Handbok för FN-elevföreningar - Svenska FN

Handbok för FN-elevföreningar
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
VAD ÄR EN FN-ELEVFÖRENING? ................................................................................................................ 3
ATT STARTA OCH DRIVA EN FN-ELEVFÖRENING ............................................................................... 3
UPPMÄRKSAMMA SVENSKA FN-FÖRBUNDETS PROJEKT ................................................................. 4
FÖRVERKLIGA ER IDÉ..................................................................................................................................... 6
SPRID ERT BUDSKAP ....................................................................................................................................... 8
TILL SIST .............................................................................................................................................................. 8
2
HANDBOK FÖR FN-ELEVFÖRENINGAR FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Vad är en FN-elevförening?
En FN-elevförening startas och drivs på en FN-skola av elever som är intresserade av globala
frågor. Genom FN-elevföreningen kan ni driva projekt, skapa evenemang och ordna
aktiviteter på och utanför skolan. Svenska FN-förbundet stöttar föreningarna med bland
annat material, tips på aktiviteter och finns här som stöd ifall ni har några frågor eller behöver
inspiration.
Den här handboken är tänkt som ett stöd och en inspirationskälla för er som vill starta eller
redan driver en FN-elevförening. Här hittar ni tips på olika aktiviteter, vilket stöd ni kan få av
Svenska FN-förbundet och vad ni kan göra för att locka fler till er FN-elevförening.
Att starta och driva en FN-elevförening
Har ni ett engagemang för globala frågor och en drivkraft till att vilja göra skillnad? I så fall
tycker vi att ni borde starta en FN-elevförening på er skola. En FN-elevförening behöver inte
vara större än en handfull med ungdomar som vill arbeta med globala frågor. Oftast brukar
det vara lättast att starta med en mindre grupp för att sedan bjuda in fler. Vissa FNelevföreningar drivs med kontinuerliga protokollförda möten där dagordning skickats ut
innan mötet. Detta är inget som Svenska FN-förbundet kräver men vi ser gärna att varje FNelevförening har en utsedd kontaktperson i gruppen som är länken till oss. När ni bildat en
FN-elevförening får ni därför gärna skicka er utsedda kontaktpersons kontaktuppgifter till
Terese Johansson på Svenska FN-förbundet: [email protected]
För att kunna driva en FN-elevförening behövs en strategi och en vision. Visionen är vad ni
vill åstadkomma, göra eller förändra – helt enkelt varför ni tycker att det är viktigt med en FNelevförening. Vid första årsmötet kan det vara bra att lägga upp en preliminär plan för när ni
ska ses och vilka aktiviteter ni vill göra. Ett tips är att ses regelbundet och framför allt kunna
kommunicera på ett lätt sätt, genom t.ex. en grupp på Facebook eller skolans eget intranät. En
del FN-elevföreningar väljer att
genomföra flera små aktiviteter under ett
skolår medan andra grupper satsar på två
större aktiviteter, där en ligger på hösten
och den andra på vårterminen.
3
HANDBOK FÖR FN-ELEVFÖRENINGAR FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Uppmärksamma Svenska FN-förbundets projekt
Många FN-elevföreningar väljer att arbeta med någon av Svenska FN-förbundets projekt. Här
nedan hittar ni information kring projekten samt tips på aktiviteter för att uppmärksamma
dem.
Flicka
Diskriminering av flickor drabbar inte bara individer utan skadar hela
samhället. När flickor får tillgång till information och utbildning påverkas
hela samhället i en positiv riktning. Att satsa på flickor är ett av de bästa
sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling.
Svenska FN-förbundet driver kampanjen Stoppa Barnäktenskap inom
ramen för Flicka. Varje dag gifts över 39 000 minderåriga tjejer bort.
Många är inte ens femton år gamla när de berövas sin barndom.
Giftermålet gör att de går miste om grundläggande utbildning och blir utsatta för psykiska och
fysiska faror.
Det bästa sättet att förebygga barnäktenskap är att inkludera alla aktörer i samhället – religiösa
och politiska ledare, män och kvinnor - och visa på fördelarna med att inte gifta bort sitt barn
i tidig ålder, utan istället låta henne gå kvar i skolan. Svenska FN-förbundet stödjer FN:s
befolkningsfond UNFPA och deras projekt i Afarregionen och Abaladistriktet i Etiopien, där
de arbetar mot just barnäktenskap och könsstympning.
Tips på aktiviteter
Uppmärksamma projektet genom att exempelvis arrangera en utställning på skolan, bjuda in
en föreläsare eller anordna ett disko där biljettintäkterna går till projektet. På Svenska FNförbundets resurssida för FN-skolor finns en utställning att printa ut och använda. Eller
uppmärksamma samhället om hur många flickor i världen som gifts bort genom att göra en
flash mob där varje person som ska representera en bortgift flicka bär en bröllopsklänning.
