Säkerhetsdatablad

advertisement
Säkerhetsdatablad
Staphylococcus aureus V-8 Protease
1.
Produkt och företag
Produktnamn
Synonym
Leverantör
: Staphylococcus aureus V-8 Protease
: Glu-C Endoproteinase, Mass Spectrometry Grade
: Thermo Fisher Scientific
Tillverkare
:
Pierce Biotechnology
P.O. Box 117
Rockford, IL 61105
United States
815.968.0747 or
800.874.3723
Product No.
Säkerhetsdatablad#
Granskningsdatum
Utskriftsdatum
Ansvarigs namn
I nödfall
:
:
:
:
:
:
2.
0020195 0090054
1938
4/15/2008.
4/15/2008.
MSDS (Regulatory Affairs)
CHEMTREC: Use of
800.424.9300 Substance/Preparation
OUTSIDE US:
202.483.7616
Thermo Fisher Scientific
Pierce Biotechnology
P.O. Box 117
Rockford, IL 61105
United States
815.968.0747
800.874.3723
: Refer to the instruction booklet for
proper and intended use.
Otherwise, contact supplier for
specific applications.
Farliga egenskaper
Fysikaliskt tillstånd
Status i förhållande till
OSHA/HCS
: Fast ämne.
: While this material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication
Standard (29 CFR 1910.1200), this MSDS contains valuable information critical to the
safe handling and proper use of the product. This MSDS should be retained and
available for employees and other users of this product.
Nödlägesöversikt
: VÄNTAS INTE GE UPPHOV TILL BETYDANDE SKADLIGA HÄLSOEFFEKTER NÄR
DE REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONERNA FÖLJS.
Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. Undvik långvarig kontakt med ögon,
hud och kläder.
: Hudkontakt. Kontakt med ögonen. Inandning. Förtäring.
Exponeringsväg
Potentiellt akuta hälsoeffekter
Inandning
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Förtäring
Hud
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Ögon
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Potentiellt kroniska hälsoeffekter
Kroniska effekter
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Cancerframkallande
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
egenskaper
Mutagenicitet
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Fosterskador
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Effekter på embryo/foster
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
eller avkomma
Effekter på fertiliteten
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Tecken/symtom på överexponering
Inandning
: Ingen specifik data.
4/15/2008.
1/7
Staphylococcus aureus V-8 Protease
2.
Farliga egenskaper
Förtäring
Hud
Ögon
Medicinskt tillstånd
försvårat av överexponering
:
:
:
:
Ingen specifik data.
Ingen specifik data.
Ingen specifik data.
Inte känd.
Ämnet är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 67/548/EEG och dess ändringar.
Klassificering
: Inte klassificerad.
Se Toxikologisk information (avsnitt 11)
3.
Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar
Ämne/beredning
: Ämne
Såvitt leverantören vet finns det inga beståndsdelar eller tillsatsämnen i produkten som i tillämpliga
koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.
4.
Första hjälpen
Inandning
: Flytta exponerad person till frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte
andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad
personal ge konstgjord andning eller syrgas. Konsultera läkare om symptom uppstår.
Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.
Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem
och linning.
Förtäring
: Skölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta exponerad person
till frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om materialet har svalts och den drabbade
personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den
drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte
kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer
skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Konsultera
läkare om symptom uppstår. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.
Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.
Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem
och linning.
Hudkontakt
: Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor.
Konsultera läkare om symptom uppstår. Tvätta kläderna innan de används igen.
Rengör skorna noggrant innan de används igen.
: Spola omedelbart ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter och lyft emellanåt
det övre och undre ögonlocket. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser.
Konsultera läkare om irritation uppstår.
: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.
Kontakt med ögonen
Skydd åt dem som ger
första hjälpen
Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.
5.
Brandbekämpningsåtgärder
Produktens brandfarlighet
Släckmedel
Lämpliga
Ej lämpliga
Särskilda faror vid
exponering
4/15/2008.
: Ingen specifik risk för brand eller explosion.
: Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.
: Inte känd.
: Isolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av
olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för
vilka utbildning saknas får inte vidtas.
