Kaspersky Internet Security

advertisement
Kaspersky Internet Security
ANVÄNDARGUIDE
P R O G R A M V E R S I O N : 16 . 0
Bästa användare,
Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att det här dokumentet kommer att hjälpa dig i ditt arbete och ge svar på dina
frågor gällande denna programvaruprodukt.
Obs! Det här dokumentet tillhör AO Kaspersky Lab (i detta dokument också kallat Kaspersky Lab): alla rättigheter
rörande det här dokumentet skyddas av rysk copyrightlagstiftning och av internationella avtal. Illegalt mångfaldigande
och illegal distribution av det här dokumentet eller delar av det leder till åtal enligt civilrätt, administrativ rätt eller
brottsbalken, beroende på tillämplig lagstiftning.
Mångfaldigande eller distribution av detta material, inklusive översättningar, tillåts endast efter att skriftligt tillstånd
inhämtats från Kaspersky Lab.
Det här dokumentet och tillhörande grafik får endast användas för informativa, icke-kommersiella och personliga
ändamål.
Kaspersky Lab förbehåller sig rätten att göra tillägg till detta dokument utan vidare meddelande. Den senaste versionen
av dokumentet finns att hämta på Kaspersky Labs webbplats på http://www.kaspersky.com/docs.
Kaspersky Lab är inte ansvarigt för innehåll, kvalitet, relevans eller korrekthet hos de delar av materialet som används i
detta dokument och till vilka rättigheterna ägs av tredje part, eller för skador som uppstår i samband med användningen
av dylika dokument.
Dokumentets revisionsdatum: 2015-06-29
© 2015 AO Kaspersky Lab. Med ensamrätt.
http://www.kaspersky.com/se/
http://support.kaspersky.com/sw/
2
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
OM DENNA GUIDE .......................................................................................................................................................7
I denna guide ............................................................................................................................................................7
Dokumentkonventioner ........................................................................................................................................... 10
KÄLLOR TILL INFORMATION OM PROGRAMMET ................................................................................................... 12
Informationskällor för oberoende efterforskningar .................................................................................................. 12
Diskutera Kaspersky Labs program på webbforumet ............................................................................................. 13
KASPERSKY INTERNET SECURITY.......................................................................................................................... 14
Om Kaspersky Internet Security ............................................................................................................................. 14
Vad är nytt .............................................................................................................................................................. 16
Distributionssats ..................................................................................................................................................... 17
Tjänster för användare ........................................................................................................................................... 17
Hårdvaru- och programvarukrav ............................................................................................................................. 18
INSTALLERA OCH TA BORT PROGRAMMET ........................................................................................................... 19
Standardprocedur för installation ............................................................................................................................ 19
Steg 1. Söka efter en nyare version av programmet ......................................................................................... 20
Steg 2. Starta installation av programmet ......................................................................................................... 20
Steg 3. Granska licensavtalet ........................................................................................................................... 20
Steg 4. Kaspersky Security Network (villkor) .................................................................................................... 21
Steg 5. Installation ............................................................................................................................................ 21
Steg 6. Avsluta installationen ............................................................................................................................ 21
Steg 7. Aktivera programmet ............................................................................................................................ 22
Steg 8. Registrera en användare ...................................................................................................................... 22
Steg 9. Avsluta aktiveringen.............................................................................................................................. 22
Installera programmet från kommandoraden .......................................................................................................... 22
Komma igång ......................................................................................................................................................... 23
Uppgradera en tidigare version av produkten ......................................................................................................... 23
Steg 1. Söka efter en nyare version av programmet ......................................................................................... 25
Steg 2. Starta installation av programmet ......................................................................................................... 25
Steg 3. Granska licensavtalet ........................................................................................................................... 25
Steg 4. Kaspersky Security Network (villkor) .................................................................................................... 26
Steg 5. Installation ............................................................................................................................................ 26
Steg 6. Avsluta installationen ............................................................................................................................ 27
Växla från Kaspersky Internet Security till Kaspersky Total Security ...................................................................... 27
Tillfällig användning av Kaspersky Total Security ............................................................................................. 27
Byte till permanent användning av Kaspersky Total Security............................................................................ 28
Borttagning av programmet .................................................................................................................................... 29
Steg 1. Ange lösenordet för att ta bort programmet .......................................................................................... 29
Steg 2. Spara data för framtida bruk ................................................................................................................. 29
Steg 3. Bekräfta borttagning av program .......................................................................................................... 30
Steg 4. Borttagning av programmet. Avsluta borttagning.................................................................................. 30
PROGRAMLICENSER ................................................................................................................................................. 31
Om licensavtal för slutanvändare ........................................................................................................................... 31
Om licensen............................................................................................................................................................ 31
Om läger med begränsad funktionalitet .................................................................................................................. 32
3
ANVÄNDARHANDBOK
Om aktiveringskoden .............................................................................................................................................. 34
Om prenumerationen .............................................................................................................................................. 34
