scientologi - Scientology Volunteer Ministers

advertisement
Swedish Chap02.fm Page 49 Sunday, August 26, 2001 7:24 AM
T
SCIENTOLOGI
Gör världen till en bättre plats
Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad
religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan
återvinna sanningen och enkelheten om sitt andliga jag.
Scientologin består av speciella axiom som definierar de underliggande
orsakerna och principerna för tillvaron och en oerhörd mängd observationer
inom de humanistiska vetenskaperna – en filosofisk kunskapssamling som
bokstavligen är tillämplig på livet i dess helhet.
Denna omfångsrika kunskapsmängd resulterade i två tillämpningar av
ämnet: för det första, en teknologi för människan att nå högre tillstånd av andlig
medvetenhet och uppnå den frihet som många stora filosofiska läror sökt; och
för det andra, ett stort antal grundläggande principer som människor kan
använda för att förbättra sina liv. Genom den andra tillämpningen erbjuder
faktiskt Scientologin inte någonting mindre än praktiska metoder för att
förbättra alla aspekter av tillvaron – hjälpmedel för att skapa nya sätt att leva.
Och härifrån kommer det ämne du just står i begrepp att studera.
Det material som sammanställts från L. Ron Hubbards skrifter, och som
presenteras här, utgör bara ett av de verktyg man kan finna i Scientologihandboken – en innehållsrik vägledning som innehåller talrika tillämpningar av
Scientologi vilka kan användas för att förbättra många andra områden av livet.
I detta häfte har redaktörerna utökat informationen med en kort introduktion,
praktiska övningar och exempel på framgångsrik tillämpning.
Det finns kurser för att förbättra din förståelse, och mer material för att
bredda dina kunskaper, i närmaste Scientologi-kyrka eller -mission. Listor
finns på www.scientology.org.
I Scientologin beskrivs många nya företeelser om människan och livet, och därför
kanske du stöter på termer i det här häftet som du inte är förtrogen med. Dessa
förklaras första gången de förekommer och i ordförklaringarna i slutet av häftet.
Scientologi är till för att användas. Det är en praktisk filosofi, någonting man
gör. När du använder dessa data, kan du förändra tillstånd.
Miljontals människor har tillämpat den här kunskapen, människor som vill
göra någonting åt de tillstånd de ser runt omkring sig. De vet att livet kan
förbättras. Och de vet att Scientologi fungerar.
Det kommer du också att veta när du tillämpar det du läser på följande sidor
för att hjälpa dig själv och andra.
CHURCH OF SCIENTOLOGY INTERNATIONAL
F
amiljen har tidigare varit den stabila grund på vilket allt annat
har byggts. Idag är dess splittrade rester orsaken till många
samhällsproblem. Och även om antalet giftermål fortfarande är
större än antalet skilsmässor, så minskar gapet i rask takt.
Äktenskapet, som institution, är på god väg att misslyckas.
L. Ron Hubbard har skrivit mycket om relationer mellan
människor och en hel del är tillämpligt på denna, den mest
personliga av alla relationer. I det här häftet hittar du metoder som
gör att man kan få ett äktenskap att fungera; orsakerna till att
många äktenskap spricker; hur man tar reda på ifall två
kontrahenter passar ihop och hur man räddar ett äktenskap.
Tidningar och tidskrifter är fyllda av råd från ”populära”
psykologer. Samtidigt fortsätter den negativa trenden. I det här
häftet finns den verkliga lösningen – en fungerande lösning – som
kan användas för att förbättra alla kärleksförbindelser. n
2
VAD INNEBÄR
ÄKTENSKAP?
N
är man påbörjar det arrangemang som kallas äktenskap,
ger man sig in i något som är minst sagt äventyrligt. Ett
par som gifter sig, gör någonting som de inte vet
någonting om. Och allting tyder på, att när man har
prövat det mer än en gång, så vet man inte mer om det
andra gången än man gjorde första gången.
Äktenskapet är familjeenhetens grundpelare. I vårt
samhälle, är familjen fortfarande en fast samlingspunkt, en enhet som
bevarar och skyddar sig själv. Familjen är nödvändig för samhället på det sätt
som den fungerar idag, både i ekonomiskt och i andra avseenden. En kultur
går under om dess byggsten, familjen, tas bort som en juridiskt
bindande faktor. Man kan vara ganska säker på att den som förstör
äktenskapet förstör samhället.
Den äktenskapliga relationen är, i grund och botten, en postulerad
relation. Ett postulat är en slutsats, ett beslut eller en föresats om någonting.
När människor slutar att postulera äktenskapet, upphör det att existera. Det
är det som händer med de flesta äktenskap. Det är inte tvärtom. Det är inte så
att alla människor är onda, och att avtal som till exempel äktenskap därför
vanligtvis upplöses på grund av otrohet. Det stämmer inte. Det är precis tvärt
om. När man har en relation som är helt och hållet postulerad, måste man
fortsätta att skapa den. Och en familj som inte fortsätter att skapa sig själv som
familj kommer att upphöra att existera som familj. Det är ungefär allt man
behöver veta om det här.
3
Ett äktenskap är
någonting som först
och främst existerar
tack vare att båda
kontrahenterna har
postulerat att det
skall existera och
att det skall
fortsätta att
existera. Lyckliga
äktenskap bygger
enbart på denna
grund.
PO
AT
L
TU
S
PO
4
ST
UL
AT
När människor har svårigheter i äktenskapet beror det på att de förväntar
sig att det skall fungera automatiskt. De tror att det kommer att hålla utan
någon ansträngning från deras sida. Det gör det tyvärr inte. Det måste skapas.
En person, vars föräldrar kanske inte lyckades så bra, betraktade det hela
och drog följande slutsats: ”Så här ser jag på det! Den här institutionen är en
del av naturen som ingenting kan ändra på, den bevarar inte sig själv och är
inte särskilt bra eftersom den inte håller ihop.”
Han hade misslyckats. Förmodligen hade han postulerat att familjen
skulle vara en enhet när han var mycket ung. Han arbetade med detta, försökte
få en pappa-älskar-mamma-sak att fungera på ett eller annat sätt, försökte visa
dem att de hade någonting att leva för och så vidare.
Faktum är att en av anledningarna till att barn skadar sig är att de vill få
sina föräldrar att inse att de har ett ansvar för familjen. Barnsjukdomar och
liknande saker inträffar direkt efter upprördheter i familjen.
