Policy för frivilliga i Kristianstads kommun

Policy för frivilliga i Kristianstads kommun
Fastslagen av Omsorgsnämnden 2011-10-27 ON § 103
Dnr 2011/239 Dpl 760
Policy för frivilliga i Kristianstads kommun.
Kristianstads kommun har för att förbättra livskvaliteten för
äldre och funktionsnedsatta antagit en denna policy avseende
s.k. frivilliga insatser. Sådana frivilliga insatser bygger helt på
ideellt arbete och det utgår ingen ersättning för
utförda insatser. Det är således inte frågan om någon
anställning. Frivilliga insatser får inte avse sådana uppgifter
som enligt lag skall utföras av kommunen avseende vård och
omsorg. De frivilliga insatserna ska motverka ofrivillig
ensamhet och isolering, och kunna innebära utökad kontaktyta
för behövande.
Bakgrund.
Ett av de grundläggande områdena för omsorgen om äldre och
funktionsnedsatta är att arbeta förebyggande.
Omsorgsförvaltningen arbetar på olika sätt, tex genom att
stärka samarbetet med och mellan frivilliga, anhöriga och
föreningar. Ideella organisationer kan tillsammans med
offentliga skapa en grund för områdesbaserade samarbeten
som gagnar trygghet, säkerhet och tillit mellan människor.
Tillsammans har vi alla ett ansvar för hälsa, välbefinnande och
trivsel i Kristianstads kommun.
Kommunen ska aktivt arbeta för ett ökat inslag av frivilliga
insatser inom det sociala området. Vi ska också arbeta för att
tillvarata medborgarnas engagemang och kreativitet och värna
om samhällets gemensamma
resurser. Alla, såväl gammal som ung, ska beredas möjlighet
att göra en insats för sina medmänniskor.
Genom frivilliga insatser skapas positiva mervärden för alla
inblandade, samtidigt som vi får ett bättre samhällsklimat med
en ökad förståelse mellan människor.
Frivilliga insatser har alltid varit och kommer alltid vara en
viktig del av samhällets skyddsnät.
Som frivillig kan man inrikta sig på en individ eller en grupp,
samverkan med och insatser på mötesplatserna är ett sätt att
knyta kontakter.
Regler som den frivillige måste följa
Den verksamhet som bedrivs av omsorgsförvaltningen
omfattas av sekretesslagen.
Det är ett krav att den som utför frivilliga insatser inte för
vidare eller tillgängliggör uppgifter om personliga
förhållanden som rör människor man möter i rollen som
frivillig. Frivilligarbetaren skriver på ett tystnadslöfte. Detta
tystnadslöfte kvarstår även sedan man slutat utföra insatserna.
Den som utför frivilliga insatser får inte för egen eller annans
räkning motta gåvor, förmåner, testamentariska förordnanden
e dyl. från en person som är mottagare av de frivilliga
insatserna. Den frivilliga ska agera så som en medmänniska
gentemot den mottagande.
(Se ”Policy och regler för mottagande av gåvor och
förmåner”).
Frivilliga insatser kan ex vara
Att ta en promenad tillsammans.
Att prata en stund.
Att laga mat, baka, fika/äta tillsammans
Att erbjuda sällskap till vård, kultur, natur, handel eller annat.
Att ha telefonkontakt.
Att hjälpa till att läsa/skriva brev, läsa tidningen eller en bok,
social samvaro och annat stöd som inte kräver speciella
kunskaper
Den frivillige avgör själv i vilken omfattning insatsen utförs.
Det är dock angeläget att när den frivillige inlett en kontakt
med en kund eller anhörig/närstående att kontakt tas
kontinuerligt, antingen via besök eller via telefon.
Huvudansvaret för kontakten ligger på den frivilliga.
När man utför frivilliga insatser omfattas man av kommunens
ansvars- och olycksfallsförsäkring.
De frivilliga insatserna bygger på att mottagaren önskar
insatserna.
De frivilliga insatserna sker i samförstånd mellan mottagare
och givare där respekten för bådas integritet är grunden.
Mål- kommunens samarbete med frivilliga syftar till att
Att arbeta förebyggande mot ohälsa för att främja hälsa.
Att förbättra livskvalitén för äldre och funktionsnedsatta.
Att bryta isolering och ensamhet samt stärka det sociala
nätverket.
Att öka samverkan mellan frivilliga, föreningar och anhöriga i
nära samarbete med personal på mötesplatserna och som
komplement till kommunens och vård och omsorg.
Frivilliga är ett komplement till personalen
Samverkan ska präglas av öppenhet, respekt och lyhördhet.
Kommunen ska uppmuntra enskilda människors engagemang
och viljan att bidra med tid och kunskap.
Den frivilliges självständighet är en förutsättning för
samverkan.
Kommunen ska aktivt stimulera utvecklingen av
samarbetsformer såväl mellan kommunen och frivilliga som
mellan frivilliga själva.
Kommunens personal ska stödja och uppmuntra de som vill
göra en frivillig insats.
Alla parter ska i en samverkan ses som jämbördiga.
Insatser som ger gemenskap och en aktiv stund uppskattas
mycket av den enskilde.
Frivilliga är en resurs för hela samhället och individen.
Att vara frivillig är ett uppdrag som löper ett år i taget. Den
frivilliga kan avbryta åtagandet utan dröjsmål, dock efter
kontakt med mottagaren och/eller den kommunala inrättning
där man skrivit på avtalet. Kommunen skickar varje år ut en ny
förfrågan till de som under det gångna året åtagit sig ett
frivilliguppdrag. Den frivilliga kan då välja att teckna sig för
ytterligare ett år.
Överenskommelse mellan Kristianstad kommun och
Namn:…………………………………………………………..
Som frivillig har jag tagit del av Kristianstad kommuns policy
för frivilliga och är införstådd med de regler och normer som
detta innebär.
Tystnadslöfte.
Jag förbinder mig att inte föra vidare information om
personliga förhållanden rörande
människor jag möter som frivillig.
Tystnadslöftet gäller även efter att jag avslutat mitt uppdrag.
Frivilliga.
Som frivillig sker alla mina insatser utan kompensation.
Uppdraget är inte att betrakta som en anställning och jag kan
därför när som helst upphöra med mina åtaganden.
Jag kan också skiljas från mitt uppdrag om jag inte följer den
policy som finns.
Ort och datum
Underskrift frivillig
…………………
…………………
Namnförtydligande
…………………
Adress
……………………………………………………….................
Telefon
mobil
……………………
………………………
e-post
……………………………………