F-789SGA
INSTALLATIONSGUIDE
MANUAL DO UTILIZADOR
E-IM-2722
SVENSKA
PORTUGUÊS
SVENSKA
Innehåll
Display ............................................................................................................... s.3
Komma Lgång
Strömknapp ............................................................................................... s.4
Justering av Visningsfönstrets Kontrast .................................................... s.4
Lägesval ................................................................................................. s.4-5
Inställningsmeny för av Funktioner ........................................................ s.5-6
Räknarens Inställningsmeny .................................................................. s.6-8
Innan du Använder Räknaren ...................................................................S.8
Mata in Uttryck och Värden
Indatakapacitet .......................................................................................... s.9
Redigering av Indata ........................................................................... s.9-10
Immatning och Visade Resultat i Matematikläge...................................... s.10
Inmatningsområde
Order of Operations ................................................................................ s.11
Beräkningsstackar................................................................................... s.11
Felmeddelanden och Felindikator ...................................................... s.11-12
Grundläggande Beräkningar
Aritmetikberäkningar ............................................................................... s.13
Minnesberäkningar............................................................................. s.13-14
Bråkberäkning ......................................................................................... s.14
Procentberäkning .................................................................................... s.15
Beräkning av Grader-Minuter-Sekunder ................................................. s.15
Uppspelning och Flera Uttryck ................................................................ s.15
Beräkningar med Konstant Värde ........................................................... s.16
Metriska Omvandlingar ........................................................................... s.16
Funktionella Vetenskapliga Beräkningar
Kvadrat, Rot, Kub, Kubikrot, Exponent, Exponentrot,
Inverterat Värde och Pi ........................................................................... s.17
Logaritm, Naturlig Logaritm, Antilogaritm och Logab .............................. s.17
Omvandling av Vinkelenheter ................................................................. s.17
Trigonmetriberäkningar ..................................................................... s.17-18
Permutation, Kombination, Fakultet och Generering
av Slumptal ............................................................................................. s.18
Minsta Gemensamma Multipel och Största
Gemensamma Delare. ............................................................................ s.19
Primtalsfaktorisering ................................................................................s.19
Beräkning av Kvot och Rest .................................................................... s.19
Koordinatomvandling .............................................................................. s.20
Beräkning av Absolut Värde.................................................................... s.20
Teknisk Notation ..................................................................................... s.20
Växla Visningsvärden.............................................................................. s.20
Beräkningar av Komplexa Tal ................................................................. s.21
Beräkningar med Basen n och Logiska Beräkningar .............................. s.22
Statistiska Beräkningar
Val av Statistisk Typ ................................................................................ s.22
Statistisk Datainmatning.......................................................................... s.23
Redigera Statistiska Exempeldata .......................................................... s.23
Skärmbild för Statistisk Beräkning .......................................................... s.24
Statistikmeny ...................................................................................... s.24-25
Statistiskt Beräkning................................................................................ s.26
Fördelningsberäkningar ..................................................................... s.26-27
Avancerade Vetenskapliga Beräkningar
Ekvationsberäkningar......................................................................... s.27-28
Solve-funktion .................................................................................... s.28-29
CALC-funktion ......................................................................................... s.29
Differentialkalkyler .................................................................................. s.29
Integrationsberäkningar .......................................................................... s.30
Matris-beräkningar ............................................................................. s.31-32
Vektor-beräkningar............................................................................. s.33-34
Funktionstabellberäkning..........................................................................s.34-35
Batteribyte........................................................................................................ s.35
Råd och Försiktighetsåtgärder ..................................................................... s.36
Specifikatiner .................................................................................................. s.36
2
*
*
Om bruksanvisningens användning
Den här grundläggande bruksanvisningen beskriver kortfattat
funktionerna på F-789SGA, dess specifikationer samt
försiktighetsåtgärder vid användning.
För att bekanta dig med F-789SGA kan du läsa
beräkningsexemplen, i det avsnittet beskrivs en serie exempel,
procedurer och beräkningsområden för huvudfunktionerna.
Så Använder Du Den Skjutbara Luckan
Öppna och stäng luckan genom att
skjuta den enligt bilden.