En person kan ha haft sina föräldrars stabila äktenskap som ett gott
exempel, men det har ändå ingenting att göra med om han själv kan skapa ett
framgångsrikt äktenskap eller inte.
Om man tror att allt annat är ordnat så att ett äktenskap skall bestå medan
man själv inte behöver anstränga sig, så kommer det naturligtvis att sluta med
att det går över styr. Men man bör inse att ett äktenskap är någonting man
måste postulera för att det skall existera och bestå och om man inte anstränger
sig så kommer det att ta slut. Om man behärskar teknologin i det här häftet
kan man få äktenskap att hålla. Man kan rätta till faktorer i vilket äktenskap
som helst, eller reparera äktenskap på det sätt man vill. Men det är inte någon
överdrift att säga att det krävs en hel del arbete och mod.
5
Moralregler och överträdelser
När människor träffas och fungerar i grupp, kommer man överens om vad
som är rätt och fel, moraliskt och omoraliskt – med andra ord, vad som bidrar
till överlevnad, respektive är till skada för överlevnad. Detta kan vara antingen
uttalat eller outtalat. Det är en moralkodex – en rad överenskommelser som
en person delar för att trygga gruppens överlevnad. Det spelar ingen roll hur
stor gruppen är – det kan vara en grupp bestående av två personer som ingår
äktenskap eller uppkomsten av en hel nation – i båda fallen ingår man vissa
överenskommelser.
När den ena partnern i ett förhållande eller äktenskap bryter mot den
överenskomna moralkodexen, känner personen det ofta som att han eller hon
inte kan tala om det för den andre. Men dessa överträdelser – outtalade, men
likafullt överträdelser – kan gradvis hopa sig och åstadkomma söndring i
deras förhållande.
I Scientologin kallas en skadlig handling eller ett brott mot gruppens
sedvänjor för en overthandling eller overt. När en person gör något som strider
mot den moralkodex som han har samtyckt till, eller när han inte gör något
som han borde ha gjort enligt denna moralkodex, har han begått en
overthandling. En overthandling bryter mot det som man kom överens om.
En outtalad, icke tillkännagiven överträdelse av en moralkodex som en
person är bunden av kallas ett undanhållande. Ett undanhållande är alltså en
overthandling som en person har begått, som han eller hon inte talar om.
Alla undanhållanden kommer efter en overthandling.
Dessa överträdelser motsvarar till vilken grad en person har slutat att
kommunicera fritt med resten av gruppen. Om en man spelar bort de pengar
som är avsedda för familjens räkningar, har han begått en overthandling. Om
han sedan döljer detta och aldrig berättar det för sin fru eller familj, skulle han
låtsas vara en del av gruppen; men han är inte längre en del av den, eftersom
han har brutit mot de överenskommelser som gruppen bygger på. Det är
sådana saker som får en grupp, en familj eller ett äktenskap att upplösas.
Ett äktenskap som har misslyckats på grund av overtar och
undanhållanden, så att makarna inte alls har någon kontakt med varandra, är
svårt att reparera enbart genom att postulera att äktenskapet skall börja
6
Denna handling är
ett brott mot
äktenskapets
överenskommelse
och klassas som en
overthandling.
Hur har din dag
varit älskling?
OK.
Mannen är ovillig
att kommunicera
vad han gjorde till
sin fru. Detta är
ett exempel på ett
undanhållande.
existera. När människor har brutit kontakten med varandra, måste de hantera
”avbrottet”.
En del människor som gifter sig, kanske tror att det skall gå till så här: en
vacker junidag träffas den här snygga maskulina figuren (eller han kanske inte
är så snygg) och den här vackra flickan (eller hon kanske inte är så vacker),
och de säger: ”Ja, tills döden skiljer oss åt …” och tror sedan att de har skapat
ett äktenskap. De har inte ens börjat.
7
De måste ta reda på hur de ser ut på mornarna, före frukost. Det har mer
att göra med kosmetika och rakblad än någonting annat. De måste lära sig att
leva med varandra, om de kan. Och genom att gifta sig har de i viss mån
utplånat vad de har gjort tidigare, och får börja därifrån.
Det som räknas är vad om händer från och med nu. Men ibland kan gamla
synder, som de undanhåller med all kraft, hindra äktenskapet från att ens
börja. Och fyrtioåtta timmar senare är äktenskapet i gungning på grund av att
det har för många overtar och undanhållanden från tiden när de inte ens
kände varandra.
Men även det äktenskapet kan räddas.
I ett äktenskap som har malt på i flera år kan overthandlingar och
undanhållanden anhopas, tills de två makarna ”växer ifrån” varandra. Det
anses ”naturligt” att äkta makar efter tre års samlevnad inte längre ”tänder” på
varandra. Detta är elementärt och ”alla psykologer vet det”, men de vet inte
varför. Anledningen är overthandlingar och undanhållanden.
Om detta är fallet när tre år har gått, hur är det då efter tio år? Vid det laget
har många gifta par helt enkelt lärt sig att härda ut. De ägnar sig åt att blidka
varandra – de försöker lugna varandra eller minska varandras vrede. De
samsas något så när och föredrar att ha det så, istället för på något annat sätt.
De föredrar att vara gifta framför att skiljas och tycker att de klarar sig ganska
bra. De tänker inte längre så mycket på den flicka eller den unge man som de
egentligen borde ha gift sig med. Det fungerar ganska bra.
En sådan relation kan vi nu ta itu med. Vad sägs om följande
uppseendeväckande uttalande: vi kan få ordning på det äktenskapet!
Att någon vill skiljas, eller drar sig undan innebär endast att det finns för
många overtar och undanhållanden gentemot partnern. Konstigare än så är
det inte.
När en maka/make kämpar och vill ge sig av och säger: ”Jag borde ge mig
av” eller ”Jag borde inte stanna” eller ”Jag borde göra något annat” eller ”Vi
borde skiljas åt” eller ”Jag skulle ha det mycket bättre om vi inte hade ...” Alla
sådana resonemang härstammar direkt från overtar och undanhållanden som
partnern har gentemot den andra partnern.
8
Grundorsaken till att en person gör så här är faktiskt att han eller hon
försöker skydda partnern från sin egen uselhet. Han säger alltså: ”Det är bäst
att jag ger mig av”, ”Det är bäst att vi delar på oss” eller ”Vi borde tänka
igenom saken.” Det är så här det brukar gå till när man steg för steg upplöser
ett äktenskap – ”Vi tänker över saken”, ”Jag borde ge mig av”, ”Vi borde
separera.” Men nu kan vi ”tänka till” och ta itu med dessa saker.
