Medeltiden
1. När infinner sig de olika medeltiderna?
2. Under 1300-talet uppstod en ekonomisk och befokningsmässig katastrof. Vad innebar
detta?
3. På vilket sätt kan man hävda att de hänger samman?
4. Vad innebar Feodalismen?
5. På vilket sätt kunde döden en bra marknadsföringsidé för kyrkan?
6. Varför uppstod bondeupproren runt om i Europa?
Analysera: Hur påverkar Feodalismen samhällsutvecklingen?
Renässansen
Här behöver du läsa igenom och fundera själv. Svaren går inte att utläsa direkt av materialet.
Här gäller det att dra egna slutsatser utifrån texten. Svaren skall dock kunna motiveras
utifrån texten!
1. När är Renässansen?
2. Varför var drivkrafterna bakom upptäckterna ekonomiska och religiösa?
3. Varför kan borgerskapet öka sin makt? Vad i samhället har förändrats så att de kan
position i samhället?
4. Furstestaten och Feodalismen är i direkt konflikt med varandra. Hur kunde furstarna
åter ta kontroll över ”sitt” land?
5. Vad innebar reformationen och motreformationen?
6. Vad innebär begreppet Renässans och vad menar man med det?
Analysera: Hur kan man hävda att skatter är både en viktig förutsättning och hinder för ett
nationsbyggande?