Julkort med önskelista - Sveriges Dövas Riksförbund

advertisement
Vår önskelista
till Regeringen
Många av önskelistorna inför julen skickas till Jultomten med adress i Nordpolen. I år skickar Sveriges
Dövas Riksförbund och våra över 4000 medlemmar vår gemensamma önskelista inför julen till
Regeringen. Högt upp på vår önskelista ligger fungerande tolktjänst med ett tydligt uttalat samhällsansvar och att tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet får ett samlat
huvudmannaskap. I det ingår:
1: En ingång
Vi vill se ett samlat huvudmannaskap för hela tolktjänsten, eftersom det innebär samordningsvinster
både ekonomiskt och organisatoriskt. Det kan också bidra till fler tolktimmar, bättre gemensam
användning av resurser och mera adekvata bedömningar av tolkbeställningarna. Det ska vara lätt för
individen att beställa och få tillgång till tolk oavsett om det handlar om arbete, utbildning, fritid eller
något annat. Därför ska alla tolkbeställningar göras via en ingång, oavsett vem som beställer och ska
betala. Bestämmelserna ska vara tydligt och klart formulerade för att undvika tvist om betalningsansvar
som leder till att vi blir ställda utan tolk.
2. Jämlika villkor inför och i arbetslivet
Vi vill jobba och dela med oss vår kompetens och kunskap. Vi vill studera och veta att vi, om vi har de
bästa kvalifikationerna, får en anställning och kan betala av våra studielån. Våra arbetsgivare ska inte
behöva betala extra för att kunna ha oss anställda. Våra uppdragsgivare ska inte behöva skjuta till stora
summor för tolkkostnader för att vi ska få ledningspositioner, leda team och möten samt hålla i föredrag. Det är dags att upphöra med den strukturella diskrimineringen som sker på arbetsmarknaden där
vi utestängs, både vid rekrytering och under anställningstiden.
3: Ansvars- och finansieringsprincipen gäller inte tolktjänst
Att lägga det ekonomiska ansvaret för tolktjänsten på andra sektorer i samhället genom tillämpning
ansvars- och finansieringsprincipen ökar utanförskapet och får förödande konsekvenser för
samhällets mål att inkludera alla. Tolktjänsten ska vara ett undantag från principen eftersom ”andra
lösningar (kan) anses vara effektivare. Det gäller t.ex. när kostnaderna anses vara stora i förhållande
till huvudmannens ekonomiska möjligheter”. (Propositionen om Bristande tillgänglighet som en form av
diskriminering 2013/14:198).
Utredningar från 1994 och 2011 har konstaterat att en behovsbaserad tolktjänst med ett tydligt samlat
ekonomiskt ansvarstagande från samhället är nödvändig för att uppnå målet: en likvärdig och tillgänglig tolktjänst. Vi väntar fortfarande på ett besked från regeringen – hur ska vår tillgång till tolkar
och vår delaktighet i samhället säkerställas? Med ett dåligt fungerande tolksystem står alla som
förlorare; samhället, verksamhetsansvariga och tolkanvändare - till och med Jultomten!
God Jul och Gott Nytt År
önskar
Sveriges Dövas Riksförbund med medlemmar
www.sdr.org [email protected]
Serien är illustrerad av Viktor Jäderlund och publicerad i Dövas Tidning nr 6/2016.
December 2016
Download