Medan du försöker att ordna upp äktenskapet för ett par, kommer de
troligen fram till att det hela är över och att det inte finns någon anledning att
fortsätta eftersom det inte finns minsta chans … Det som alltid räddar
situationen är att få båda att komma ihåg vad han eller hon gjorde själv. Om
de bara håller fast vid den tanken, kommer resultatet att bli perfekt.
Botemedel
Ett sätt att lindra det här tillståndet är att få mannen och hustrun att skriva
ned de overtar och undanhållanden de har gentemot sin partner. De skriver
ned sina overtar och undanhållanden på ett papper, och anger exakt tid och
plats för när overten/undanhållandet ägde rum, och vad som gjordes och/eller
undanhölls. När detta gjorts till fullo kan personen känna lättnad och få
tillbaka sin ansvarskänsla. (Denna procedur om att skriva ned sina overtar och
undanhållanden täcks till fullo i häftet ”Integritet och ärlighet”.)
Det kan finnas tillfällen när det inte är tillräckligt att skriva ned overtar och
undanhållanden, för att hantera misshälligheterna mellan makarna. Om detta
inträffar skall man kontakta en Scientologi-auditör för att få hjälp att rätta till
saken. En auditör är en person som är utbildad och behörig att tillämpa
Scientologi-processing för att hjälpa människor. Processing är en speciell form
av personlig vägledning som är unik för Scientologin, där man hjälper en
person att undersöka sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmågor.
Ett annat sätt att återställa en hög kommunikationsnivå mellan gifta par är
Scientologi-äktenskapsrådgivning. Detta ges också av en Scientologi-auditör.
Man och hustru kan dra nytta av god, ärlig inbördes kommunikation för
att skapa och bibehålla ett lyckligt och givande äktenskap. Om båda parter
anstränger sig att hålla överenskommelser och står fast vid moralkodexarna,
och om de kommunicerar fritt och öppet sinsemellan, kommer deras förhållande
att stärkas.
9
Undanhållande
Undanhållande
Undanhållande
Ett undanhållande är en oavslöjad handling som står
i strid med överlevnaden. Om en man och hustru har
undanhållanden kommer deras äktenskap att
påverkas negativt.
En Scientologi-auditör kan
hjälpa till att återställa
kommunikationen mellan
paret genom att lätta på
bördan av deras
överträdelser.
Undanhållande
10
Det är viktigt att kommunicera fritt och öppet om man
vill ha en varaktig och tillfredsställande relation.
KOMMUNIKATION I
ÄKTENSKAPET
Det finns en annan viktig faktor när man skall skapa ett lyckligt äktenskap,
eller när man skall reparera ett äktenskap som har utvecklats åt fel håll. Även
här ingår kommunikation – utbyte av idéer mellan två personer.
Kommunikation är grunden till ett lyckligt äktenskap, och på denna
grund kan en stark enighet växa. Att inte kommunicera är det blindskär som
får skeppet att sjunka.
För det första är män och kvinnor inte så noga med ”vem de går och gifter
sig med”. Om man saknar de mest elementära kunskaperna om neuroser och
psykoser, eller hur man bedömer en god kock eller bra familjeförsörjare blir
detta svårhanterliga, förrädiska och svårdefinierbara som kallas ”kärlek” den
enda vägledningen i valet av livskamrat. Det är för mycket begärt att man skall
vara helt praktisk i ett samhälle ovanför myrornas nivå när det gäller en
institution som i grund och botten är så opraktisk som äktenskapet. Det är
därför inte förvånande att människor så ohämmat väljer fel man eller hustru.
Det finns emellertid enkla metoder både för att välja en äktenskapspartner,
och för att få äktenskapet att bestå. Detta bygger helt och hållet på
kommunikation.
Det bör finnas en viss jämbördighet i fråga om intelligens och förnuft
mellan man och hustru, för att äktenskapet skall bli lyckligt. I vår
västerländska kultur förväntas kvinnor i någon mån behärska humanistiska
ämnen (språk, litteratur, filosofi och konst) och naturvetenskap. Det är lätt att
ta reda på vilken utbildning ens tilltänkta äkta hälft har; det är inte lika lätt att
bedöma hans eller hennes själsliga hälsa eller förmåga på andradynamiken.
(En dynamik är en drivkraft att existera i ett område av livet. Andradynamiken
är driften att existera som en framtida generation. Den har två beståndsdelar:
sex, och familjeenheten. Häftet ”Tillvarons dynamiker” täcker ämnet dynamikerna.)
Tidigare har man försökt fastställa själslig hälsa med hjälp av
bläckplumpar, klossar och spelkulor för att ta reda på om personen var vid
12
sina sinnens fulla bruk. De figurer man fick fram måste ges en direkt tolkning
med kristallkula och därefter tolkas på nytt för att kunna användas till något.
I Scientologi finns det ett test som visar en persons själsliga hälsa och som
jämför den med andras. Detta test är så enkelt att vem som helst kan använda
det. Vad har individen för kommunikationsdröjsmål? ”Dröjsmål” betyder ett
uppehåll mellan händelser. När man ställer en fråga till någon, hur lång tid tar
det för personen att svara? När jag säger något till någon, hur lång tid tar det
för personen att uppfatta och besvara detta? Den tid som förflyter kallas för
kommunikationsdröjsmål. Ett snabbt svar vittnar om ett snabbt och friskt sinne, under förutsättning att det är ett logiskt svar; ett svar som dröjer vittnar
om sämre förmåga och själslig hälsa. Äkta par som har samma kommunikationsdröjsmål passar för varandra. Om den ene är snabb och den andre
långsam, blir situationen outhärdlig för den snabbe och bedrövlig för den
långsamme. Dessutom kommer Scientologin när den tillämpas att verka snabbare på den snabbe så därför kommer ojämnheterna att bli så stora när de får
processing att de inte klarar av att handskas med saken.
Hur man auditerar ett äkta par och samtidigt bibehåller äktenskapet är något som många auditörer skulle vilja veta. Det problemet är inte alltför svårt.
