt stabiliserings- och inflationsmål. Utlandsskulden har till stor del betalats av och privatkonsumtionen stimulerats vilket har minskat effekterna av finanskrisen och banat väg för
återhämtningen. Industriproduktionen är tillbaka på nivåer som gällde före finanskrisen. Tillväxten i Brasilien för 2010 väntas ligga runt 7,2 procent och ett par höjningar
av styrräntan under innevarande år är troliga, vilket kan ses som en bekräftelse på att
den ekonomiska återhämtningen fått fotfäste på allvar. Brasilien har en diversifierad
råvaruinriktad export – världens tre största oljefyndigheter de senaste fyra åren har
gjorts i Brasilien. Tydliga tecken på den brasilianska framåtandan är landets värdskap
för fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016.
Exportdrivna ekonomier
Mexiko har en privilegierad tillgång till den amerikanska marknaden, vilket är gynnsamt nu när arbetslöshet och privatkonsumtion åter pekar åt rätt håll i USA. Mexikos
självständiga centralbank har lyckats väl med inflationsbekämpningen. Krisen har slagit
relativt hårt, men nya reformer banar väg för återhämtning. Trots att drogrelaterade
oroligheter tynger, växte ekonomin under årets första kvartal med 4,3 procent på
årsbasis att jämföra med fjolårets minskning i BNP om 6,5 procent. I Chile är sammanflätningen med andra tillväxtländer tydlig och exempelvis Kinas enorma satsningar i
infrastruktur betyder mycket för landets export av koppar. Med sin starka ekonomi har
Chile dessutom haft lätt för att stimulera efterfrågan efter finanskrisen. Peru har en
omfattande gruvindustri med betydande export till Asien samt en stark och stigande
privatkonsumtion. Perus BNP växte med rekordhöga 11,9 procent i juni månad och
väntas växa med 6,6 procent på helåret 2010.
Gemensamt för Brasilien, Chile och Peru är att länderna har skött sina ekonomier
väl. Inflationen är under kontroll och den privata konsumtionen är inne i en positiv
trend. Carnegie Research har generellt en positiv syn på Latinamerika.
Aktieindexobligation Latinamerika 6 erbjuder investeraren att ta del av potentialen i
en mycket spännande region till begränsad risk.
Deltagandegraden är indikativ och fastställs den 17 november 2010 beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om deltagandegraden understiger 80%.
För mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7.
2 • L AT I N A M E R I K A 6
”De förväntade höjningarna av styrräntan
är en bekräftelse på att
återhämtningen i den
brasilianska ekonomin
fått fotfäste”
Placering med god avkastningspotential
• Placeringen är konstruerad för att särskilt gynnas av en fort
satt snabb uppgång i Latinamerika, vilket också är i linje med Carnegie Researchs marknadstro.
• Årliga inlåsningar möjliggör stegvis säkring av värdetillväxt under löptiden – negativa avläsningsvärden sätts till noll.
• Positivt utfall är möjligt även om underliggande marknad skulle ha utvecklats negativt vid förfall.
• Obligationen är 100 procent kapitalskyddad.
• Avkastningen är ej valutasäkrad och har därmed en valutafaktor som kan påverka avkastningen både negativt och positivt.
För mer information om avkastningsstrukturen, se nästa sida.
Om underliggande marknad1
Sedan den 26 oktober 2001 har iShares Latin America 40 Index Fund haft en utveckling om +481 procent, vilket är 462 procentenheter bättre än ett globalt aktieindex
(MSCI World Index). Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för
framtida utveckling.
800%
700%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
Sep - 10
Mar - 10
Sep - 09
Mar - 09
Sep - 08
Mar - 08
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
Sep - 07
Mar - 07
Sep - 06
Mar - 06
Sep - 05
VIKTIGT Notera att denna marknadsföringsbroschyr endast utgör marknadsföring och att det fullständiga prospektet
finns tillgängligt på www.carnegie.se eller
per tel. 08-5886 9200. Innan beslut tas
om investering skall investerare ta del av
prospektet. Handel med finansiella instrument är förknippad med risker. Såväl
kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av emittentens finansiella
förmåga att fullgöra sina förpliktelser
på förfallodagen. Om emittenten skulle
hamna på obestånd riskerar investeraren
att förlora hela sin investering oavsett
hur den underliggande exponeringen
har utvecklats. Kapitalskyddet i obligationerna gäller endast vid den ordinarie
förfallodagen. Om investeraren väljer att
sälja obligationerna före förfallodagen
sker detta till rådande marknadspris
vilket kan vara såväl lägre som högre än
det ursprungligen investerade beloppet.
