Rekordmängder lax vandrar upp i Torne och Simo älvar

Rekordmängder lax vandrar upp i Torne och Simo älvar
Laxen har börjat lekvandra uppför Torne och Simo älvar i mycket stora mängder och 5-10 dagar
tidigare än normalt. Som bäst har ekoloden räknat uppåt 10 000 lekvandrande laxar per dag i
Torneälven och över hundra i Simoälven. Laxmängden som hittills simmat upp i Torneälven slår
redan nu förrförra årets rekord på ca 60 000 laxar. Detta trots att vandringssäsongen jämfört med
tidigare år endast hunnit halvvägs.
”En lax passerade ekolodet i Torneälven i genomsnitt var tionde sekund under rekorddygnet. Detta
är en tredubbling jämfört med det tidigare dygnsrekordet” konstaterar Atso Romakkaniemi, forskare
vid RKTL och ansvarig för uppföljningen av Östersjölaxen.
Det finska vilt- och fiskeriforskningsinstitutet (RKTL) följer laxens vandring till sina lekplatser via
ekolod som i Torneälven är placerat i Kattilakoski vid polcirkeln och i Simoälven i närheten av
Simo tätort. Antalet fiskar räknas via en videobild som ekolodet sänder. Under sommaren har det
hittills (2014-07-02) simmat 71247 laxar i Torneälven och 2495 laxar i Simoälven. Det går inte att
dra några exakta slutsatser om den totala mängden lekvandrande laxar för i år utifrån hittills gjorda
observationer eftersom vandringen tidsmässigt hamnar olika från år till år. Laxens vandring till sina
lekplatser i Bottenvikens älvar brukar kulminera vid månadsskiftet juni-juli.
Det internationella havsforskningsinstitutet (ICES) uppskattar att Torne och Simo älvar kommer att
ta emot ungefär lika stora mängder lax som under de senaste två åren. Under förra vintern fiskades
det ganska lite på havet och vintern var relativt varm, vilket har förstärkt lekvandringen. Dessutom
har den naturliga överlevnaden av laxyngel i havet blivit bättre jämfört med bottenläget för 5-10 år
sedan. Mängden lekvandrande laxar bör hålla sig på ungefär samma nivå som under de senaste åren
för att uppsatta mål för dessa laxstammars vård ska kunna uppnås.
Förra året var det 53 600 laxar som passerade ekolodet vid Torneälven och 3 100 som passerade
Simoälvens ekolod. Fångststatistiken var under samma tid 10 500 laxar i Torneälven och 40 laxar i
Simoälven. Den här typen av uppföljning inleddes 2009 i Torneälven och 2008 i Simoälven. Data
för laxvandringsmängder och -tider behövs för planeringen av laxstammars vård och fiskets
reglering.
Preliminära resultat från ekoloden uppdateras i möjligaste mån i realtid på RKTL:s webbsidor:
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/tornionjoen_lohi_meritaimen/tornionjoen_nousulohien_kaikuluota
us/kesan_nousulohien_kaikuluotaus.html
http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/simojoen_lohi/simojoen_nousulohien_kaikuluotaus/kesan_nousulo
hien_kaikuluotaus.html
Mer information:
Atso Romakkaniemi, forskare, tel. +358 295 327 416
Bild 1. Mängder av lekvandrande laxar i Torneälven vid Kattilakoski under 2009-2014. Mängden
för 2014 har uppdaterats fram till 2014-07-02
Bild 2. Mängder av lekvandrande laxar i Simoälven 2008-2014. Mängden för 2014 har
uppdaterats fram till 2014-07-02