Organisation och organisering före 1900

advertisement
Organisation och organisering före 1900-talet
(kapitel 2) - Tidiga tecken på organisering
•
Exempel från Kina på hur militära styrkor bör organiseras (ca
2300 år f.Kr.)
•
Byggandet av Cheopspyramiden (med ca 100 000
halvtidsarbetande människor)
•
Demokratiska principer infördes i Grekland (av Perikles på 400talet f. Kr) då bl.a. reformer infördes för de fattiga, alla som hade
offentliga uppdrag fick betalt, ett uppbördssystem skapades, mm)
•
Vikingarnas handelsfärder på 900-talet
•
Romarriket (på ca 50 miljoner innevånare) byråkratiserades och
rutiniserades, en samordnad administration skapades, mm
Från 1500-talet och fram till och med
Industrialiseringen
• Från början (1500-talet hantverksproduktion)
• Inhägnads-/skiftesrörelsen (godsherrarna, främst i
England, tvingade bort bönderna från de delar av sina
ägor som tidigare betraktades som allmänningar och
skapade ett överskott på arbetskraft)
• Förlagssystemet (industriarbete åt andra i deras hem)
skapades
• Adam Smith (1776) – människan har rätt att själv söka
sin lycka och förändra sin position, och
• Företagen skall specialisera sig (m.a.p. produkten)
Organisera, styra och anställa
• I slutet av 1800-talet började begreppet anställd att
aktualiserades
• Avskiljande mellan arbete och kapital
• Den naturliga lönen ansågs ligga nära
existensminimum (Ferdinand Lassalle mitten av
1800-talet)
• Arbetsdagen låg ofta mellan 14 och 18 timmar
• Stora problem att utforma och styra organisationer
när arbetskraften tidigare bestämt sin arbetsdag,
inte kunde läsa och skriva, etc.
• Monotona arbetsuppgifter där endast en mindre del
av människans kapacitet användes (deskilling)
Separation av att äga och att leda
• När organisationerna växte blev vissa entreprenörer
innovatörer och chefer över andra
• Ansvar började delegeras till underlydande chefer
• Vissa fabriksägare (t.ex. Owen) vände sig mot de inhumana
förhållandena under slutet av 1700-talet och början av
1800-talet erbjöd sina arbetare mycket bättre villkor (bättre
löner, skolor åt barnen, bra bostäder, kortare arbetsdag,
etc.)
• Även svenska företagare inspirerades av dessa tankegångar
(bröderna Gibson i Jonsered, Kempe i Örnsköldsvik, m.fl.)
Bygget av järnvägar - nya
organisatoriska förutsättningar
• Järnvägarna krävde nya finansieringsformer
(aktiebolagen växte fram)
• En stab av professionella chefer och en
chefshierarki växte fram
• En mer professionell syn på arbete och
ledarskap
• Noggrant definierade linjer av ansvar, auktoritet
och kommunikation (från centrum till periferi)
• Klädseln signalerade position och ansvar
• Fackföreningsrörelsen växte fram
Download