För en utförlig beskrivning av riskerna se
”Om riskerna i investeringen” på sidan 7.
Globalt aktieindex
Källa: Bloomberg
1
Beräkningarna är baserade på historisk data. Notera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. För mer information se sidan 6.
LATINAM E R I K A 6 • 3
Index Disclaimer
Mer om underliggande marknad
iShares S&P Latin America 40 Index Fund
”Standard & Poor’s®”, ”S&P®”, ”S&P Latin America 40”, ”Standard
& Poor’s Latin America 40” are trademarks of Standard & Poor’s
and have been licensed for use by Svenska Handelsbanken AB
(publ). iShares® S&P Latin America 40 Index fund are trademarks
of the BlackRock Institutional Trust Company, N.A. and have
been licensed for use by Standard & Poor’s. Aktieindexobligation
Latinamerika 6 is not sponsored, endorsed, sold or promoted by
Standard & Poor’s or the BlackRock Institutional Trust Company,
N.A. and neither Standard & Poor’s nor the BlackRock Institutional
Trust Company, N.A. make any representation regarding the advisability of investing in Aktieindexobligation Latinamerika 6.
Mexiko
iShares S&P Latin America 40 Index Fund är utformad för att ge en bred exponering
mot den latinamerikanska aktiemarknaden och innehåller aktierna i de 40 största och
mest likvida företagen i Latinamerika. iShares S&P Latin America 40 Index Fund är
noterad i US-dollar.
Nedan följer de vid broschyrens upprättande fem största innehaven, som tillsammans utgör cirka 50 procent av underliggande marknad.
Peru
Chile
Brasilien
Landsfördelning för bolagen i iShares S&P
Latinamerica 40 Index Fund
1 år
2 år
3 år
4 år
5 år
Avkastningen baseras på genomsnittet av
utvecklingen under fem olika långa perioder.
Det innebär en ökad initial exponering, samtidigt som en uppgång under slutet av löptiden
inte får fullt genomslag eftersom exponeringen minskar i takt med tiden.
Land
Verksamhet
Vale SA
Brasilien
Tillverkar och säljer järnmalm, pellets, legeringar m.m.
Itau Unibanco Holding SA
Mexiko
Tillhandahåller trådlösa kommunikationstjänster
America Movil SAB de C
Brasilien
Tillhandahåller bank- och finansiella tjänster
Petroleo Brasileiro SA
Brasilien
Prospekterar och producerar olja och naturgas
Banco Bradesco SA
Brasilien
Tillhandahåller bank- och finansiella tjänster
Hur fungerar Aktieindexobligation Latinamerika 6?
På obligationens förfallodag återbetalas ett kapitalbelopp som består av det nominella
beloppet och ett eventuellt tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt
belopp multiplicerat med (i) fondens uppgång, (ii) deltagandegraden (iii) och växelkursförändringen.
Fondens uppgång beräknas som ett genomsnitt av fondens utveckling under fem olika
långa perioder. Perioderna från startdagen är ett, två, tre, fyra respektive fem år.
Fondens utveckling för en given period mäts som den procentuella skillnaden mellan startkursen och slutkursen för perioden.1 Utvecklingen kan inte bli negativ och
negativa värden sätts till noll.
Deltagandegraden anger hur stor del av en eventuell uppgång i iShares S&P Latin
America 40 Index Fund som investeraren får ta del av vid löptidens slut. Deltagandegraden, som fastställs slutgiltigt den 17 november uppgår till indikativt 105 procent.
Ändrade marknadsförhållanden fram tills dess kan medföra högre eller lägre deltagandegrad än indikerat. Om deltagandegraden ej kan fastställas till lägst 80 procent
(miniminivå) avbryts emissionen.
Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt och om samtliga årliga utvecklingar är lägre
eller lika med startkursen återbetalas endast nominellt belopp. I och med att
Aktieindexobligation Latinamerika 6 tecknas till överkurs riskerar investeraren att erhålla ett lägre belopp vid förfall än sin ursprungliga investering (se även ”Emittentrisk”
på sidan 7).
1
4 • L AT I N A M E R I K A 6
Bolag
Mer information om start- och slutkurs finns under ”Definitioner” på sidan 7.