Mer information och tips på aktiviteter finns på www.fn.se/flicka
Skriva om projektet i sociala medier? Använd hashtag #flicka eller #stoppabarnäktenskap
Minor
Var tredje timme skadas eller dödas en människa av minor.
Det finns miljontals minor utplacerade i världen i ett 60-tal
länder och territorier. Vissa av minorna ligger kvar sedan
andra världskriget medan vissa minor bara har legat ett par
år.
Minor hindrar långsiktig utveckling och utgör en stor fara för
flyktingar som återvänder hem efter krigets slut, för bönder som brukar sin mark och för barn
som går till skolan. Nästan 8 av 10 som skadas eller dödas är civila och många av dem är barn.
När FN arbetar mot minor så finns det fem olika pelare i det arbetet. FN röjer minor och
förstör gamla lager, ger stöd till de som har varit med om en olycka och sprider information
4
HANDBOK FÖR FN-ELEVFÖRENINGAR FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET
om hur man undviker minor i de områden som är drabbade. FN arbetar även med att stärka
opinionen mot användandet av explosiva ämnen för att stater och olika stridande parter ska
sluta med att placera ut dem.
FN-förbundet stödjer FN:s minröjningsorganisation UNMAS och samlar in pengar för att de
ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete.
Tips på aktiviteter
Arrangera en temadag där ni bygger ett ”minfält” på skolgården som deltagarna får försöka ta
sig igenom med ögonbindel. Ni kan informera om problematiken med minor till era
skolkamrater. Ni kan arrangera en loppis eller konsert där intäkterna går till projektet.
Mer information och tips på aktiviteter finns på www.fn.se/motminor
Skriva om projektet i sociala medier? Använd hashtag #motminor
Skolmat
Många fattiga familjer har inte möjlighet att låta sina barn gå i skolan.
Döttrarna behövs ofta i hemmet för att hämta ved och vatten, laga mat
och passa småsyskon. Sönerna får ofta jobba i familjens jordbruk eller
på annat sätt bidra med en inkomst till hushållskassan. När barn får
en gratis lunch i skolan ökar antalet barn i skolan med upp till 25
procent. För att hålla hungern borta från resten av familjen får många
av flickorna även matransoner med sig hem en gång i månaden. Detta
gör att många familjer väljer att låta sina barn gå till skolan istället för
att arbeta hemma.
Skolmatsprojektet har två mål, att stoppa hunger och starta skolgång. Genom projektet vill vi
bidra till minskad fattigdom i världen och att fler barn får möjlighet att gå i skolan.
FN-förbundet stödjer FN:s livsmedelsprogram WFP och deras viktiga arbete för att barn ska
få en möjlighet att gå till skolan. FN-förbundet stödjer skolmatsprogrammet i Etiopien och
Demokratiska Republiken av Kongo.
Tips på aktiviteter
Ni kan be personer på skolan eller i er omgivning att måla tavlor på temat Min skolgång.
Arrangera sedan en vernissage där behållningen av varje såld tavla går till projektet Skolmat.
Ni kan anordna en matfestival på orten där ni informerar om projektet och
skolmatsprogrammet. Ni kan också ställa upp ett bokbord i skolbiblioteket med material om
projektet.
Mer information och tips på aktiviteter finns på www.fn.se/skolmat
Skriva om projektet i sociala medier? Använd hashtag #skolmat
Ni hittar fler aktivitetstips på resurssidan. Fråga din lärare eller kontakta
Terese Johansson på [email protected] om ni behöver hjälp med inloggning.
5
HANDBOK FÖR FN-ELEVFÖRENINGAR FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Sök bidrag från Svenska FN-förbundet
FN-elevföreningar har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag för att utföra en lokal aktivitet
inom ramen för projekten Flicka och Skolmat. Exempel på lokala aktiviteter är
manifestationer, konserter, seminarier, utställningar och studiecirklar. För att ansöka om ett
bidrag behöver ni fylla i ett formulär som ni kan beställa av skolhandläggare Terese
Johansson: [email protected].
Hur era idéer kan bli till verklighet
Hur ska man gå tillväga när man planerar ett projekt? Ibland är det lättare sagt än gjort. Det
finns mycket att tänka på och oftast tidsramar att passa. Här kommer en kort introduktion till
vad man kan tänka på när man vill få sin idé att bli till verklighet!
Ibland pratar man om olika stadier när man planerar och genomför projekt. Här kommer vi
gå igenom sex stycken stadier: Idéstadiet, förberedelsestadiet, genomförandet, utvärderingen,
uppföljningen och redovisningen.
1. Idé
I det första stadiet är det inte alltid klart vilket slags projekt man vill genomföra eller
hur det ska utformas. En bra början är att fundera på vad det är man vill förändra. Vad
borde vi sprida kunskap om? Vad vill vi förändra eller påverka? Det kan redan här vara
viktigt att genomföra en mindre omvärldsanalys – vad finner människor intressant?
