Pedagogiskt material som förverkligar de globala

Pedagogiskt material som förverkligar de
globala hållbarhetsmålen i utbildning
Presentation av utställare vid seminariet Skolan möter världen 2016
Globala målen för hållbar utveckling
Världens ledare har kommit överens om sjutton globala mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande
femton åren:
• att utrota extrem fattigdom
• att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
• att lösa klimatkrisen
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här lyckas. I alla länder. För alla människor. Men för att målen
ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA!
Läs mer på www.globalamalen.se
AFS Interkulturell Utbildning
AFS Interkulturell Utbildning är en del av den internationella ideella utbytes- och
utbildningsorganisationen AFS Intercultural Programs. AFS startade 1914 och
arbetar för fred genom att öka förståelsen mellan människor och kulturer. I verksamheten ingår dels ungdomsutbyten där interkulturell medvetenhet, tolerans och
kommunikation står i centrum, dels workshops och seminarier, framför allt för
lärare och elever. Målsättningen är att genom ökad interkulturell kompetens hos
människor bidra till förståelse för andra och därmed även till fred.
www.afs.se/skolor/workshops
Amnesty International
(svenska sektionen)
Amnesty International är en global rörelse där mer än sju miljoner människor i
världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla – alltid. Med sin skolverksamhet i Sverige erbjuder Amnesty International lärare och elever texter, övningar,
filmer och fördjupningsuppgifter som ger möjlighet till en varierad undervisning
om mänskliga rättigheter. Utbudet av material med teman som yttrandefrihet,
flyktingar och migranters situation är brett. Den svenska sektionen av Amnesty
International har också utarbetat en modell som gör att mänskliga rättigheter får
en central plats i undervisningen på gymnasiet. Den kallas Skola för mänskliga
rättigheter.
skola.amnesty.se
Expo
Stiftelsen Expo utmanar intolerans genom granskning, förebyggande arbete i form
av utbildning och genom att engagera antirasister. Med sina tre verksamhetsinriktningar uppmärksammar de intoleransen som hot mot det öppna samhället. I
ett samhälle som präglas av internationalisering och ökad rörlighet över nationsgränserna är det viktigt att tidigt i livet förstå och bejaka en växande mångfald,
att förstå hur det egna avtrycket på jorden får konsekvenser på andra platser på
jorden och att ha respekt för alla människor lika värde. Expo har lång erfarenhet
av utbildning riktad direkt till skolelever och kan bidra med central kunskap om
intolerans och inkludering.
expo.se
Filmcentrum
Både i och utanför skolan finns ett ständigt växande informationssamhälle som
barn och unga behöver redskap för att hantera. Att fördjupa sig i rörliga bilder är
ett sätt att lära sig ett samtida globalt språk, tillgodogöra sig kunskap och stimulera ett (medie-)kritiskt tänkande. Filmcentrum distribuerar kortfilm, dokumentärer
och långfilm till skolor och institutioner i hela Sverige, som lärare kan använda i
undervisningen. Filmerna har ofta teman som stämmer överens med de globala
målen för hållbar utveckling.
riks.filmcentrum.se
Globalportalen Globalportalen drivs av Forum Syd och består av svenska biståndsorganisationer,
studieförbund och folkhögskolor som jobbar med globala frågor och vill bidra till
världens utveckling. På Globalportalen finns kunskap och fakta om globala frågor,
nyheter med annorlunda perspektiv från världens alla hörn och ämnessidor om till
exempel mänskliga rättigheter eller miljö.
globalportalen.org/tips-for-larare
Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent driver Grön Flagg – ett verktyg för skolor och förskolor som vill arbeta aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling. Håll Sverige
Rent driver även Unga Reportrar, ett skolprogram för åk 7-9 och gymnasiet där
eleverna får arbeta journalistiskt med hållbarhetsfrågor.