2/7
Staphylococcus aureus V-8 Protease
5.
Brandbekämpningsåtgärder
Farliga
: Ingen specifik data.
förbränningsprodukter
Särskild skyddsutrustning
: Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck
(SCBA) och heltäckande ansiktsmask.
för
brandbekämpningspersonal
6.
Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Åtgärder till skydd för
människor
: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.
Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal
kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt
andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig
skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Miljömässiga skyddsåtgärder : Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering
och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening
(avlopp, vattendrag, jord eller luft).
Stort utsläpp
: Flytta behållarna från spillområdet. Närma dig utsläppet från vindsidan. Förhindra
avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Dammsug eller sopa
upp ämnet och placera det i en därför avsedd och etiketterad avfallsbehållare. Anlita ett
auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. OBS: Se avsnitt 1 för
information om telefonnummer vid nödsituationer och avsnitt 13 för anvisningar om
omhändertagande av avfall.
Litet utsläpp
7.
: Flytta behållarna från spillområdet. Dammsug eller sopa upp ämnet och placera det i en
därför avsedd och etiketterad avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.
Hantering och lagring
Hantering
: Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Äta, dricka och röka skall vara
förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Arbetarna skall
tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Svälj inte produkten. Undvik
kontakt med ögon, hud och kläder. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en
behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när
den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga.
Återanvänd inte behållaren.
Lagring
: Lagra mellan följande temperaturer: 2 till 8°C (35.6 till 46.4°F). Lagras enligt gällande
bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval
och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och
dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas.
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra
läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika
miljöförorening.
8.
Begränsning av exponeringen / personligt skydd
Europa
Inget känt hygieniskt gränsvärde.
Konsultera lokala myndigheter för godtagbara exponeringsgränser.
Rekommenderade
: Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det
behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa
kontrollåtgärder
ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt
att använda andningsskydd.
4/15/2008.
3/7
Staphylococcus aureus V-8 Protease
8.
Begränsning av exponeringen / personligt skydd
Tekniska åtgärder
: Inga speciella ventilationskrav. God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att
kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar. Om denna produkt
innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, använd slutna processer, lokalt
utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas exponering under
fastställda gränsvärden.
Hygieniska åtgärder
: Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska
produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat
arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder.
Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för
ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.
Personligt skydd
Inandning
: Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i
överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är
nödvändigt. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade
exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda
andningsskyddet.
Händer
: Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en
godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en
riskbedömning visar att detta är nödvändigt.
: Skyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en
riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk,
dimma, gas eller damm.
Ögon
Hud
: Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall
utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna
produkt hanteras.
Kontroll av miljöpåverkan
: Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att
säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att
använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att
minska utsläppen till acceptabla nivåer.
9.
Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstånd
: Fast ämne.
10 . Stabilitet och reaktivitet
Chemical stability
Förhållanden som skall
undvikas
Incompatible materials
Farliga
sönderdelningsprodukter
Possibility of hazardous
reactions
4/15/2008.
: Produkten är stabil. Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer
ingen farlig polymerisation.
: Ingen specifik data.
: Ingen specifik data.
: Inga farliga nedbrytningsprodukter borde uppstå vid normala förhållanden under lagring
och användning.
: Uppkommer inte.
4/7
Staphylococcus aureus V-8 Protease
11 . Toxikologisk information
USA
Akut giftighet
Slutsats/Sammanfattning : Så vitt vi känner till har detta ämnes giftiga egenskaper inte undersökts ordentligt.
Kronisk giftighet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
Cancerframkallande egenskaper
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
Fosterskador
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.
Europe
Kroniska effekter
Cancerframkallande
egenskaper
Mutagenicitet
Fosterskador
Effekter på embryo/foster
eller avkomma
Effekter på fertiliteten
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
12 . Ekologisk information
Miljöeffekter
USA
Toxicitet i vattenmiljö
Slutsats/Sammanfattning
Andra skadliga effekter
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
: Ej tillgängligt.
