Alternativa nyckeltal

advertisement
Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS.
Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och
bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla före­
tag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämför­bara med mått som
används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för
mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras
enligt IFRS, om inte annat anges.
Operativt kapital
Definition: Balansomslutningen exkl. räntebärande tillgångar, skatteford­
ringar och tillgångar som innehas för försäljning minus ej räntebärande
­skulder och uppskjutna skatteskulder, allt beräknat vid periodens/årets slut.
Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.
Kommentar: Sveaskog beräknar operativt kapital för n
­ yckel­talen avkastning
på operativt kapital och direktavkastning.
Kortfristiga fordringar mm, ej räntebärande
Varav förskott till leverantörer
Varav skattefordringar
Varav kundfordringar, lånefordringar och
övriga fordringar
Ack juni
2016 1 582
163
115
Ack juni
2015
1 566
157
90
Rullande 12 juni 2016 1 582
163
115
Helår
2015
1 407
157
5
1 304
1 319
1 304
1 245
Kortfristiga: Övriga skulder
Varav skatteskulder
Varav leverantörsskulder och övriga skulder
1 232
149
1 083
1 338
134
1 204
1 232
149
1 083
1 124
11
1 113
Balansomslutningen 38 66537 589
Avgår räntebärande tillgångar (Likvida medel)
–1 297
–1 559
Avgår skattefordringar
–115
–90
Minus Övriga skulder och avsättningar
(Långfristiga) –8 263–7 938
Minus Leverantörsskulder och övriga skulder
–1 083
–1 204
Operativt kapital
27 907
26 798
38 66538 299
–1 297
–1 135
–115
–5
–8 263–8 237
–1 083
–1 113
27 907
27 809
Direktavkastning
Definition: Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster fastig­
hetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt kapital, exkl. uppskju­
ten skatt. Koncernens definition är oförändrad mot t­idigare perioder.
Kommentar: Direktavkastning är ett av Sveaskogs finansiella mål, målet är
att direktavkastningen ska uppgå till minst 4,5% i genomsnitt. Målet speglar
avkastningen på Sveaskogs operativa verksamhet utan påverkan av skogs­
värdering och tillfälliga fastighetsförsäljningar.
Ack juni
Rullande 12
Ack juni
Rullande 12
Helår
2016
juni 2016
2015
juni 2015
2015
Rörelseresultat före värdeförändring skog
707
1 374
701
1 399
1 368
Avgår reavinster fastighetsförsäljning
–30
–62
–46
–116
–78
Delsumma 677 1 312 655 1 2831 290
Delsumman uppräknad till helårsvärde
1 354
1 312
1 310
1 283
1 290
Operativt kapital IB
Operativt kapital UB
Genomsnittligt operativt kapital (IB + UB)/2
27 809
27 907
27 858
26 798
27 907
27 353
26 707
26 798
26 753
26 018
26 798
26 408
26 707
27 809
27 258
Uppräknat helårsvärde från ovan
Delat med genomsnittligt operativt kapital
= Direktavkastning i %
1 354
27 858
4,9%
1 312
1 310
1 283
27 353
26 753
26 408
4,8%4,9% 4,9%
1 290
27 258
4,7%
Räntebärande nettoskuld Definition: Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar, allt
­beräknat vid periodens/årets slut. Koncernens definition är oförändrad
mot tidigare p
­ erioder.
Kommentar: Sveaskog beräknar räntebärande
nettoskuld för nyckeltalet
nettoskuldsättningsgrad.
Räntebärande tillgångar (Likvida medel)
Räntebärande skulder och avsättningar (Långfristiga)
Räntebärande skulder (Kortfristiga)
Räntebärande nettoskuld
Ack juni
Ack juni
Rullande 12 Helår
2016 2015
juni 2016
2015
1 297
1 559
1 297
1 135
–5 740
–6 109
–5 740
–5 767
–3 842
–3 725
–3 842
–3 457
–8 285 –8 275 –8 285–8 089
Nettoskuldsättningsgrad
Definition: Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital. Koncer­
nens definition är oförändrad mot tidigare perioder.
Kommentar: Nettoskuldsättningsgrad är ett av Sveaskogs finansiella mål,
målet är en nettoskuldsättningsgrad i spannet 0,3–0,6. Sveaskog anser att
nyckeltalet speglar möjligheten till utdelning och genomförande av stra­
tegiska investeringar samt bedöma koncernens möjlighet att leva upp till
finansiella åtaganden.