Man väljer helt enkelt den som har det långsammaste kommunikationsdröjsmålet och auditerar denne först, eftersom det kommer att bli det svåraste och
mest långdragna fallet. Genom att få den långsamme att bli snabbare, närmar
man sig den snabba partnerns kommunikationsdröjsmål, och inga
invändningar kommer göras. Om man väljer att auditera den snabbe, eller om
båda börjar med processing samtidigt, kommer skillnaden inte att minska,
utan i stället öka och det kommer att sluta med skilsmässa.
Att reparera ett äktenskap som håller på att spricka kräver inte alltid att
man ger processing till båda. Det kan finnas en annan faktor i familjen som
spelar in. Det kan röra sig om en släkting, som till exempel svärmor. Hur löser
man en sådan situation? Även detta är enkelt. Om man har problem i familjen,
kan det vara svärmor som klipper av kommunikationslinjer eller avleder kommunikationen. Endera partnern blir då avskuren från den kommunikationskanal där han hör hemma. Han eller hon känner detta och opponerar sig
kraftigt.
Det finns ett annat sätt att klippa av kommunikation som inträffar vid
svartsjuka. Det är den vanligaste orsaken till att äktenskap spricker.
13
Svartsjuka uppstår på grund av att den svartsjuke känner sig osäker, och
svartsjukan kan antingen ha eller sakna grund. Personen är rädd för att det
finns dolda kommunikationslinjer och gör allt för att försöka avslöja dessa.
Detta påverkar den andre och får honom eller henne att känna sig som om
kommunikationskanalerna blir avskurna. Han eller hon anser sig nämligen
vara i sin fulla rätt att ha öppna kommunikationslinjer, medan partnern
däremot hävdar att många av dem skall upphöra. De gräl som följer kan vara
våldsamma, och försäkringsbolag försäkrar inte vissa yrkesgrupper där det
ofta förekommer svartsjuka, som t.ex. skådespelare – självmordsrisken är för hög.
En person som är svartsjuk har problem när det gäller kommunikation
och när man skall välja vem som skall auditeras först, skall auditören välja den
som är svartsjuk.
Hur man tillämpar Scientologi på äktenskap är i det närmaste ett
outtömligt kapitel. Men här får du nyckeln till ett lyckligt äktenskap:
Kommunicera!
14
ASSIST FÖR
ÄKTENSKAPLIGA
GRÄL
En ”assist” är en åtgärd som kan göras för att lindra besvär i närvarande
tid och hjälpa en person att snabbare återhämta sig från olyckshändelser,
lindrigare sjukdomar eller upprördheter.
När man inte har gjort någonting åt spänningar i äktenskapet utan låtit
dem bero, kan det bli en våldsam reaktion. Allvarliga gräl kan göra att den ena
eller båda makarna blir mycket upprörda, och det hot om förlust som ett
sådant gräl åstadkommer kan gå djupt.
När äkta makar har grälat kan följande assist användas för att avhjälpa
makens och/eller makans eventuella känslomässiga trauman.
Denna assist kan göras när äkta makar har grälat. De kan göra den på
varandra eller en annan person kan göra den för att hjälpa den ena eller båda
makarna.
Procedur
1. Tala om för personen att du skall hjälpa honom/henne att komma
tillrätta med negativa känslomässiga reaktioner efter grälet.
2. Be personen sätta sig ned i en bekväm stol mitt emot dig.
3. Säg till personen: ”Berätta om platser där en arg (make/maka) skulle
vara trygg.” Exempel: om du gjorde det här med hustrun, skulle du säga:
”Berätta om platser där en arg make skulle vara trygg.”
4. Se till att personen svarar och bekräfta svaret med ”tack” eller ”bra” osv.
15
5. Säg sedan till personen: ”Berätta om platser där en arg (make/maka)
skulle anse att du var trygg.”
6. Få ett svar och bekräfta det.
7. Upprepa steg 3–6 om och om igen tills personen är glad igen och har
fått någon form av insikt – om sig själv, sin make eller maka, situationen eller
om livet i största allmänhet.
När det inträffar, säg då till personen: ”Slut på assisten.”
Se till att du inte gör någon utvärdering av personens svar eller talar om
vad han eller hon skall svara eller tycka och tänka om situationen. Kritisera
inte personens svar. Det är skadligt och kan sätta stopp för alla eventuella
vinster som assisten kan ge.
Den här assisten hanterar inte den situation som orsakade konflikten eller
disharmonin. När man väl fått den akuta situationen under kontroll, bör
orsaken till grälet fastställas. Det kan vara en annan part, till exempel en
släkting eller bekant till en av makarna som skapar slitningar mellan makarna.
När man upptäcker och avslöjar att det är denna tredje part, som vanligtvis är
dold, som är källan till konflikten, så löser den sig. Detta bör tittas på och
hanteras med de tekniker som täcks i häftet ”Hur man löser konflikter”.
Vad än orsaken är skall en fullständig hantering utarbetas och genomföras.
16
Ett gräl med en
partner kan göra att
man mår dåligt
länge efteråt.
Två enkla frågor
kan hjälpa
personen att släppa
uppmärksamheten på
saken, i det här fallet:
”Berätta om platser
där en arg make skulle
vara trygg” och
”Berätta om platser
där en arg make skulle
anse att du var trygg”.
Frågorna
ställs och
besvaras om
och om igen …
… och kan hjälpa
personen att
återhämta sig från
eventuella negativa
känslomässiga
reaktioner efter
ett gräl.
17
ATT FÅ ETT
ÄKTENSKAP ATT BESTÅ
En viktig ingrediens i ett gott äktenskap är att parterna har en mycket
hög inbördes kommunikationsnivå. Om det skulle uppstå slitningar i
förhållandet kan det lappas ihop igen, om man blir av med overtar och
undanhållanden som har med äktenskapet att göra.
Man skall inte inbilla sig att det kommer att ske utan att det flyger omkring
både stekpannor och annat – i så fall vore man perfektionist. Och tro inte att
allt går att reparera under en kväll, för det kan ta lite tid att i detalj redogöra
för ett stort antal overtar och undanhållande.
Ett äktenskap kan inte existera utan tvåvägskommunikation. Och om de
inblandade parterna inte kontinuerligt postulerar äktenskapets existens, så
kan det inte existera. Om vi gör dessa saker, då har vi ett äktenskap.
Äktenskapet skulle då bestå av ett förbund mellan människor, utan overtar
och undanhållanden, som postuleras till existens och som upprätthålls för en
gemensam fortlevnad och för att skydda medlemmarna och gruppen.