Avkastningsexempel1
Växelkursförändring
iShares S&P Latin America 40 Index
Fund är denominerad i US-dollar (USD)
och placeringens utbetalning sker i
svenska kronor (SEK). En förstärkning
av dollarn gentemot kronan ger ett högre
tilläggsbelopp. Följaktligen medför en
försvagning av dollarn gentemot kronan
ett lägre tilläggsbelopp.
Nedan presenteras tre olika scenarion för att illustrera hur avkastningsstrukturen fungerar vid olika utfall. Beräkningarna baseras på ett nominellt belopp om
100 000 kronor.
Scenario 1
Utveckling relativt startkurs
Avläsningsvärde
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
+50%
+100%
+150%
+100%
-20%
50%
100%
150%
100%
0%
Genomsnitt avläsningsvärde
(50%+100%+150%+100%+0%)/5 = +80,0%
100 000 kr + (100 000 kr×80,0%×1,05) = 184 000 kr
Kapitalbelopp2
Effektiv årsavkastning inkl.
överkurs och courtage
+10,1%
Ett positivt avläsningsvärde kan medföra en positiv slutlig avkastning, även om övriga
avläsningsvärden är negativa. Underliggande tillgång har i detta exempel fyra positiva avläsningsvärden, och trots negativ utveckling vid förfall ger strukturen ett positivt utfall.
Scenario 2
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
Utveckling relativt startkurs
-25%
-50%
-75%
-25%
-50%
0%
0%
0%
0%
0%
Avläsningsvärde
Genomsnitt avläsningsvärde
(0%+0%+0%+0%+0%)/5 = 0,0%
100 000 kr + (100 000 kr×0,0%×1,05) = 100 000 kr
Kapitalbelopp2)
Effektiv årsavkastning inkl.
överkurs och courtage
-2,4%
Om inget avläsningsvärde är positivt återbetalar emittenten 100 procent av nominellt
belopp på förfallodagen.
Scenario 3
År 1
År 2
År 3
År 4
År 5
Utveckling relativt startkurs
-25%
-50%
+25%
+50%
+25%
0%
0%
25%
50%
25%
Avläsningsvärde
Genomsnitt avläsningsvärde
Kapitalbelopp2
(0%+0%+25%+50%+25%)/5 = +20.0%
100 000 kr + (100 000 kr×20,0%×1,05) = 121 000 kr
Effektiv årsavkastning inkl.
överkurs och courtage
+1,3%
I detta exempel faller underliggande tillgång under löptidens första två år och stiger
under de sista tre åren. Strukturen ger i detta scenario, relativt en traditionell struktur,
sämre avkastning.
1
2
Beräkningarna utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av obligationerna. För mer information se sidan 6.
Baserat på en indikativ Deltagandegrad om 105 % och att växelkursen är oförändrad under löptiden.
LATINAM E R I K A 6 • 5
Erbjudande och anvisningar i sammandrag
Ersättningar
Carnegie erbjuder investering i Obligationerna enligt följande försäljningsvillkor. De
fullständiga villkoren för Obligationerna och annan viktig information står i Prospektet, vilket finns tillgängligt på www.carnegie.se.
För att Carnegie skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal
med olika leverantörer av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar
Carnegie en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, Courtage och andra
ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således
utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Carnegie kan vidare
erhålla ersättningar från emittenter vid försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie.
Teckningsanmälan
Anmälan skall ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare
kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att
lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten.
• Teckningsanmälan finns tillgänglig via Internetadressen: www.carnegie.se alternativt per telefon: 08-696 1810.
• Ifylld Teckningsanmälan skall ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan 17.30 den 5 november 2010.
Likviddag och betalning
Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att
överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning
komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen
erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma
att makuleras.
• Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 16 november 2010.
Tilldelning
I händelse av att fler Obligationer sålts än vad som emitterats fördelas Obligationerna
i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats.
Ersättningar från Carnegie
De obligationer Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av extern part. Sådan
förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie en ersättning
till den externa parten. Ersättningen ingår i priset på Erbjudandet och beräknas som
en engångsersättning på det Nominella Belopp som förmedlats av extern part.
Ersättningar till Carnegie
De obligationer Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får
ersättning på försäljning av dessa från respektive Emittent. Ersättningen beräknas
som en procentsats på det Investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan
olika emittenter och mellan olika obligationer tillhandahållna av samma Emittent.
