Medeltiden år 8

advertisement
LOKAL PEDAGOGISK PLANERING
Ämne: Historia
Skolår: 8
Arbetsområde: Medeltiden
Skolhagen VT 2010
Mål att sträva mot:
Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven:
- utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och
att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv
Bedömningens inriktning:
Du kan
- tillägna dig ämneskunskaper
- självständigt söka fakta och sammanställa en text
- vara muntligt aktiv
- se möjliga konsekvenser av mänskligt handlande
- göra jämförelser, ha förståelse och se historiska skeenden från olika perspektiv
- analysera, reflektera och kritiskt granska historien
Mål för undervisningsområdet: (Tolkar och konkretiserar mål)
Du ska förstå begreppet medeltiden.
Du ska känna till Europas utveckling under denna tid.
Du ska ha kunskap om medeltidens betydelse för Europas fortsatta ekonomiska och sociala
utveckling t ex Hansan och feodalismen.
Du ska förstå kyrkans och religionens betydelse för utvecklingen, t ex korstågen.
Du ska ha förståelse för människans levnadsvillkor under medeltiden t ex pesten
Vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta och varför ska vi arbeta med detta:
(Arbetsgång och lärande)
Vi lär oss på olika sätt t ex genom: berättande genomgång med diskussion, egna studier i
läroboken, läsa artiklar, värderingsövningar, samtal och diskussioner, dramatisering,
skriftliga arbeten, studiebesök, se och analysera film, A-tidsuppgifter / läxor, redovisning
inför grupp och förhör / skriftliga prov.
För att eleven ska förstå begreppet medeltiden.
För att eleven ska känna till Europas utveckling under denna tid.
För att eleven ska ha kunskap om medeltidens betydelse för Europas fortsatta ekonomiska
och sociala utveckling t ex Hansan och feodalismen.
För att eleven ska förstå kyrkans och religionens betydelse för utvecklingen, t ex korstågen.
För att eleven ska ha förståelse för människans levnadsvillkor under medeltiden t ex pesten
Förmågor och färdigheter att utveckla och bedöma:
Du utvecklar din förmåga att
- tillägna dig ämneskunskaper
- självständigt söka fakta och sammanställa en text
- vara muntligt aktiv
- se möjliga konsekvenser av mänskligt handlande
- göra jämförelser, ha förståelse och se historiska skeenden från olika perspektiv
- analysera, reflektera och kritiskt granska historien
Download
Random flashcards
Create flashcards