Det är ett väldigt enkelt arrangemang, faktiskt, och ett mycket
tillfredsställande arrangemang om det fortsätter att vara enkelt, men ett
mycket komplicerat arrangemang om det inte fortsätter att vara det.
Det är inte alltid svärmödrar som gör att äktenskap havererar. Man skulle
oövertänkt kunna säga att alla svärmödrar skall skjutas och så vidare, och
sedan skulle vi ha fria äktenskap och det skulle vara fint. Eller så skulle vi
kunna ha kvinnlig rösträtt och sedan skulle äktenskapet vara okej, eller så
skulle vi kunna ha fullständig emancipation, ögonblicksskilsmässor, och
äktenskapet skulle vara okej.
Alla dessa sociala, påklistrade bitar av nonsens är helt enkelt försök att ha
ett äktenskap utan att egentligen ha ett äktenskap. Ingen av dessa saker har
någonsin åstadkommit ett äktenskap – snabba skilsmässor eller förhindrande
av det ena eller det andra.
18
Kineserna gör motsatsen – ett giftermål äger rum, men det äger egentligen
inte rum eftersom den äldste mannen i makens familj fortfarande är familjens
överhuvud, och frun gör fortfarande som makens mamma säger, och allt blir
väldigt komplicerat.
Vi omger oss med massor av regler och liknande saker. Vi bryr oss inte om
vilka regler folk omger sig med så länge kommunikationen är fri bland
familjemedlemmarna – i den gruppen. Och om kommunikationen är fri är
deras affinitet tillräckligt hög för att klara av livets törnar, stötar och slag, och
livet delar faktiskt ut lite stötar, slag och törnar då och då.
Om individerna i den här familjen inte är självstöttande kan dessa törnar
bli hårda på ett eller annat sätt. Personen gör någonting och tycker uppenbart
att saker och ting har gjorts mot honom, och han försöker att klara av det men
gör det inte. Men på en självstödjande, ömsesidig och samstöttande basis har
folk bättre möjligheter att klara av det än de har på egen hand. Och det är en
av de grundläggande filosofierna som äktenskapet bygger på.
Ett litet barn skulle naturligtvis inte klara det alls, och ingen av oss skulle
överhuvudtaget ha klarat det om det inte hade gällt äktenskapet. Det
biologiska mönstret i familjens förhållande och tillväxt är det som kommer att
få människosläktet att gå vidare.
Men ett äktenskap kan existera. Ett äktenskap kan, oavsett hur ansträngt
det är, lappas ihop igen. n
19
PRAKTISKA ÖVNINGAR
Nedan följer övningar som har att göra med äktenskapet. Om du gör
dessa övningar kommer det att hjälpa dig att bättre förstå vad
äktenskapet består av och hur ett äktenskap kan förbättras.
20
1
Tänk på något gift par som du känner och fastställ vad de gör för att
skapa på sitt äktenskap. Arbetar båda två på att fortlöpande skapa
äktenskapet, eller gör en eller båda mindre än de borde? Fundera på,
eller gör direkta observationer av andra gifta par som du känner och
gör en bedömning av hur mycket partnerna gör för att skapa på
äktenskapet, tills det är mycket verkligt för dig att ett äktenskap är
någonting som man måste skapa på.
2
Tänk på någon situation som du har sett eller upplevt, där någon
fortsatte att skapa något och senare upphörde att skapa på det.
3
Hitta en person som har någon form av äktenskapliga svårigheter och
hjälp honom eller henne genom att låta personen läsa åtminstone en
del av den information som finns i det här häftet.
4
Fastställ någon persons kommunikationsdröjsmål. Gå fram till en
person och ställ en enkel fråga i stil med: ”Hur många dörrar finns det i
det här rummet?” eller ”Vad är det för datum idag?” Lägg märke till hur
lång tid det tar för personen att besvara din fråga. Fastställ utifrån detta
om personen har ett långt eller kort kommunikationsdröjsmål.
RESULTAT FRÅN TILLÄMPNING
Människor är medvetna om att lyckliga
äktenskap och familjer bildar samhällets
stabila byggstenar, trots frestelserna
att följa den ”moderna” filosofin att
skilsmässor och ensamstående föräldrar
är något ofrånkomligt, och att äktenskap
”inte fungerar”. Scientologi-teknologin
används av tusentals människor för att
skapa lyckliga, varaktiga äktenskap, eller
för att rädda äktenskap som har spårat ur.
I en stor undersökning bland scientologer
tyckte ingen (0 procent) att det äktenskapliga ståndet var något icke önskvärt,
och 91,2 procent tyckte att det var något
som är mycket väsentligt och önskvärt.
Scientologi-äktenskap är inte bara lyckliga, de skapar stabila familjeenheter. Det
är endast 2,8 procent av alla gifta scientologer som inte har några barn. Som en jämförelse kan nämnas att 49 procent av alla
gifta par, i Förenta staterna, inte har några
barn. Även om du skulle fråga en till
synes cynisk person om äktenskapets
förverkligande och önskvärdhet, skulle
det förmodligen visa sig att personen faktiskt skulle vilja leva i ett lyckligt äktenskap och att tidigare misslyckanden,
antingen upplevda eller observerade, har
begravt denna önskan. Följande vittnesmål bestyrker verkligen detta:
scientolog att ge dem äktenskapsrådgivning. Så här gick det:
”Kvinnan ville verkligen rädda
äktenskapet men mannen ville det inte,
men han gick motsträvigt med på äktenskapsrådgivning. När jag började med
rådgivningen gjorde han det mer eller
mindre som en ’formalitet’, men efter
några timmar vände situationen 180
grader och äktenskap var räddat. De var
båda mycket nyförälskade och besparades det trauma som skilsmässor medför.”
Ingenting hade fungerat för ett par från
New York som försökte rädda sitt äktenskap, så de kom överens om att separera.
En god vän skickade dem till kaplanen i
en Scientologi-kyrka för rådgivning och
efteråt var kvinnan överlycklig.
PROBLEM I ÄKTENSKAPET
93,6%
T
vå personer hade mycket allvarliga
problem i sitt äktenskap. Mannen hade
definitivt bestämt sig för att avsluta äktenskapet och hade redan börjat dela upp
deras tillhörigheter. Kvinnan bad en
6,4%
Problemen
löstes
Effektiviteten i att
använda Scientologi för
att lösa problem i
äktenskapet är
imponerande i ljuset av
det snabbt stigande
antalet skilsmässor i
samhället. En
undersökning bland
scientologer som hade
allvarliga äktenskapliga
problem avslöjade en
överväldigande nivå av
framgång när det gäller
att lösa dessa problem.