DISPLAY
<Statusindikatorer>
S
A
M
STO
RCL
STAT
CPLX
MATX
VCTR
EQN
D
R
G
FIX
SCI
LINE
Disp
: Siftknappen
: Alfaknappen
: Oberoende minne
: Lagra i minnet
: Hämta från minnet
: Statistikläge
: Läge för beräkning av komplexa tal
: Läge för matrisberäkning
: Läge för vektorberäkning
: Läge för ekvationsberäkning
: Gradläge
: Radianläge
: Nygradsläge
: Fast decimalinställning
: Vetenskaplig notation
: Radvisningsläge
: Uppåtpil
: Nedåtpil
: Visning av flera uttryck
3
Komma Igång
4
Drift
Läge
LCDindikator
COMP
Normala beräkningar
CPLX
Beräkning av komplexa tal
CPLX
STAT
STAT
BAS
Statistiska och regression
beräkningarna
Beräkningar med konkreta
talsystem
EQN
Ekvation lösning
EQN
TABLE Funktionstabell generation
MATX
Matris beräkningar
MATX
VCTR
Vektor beräkningar
VCTR
Inställningsmeny för av funktioner
Inställningsmeny innehåller matematiska funktioner. Varje
funktion för beräkningsmetod är olika.
Tryck på
och motsvarande siffra för att komma in i
beräkningsmodell.
Tryck på
för att ange inställningsmeny.
Tryck på
/
för nästa/föregående sida.
5
Tryck på
för att ange inställningsmenyn.
För STAT, Ekvation, MATX, VITR läget Input & Visningsformat
växlar till linje-läget automatiskt.
6
90º =
radianer = 100grader
För att välja komplext format antalet display [3] ClpX ([1]
a + bi eller [2] r < )
[1] a + bi: ange rektangulära koordinater
[2] R < : anger Polor koordinater
7
8
Mata in Uttryck och Värden
9
(1234567
(889900
(1234567
134567)
2889900)
1234560)
Beräkning Precision, Indataområde se ......
10
Order of Operations
Här räknaren kommer automatiskt avgöra måste prioriteras av
varje enskild kommando som
11
FEL måttenhet • Under inställningar för
matris och vektor,
(endast i matris
måttenhet (rad, kolumn)
och
över tre.
vinkelenheter)
• Ett försök att utföra en
inkorrekt matris/vektor
beräkning.
Tryck på
eller
för att
visa var platsen till felet
ligger och gör nödvändiga
korrigeringar.
Can’t Solve
ERROR
(endast i
funktionen för
LÖSNING)
Räknaren kan inte hitta en
lösning.
• Kontrollera för fel i
ekvationen som du matade
in.
• Inmatningsvärdet för
lösningsvariabeln som ligger
nära den förväntade
lösningen och försök igen.
Variable FEL
(endast i
funktionen för
LÖSNING)
• Ekvationen är inte en
korrekt beräknad.
• Ekvation omfattar inte
variabel X.
• Lösningsvariabeln är inte lik
den specificerade variabeln
i uttrycket.
• Korrigera ekvationen att
inkludera variabeln X.
• Korrigera ekvationen att
matcha lösningen variabel och
uttryck. (se sidor 28-29)
Time Out FEL
(endast i
differential och
integreringsberä
kningar)
Den nuvarande differential
eller integrerande
slutberäkningar uppfyller inte
ett slutligt tillstånd.
Räknaren kan inte hitta en
lösning. (se sidor 29-30)
Argument
ERROR
Felaktig användning av ett
argument.
Tryck på
eller
för att
visa var platsen till felet
ligger och gör nödvändiga
korrigeringar.
12
Grundläggande Beräkningar
13
14
Multi-satser funktion
• Använd kolon
för att sätta två eller flera räkneuttryck
tillsammans.
• Den första genomförs uttalandet kommer att ha
"Disp"-indikator, och "Disp" symbolen försvann efter att den
sista satsen körs. ...... EX #14
15
• För konstant Tabell hänvisas
eller
16
Funktionella vetenskapliga beräkningar
Tryck på
för att gå COMP läge.
