SKRIFTLIG FRÅGA E-2524/03
från Maurizio Turco (NI)
till kommissionen
Angående:
Brott mot mänskliga rättigheter i Italien
Med tanke på följande:
a)
den 15 juli har Italiens deputeradekammare antagit lagen om katolska religionslärares juridiska
status i skolor och läroanstalter av alla typer och på alla nivåer,
b)
den nya lagen jämställer katolska religionslärare med lärare i alla övriga ämnen, så att de får
icke tidsbegränsad tjänst och kan undervisa i andra ämnen om de blir övertaliga,
c)
undervisningen i katolsk religion i statliga skolor på alla nivåer regleras i det avtal som
modifierar det lateranska konkordatet och dess tilläggsprotokoll, som trädde i kraft enligt lagen 25 mars
1985 nr 121, samt i avtalet mellan utbildningsministeriet och presidenten i den italienska
biskopskonferensen, som trädde i kraft enligt dekret från Italiens president den 16 december 1985, nr
751, samt i senare ändringar,
d)
den nya lagen fastslår att tillsättning till tjänst görs efter jämförelse av meritering och examina;
det är bl a nödvändigt att som merit ha ”erkänd yrkesskicklighet enligt tilläggsprotokollet punkt 5a) och
artikel 1.1, normalt utfärdat av stiftet,
e)
ett förordnande på tjänsten utan tidsbegränsning utfärdas av den regionala myndigheten i
samråd med stiftet.
Det finns 20 000 religionslärare i Italien, och denna lag innebär att ca 14 000 av dessa blir lärare med
icke tidsbegränsat förordnande, trots att de undervisar i ett frivilligt ämne, och dessutom endast på
basis av ett intyg om lämplighet som biskopen har beslutat och utfärdat utifrån regler som inte gäller
Italien utan en annan stat. Om en katolsk religionslärares lämplighetsintyg dras in av stiftet, blir han
automatiskt lärare utan tidsbegränsning i ett annat ämne, oavsett andra lärare meriter och rättigheter.
Anser kommissionen att den italienska lagen om katolska religionslärares status i skolor av alla typer
och nivåer och det lateranska konkordatet som den bygger på stämmer med principen om
religionsfrihet som den definieras och erkänns internationellt?
Anser den att de ovan beskrivna förhållandena följer direktiv 2000/78/EG1 om diskriminering på
arbetsplatsen på grund av religion och tro, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning?
1
EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
504221.SV
PE 335.000