Problemen
löstes inte
21
H
S
”Jag vet knappt vad jag ska säga! Det
känns fantastiskt när jag tänker på mig
och min man. För två veckor sedan såg jag
inga möjligheter för oss att fortsätta att
leva tillsammans. Steg för steg började vi
ta ansvar för oss själva. Sedan började vi
ta ansvar för varandra. Vi hade en mycket
fin kommunikation med varandra innan vi
började glida isär, men nu efter äktenskapsrådgivningen avslutar vi varandras
meningar och samma sak kommer ut ur
munnen på oss båda två på samma gång!
Vi är nya personer båda två. Jag är skyldig
kaplanen mitt liv tusen gånger om.”
G
enom att studera några av L. Ron
Hubbards texter om äktenskapet fick ett
par i Los Angeles hjälp att förbättra sitt
äktenskap.
”Varje gång någon av oss lärde sig
något nytt, tillämpade vi det. Vi upptäckte
att vi blev mer positiva i vår kommunikation med varandra. Vi upplevde det
som ett äventyr att lära oss mer och mer
– varje dag i vårt äktenskap var någonting att se fram emot, någonting väldigt
spännande, någonting vi skapade varje
dag. Ärligt talat hade det aldrig varit så
bra tidigare. Detta fick vi ut enbart
genom att läsa om det. Vi fann varandra
igen – och oss själva.”
G
enom att tillämpa teknologin för
overtar och undanhållanden kunde en
ung kvinna från Santa Barbara i Kalifornien rädda sina föräldrars äktenskap.
”Min mor och min styvfar var arga
på varandra och båda sade nedsättande
22
saker om den andre, till mig. Fastän jag
då var ganska ny i Scientologin, hade jag
läst om skadliga handlingar och vad som
orsakade dessa och att människan, som
varelse, i grund och botten är god.
Eftersom jag sett min mamma lämna
ett äktenskap, och hennes andra äktenskap som började så bra nu började falla
sönder, bestämde jag mig för att göra
någonting åt det. Jag gick igenom några
få grundläggande saker om kommunikation med mina föräldrar, och det faktum
att den grundläggande personligheten i
grund och botten är god. Jag visade dem
vad som händer med en person när han
begår skadliga handlingar, och vad resultatet blir, samt vad det är som gör att en
person blir kritisk mot någon annan. De
satt båda tysta och lyssnade och sedan
tog jag upp det faktum att de i början av
sitt äktenskap hade berättat allting för
varandra och haft en bra kommunikation – och hur man gör för att återställa
en sådan sak. När jag var säker på att de
till fullo förstått det hela sade jag till
dem att de kunde tillämpa detta på sitt
äktenskap.
Därefter har ingen av dem sagt
något kritiskt om den andre på tretton år
och de är fortfarande mycket förälskade.
Nu talar båda två om sin kärlek till mig
och till varandra och vi hyser den största
respekt för varandra.”
E
tt gift par – som är scientologer – från
Los Angeles såg det som en självklar
sak att avslöja varandras overtar och
undanhållanden. På tal om detta berättade
mannen:
”Vi berättar om våra overtar och
undanhållanden för varandra för att vårt
äktenskap skall fortsätta att fungera.
Denna grundläggande åtgärd gör att vi
lyssnar på varandra. Det här är en
sådan enkel sak, men tack vare detta
fortsätter vårt äktenskap att blomstra.”
Ett par från Orange County, Kalifornien
som hade haft svårt att dra jämnt,
tillämpade informationen i det här kapitlet. Kvinnan sade:
”Det här är det absolut bästa som
hänt under vårt äktenskap. Jag är så kär
i min man – mer än någonsin tidigare.
Det är första gången som jag har kunnat
säga vad som helst till någon och känna
att det är okej. Jag känner mycket större
tillit. Det fanns så många oavslutade
kommunikationer, men nu är de avslutade. Jag vet att om någonting dyker upp
så kan vi hantera det med kommunikation.”
E
tt par i Melbourne, Australien grälade
ständigt. De grälade så mycket att deras
barn inte kunde undvika att dras in i
deras olyckliga äktenskap. De lyckades
hantera situationen med hjälp av L. Ron
Hubbards teknologi för overtar och
undanhållanden.
”Jag känner mig verkligen fri från
tidigare upprördheter och har fått en
mycket bra kommunikation med min
man. När man gör sig av med overtar
och undanhållanden, oavsett hur stora
eller små de är, får man tillbaka så
mycket affinitet, verklighet och kommunikation. Jag kan prata med min man om
allting och märker att jag har så mycket
mer att säga och har även utvidgat
kommunikationen till helt nya samtalsämnen. Utbrott förekommer inte längre,
om det förekommer några problem så
diskuteras det lugnt. Barnens öron slipper plågas och deras kommunikation har
också stigit märkbart. Alla som har
äktenskapliga problem och inte kan kommunicera måste, måste tillämpa teknologin
för overtar och undanhållanden. Jag
känner mig ’ny’ igen, andligen, och är
mycket lyckligare.”
E
n ung kvinna hade redan två skilsmässor bakom sig, trots att hon hyste en
uppriktig önskan om att få leva i ett livslångt äktenskap.
”Det här är mitt tredje äktenskap.
Innan jag hittade L. Ron Hubbards upptäckter om äktenskapet trodde jag att
mitt öde var att gå från äktenskap till
äktenskap i mitt sökande efter den ’perfekta’ mannen. Oj-oj-oj, vad fel jag hade
beträffande detta! Jag har nu varit gift
med min man i sju år och tack vare att
jag vet varför jag ’aldrig kunde vara
lycklig’ med mina tidigare män, och nu
har verktygen för att verkligen vara
lycklig, vet jag att det här äktenskapet
kommer att hålla livet ut.”
23
Separation och skilsmässa verkar ibland
vara den enda logiska lösningen på äktenskapliga svårigheter. Att ta itu med overtar
och undanhållande kan få till stånd en verklig lösning på ett vacklande förhållande.