www.hsr.se/ungareportrar
ungareportrarblog.wordpress.com
Internationella biblioteket
Syftet med Internationella biblioteket är att ge elever och pedagoger möjlighet att
få ta del av andra berättelser och röster än dem de vanligen möter, att upptäcka
ny litteratur och nya bildvärldar och få fler pusselbitar i sin världsbild. Alla elever
i klass 0-6 i Stockholm är inbjudna att läsa en bok från andra delar av världen
än den västerländska, skapa ett tävlingsbidrag utifrån bok och ett givet tema och
sedan ställa ut sitt bidrag på biblioteket och delta i programdagar på Skansen.
interbib.se
Latinamerikagrupperna
Latinamerikagrupperna är en solidaritetsorganisation som jobbar med ökat folkligt inflytande för de mest marginaliserade grupperna i Latinamerika. Genom organisationens pedagogiska material kan elever lära sig om vilka konsekvenser produktionen av den mat vi äter blir för klimatet och för småbrukare i andra delar av
världen. I en guidebok får elever och lärare verktyg för att påverka för klimatsmart
och rättvis mat på skolor och i kommuner och landsting. Latinamerikagruppernas
skolmaterial Makten över maten syftar till att sprida kunskap om hur mat, makt och
klimat hänger ihop. I materialet ingår en tidning med bakgrundsinformation, en
bok, förslag på lektionsupplägg, workshops m m. Det går även att beställa föreläsningar med skolinformatörer.
www.aktiv.latinamerikagrupperna.se/sv/informera-pa-skolor-0
New Connexion
New Connexion är en idell förening som funnits i sju år. Först lokalt med elevgrupper, därefter nationellt med lärarseminarier. Attityder och värderingar sitter
hårt, därför behövs ett kontinuerligt och långsiktigt arbete i dessa frågor, med
kunskap och möjlighet till egen reflektion. New Connexion erbjuder aktivt arbete mot rasism och främlingsfientlighet genom lärarhandledningar för åk 7-9 och
gymnasieskolan. Materialet är knutet till kursplanerna och målen i de olika gymnasiegemensamma ämnena. Förutom lärarhandledningar finns det möjlighet att
boka seminarium till enskilda skolor och kommuner.
newconnexion.se
PeaceWorks
Peace Works arbetar aktivt för en hållbar värld i fred. Metoden Låt Stå är ett treårigt projekt som snart avslutas. Där utbildas lärare och elever i frågor som kopplas till rasism, främlingsfientlighet, svenskhet, normkritk och intersektionalitet.
peaceworks.se
www.latsta.com
Plan international Mitt nya hem – en 360-upplevelse om barn på flykt är en interaktiv berättelse
där eleven på egen hand utforskar ett av världens största flyktingläger. Tack vare
spelifierade sätt att navigera och interagera med berättelsen är det möjligt att på
ett lustfyllt sätt lära sig om en viktig och aktuell fråga. Läromedlet är framtaget för
mellanstadiet till gymnasiet, det är kostnadsfritt och webbaserat och kan användas på dator, tablet, mobil eller med VR-hjälm.
plansverige.org/barnen-pa-flykt
Radiohjälpen
Stiftelsen Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, Sveriges Radios och
Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov. En av Radiohjälpens insamlingar är Musikhjälpen, som sätter
fokus på en dold katastrof. 2015 var temat Ingen ska behöva fly undan klimatet. I
samband med det tog UR fram ett utbildningsmaterial för lärare, fem poddar och
en dokumentär.
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3946&artikel=6270080
sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3946/15179.pdf
Rafiki Rafiki är ett verktyg för lärare som vill ta upp värdefrågor och mänskliga rättigheter i klassrummet. Med barnkonventionen i fokus ger Rafiki möjlighet till kunskap
om vardagen för barn i andra länder. Materialet riktar sig till yngre barn i förskolan
och grundskolan och omfattar personliga berättelser, bilder och filmer som på ett
enkelt sätt visar på likheter mellan människor, trots ojämlika levnadsvillkor. Rafiki
drivs av Erikshjälpen och IM, Individuell Människohjälp.