Emittenten av denna Obligation kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande
cirka 0,5-1,0 procent per år, under antagandet att aktuell produkt innehas till Förfall,
av Obligationens pris. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Emittenten bedömt
pris för de finansiella instrument som ingår i Obligationen. Arvodet ska bland annat
täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat
i Obligationens pris.
Kapitalskydd vid förfall
Nominellt Belopp är 100 procent kapitalskyddat genom att Obligationerna skall
återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet på Förfallodagen (För
mer information se ”Emittentrisk” och övriga risker med investeringen på sidan 7).
Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Til�läggsbeloppet utebli.
Viktig information
Inregistrering vid Börs
Emittenten avser att inregistrera Obligationerna på Privatobligationslistan (Strukturerade Produkter) vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock
slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie kommer, under
normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Obligationerna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge.
Branschkod Strukturerade Produkter
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en
branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om
branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se www.
fondhandlarna.se/struktprod.
Euroclear Sweden AB
Obligationerna kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade
system.
• Leveransdag: Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 16 november 2010.
Marknadsföringsbroschyr, Prospekt och villkor för Obligationerna
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare skall därför innan ett
investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och
Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Obligationen och risker
angående investeringen. Obligationerna har emitterats av Emittenten på de villkor
som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten,
Carnegies erbjudande och de bindande obligationsvillkoren. Investerare skall därför ta
del av Prospektet i dess helhet.
Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet
Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade Nominella Beloppet
för Obligationerna understiger 50 000 000 kronor. Erbjudandets genomförande är
vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i
Sverige eller i utlandet. Carnegie äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden,
begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie bedömer
att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet.
Detta Erbjudande är på maximalt 500 000 000 kronor totalt för Obligationerna.
Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent för
Aktieindexobligation Latinamerika 6.
Selling restrictions
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons.
Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell
or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until
40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the
United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate
the registration requirements of the Securities Act.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO
ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON.NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED
BY LAW OR REGULATION.
6 • L AT I N A M E R I K A 6
Om Marknadsföringsbroschyren
Marknadsföring
Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte
en komplett bild av Erbjudandet och Obligationerna. Prospektet innehåller
en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Obligationerna och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas
Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall,
slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på www.carnegie.se.
Historisk eller simulerad historisk utveckling
Informationen avser historisk information eller simulerad historisk
information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra
modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör
notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti
för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationernas Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna
Marknadsföringsbroschyr.
Räkneexempel
Beräkningarna utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av
Obligationerna. Räkneexemplet visar Obligationernas avkastning baserat
på rent hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Deltagandegraden. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en
indikation på framtida utveckling eller avkastning.
Om de aktuella Obligationerna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens
Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan
rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv
alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationerna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet
och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och
den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål
som stämmer med de aktuella Obligationernas exponering, Löptid och
andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är
förenade med investeringen.
Om riskerna i investeringen
En investering i Obligationerna är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan
sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig
information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet.
Emittentrisk
Såväl Kapitalskyddet som avkastningsmöjligheten är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Förfallodagen.
Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora
hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har
utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som
negativ riktning. Emittenten har också rätt att låta investeringen förfalla
i förtid. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Obligationen under dess
Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Likviditetsrisk
Kapitalskyddet i Obligationerna gäller endast vid den ordinarie Förfallodagen. Om Investeraren väljer att sälja Obligationerna före Förfallodagen sker
detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det
ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden
kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller
omöjligt att sälja Obligationer. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs
restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln.
Exponeringsrisk
Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastningsdelen på Obligationerna. Hur den underliggande
exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och
innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker.
investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare skall ej
förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt skall möjliggöra
återbetalning av lån och debiterad ränta. För vidare information se särskild
Teckningsanmälan.
Specifika risker avseende olika lånekonstruktioner
Många aktörer ger ut olika obligationer. Även om dessa obligationer kan
ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör
därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika obligationer, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av
Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Obligationer sker, ta
del av Prospektet.
Överkurs
Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet.
Skatter
Obligationerna är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt
kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om
de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Obligationerna utifrån
sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras
under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare.
Valutarisk
I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska
kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen för Obligationen.
Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit
valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är
ej valutaskyddad.
Specifika risker avseende lånefinansiering
Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då
Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om
Definitioner
”Aktieindexobligation Latinamerika 6”
avser aktieindexobligationen med ISIN nummer
SE0003552439, kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm
AB SHBO 1256.
”Anmälningsperiod” avser perioden, från och med
30 september 2010 till och med 5 november 2010, då
investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet.