”Innan Scientologi-äktenskapsrådgivningen var jag absolut säker på att jag vill ut
ur äktenskapet! Jag fann att jag tänkte på
saker jag skulle kunna göra och hur mitt liv
skulle kunna vara utan min man. Rådgivningen var liksom magi. Jag känner nu att
jag kan kommunicera mina ärliga känslor
till min man, och mitt intresse för honom
som en partner har kommit tillbaka. Om
jag hade lämnat honom som jag var så
säker på att jag ville skulle jag ha kastat
bort ett underbart liv med en fin man.”
Ett par vars förhållande inte hade några
speciella problem beslutade sig för att erhålla
Scientologi-äktenskapsrådgivning, rätt och
slätt för att förbättra sitt äktenskap. Så här
sade mannen när de avslutade rådgivningen:
”Det var mycket bra att reda upp
kommunikationen mellan mig och min fru.
Vi har väldigt hög affinitet, verklighet och
kommunikation med varandra nu, i stånd
att kommunicera om vad som helst. Den
här rådgivningen är inte bara för dem som
är på gränsen till skilsmässa, utan för vilket
par som helst vars äktenskap har utrymme
för förbättring. Rådgivningen fungerar.”
En kvinna från Phoenix hade följande att
säga när hon genom att använda L. Ron
Hubbards teknologi räddade sitt äktenskap:
24
”Ungefär två år in i vårt äktenskap
pratade jag och min man om skilsmässa.
Spänningen och upprördheter blev så hemska att vi nästan inte stod ut med att sova
bredvid varandra och nästan varje yttrande
som någon av oss gjorde togs fel av den
andre. Det var total vånda eftersom jag älskade honom väldigt mycket; varje ny
upprördhet var som en kniv i hjärtat.
Jag visste att jag inte skulle skilja mig
från honom så den enda vägen ut var
Scientologi-äktenskapsrådgivning. Vi träffade en kaplan och inom ungefär en och en
halv timma hade vi funnit roten till problemet. Efteråt krävdes det lite arbete att få
tillbaka vårt förhållande till ett bra, stabilt
tillstånd, men nu är det förträffligt. Det kan
finnas en upprördhet här eller ett litet ögonblick av nedgång där men dessa är inte
katastrofer – vi hanterar dem bara! Enkelt
men kraftfullt.”
Ett
schweiziskt par upptäckte, genom
Scientologi, hur viktigt det är att fortsätta
skapa på sitt äktenskap med hjälp av
kommunikation:
”Jag hade två förhållanden innan jag
gifte mig och inget av dem var direkt lyckligt. Det var ett stort spel för mig att gå i
kommunikation med en man, lära känna
honom och börja ett förhållande – men
sedan slutade jag att skapa på förhållandet.
Jag tyckte att jag hade uppnått vad jag ville,
så jag gjorde inget mer. Båda dessa förhållanden tog slut kort efter att de påbörjats,
för det blev tråkigt och vi hade ingenting att
säga till varandra längre.
Sedan började jag tillämpa Scientologiteknologi när det gäller kommunikation och
hur man får ett äktenskap att bestå. Jag
insåg att ett äktenskap är som ett skepp
man måste bry sig om och skapa på hela
tiden. Jag har nu varit gift i mer än två år
och vårt äktenskap är inte ett dugg tråkigt.
Tvärtom, när vi skapar vårt förhållande
och när vi kommunicerar om allting som
dyker upp, gör vi vårt förhållande starkare
och starkare för varje dag och det här spelet
är mycket intressantare och äventyrligare
än det spel som jag spelade förut.”
K
ommunikation är roten till äktenskaplig
framgång, utifrån vilken en stark enhet kan
växa. Alltför ofta börjar ett äktenskap falla
sönder strax efter att det påbörjas. En grekisk kvinna upptäckte, när hon vände på den
trenden, värdet av Scientologi-utbildning
i färdigheten att kommunicera när det gällde
att skapa ett givande äktenskap.
”Nu när jag lärt mig grunderna i kommunikation finner jag att jag helt utan
ansträngning kan kommunicera exakt det
begrepp jag vill till vem som helst. I mitt
äktenskap har jag insett att det är till
ytterst stor hjälp eftersom jag inte går in i
något argumenterande av något som helst
slag; snarare går jag i kommunikation med
min man på ett väldigt analytiskt sätt och
problem löser sig helt enkelt inom några
minuter. Jag har ett väldigt lyckligt äktenskap och vår kärlek för varandra ökar mer
och mer allteftersom tiden går. En väldig
skillnad mot vad jag ofta ser händer med
folk som inte känner till och använder
Scientologi-teknologi.”
25
Swedish Chap02.fm Page 80 Sunday, August 26, 2001 11:28 PM
OM
L. RON HUBBARD
D
et finns inget mera passande uttalande som exemplifierar L. Ron
Hubbards liv än hans enkla ord: ”Jag tycker om att hjälpa andra och räknar det
som min största glädje i livet att se en människa frigöra sig från de skuggor som
förmörkar hennes dagar.” Bakom dessa betydelsefulla ord finner man ett liv i
mänsklighetens tjänst och ett arv av visdom som gör det möjligt för vem som
helst att uppnå sedan länge omhuldade drömmar om lycka och andlig frihet.
Han föddes i Tilden i Nebraska den 13 mars 1911, och startade tidigt på sin väg
av upptäckter, en väg som utmärktes av en hängivenhet till hans medmänniskor.
”Jag ville att andra människor skulle vara lyckliga, och kunde inte förstå varför
de inte var det”, skrev han om sin ungdomstid, och häri kan man skönja de tankar
som länge skulle leda hans steg. Vid nitton års ålder hade han rest mer än 40.000
mil och undersökt javanesiska, japanska, indiska och filippinska kulturer.
Ron återvände till Förenta staterna 1929 och återupptog där sin formella
utbildning och studerade matematik, ingenjörsvetenskap och den vid den tiden
nya vetenskapen kärnfysik – vilka samtliga försåg honom med mycket viktiga
kunskaper för hans fortsatta forskning. För att finansiera denna forskning, gav
han sig in på en författarbana under det tidiga 1930-talet, och blev snart en av de
mest lästa författarna inom den populära skönlitteraturen. Han förlorade dock
aldrig sitt ursprungliga mål ur sikte, utan fortsatte med sin huvudsakliga forskning
genom omfattande resor och expeditioner.