Glöm inte att reflektera över hur mycket resurser ni har tillhands, både i form av tid
och i pengar. När ni har kommit fram till vad ni vill göra är det viktigt att formulera
mål och syfte med projektet.
2. Förberedelse
I det andra stadiet börjar man förbereda sina aktiviteter. Vilka aktiviteter kan förmedla
ert budskap eller sprida kunskap? Hur ska ni kunna genomföra dem och vilka metoder
är mest lämpliga? Här konkretiserar ni det ni funderade på i det första stadiet. Se till
att dela upp arbetssysslorna och skriv gärna en ”att göra”-lista. Det är viktigt att ni
diskuterar vilka förväntningar ni har på varandra och vem som har vilket ansvar.
Diskutera även riskerna med projektet – vad gör ni ifall något inte fungerar som det
ska? Har ni någon reservplan? Ifall ni behöver pengar för att genomföra projektet är
det bra om ni här sätter upp en budget och skickar in en ansökan om projektbidrag.
3. Genomförande
Det är dags att genomföra aktiviteten! Ibland kan det vara bra att innan dess även
marknadsföra ert evenemang ifall ni tror att det behövs. Det kan också vara bra att
prata om vem som deltar under själva tillfället, hur ser ansvarsfördelningen ut, och vill
ni kanske fotografera eventet?
6
HANDBOK FÖR FN-ELEVFÖRENINGAR FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET
4. Utvärdering
Det kan vara nyttigt att avvakta lite med utvärderingen för att sedan komma tillbaka
med nya ögon. Bestäm er först för vad som behöver utvärderas och hur ni gör det. Är
det bäst att samla in enkäter? Hade ni indikatorer och delmål som ni kan följa upp på?
Analysera det ni fick in av utvärderingen och reflektera över projektets mål och syfte.
Nådde ni ert mål? Vad gick bättre eller sämre än ni förväntat?
5. Uppföljning
I det här stadiet fokuserar man på vad som uppnåddes. Väcktes ett intresse eller
engagemang? I så fall – hur kan ni ta tillvara på det? Ifall ett engagemang har skapats
kan man fundera på om det kan vara givande att anordna flera, liknande, projekt.
6. Redovisning
Har man varit beroende av bidrag är sista stadiet väldigt viktigt. Man måste alltid visa
på vad man har gjort med de olika resurser man blivit tillgiven, av flera olika
anledningar. Dels är det viktigt att visa sig trovärdig och ambitiös ifall man vill kunna
ansöka om bidrag vid ett senare tillfälle, men även för att bidragsgivarna oftast måste
visa på vad bidragen har gjort för nytta på lokal nivå. I Svenska FN-förbundets fall är
det svårt att se hur det går för de olika lokalföreningarna med deras projekt ifall vi inte
får rapporter och redovisningar. Det blir i så fall ytterst svårt för Svenska FNförbundet att visa på vart våra bidrag går, om vi inte kan redovisa för
lokalföreningarnas arbete.
Ibland är det en bra idé att anordna aktiviteter i samband med internationella
dagar. Här nedan finner ni ett urval och fler finns på FN-förbundets hemsida:
FN-dagar
8 mars
4 april
11 oktober
17 oktober
24 oktober
10 december
Internationella kvinnodagen
Internationella dagen mot minor
Internationella flickdagen
Internationella dagen för utrotning av fattigdom
FN-dagen
Mänskliga rättigheternas dag
7
HANDBOK FÖR FN-ELEVFÖRENINGAR FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET
Sprid ert budskap
Oavsett om ni jobbar med ett av Svenska FN-förbundets projekt eller väljer att
uppmärksamma ett annat globalt tema så är det viktigt att ni lägger upp en strategi för hur ni
ska sprida ert budskap.
På skolan
Sätt upp affischer och be skolans webbansvariga att publicera på skolans hemsida. Beställ
flyers och affischer gratis från Svenska FN-förbundet för att sprida och hänga upp i
korridorerna. Be lärarna om att få komma in i klassrummen för att informera om ert
arrangemang.
I det lokala samhället
Häng upp affischer på anslagstavlor på torget och i biblioteket. Sätt in en annons i
lokaltidningen. Be Svenska FN-förbundet om hjälp att skriva ett pressmeddelande som kan
skickas till de lokala tidningarna. Be lokala FN-föreningar om hjälp att sprida era budskap i
sina kanaler.
I sociala medier
Facebook, Twitter och Instagram ger er möjlighet att sprida ert budskap, marknadsföra era
arrangemang och även locka fler att engagera sig i er FN-elevförening.
Glöm inte följa FN-förbundet och använd gärna hashtaggen #förenbättrevärld
Till sist
Behöver ni stöd i ert arbete med er FN-elevförening? Eller vill ni bolla era idéer med någon?
Tveka inte att höra av er till Svenska FN-förbundets skolhandläggare Terese Johansson på 08462 25 41 eller [email protected]
Lycka till!
8
HANDBOK FÖR FN-ELEVFÖRENINGAR FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET