Värderingsövning – handledarstöd.

advertisement
Värderingsövning – handledarstöd.
Inledning och förutsättningar

Hälsa alla välkomna, avsatt tid, informera om vad du ska informera om samt tid som är
avsatt. Det kan vara flera som är spända och oroliga inför samtalsämnet, men genom att
informera om upplägget lägger du en grund för en god diskussion.
Nedan angivna lagar, AFS och policy sätter ramarna för hur vi ska bete oss på arbetet, informera
om dessa och läs:


Göteborg Energis verksamhetspolicy –
” …Vi ska erbjuda utvecklande och ansvarsfullt arbete i goda arbetsmiljöer. Personalpolitiken
skall präglas av framtidstro, öppenhet och med respekt för individen och ansvar för ålagda
arbetsuppgifter…. God arbetsmiljö ökar koncernens effektivitet, konkurrenskraft samt
lönsamhet och är därmed en strategisk fråga för GE. Med engagerade chefer och
medarbetare i samverkan arbetar vi systematiskt med ständiga förbättringar av den fysiska,
psykiska och sociala arbetsmiljön”. ”Lagar och andra krav anger lägsta godtagbara standard.
Våra mål visar på vad vi vill nå utöver vad lagen anger”.
Arbetsmiljölagen
Bl a anges kriterier på god arbetsmiljö 2 kap 1§ ”Arbetsförhållandena ska anpassas efter
människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”, 3 kap 1 a§ ”samverka för
att åstadkomma god arbetsmiljö”, 3 kap 2§ ”Ag ska vidta åtgärder som behövs för att
förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa…”,3 kap 4§ ”Arbetstagaren ska medverka i
arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att
åstadkomma en god arbetsmiljö”..”

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
Läs §§ 1-4 samt sid 8, stycke fyra, där §4 kommenteras utifrån eget ansvar; ”Ingen bör
medverka…”

AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete,
Om att arbeta med dessa och andra frågor systematiskt (utv.samtal, NMI, APT, daglig dialog,
uppföljning etc).

Diskrimineringslagstiftning
Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen är tvingande
och kan ej inskränkas genom avtal.
Syfte:
Reflekterande samtal, en dialog med respektfullt utbyte av tankar och synpunkter. Är alla här
överens om dessa villkor för övningen?
”Samtalet är min profet” – det är genom att lyssna och prata med varandra som vi kan lära oss var
våra umgängesregler består i.
Aktiviteter på dagens möte:
Vi kommer gå igenom en/två/tre olika värderingsövningar som rör sexuella trakasserier.
Att bevittna ett olämpligt beteende
Härskartekniker
Komplimanger som känns jobbiga
Vi kommer dokumentera det vi kommer fram till i ENIA. Som stöd för minnet delas post-itlappar och
pennor ut. På dessa kan man skriva ned gruppens och egna reflektioner. Vi noterar i ENIA det vi
tycker är viktigast.
Råd om…
… någon uttalar sig kränkande eller om det uppstår hård ordväxling eller om respekten brister på
annat sätt.
Återknyt till ”spelreglerna inledningsvis”, vi var överens om att..
Vad rör ordväxlingen? Skriv ned och ”parkera frågan”. Be att få fundera och
återkomma med förslag på hur vi kan gå vidare vid annat tillfälle. Meddela gruppen att
det går bra att komma in med synpunkter individuellt efter mötet. Följ upp i enskilda
samtal.
Beteendevetare på t ex FHV kan vara behjälpliga att hantera problem som ev kommer
upp i samtalen. Problem som med stor säkerhet har funnits men som inte tidigare har
diskuterats. Genom övningen har det kommit upp till samtal och därmed närmar vi oss
en lösning – bra!
Avsluta genom att fråga om övningen har varit givande?
När tycker gruppen vi bör prata om dessa frågor igen?
Finns andra förslag på aktiviteter?
Download