Vid USAs inträde i andra världskriget gick han med i Förenta staternas flotta
som löjtnant och tjänstgjorde som befälhavare på ubåtsjagare. År 1945, delvis
blind och förlamad av skador som han ådrog sig i strid, diagnosticerades han som
obotligt invalidiserad. Genom att tillämpa sina teorier om sinnet var han
emellertid i stånd att hjälpa inte bara sina medpatienter, utan han återvann även
sin egen hälsa.
26
Swedish Chap02.fm Page 80 Sunday, August 26, 2001 11:28 PM
Efter ytterligare fem år av intensiv forskning presenterade Ron sina upptäckter
för världen i boken Dianetik: Hur tanken påverkar kroppen. Dianetikboken var
den första populärhandboken om det mänskliga sinnet som uttryckligen skrivits
för gemene man. Den inledde en ny era av hopp för mänskligheten och en ny
fas i L. Ron Hubbards liv. Han upphörde emellertid inte med sin forskning, och
allteftersom den ena upptäckten efter den andra noggrant kodifierades mot slutet
av 1951, föddes den tillämpade religiösa filosofin Scientologi.
Eftersom Scientologin förklarar allt liv, finns det ingen aspekt av människans
existens som L. Ron Hubbards efterföljande arbete inte tog upp. Han vistades
omväxlande i Förenta staterna och i England, och genom sin fortsatta forskning
fann han lösningar på sådana sociala problem som den sjunkande standarden inom
utbildningen och det utbredda drogmissbruket.
Allt som allt omfattar L. Ron Hubbards arbeten i Scientologi och Dianetik totalt
40 miljoner ord av bandinspelade föreläsningar, böcker och andra skrifter.
Sammantaget utgör detta det arv som han lämnade efter sig vid slutet av sitt liv,
den 24 januari 1986. Ändå utgjorde L. Ron Hubbards bortgång inte på något sätt
ett slut; ty med 100 miljoner exemplar av hans böcker i omlopp och med miljontals
människor som dagligen tillämpar hans teknologi för att uppnå förbättring, kan
man definitivt säga att världen fortfarande har sin största vän i L. Ron Hubbard. I
27
ORDFÖRKLARINGAR
affinitet: grad av gillande eller tillgivenhet
eller avsaknad därav. Den grundläggande
definitionen av affinitet är tolerans av avstånd,
vare sig bra eller dålig.
assist: en process som kan göras för att
lindra ett obehag i närvarande tid och hjälpa
en person att återhämta sig snabbare från
en olycka, sjukdom eller upprördhet.
auditör: någon som är utbildad och berättigad
till att leverera Scientologi-processing till
individer som har nytta av det. Uttrycket
kommer ifrån latinska audire, ”att lyssna”. Se
även processing i dessa ordförklaringar.
bekräfta: ge (någon) en bekräftelse. Se
även bekräftelse i dessa ordförklaringar.
bekräftelse: någonting som sägs eller görs
för att informera någon annan om att hans
yttrande eller handling har uppfattats,
förståtts och mottagits.
dynamik: en drivkraft att överleva längs en
viss levnadsbana; en drivkraft mot existens
inom ett område av livet. Det finns åtta
dynamiker: den första, en själv; den andra,
sex och familjeenheten; den tredje, grupper;
den fjärde, mänskligheten; den femte,
livsformer; den sjätte, fysiska universum;
den sjunde, andar; och den åttonde, Högsta
väsendet.
kommunikation: utbyte av idéer genom
rum mellan två personer.
kommunikationsdröjsmål: den tid som
förflyter från det att man har ställt en fråga
fram till dess att personen som fick frågan
besvarar denna specifika fråga.
kommunikationslinje: den väg längs vilken
en kommunikation går från en person till en
annan.
närvarande tid: den tid som finns nu och
som blir förfluten nästan lika snabbt som
man lägger märke till den. Det är en term
som mer fritt används för omgivningen så
som den existerar nu.
28
overthandling: en skadlig handling eller
ett överskridande av en grupps moralkodex.
En overthandling är inte bara att skada
någon eller någonting, det är en handling
eller en underlåtenhet att handla som gör
det minsta goda för det minsta antalet personer
eller områden i livet, eller den största skadan
för det största antalet personer eller områden i
livet.
postulat: (1) (subst.)en slutsats, ett beslut
eller en lösning beträffande någonting. (2)
(verb) postulera: få någonting att hända
eller bringa någonting till existens genom att
göra ett postulat om det.
processing: en speciell form av personlig
vägledning, unik i Scientologin, vilken hjälper
en individ att titta på sin egen existens och
förbättrar ens förmåga att konfrontera vad
man är och var man är. Processing är en
exakt, noggrant systematiserad aktivitet med
exakta procedurer.
Scientologi: en religiös tillämpad filosofi
utvecklad av L. Ron Hubbard. Det är läran
om och handhavandet av anden i relation till
sig själv, universa och annat liv. Ordet
Scientologi kommer från det latinska ordet
scio, vilket betyder ”veta”, och det grekiska
ordet logos, vilket betyder ”ordet eller den yttre
formen med vilken den inre tanken uttrycks
eller görs känd”. Följaktligen betyder ordet
bokstavligen att veta hur man vet.
tredje part: en som genom falska rapporter
ställer till med bråk mellan två personer,
mellan en person och en grupp eller mellan
en grupp och en annan grupp.
undanhållande: en osagd, icke tillkännagiven
överträdelse mot en moralkodex som en
person är bunden av; en overthandling som
en person begick som han eller hon inte
talar om. Alla undanhållanden kommer efter
en overthandling.
NEW ERA Publications International ApS
Store Kongensgade 53, 1264 Copenhagen K, Denmark
NEW ERA är ett registrerat varumärke och service
märke i bland annat Danmark och innehas av
New Era Publications International ApS
ISBN 87-7968-202-4
© 2001 L. Ron Hubbard Library
Alla rättigheter förbehållna.
All oauktoriserad kopiering, översättning, import
eller distribution, i sin helhet eller i delar av den,
på något sätt, inklusive elektronisk kopiering,
lagring eller överföring är ett brott mot gällande lagar.
Scientologi, Dianetik, Celebrity Centre, L. Ron Hubbard,
Flag, L. Ron Hubbard-signaturen, Scientologikorset
(avrundat) och Scientologikorset (spetsat) är varu- och
servicemärken som innehas och används med
tillstånd från Religious Technology Center.
Tryckt av New Era Publications International ApS
®
En L. RON HUBBARD-publikation
29
Download