Perioden 1900–1945
310
Världskrigens tid
© Max Ernst/BUS 2009
Perioden 1890-1914 brukar kallas för La Belle Époque, den vackra
tiden. Det var en period då många i Europa såg positivt på tillvaron och var optimistiska inför framtiden. Det rådde fred och den
ekonomiska och tekniska utvecklingen hade bidragit till att den
materiella levnadsstandarden hade ökat. Men under den vackra
ytan växte motsättningarna och 1914 bröt det första världskriget
ut. Våld och krig har präglat en stor del av mänsklighetens historia,
men aldrig tidigare har de väpnade konflikterna varit så omfattande och blodiga som under 1900-talet. Den moderna vetenskapen ställdes i krigets tjänst och snabbt utvecklades nya, effektiva
strids- och massförstörelsevapen som berövade livet på miljontals
människor. Ännu flera förlorade förtroendet för det gamla samhället. Demokratin utmanades i flera länder: Spanien och Italien
utvecklades till fascistiska diktaturer, i Tyskland byggde Hitler upp
Max Ernst: Jungfrun agar Jesusbarnet
inför tre vittnen: André Breton, Paul Èluard
och konstnären (1926).
per i oden 1 9 0 0 –1 9 4 5
per i oden 1 9 0 0 –1 9 4 5
D
rådde vid sekelskiftet
1900 raserades av det första världskriget. Plötsligt
framstod inte Europa som tryggt och civiliserat längre. 1900-talets första del innebar därför en omprövning av förtroendet för det etablerade samhället. Vetenskapsmän, filosofer, konstnärer och författare bröt med erkända
antaganden och traditioner och förde fram en ny syn på människan
och tillvaron.
e n framti d sopti m i s m som
311