= 3.1415926535897932324
e = 2.7182818284590452324
17
* Värdet är bara ett prov, kommer resultaten variera varje gång.
18
Primtalsfaktorisering
• Faktorn är ett positivt heltal upp till 10 decimaler i
primtalsfaktorer upp till 3 decimaler.
Ptact decimal:
0 < X < 99999 99999 (där X är heltal)
• Resterande del som inte kan faktoriseras kommer inom
parentes på displayen.
Exempel: 99999 99999 = 32 x 11 x 41 x 271 x (9091)
EX #27
ANMÄRKNING
• Vid varje kalkylberäkning, trycka på
eller
eller
eller
tangent kommer att ge ett primtalsfaktorisering
som resultat.
• Användning av inställningsmenyn för att ändra inställningen
av vinkelenheten (Deg, Rad, Gra) eller visa digital inställning
(Fix, Sci, Norm).
• [Math ERROR] kommer att visas om decimalvärde, bråkdel,
negativt resultat av värdeberäkning eller Pol, Rec, Q...R
visas.
19
ANMÄRKNING
• I vissa Räkneresultat kommer att trycka på
knappen inte
konvertera visningsvärdet.
• Vissa display resultat konvertering kan ta lång tid.
20
Tryck på
för att välja beräkningstyp.
Typ komplexa tal för val
Det finns 6 typer av komplexa beräkningstal efter att ha angett typ av
komplexa tal skärm, tryck sedan på siffran för att välja den typ av
beräkning av komplexa tal.
Bestäm verkliga/fiktiva komplexa tal
21
Apps
Om det binära eller oktala beräkningsresultatet är mer än 8 siffror,
kommer
visas för att indikera att resultatet har nästa
block. Genom att trycka på
knappen kan du hoppa mellan
resultat blocken.
Statistiska Beräkningar
22
STAT med en
variabel ”FREQ ON”
23
[7] Distr
Om du vill ange Distr sub-menyn (P (t), Q (t), R (t))
24
STAT
undermeny
S-SUM
STAT Typ
Värde
Apps
Summeringen av alla x-värde
∑x
Apps
Summeringen av alla y2 värde
∑y2
Apps
Summeringen av alla x2 värde
STAT
2-variabel
∑y
Apps
Summering av xy par
∑xy
Apps
Summeringen av alla x3 värde
∑x3
Apps
Summering av alla x2y par
∑x2y
Apps
Summering av alla x4-paren
∑x4
Apps
Apps
STAT enbart Summering av alla Y-värde
S-VAR
1&2
Antal uppgifter prov
n
rörliga
Medelvärdet av x-värden
x
STAT
Populationens standardavvikelse för x
x
Standardavvikelse för urvalet av x
x
2-variabel
Reg
n-1
Apps
Apps
y
y
Apps
n
Apps
Apps
Standardavvikelse för urvalet av y
y
1 & 2 rörliga
Minsta värdet av X
minX
Apps
STAT
Högsta värdet för X
maxX
Apps
2-variabel
Minsta värde på Y
minY
Apps
n-1
maxY
Apps
För icke-Quad Regressionskoefficient En
A
Apps
Reg
Regressionskoefficient B
B
Apps
Korrelationskoefficienten r
r
Apps
Uppskattade värdet av x
x
Apps
Uppskattat värde av y
y
Apps
Regressionskoefficient En
A
Apps
Reg endast Regressionskoefficient B
B
Apps
Regressionskoefficient K
C
Apps
Uppskattade värdet av x1
x1
Apps
Uppskattade värdet av x2
x2
Apps
Uppskattat värde av y
y
Apps
STAT enbart Högsta värdet för Y
Reg
Apps
n
Medelvärde av y-värdena
STAT enbart Populationens standardavvikelse för y
S-PTS
Drift
Symbol
∑x2
1 & 2 rörliga
För Quad
25
26
Avancerade Vetenskapliga Beräkningar
Ekvation punkt
Beskrivning
[1] 2 unknow EQN
samtidiga lineära ekvationer med två obekanta
[2] 3 unknow EQN
Samtidiga lineära ekvationer med tre obekanta
[3] 4 unknow EQN
Samtidiga lineära ekvationer med fyra obekanta
[4] Quad EQN
Andragradsekvationen, grad 2 ekvationen
[5] Cubic EQN
Cubic ekvation, grad 3 ekvationen
[6] Quartic EQN
Tredjegradeskvationer ekvation, grad 4 ekvationen
27
Fria okända samtidiga linjära ekvationer:
a1w + b1x + c1y + d1z = e1
a2w + b2x + c2y + d2z = e2
a3w + b3x + c3y + d3z = e3
a4w + b4x + c4y + d4z = e4
Kvadratiska och kubiska och Quart ekvationer
Quart ekvation
: ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0
För kvadratisk, kubisk eller kvart ekvationer börjar variabelnamn
med “X1”
• Löser för X, t ex när en ekvation, inmatas som: X = Y + 5, X
• Löser för Y, till exempel när en ekvation, inmatas som: Y = X + 5,
X
X
28
! Lös funktion kan inte lösas en ekvation.
