LPP i historia, Medeltiden, år 5
ht -15
Förankring i kursplanens syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om
historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta
innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om
framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om
historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för
olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter
och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska eleverna få
förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.
Innehåll
Du ska lära dig om kristendomens införande och dess betydelse för människor i Sverige och i
de övriga nordiska länderna och hur de olika staterna bildades. Du ska lära dig om Nordens
kulturmöten med övriga delar av världen genom ökad handel och migration. Du ska lära dig
om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män samt skillnader för dem
i det medeltida ståndssamhället. Du ska även lära dig om livet på landsbygden samt i de
framväxande städerna.
Konkretisering av mål
När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du:
- känna till kristendomens betydelse på medeltiden,
- fått insikt i hur och var människor bodde och levde i Sverige på medeltiden samt hur
de försörjde sig, såväl på landsbygden som i staden
- känna till att Sverige var uppdelat i olika samhällsklasser
- kunna använda dig av och förstå historiska begrepp som t ex Hansan, Kalmarunionen,
helgon och skrå
Arbetsform




Översiktliga genomgångar/föreläsningar om kristendomen, folk och liv på medeltiden,
regenter
Eget arbete: läsa och besvara innehållsfrågor samt arbeta med olika uppgifter för att
träna på förmågorna i ämnet historia
Besök på Medeltidsmuseet och statsvandring
Film
Bedömning


ditt deltagande på lektionerna
ditt arbete med uppgifterna som redovisas skriftligt i din so-skrivbok
Enligt matrisen där läraren tittar på din förmåga att:
-
använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och
utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
kritiskt franska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia
reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer
och ur olika perspektiv
använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda
kunskap i historia