rafiki.se
Raoul Wallenberg Academy
Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja
unga att hitta modet att göra skillnad. Den 27 augusti firas Raoul Wallenbergs
dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors
lika värde. Inför dagen erbjuder Raoul Wallenberg Academy ett gratis skolmaterial
till landets alla gymnasieskolor. Syftet är att skapa en diskussion kring civilkurage
och alla människors lika värde samt inspireras till att göra skillnad. Materialet Göra
skillnad är planerat för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan
göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet
raoulwallenberg.se/skolmaterial
Rädda Barnen Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få
sina rättigheter tillgodosedda. Verksamheten grundar sig på barnkonventionen
och kämpar för att alla barn ska få en trygg uppväxt, att de ska kunna göra sina
röster hörda och få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld,
övergrepp eller diskriminering och organisationen arbetar runt om i världen med
långsiktigt utvecklingsbistånd och olika humanitära situationer. Våren 2016 släpps
en ny version av sajten Livets Lotteri, där besökaren lär sig om villkoren för världens barn. Sajten är interaktiv och innehållet presenteras på ett lättillgängligt sätt.
Rädda Barnen har även gjort en dokumentär tv-serie i samarbete med UR – Rio
Stories – på temat barns och ungas rätt till trygghet och skydd. Serien följer fem
ungdomar i Rio de Janeiro som är aktiva i kampsportsklubben Luta Pela Paz.
www.livetslotteri.se
ur.se/Produkter/191141
Schyst resande
Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan Union to Union, Hotell- och
restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga,
Unionen och Fair Action. Schyst resande arbetar med att sprida information om
hur turismen kan bli mer hållbar för att konsumenter ska ha möjlighet att göra
schysta, medvetna val när de reser och för att reseföretagen ska kunna ta ett
större ansvar. Nätverket håller i en introduktionsutbildning i hållbar turism där de
globala målen är en central del och erbjuder även ett nytt elevmaterial med tillhörande lärarhandledning och workshops för gymnasieskolans studieförberedande
program. De åker ut till såväl gymnasieskolor som folkhögskolor, YH-utbildningar
och universitet. Utbildningen är kostnadsfri för skolan.
www.schystresande.se
Sida Alumni För alla som vill veta mer om svenskt bistånd på ett involverande, engagerande
och personligt sätt! Sida Alumni består av 30 studenter och/eller praktikanter
som nyligen kommit hem från ett av det svenska biståndets samarbetsländer.
Alumnerna utbildas i pedagogik och är sedan ute och håller gratis workshops och
föreläsningar om globala utvecklingsfrågor i allmänhet och sina specialområden i
synnerhet, för bland annat gymnasiet och högstadiet.
sidaalumni.se
Svenska FN-förbundet
Svenska FN-förbundet strävar efter en bättre värld genom att varje dag arbeta
för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Genom olika projekt lyfter de frågor om bland annat jämställdhet och mänskliga rättigheter och visar på hur FN
arbetar med hållbar utveckling. De tar även fram kurser, metod- och informationsmaterial, arrangerar seminarier samt föreläser om global hållbarhet från en rad
olika synvinklar. Några exempel är nya boken Alla borde bli feminister, materialet
Världskoll, om läget i världen med lärarhandledning och materialet Förutfattat, om
minoriteters rättigheter, hur man arbetar med fördomar och FN:s grundläggande
mänskliga rättigheter. Förutfattat består av ett quiz, ett kortspel, en lärarhandledning och ett rollspel.
www.fn.se
www.varldskoll.se
varldskoll.se/for-larare
www.fn.se/press/nyheter/feministbok-far-lararhandledning
www.fn.se/skola/material/forutfattat
Sveriges kristna råd Sveriges kristna råd är en paraolyorganisation för kyrkorna i Sverige. Verksamheten omfattar bland annat arbete inom områdena fred, rättvisa och miljö genom
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, fairtrade, interreligiöst
fredsarbete, kyrkornas globala vecka, Martin Luther King-priset och den internationella kampanjen mot våld Torsdagar i svart. Organisationen erbjuder även
föreläsare som tidigare arbetat som ekumeniska följeslagare.