”Avstämningsbörsdag” benämner de datum som
Slutkurs för respektive period fastställs. Perioderna från
startdagen är ett, två, tre, fyra respektive fem år:
17 november 2011 (Avstämningsbörsdag 1),
19 november 2012 (Avstämningsbörsdag 2),
18 november 2013 (Avstämningsbörsdag 3),
17 november 2014 (Avstämningsbörsdag 4),
17 november 2015 (Avstämningsbörsdag 5).
Mer information finns i Prospektet.
”Bankdag” avser en bankdag såsom detta begrepp
definierats i Prospektet.
”Börs” avser börser för de värdepapper som ingår Underliggande Fond, se Prospektet för vidare information.
”Courtage” avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift
om 3 procent som tillkommer Investeringsbeloppet.
”Deltagandegrad” är indikativt 105 procent för
Aktieindexobligation Latinamerika 6. Deltagandegraden
fastställs senast den 17 november 2010 och kommer
att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna.
Slutlig Deltagandegrad informeras den 17 november
2010. Erbjudandet kommer att återkallas om Deltagandegraden understiger 80 procent .
”Emittent” eller ”Handelsbanken” avser Svenska
Handelsbanken AB (publ).
”Emissionskurs” avser priset per Obligation, angett i
procent av Nominellt Belopp (exklusive Courtage).
”Erbjudandet” avser försäljning av Obligationerna av
Carnegie.
”Förfallodag” avser den 8 december 2015 och är den
dag Kapitalbelopp utbetalas.
”Fonden” avser iShares S&P Latinamerica 40 Index
Fund, som Obligationen är knuten till. Fonden beskrivs
närmare i avsnittet ”Mer om underliggande marknad”
och i Prospektet.
”Investerare” är den som investerar i Erbjudandet.
”Investeringsbelopp” avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 11 000 kr per Obligation.
”Kapitalbelopp” består av det Nominellt Belopp
och ett eventuellt Tilläggsbelopp. Mer information
finns i avsnittet ”Hur fungerar Aktieindexobligation
Latinamerika 6”
”Leveransdag” avser den dag då Obligationerna
registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto
och beräknas bli den 26 november 2010.
”Likviddag” avser 16 november 2010 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall
erläggas av Investerare.
”Löptid” (av underliggande) avser perioden från
och med den 17 november 2010 till och med den 17
november 2015 och avser perioden när Obligationen
har en exponering mot Underliggande Fond.
av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på www.
handelsbanken.se/prospektochprogram samt på www.
carnegie.se. Grundprospektet för Handelsbankens
MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts
av Finansinspektionen.
”Slutkurs” bestäms som Stängningskursen för Fonden
på Avstämningsbörsdag.
”Startdag” avser den 17 november 2010.
”Startkurs” avser Stängningskursen för Fonden på relevant Startdag eller om detta datum inte är en Bankdag,
närmast följande Bankdag.
”Stängningskurs” för Fonden på en Bankdag avser
den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs.
”Teckningsanmälan” avser den teckningsanmälan
som krävs för deltagande i Erbjudandet.
”Tilläggsbelopp” beräknas som nominellt belopp
multiplicerat med (i) fondens uppgång, (ii) deltagandegraden (iii) och växelkursförändringen. Mer information
finns i avsnittet ”Hur fungerar Aktieindexobligation
Latinamerika 6” och i Prospektet.
”Växelkursförändring” avser förändringar i förhållandet (positiva eller negativa) mellan US-dollar (USD)
och svensk krona (SEK).
”Överkurs” avser 1 000 kr per Obligation.
”Marknadsföringsbroschyr” avser detta dokument.
”Nominellt Belopp” avser 10 000 kr per Obligation.
”Obligation” avser Aktieindexobligation Latinamerika 6.
”Prospekt” avser Handelsbankens Prospekt med
tillhörande slutliga villkor avseende Obligationerna samt
de handlingar som införlivats däri. Detta innehåller
viktig information om Obligationen och risker angående
investeringen. Det fullständiga prospektet utgörs dels
av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram av den 29 april 2010, dels
LATINAM E R I K A 6 • 7
Erbjudandet i korthet
Aktuellt erbjudande
Anmälan inges till
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Structured Financial Products
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Fax nr: 08-676 87 80
Startkurs och deltagandegrad
Offentliggörs den 17 november 2010 på www.carnegie.se
Anmälningsperiod
30 september 2010 – 5 november 2010
Kapitalskydd
100 procent av Nominellt Belopp på Förfallodagen.
