Socialt entreprenörskap i ideell verksamhet

Socialt entreprenörskap i ideell
verksamhet
En studie om de aktiva eldsjälarnas motivation
och drivkraft som gör skillnad i samhället.
Den sociala entreprenören



Är vanligtvis i medelålder till pensionär+
Är glad, extrovert, engagerad, uthållig,
visionär, kreativ samt mer engagerad
politiskt.
Har sociala mål som leder till innovativ
socialt värdeskapande aktivitet inom
ideell verksamhet.
Vad motiverar människor till att delta i
ideell verksamhet?





Att det finns ett gemensamt intresse och frågor att
lyfta i samhället.
Att kunna hjälpa till och påverka.
Denna studie och studier av Putnam och Rothstein
har visat att avgörande faktorer för engagemang är
framförallt uppväxten och egna erfarenheter samt
den omgivande miljön i samhället.
Kamratskap och sociala nätverk.
Socialt kapital.
Vad driver de sociala entreprenörerna att
fortsätta sitt engagemang?





Att fortsätta utvecklas som människa.
Behovet i samhället.
Det är roligt, inspirerande och bygger på frivillighet.
Att kunna vara delaktig.
Kamratskap och sociala nätverk.
Hur når de ut i samhället?




Genom egna hemsidor på internet.
Kommunikation via mail, telefon och personliga
möten.
Aktiviteter i form av läger, kurser och projekt.
Traditionella möten och medverkan i myndigheters
verksamhet för att kunna påverka politiker och andra
intressenter i samhället.
Nyttan och effekten av det ideella arbetet
i samhället
Att kunna påverka attityder och bidra till
kunskapsspridning samt bilda opinion.
Att kunna ge de svaga en röst och skapa förebilder för
de unga genom att lära demokrati.
De unga lär sig ta ansvar, etik, moral och värderingar.
De som deltar i ideell verksamhet får en
nätverkskompetens som de har nytta av hela livet.
Att kunna spara pengar åt samhället genom social
ekonomi och förebyggande arbete.
Konsten att få fler människor att
engagera sig i ideell verksamhet idag





Att tidigt grundlägga intresse genom att arbeta med barn
och ungdomar.
Att utveckla användningen av de sociala medierna då det
finns en brist inom detta i många föreningar.
Att vara mer tillgänglig genom fler mötesplatser och vara
lyhörd för medlemmars önskemål.
Att ha tidsbestämda aktiviteter och projekt där den aktiva
inte måste binda upp sig för en längre tid skapar fler
möjligheter för många att kunna engagera sig.
Att använda sig av en kontaktgrupp som mentor för nya
medlemmar.




Att jobba för att få bort den hierarkiska strukturen
som finns kvar i många föreningar för att
medlemmarna ska kunna få sin röst hörd och känna
sig delaktiga samt gynna det sociala kapitalet och
demokratin.
Samma mål och värderingar för ett fungerande
samarbete.
De som sitter i en styrelse bör känna varandra väl för
att skapa en stabil grupp.
Att skapa nätverk med flera föreningar för att bli
starkare och kunna påverka samt utbyta erfarenheter
och kunna lösa problem genom att se dem med nya
ögon.
De sociala entreprenörernas
framtidsvisioner……
-
-
-
Det ideella arbetet är nödvändigt för ett fungerande samhälle. Den svenska
modellen behöver utvecklas. Vi behöver mer medel och resurser samt bättre
acceptans av offentlig och privat sektor.
Jag vill ha ett samhälle som är demokratiskt där ungdomstiden är alkohol och
drogfri. Att kunna sänka tempot i samhället för mer tid till reflektion. Sänkt
arbetstid och nya former av verksamhet inom sociala servicesektorn. I Skåne har
de ex. en bokbuss som kör ut och servar på landet och gör en hel del annat
också för de äldre som uppskattas mycket. Jag tror den ideella verksamheten
kommer få större betydelse i framtiden.
Att bilda ett större nätverk för att kunna påverka och bryta attityder i samhället
ännu bättre. Att kunna bidra till större kompetens och samarbete med
kommunen.
Ett stort tack till medverkande föreningar
som möjliggjort denna studie:
Attention
Sisu Idrottsutbildarna
IOGT-NTO