fred.skr.org
foljeslagarprogrammet.se
globalaveckan.se
Teskedsorden Teskedsorden utvecklar och sprider kunskap om sociala och kulturella faktorer
som främjar ett långsiktigt hållbart samhälle under mottot Tillsammans för mångfald och tolerans. Genom att distribuera kostnadsfritt material till skolor hoppas
stiftelsen kunna underlätta diskussioner, skapa positiva attityder och en mer inkluderande värld där alla känner att de får plats och är trygga. Några av Teskedsordens projekt är distributionen av Chimamanda Ngozi Adichies bok Alla borde vara
feminister och dokumentärfilmen Trevligt folk. Båda ger underlag för diskussioner
om jämställdhet, jämlikhet, rasism och främlingsfientlighet.
www.teskedsorden.se/sa-jobbar-vi
UNDP
FN:s utvecklingsprogram UNDP ligger bakom de nya globala målen för hållbar
utveckling. För skolan erbjuder UNDP bland annat boken Blir världen bättre med
tillhörande pedagogiska övningar, som utarbetats i samarbete med Universitetsoch högskolerådets verksamhet Den Globala Skolan. Övningarna är anpassade
efter skolans olika stadier från grundskola till gymnasium.
www.globalamalen.se
Union to union Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och
stödjer utvecklings- och informationsprojekt. Syftet med verksamheten är att arbeta för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar
utveckling genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att
organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning
och ett gott liv. Union to Union tillhandahåller även kostnadsfritt material för skolor
och åker ut till skolor och berättar mer om mänskliga rättigheter i arbetslivet, och
vikten av socialt hållbar produktion och minskade inkomstklyftor i världen för att
skapa ett gott liv för alla.
www.uniontounion.org/material
Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådets program för internationellt samarbete och utbyte
riktar sig till hela utbildningsområdet. För förskola, grundskola och gymnasium
finns möjligheter att söka stöd för olika aktiviteter genom programmen Erasmus+,
Nordplus, Atlas, Athena och Ettårsprogrammen. Myndigheten är även huvudman
för Den Globala Skolan som erbjuder fortbildning för lärare om lärande för global
hållbar utveckling.
www.utbyten.se
World’s
Children’s Prize Foundation
Programmet World’s Children’s Prize (WCP) utbildar och stärker barn så att de
växer upp till medmänskliga ”changemakers” som står upp för allas lika värde,
barnets rättigheter och demokrati. WCP-programmet baseras på de upplevelser
barn får genom barns och barnrättshjältars livshistorier. Varje år nomineras tre
barnrättshjältar till World’s Children’s Prize för barnets rättigheter. Mötet med
hjältarna och barnen de kämpar för, på nätet och i tidningen Globen, väcker empati, engagemang och identifikation. Eleverna lär sig också om sina rättigheter,
om demokrati och om de globala målen. WCP-programmet avslutas med världsomröstningen Global Vote då eleverna röstar på sina barnrättshjältar och firar
barnets rättigheter.
worldschildrensprize.org
WWF
WWF arbetar för att öka den biologiska mångfalden och minska människans ekologiska foavtryck genom att påverka politiken, undersöka och diskutera respekten för mänskliga rättigheter globalt och lokalt. För att stötta utbildningssektorn
i ansvaret när världen ställer om förser WWF lärare med material, projekt och
övningar för hållbar utveckling.
www.wwf.se/utbildning
Your Middle East Foundation
Your Middle East Foundation driver sedan 2011 den engelskspråkiga plattformen
yourmiddleeast.com. Med ett globalt nätverk på över 900 bloggare, aktivister,
journalister och akademiker är organisationen unikt positionerad när det gäller att
förmedla en bredare och mer nyanserad bild av Mellanöstern. Your Middle East
Foundation ligger bakom projektet Det nya Mellanöstern, som lanseras i vår och
riktar sig till den svenska gymnasieskolan. Med ett lärar- och elevmaterial samt en
podcast-serie är syftet att nå ett antal nyckelmålgrupper för att bidra till att öka
förståelsen för Mellanösterns religioner, kulturer, folkrörelser och människor. Förutom en tryckt lärartidning är allt material baserat på en helt ny digital plattform.
nyamellanostern.se
www.denglobalaskolan.se