För mer information se ”Emittentrisk” och övriga
risker med investeringen på sidan 7
Lägsta investeringsbelopp
110 000 kr (motsvarande 10 Obligationer à 10 000 kr
Nominellt Belopp)
Courtage
Tillkommer med 3 procent av Investeringsbelopp
Betalning
Kontant enligt avräkningsnota, dock
senast den 26 november 2010
Förvaring
Obligationen kan förvaras på en vanlig aktiedepå
eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VPkonto kan öppna en kostnadsfri depå hos Carnegie
Löptid av underliggande
17 november 2010 – 17 november 2015
Andrahandsmarknad
Obligationerna avses inregistreras på Privat­
obligationslistan (Strukturerade Produkter) vid
NASDAQ OMX Stockholm AB
Emittent
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB
SHBO 1256
ISIN-nummer
SE0003552439
BRIC Autocall Plus/Minus 6
Löptid 1-5 år, kupong 12 %
Kanada Riskkontroll
Löptid 5 år, deltagandegrad 130%
Kina 3
Löptid 5 år, deltagandegrad 135 %
Latinamerika 6
Löptid 5 år, deltagandegrad 105 %
Sverige Max/Min 4
Löptid 3 år, Max 35 % , Min 4,5 %
Trend Emerging Markets Riskkontroll 11
Löptid 4 år, deltagandegrad 100 %
Trend Total Riskkontroll 6
Löptid 5 år, deltagandegrad 100 %
Trend Total Riskkontroll Tillväxt 6
Löptid 5 år, deltagandegrad 160 %
Tids- och betalningsplan
Sista anmälningsdag
5 november 2010
Utskick av avräkningsnota
9 november 2010
Likviddag
16 november 2010
Startkurs fastställs
17 november 2010
Emissionsdag
26 november 2010
Sista dag på Löptiden av underliggande
17 november 2015
Förfallodag och utbetalning
8 december 2015
Om Carnegie
Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie
skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking
och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till
ca 900, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av
riskkapitalbolaget Altor, investmentbolaget Bure Equity
AB, Investment AB Öresund samt personalen. Carnegie
har sedan många år varit en av de marknadsledande
aktörerna avseende strukturerade investeringar för professionella placerare. Institutionella investerare ställer
höga krav avseende noggrannhet, kreativitet, förmåga
att hantera komplicerade samband och, inte minst,
lyhördhet för att förstå varje placerares unika behov.
Om Carnegie Research
Carnegie Research är den del av Carnegies aktieverksamhet som arbetar med omvärlds- och bolagsanalys.
Carnegie har inom fyra nordiska kontor drygt 60 analytiker organiserade i gränsöverskridande team. Carnegie
har i utvärderingar omfattandes såväl internationella
som lokala aktörers analysverksamhet återkommande
rankats mycket högt.
Viktigt
Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende
erbjudandet och ger inte en komplett bild av erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av emittentens fullständiga prospekt som
finns tillgängligt på www.carnegie.se och hos emittenten. Nominellt belopp är kapitalskyddat av emittenten
på förfallodagen. För mer information se ”Emittentrisk”
och övriga risker med investeringen på sidan 6. Om
obligationerna säljs av innehavaren före förfallodagen
sker detta till en marknadskurs som påverkas av en
mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som
högre än det nominella beloppet.
Branschkod
Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en Branschkod för Strukturerade
Placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet
i marknadsföringsmaterialet, se vidare på www.fondhandlarna.se/struktprod.
Emittenten: Svenska Handelsbanken
Emittenten Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”) bildades 1871 och är ett publikt aktiebolag
inregistrerat i Sverige. Handelsbanken har höga kreditbetyg: AA- från Standard Poor’s och Aa2 från Moody’s.
Handelsbanken är en universalbank med ett komplett
utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment
banking, trading, finansiering, betalning, placering inom
aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring.
Handelsbanken har 461 bankkontor i Sverige, 208
bankkontor i övriga Norden och Storbritannien samt
35 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 22 länder. I koncernen ingår
bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, Stadshypotek
och XACT Fonder. För mer information om emittenten
hänvisas till emittentens grundprospekt som finns på
www.handelsbanken.se/prospektochprogram.
Strukturerade placeringsprodukter l Telefon 08-5886 9200 l E-post: [email protected] l www.carnegie.se