29
tol
30
Storleken på matrisen kan användas upp till 4x4.
Skapa en matris
Tryck på
för att ange inställning av matris.
Tryck på
att använda MATX inställningen; tryck
nästa/föregående sida.
MATX PUNKT
/
BESKRIVNING
[1] Dim
Ange Matrix Namn A till D, och ange dimensionen
(upp till 4 x 4)
[2] Data
Ange matrisen AD för redigering och motsvarande
matriselement
[3] MatA to MatD
Välj matris A till D
[4] MatAns
Beräkning Svar av Matrix & Store i MatAns
[5] Det
Bestämd funktion av Matrix A-D
[6] Trn
Införlivat data i matris A-D
[7] Ide
Identitet för matrix
[8] Adj
Adjoint till Matrix
[9] Inv
Tryck på
för
Inversen av Matrix
för att stänga matrisen skapar skärmen.
Redigering av matrisdata
Tryck på
(Data), sedan ange matrisen A, B, C eller
D för redigering och motsvarande indikator för matriselement
kommer att visas.
Mata in det nya värdet och tryck
för att bekräfta
redigeringen.
Tryck på
för att utgå från skärmen för redigering av matris.
31
......
Matrisens identitet
Exempel: Matrisens identitet D
......
Adjungerad matris
Exempel: Adjungerad matris A
< Resultat:
>
......
......
32
Skapa en vektor
Tryck på
Tryck på
för att ange inställning av vektor.
Apps
för att använda verktyget för vektorgrafik;
MATX PUNKT
BESKRIVNING
[1] Dim
Ange namn på vektor A till D, och ange dimensionen
(upp 3D)
[2] Data
Ange vektor AD för redigering och motsvarande
matriselement
[3] VctA to VctD
Välj vektor A till D
[4] VctAns
Svar på beräkning av vektor och lagra in i VctAns
[5] Dot
Mata in “▪” kommando för att få punktprodukten av en
vektor utanför VCTR MODE Apps
Tryck på
för att utgå från skärmen för skapande av matris.
Redigering av vektorelement
Apps
Tryck på
(Data), ange sedan matrisen A, B, C eller
D för redigering och motsvarande indikator för vektorelement
kommer att visas.
Mata in det nya värdet och tryck
för att bekräfta redigeringen.
Tryck på
för att utgå från skärmen för redigering av vektor.
Vektor Addition och Subtraktion
Exempel: Vektor A = (9,5), Vektor B = (7,3), Vektor A - vektor B =?
! Ett fel uppstår om du försöker lägga till eller dra ifrån vektorer vars
dimensioner skiljer sig från varandra. Exempelvis Vektor A (a, b, c)
inte kan lägga till eller dra ifrån med vektor B (d, e).
33
Funktionstabellberäkning
r, S,
34
d
dx
Example: f (x) = x 3 + 3x 2 2x att generera funktionstabell
för intervallet
, inkrementeras i steg om 1.
Batteribyte
+
35
Råd och Försiktighetsåtgärder
Specifikatiner
Cirka 7 minuter
36