- ett naturligt val
Miljödeklaration
Hansa Domapor lättbetong
0.1 Ingående material
0.1.1 Råvaror
Användningsfärdig lättbetong har en densitet på 350-800kg/m³. De vanligast
förekommande densiteterna är dock 400 och 500kg/m³
0.1.2 Material åtgång vid tillverkning av 1000ton lättbetong.
Sand: 711,76 ton
Vatten: 1236m³
Cement: 157,15ton
Kalk: 184,54ton
Aluminium: 1,29ton
Anhydrit: 11,05ton
0.1.3 Återvunna material
Lättbetong massan som ej har autoklaverats blandas direkt tillbaka i
tillverkningsprocessen, autoklaverad lättbetong males ned och blandas därefter
tillbaka in i tillverkningsprocessen.
0.2 Produktion
0.2.1 Energi
Vid produktionen används energi källor som tex. naturgas och el
0.3 Distribution
0.3.1 Distributions former
All distribution från fabrik sker med lastbil, antingen till vårt lager alternativt direkt till återförsäljares lager
eller till dennes kund.
0.3.2 Emballage
Engångspallar av trä
Plasthuvar av polyeten
0.4 Byggskedet
0.4.1 Byggproduktion
Vid murning med lättbetongblock användes cementbaserat tunnfogsbruk,
cementbruk (b eller c bruk), kalkcementbruk. Vid bearbetning av lättbetong
(sågning, slipning) kan det damma varvid andnings skydd skall användas.
molan ab . östra hamnvägen 31 . box 46 . 432 21 varberg . tel. +46 03-403 13 00 . fax +46 03-403 13 01
e-mail: [email protected] . www.molan.se
Lättbetongblock
Miljödeklaration
04.05.2005
Side 1 af 2
- ett naturligt val
0.5 Bruksskedet
0.5.1 Drift
Inga utsläpp.
0.5.2 Underhåll
Lättbetong har litet underhålls behov: putsade och målade ytor underhålls på normalt sätt enligt färg och
puts-leverantörernas rekommendationer
0.5.3 Livslängd
Den förväntade livslängden för lättbetong är i normalfallet lika lång som
byggnadens livslängd
0.6
Rivning
Vid rivning av lättbetong användes normal skydds utrustning samt andningsskydd
mot dam, Lättbetong rivs med vanliga byggmaskiner och vanliga byggverktyg.
0.7 Avfall (Restprodukter)
0.7.1 Återanvändning
Träpallar kan återanvändas
Blocken kan i viss mån återanvändas
Blocken kan krossas och användas för andra ändamål
0.7.2 Deponering
På deponerings anläggning, vid långvarig kontakt med vatten är sulfatutfällningar möjliga
0.7.3 Farligt avfall
Produkten klassas ej som farligt avfall
0.7.4 Energiutvinning
Ej möjligt, lättbetongen är ej brännbar
0.8 Innemiljö
0.8.1 Innehåll av hälsofarliga ämnen
Innehåller inga hälsofarliga ämnen
Ingen kontakt allergi påträffad
0.8.2 Lukt och egenemissioner
Inga kemiska emissioner som överstiger10g/m²h.
0.8.3 Byggprocessen
Lättbetongen skall skyddas mot fukt under bygg och lagringstid.
0.8.4 Krav på omgivande byggvaror
Lättbetongen skall vara skyddad mot fukt från omgivande byggmaterial
0.8.5 Drift och underhåll
Inga krav
0.8.6 Elektriska och magnetiska fält
Ej tillämpligt
0.8.7 Ljudnivå
Ej tillämplig
Lättbetongblock
Miljödeklaration
04.05.2005
Side 1 af 2