Räntebärande nettoskuld
Delat med Eget kapital
= Nettoskuldsättningsgrad
Ack juni
Ack juni
Rullande 12 Helår
2016 2015
juni 2016 2015
8 285
8 275
8 285
8 089
19 588
18 479
19 588
19 714
0,420,45 0,420,41
Avkastning på operativt kapital
Definition: Rörelseresultat dividerat med genomsnittligt operativt kapital,
exklusive uppskjuten skatt. Koncernens definition är oförändrad mot
tidigare perioder.
Kommentar: Sveaskog anser att måttet på ett rättvisande sätt visar före­t­agets avkastning oberoende av finansiella tillgångar och finan­sieringsval.
Ack juni
Rullande 12
Ack juni
Rullande 12
Helår
2016
juni 2016
2015
juni 2015
2015
Rörelseresultat 927 2 594 1 133 2 6712 800
Uppräknat Rörelseresultat till helårsvärde
1 854
2 594
2 266
2 671
2 800
Uppräknat helårsvärde från ovan
Delat med genomsnittligt operativt kapital
= Avkastning på operativt kapital i %
1 854
27 858
6,7%
2 594
2 266
2 671
2 800
27 353
26 753
26 408
27 258
9,5%8,5%10,1%10,3%
Avkastning på eget kapital
Definition: Redovisat resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget
kapital. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare p
­ erioder.
Kommentar: Sveaskog anser att nyckeltalet mäter företagets a­ vkastning
under året på det kapital ägaren satt in i verksamheten och därmed hur
lönsamt företaget är för dess aktieägare.
Årets resultat
Uppräknat Årets resultat till helårsvärde
Ack juni
2016
693
1 386
Rullande 12
juni 2016
1 905
1 905
Ack juni
2015
805
1 610
Rullande 12
juni 2015
1 902
1 902
Helår
2015
2 017
2 017
Eget kapital IB
Eget kapital UB
Genomsnittligt Eget kapital (IB + UB)/2
19 714
19 588
19 651
18 463
19 588
19 026
18 463
18 479
18 471
17 489
18 479
17 984
18 463
19 714
19 089
Uppräknat helårsvärde från ovan
Delat med genomsnittligt Eget kapital
= Avkastning på eget kapital i %
1 386
19 651
7,1%
1 905
1 610
1 902
2 017
19 026
18 471
17 984
19 089
10,0%8,7%10,6%10,6%
Räntetäckningsgrad
Definition: Rörelseresultat före värdeförändring skog exkl. reavinster fastig­
hetsförsäljning plus finansiella intäkter dividerat med finansiella kostnader.
Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.
Kommentar: Sveaskog anser att nyckeltalet anger företagets förmåga att
täcka sina finansiella kostnader (räntor etc).
Finansiella poster i resultaträkningen
Varav Finansiella intäkter
Varav Finansiella kostnader
Ack juni
2016
–102
6
–108
Rullande 12
juni 2016
–201
17
–218
Ack juni
2015
–110
5
–115
Rullande 12
juni 2015
–236
13
–249
Helår
2015
–214
–7
–207
Rörelseresultat före värdeförändring skog
Avgår Reavinster fastighetsförsäljning
Tillkommer Finansiella intäkter
Delsumma
707
–30
6
683
1 374
–62
17
1 329
701
–46
5
660
1 399
–116
13
1 296
1 368
–78
–7
1 283
Delsumma ovan
Delat med Finansiella kostnader
= Räntetäckningsgrad
683
108
6,3
1 329
660
1 296
1 283
218
115
249
207
6,15,8 5,26,2
Soliditet
Definition: Eget kapital dividerat med balansomslutning, allt beräknat vid
periodens/årets slut. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare
perioder.
Eget kapital
Delat med balansomslutningen
= Soliditet i %
Kommentar: Sveaskog anser att nyckeltalet anger hur stor del av till­
gångarna som är finansierat med eget kapital och indikerar hur känsligt
bolaget är för ränteförändringar.
Ack juni
Ack juni
Rullande 12 Helår
2016 2015
juni 2016 2015
19 588
18 479
19 588
19 714
38 665
37 589
38 665
38 299
51%49% 51%51%
Download