: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
13 . Avfallshantering
Avfallshantering
: Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Anlita ett auktoriserat
avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara
produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i
överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt
eventuella lokala myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning,
kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.
: Enligt leverantörens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall
enligt EU-direktiv 91/689/EEG.
Avfallshantering bör ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter.
Ytterligare information om hantering och skydd av anställda finns i avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING och
avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
Farligt avfall
4/15/2008.
5/7
Staphylococcus aureus V-8 Protease
14 . Transportinformation
Gällande
föreskrifter
UN nummer
Officiell
Klasser
transportbenämning
PG*
DOT klassificering
Inte reglerad. -
-
-
IATA/DGR-klass
Not available. Not available.
Not available.
-
PG* : Förpackningsgrupp
15 . Gällande föreskrifter
USA
HCS klassificering
Amerikanska federala
bestämmelser
: Inte reglerad.
: USA:s förteckning (TSCA 8b): Ej fastställd.
SARA 302/304/311/312 extremt farliga substanser: Ingen produkt hittades.
SARA 302/304 nödplanering och kungörelse: Ingen produkt hittades.
SARA 302/304/311/312 farliga kemikalier: Ingen produkt hittades.
SARA 311/312 distribution av säkerhetsdatablad - kemisk inventering identifiering av fara: Ingen produkt hittades.
Renvattenlag (CWA) 307: Ingen produkt hittades.
Renvattenakt (CWA) 311: Ingen produkt hittades.
Ren luft lag (CAA) 112 förebyggande av utsläpp i samband med olycka: Ingen
produkt hittades.
Ren luft lag (CAA) 112 reglerade brandfarliga substanser: Ingen produkt hittades.
Ren luft lag (CAA) 112 reglerade toxiska substanser: Ingen produkt hittades.
Kanada
WHMIS (Kanada)
Kanadensiska listor
Kanadas förteckning
EU-föreskrifter
Riskfraser
Skyddsfraser
Internationella föreskrifter
Internationella listor
4/15/2008.
: Ej kontrollerat enligt WHMIS (Kanada).
: Giftiga ämnen enligt CEPA (Kanadas miljöskyddslag): Detta ämne är inte upptaget
på listan.
Kanadensisk ARET: Detta ämne är inte upptaget på listan.
Kanadensisk NPRI: Detta ämne är inte upptaget på listan.
Fastställda ämnen i Alberta: Detta ämne är inte upptaget på listan.
Fastställda ämnen i Ontario: Detta ämne är inte upptaget på listan.
Fastställda ämnen i Quebec: Detta ämne är inte upptaget på listan.
: Kanadas förteckning: Ej fastställd.
: Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning.
: S22- Undvik inandning av damm.
S24/25- Undvik kontakt med huden och ögonen.
: Australiens förteckning (AICS): Ej fastställd.
Kinas förteckning (IECSC): Detta ämne är upptaget på listan eller undantagen.
Koreas förteckning (KECI): Ej fastställd.
Filippinernas förteckning (PICCS): Ej fastställd.
Japans förteckning (ENCS): Ej fastställd.
6/7
Staphylococcus aureus V-8 Protease
16 . Annan information
Etikettkrav
Informationssystem för
farliga ämnen (USA)
: VÄNTAS INTE GE UPPHOV TILL BETYDANDE SKADLIGA HÄLSOEFFEKTER NÄR
DE REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONERNA FÖLJS.
:
Hälsa
1
Brandfarlighet
0
Fysiska faror
0
Det är kundens ansvar att bestämma PPE-kod (PPE = personlig skyddsutrustning) för detta ämne.
:
National Fire Protection
Association (U.S.A.)
Brandfarlighet
0
Hälsa
0
0
Instabilitet
Särskilt
Utskriftsdatum
: 4/15/2008.
: 4/15/2008.
Utgivningsdatum
: Ingen tidigare granskning.
Datum för tidigare utgåva
Version
: 1
Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.
Meddelande till läsaren
Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess
underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta
dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan
innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi
inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.
This product has been classified according to the hazard criteria of the CPR and the MSDS contains all the information required by the CPR.
4/15/2008.
7/7
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards