Stockholm den 13 maj 2015 Bäste statsminister Stefan Löfven

Stockholm den 13 maj 2015
Bäste statsminister Stefan Löfven,
Sverige är på många områden ett föregångsland i det globala arbetet för mänskliga
rättigheter.
Inte minst i FN:s råd för mänskliga rättigheter har Sverige aktivt bidragit till arbetet
med att
anta konstruktiva resolutioner om exempelvis yttrandefrihet på internet och särskild
bevakning av MR-läget i Iran. Sverige stödjer också uppbyggandet av nationella
MRinstitutioner i utvecklingsländer.
Dock har även Sverige uppenbara MR-problem med exempelvis växande rasism och
diskriminering av många minoritetsgrupper. Det är nu mer än tjugo år sedan FN:s
medlemsländer antog de sk Parisprinciperna för MR-arbetet. I dessa understryks
vikten av nationella MR-institutioner. För att försvara och stärka det nationella
skyddet för mänskliga rättigheter har en tredjedel av världens länder inrättat en
oberoende MR-kommission. Sjutton av 28 EU-länder har en sådan institution. I
Norden finns MR-institutioner i Danmark, Norge och Finland. Sverige finns inte bland
dessa trots att FN vid flera tillfällen genom olika människorättsorgan har
rekommenderat regeringen att inrätta en sådan. När Sverige senast
granskades av FN:s människorättsråd den 26 januari framfördes inte mindre än 19
rekommendationer till regeringen om att inrätta en MR-institution.
Ett fristående människorättsorgan inom svensk statsförvaltning skulle bland annat
kunna reda ut frågetecken kring tolkningen av internationella MR-åtaganden,
utarbeta vägledande instruktioner till kommuner och landsting samt hålla ett vakande
öga på myndigheter som inte agerar i enlighet med internationella förpliktelser.
Svenska FN-förbundet och nätverket för mänskliga rättigheter (MR-nätverket) som
består av 50 svenska frivilligorganisationer välkomnar den nya regeringens utlovade
satsning. Vi ser fram emot ett förstärkt MR-arbete både nationellt och internationellt.
Som ett första steg i den nya MR-strategin föreslår vi att regeringen accepterar de
rekommendationer om behovet av en svensk MR-institution i samband med
antagandet av MR-rådets UPRrekommendationer till Sverige under den kommande
junisessionen. Vi utgår från att regeringen skyndsamt startar arbetet med att inrätta
en oberoende människorättsinstitution, i enlighet med FN:s Parisprinciper och i
konsultation med det civila samhället.
Med vänlig hälsning
MR-nätverket via Svenska FN-förbundet
Linda Nordin
Generalsekreterare, Svenska FN-förbundet
Följande organisationer ur MR-nätverket stödjer kravet såsom formulerat i brevet och
i FN-förbundets alternativa UPR-rapport
Assyriska Riksförbundet
CEDAW-nätverket
Centrum mot rasism
CISV Sverige
Civil Rights Defenders
DHR
E Romani Glinda
Emerichfonden
Fonden för mänskliga rättigheter
Fredrika Bremerförbundet
Frälsningsarmén
Föreningen Nordens Ungdomsförbund
Föreningen Ordfront
FUB
Handikappförbunden
Internationella Kvinnoförbundet
IOGT- NTO
Justitia et Pax
Lika Unika
Lions Sverige
Läkare i världen
My Right
New Connexion
Operation 1325
RFSL
RFSU
Romska Delegationen
Roma International
Roma Institutet
Romernas Riksförbund
Romska Ungdomsdelegationen
RSMH
Svenska Samernas Riksförbund
Sáminourra
Scouterna
SIOS
Svenska FN-förbundet
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Svenska Rädda Barnen
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges Kvinnolobby
Teskedsorden
Unga Örnar
Ung Minoritet
UN Women