lektionskompendium utan amerika

0
1
0
2
T
H
LEKTIONSANTECKNINGAR
RENÄSSANSEN
och reformation med mera
et
h
t
r
o
k
I
Idéernas utveckling
Med renässansen växte nya idéer om
människan och naturen fram. Man
lyfter åter fram antika ideal. Man börjar skilja det världsliga från det andliga. I reformationen vänder sig många
mot den katolska läran. Med motreformationen gick den katolska kyrkan
till motoffensiv.
R E N Ä S S A N S KO Nr eSrT
Europa erövrar världen
ptu
Diverse skul
I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver ändå
dina anteckningar.
Den fr a mvä x a n d e h a n d e lsk ap i t al i s me n
U
nder 1400-1500-talen börjar det i Europas städer
växa fram en verksamhet
som bygger på handel. Med upptäckterna av den ”nya världen” uppstår snart en verklig "ärrhandel. De
nya handelsmännen verkar över hela
världen. Städerna präglas av den nya
handelskapitalismen och understöds
av banker som verkar över hela Europa. Den ekonomiska filosofi som
präglar staternas ekonomiska tänkande kallas merkantilismen. Merkantilism innebär att staten ska försöka samla så mycket rikedomar i
form av ädelmetaller som möjligt.
Det innebar satt landet skulle sträva
efter att vara självförsörjande på så
många varor som möjligt och minimera importen. Inom landet strävade man efter att förbättra kommu-
nikationer och att avskaffa landet
inre tullar (de yttre skulle vara kvar).
Upptäckten av den ”Nya Världen”
skapar förutsättningar för en mycket lönsam handel som kallas triangelhandeln. Mycket kort kan den
sägas gå mellan Nordvästeuropa till
Afrika dör européerna säljer vapen,
tyg och manufakturvaror*. I Afrika
byter man till sig slavar. Uppskattningsvis kan cirka 15 miljoner slavar
ha forslats över Atlanten. Med slavarna åker man till Västindien och
närliggande områden och byter till
sig plantagevaror. I början är det
främst socker men efterhand tillkommer tobak och bomull med mera.
Forts på sidan 2
Från mitten av 1400-talet och framåt
ger sig europeiska sjöfarare ut på allt
längre seglatser. Man upptäcker sjövägen till Afrika, upptäcker nya kontinenter och för hem ett växande antal
varor och rikedomar. När vårt avsnitt
börjar, cirka år 1500, är Europa inte
det rikaste området på jorden. Ett par
hundra år senare, cirka år 1750, har
Europa blivit världens rikaste område.
Framväxande handelskapitalism
Under 1500-talet börjar det i Europas
städer växa fram en verksamhet som
bygger på handel. Med upptäckterna
av den ”nya världen” uppstår snart en
verklig fjärrhandel. De nya handelsmännen verkar över hela världen.
Städerna präglas av den nya handelskapitalismen och understöds av
banker som verkar över hela Europa.
Den ekonomiska filosofi som präglar
staternas ekonomiska tänkande kallas
merkantilismen.
Staterna centraliseras
I de allra flesta länder i Europa försökte kungen stärka sin ställning och
centralisera makten. Kungarna började hävda att de fått makten av Gud,
”av Guds nåde”, och att de därför
skulle vara enväldiga.
OH-bild om Mexikos befolkning
Mexikos befolkning
Renässansidéernas utveckling
ed renässansen växte nya
idéer om människan och
naturen fram. Man lyfter
åter fram antika ideal. Man börjar
skilja det världsliga från det andliga.
Det avspeglar sig i konsten som börjar avbilda världsliga motiv och mer
naturtroget än förr. Det råder också
ett ideal att man ska vara verksam
inom flera olika discipliner/verksamhetsfält. Boktryckarkonsten gör
att många idéer får lättare att sprida
sig, även om man måste ha klart för
sig att det handlar om en begränsad
krets som har råd att ta till sig de
nya idéerna.
M
Med reformationen vänder sig
många mot den katolska läran. En
viktig punkt som man kritiserar är
avlatshandeln. Man kunde med avlatsbrev köpa sig fri från botgöring.
Kända protestantiska ledare är Martin Luther och Jean Calvin. Många
furstar såg också protestantismen
som ett medel att stärka sin egen
makt och kanske framförallt att
stärka sin egen kassa. Med motreformationen gick den katolska kyrkan till motoffensiv, vilket manifesteras bland annat i inkvisitionen och
1600-talets religionskrig.
R enäs sans ko ns t en
B o t t ic e l li -v å r e n
Rafael - Pi nt u r a
Renässanskonsten återupptäcker antiken och
ger med perspektiv och
naturtrogenhet taveloch bildkonst en ökad
realism
Tavlan ovan hittade jag på en
italiensk sajt och föreställer
Monalisa efter en vecka i
USA.