Om tillhandahållande av data ................................................................................................................................. 35
Köpa en licens ........................................................................................................................................................ 37
Aktivera programmet .............................................................................................................................................. 37
Förnya en licens ..................................................................................................................................................... 38
HANTERA PROGRAMMEDDELANDEN ..................................................................................................................... 39
UTVÄRDERA DATORNS SKYDDSSTATUS OCH LÖSA SÄKERHETSPROBLEM ................................................... 40
UPPDATERING AV DATABASER OCH PROGRAMMODULER................................................................................. 41
Om uppdatering av databaser och programmoduler .............................................................................................. 41
Starta en uppdatering av databaser och programmoduler ..................................................................................... 42
GENOMSÖKA DATORN.............................................................................................................................................. 43
Fullständig sökning ................................................................................................................................................. 43
Selektiv sökning...................................................................................................................................................... 44
Snabbsökning ......................................................................................................................................................... 45
Sårbarhetssökning.................................................................................................................................................. 45
ÅTERSTÄLLA ETT OBJEKT SOM HAR TAGITS BORT ELLER DESINFICERATS AV PROGRAMMET .................. 46
FELSÖKNING AV OPERATIVSYSTEMET EFTER INFEKTION ................................................................................. 47
Återställning av operativsystemet efter infektion..................................................................................................... 47
Felsöka operativsystemet med Microsoft Windows felsökningsguide .................................................................... 47
Om Räddningsskiva ............................................................................................................................................... 48
SKYDDA E-POST ........................................................................................................................................................ 49
Konfigurera E-post Antivirus ................................................................................................................................... 49
Blockera oönskad post (skräppost) ........................................................................................................................ 50
SKYDDA PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET ......................................................................................................... 51
Om skydd av personuppgifter på internet ............................................................................................................... 51
Om Skärmtangentbord ........................................................................................................................................... 52
Starta Skärmtangentbord........................................................................................................................................ 53
Konfigurera visning av ikonen för Skärmtangentbord ............................................................................................. 54
Skydda data som matas in på datorns tangentbord ............................................................................................... 55
Konfigurera meddelanden om sårbarheter i WiFi-nätverk ...................................................................................... 56
Skydda finansiella transaktioner och onlineköp ...................................................................................................... 57
Konfigurera Säkra pengar ................................................................................................................................. 58
Konfigurera Säkra pengar för en viss webbplats............................................................................................... 58
Aktivera automatisk aktivering av tillägget Kaspersky Protection...................................................................... 59
Om skydd mot skärmdumpar ............................................................................................................................ 59
Aktivera skydd mot skärmdumpar ..................................................................................................................... 60
Om dataskydd för urklipp .................................................................................................................................. 60
Kontrollera säkerheten på en webbplats ........................................................................................................... 60
WEBBSPÅRNINGSSKYDD ......................................................................................................................................... 62
Om Privat surfning .................................................................................................................................................. 62
Konfigurera Privat surfning ..................................................................................................................................... 63
Blockering av spårtjänster efter kategori ................................................................................................................ 63
Tillåta aktivitetsspårning på utvalda webbplatser.................................................................................................... 64
Visar rapporten om förfrågningar till spårtjänster .................................................................................................... 65
4
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Hantera komponenten Privat surfning i webbläsaren ............................................................................................. 65
SKYDD MOT WEBBANNONSER PÅ INTERNET ....................................................................................................... 66
Aktivera komponenten Skydd mot webbannonser.................................................................................................. 66
Blockera webbannonser ......................................................................................................................................... 66
Blockera alla webbannonser................................................................................................................................... 67
TA BORT SPÅR AV AKTIVITETER PÅ DATORN OCH INTERNET ........................................................................... 68
KONTROLLERA ANVÄNDARNAS AKTIVITETER PÅ DATORN OCH INTERNET..................................................... 70
Använda Föräldrakontroll........................................................................................................................................ 70
Fortsätta till inställningarna för Föräldrakontroll ...................................................................................................... 71
Övervaka datoranvändning..................................................................................................................................... 71
Övervaka Internet-användning ............................................................................................................................... 72
Övervaka start av spel och program ....................................................................................................................... 74
Övervaka meddelanden i sociala nätverk ............................................................................................................... 75
Övervaka innehåll i meddelanden .......................................................................................................................... 75
Visa rapporten över en användares aktiviteter ....................................................................................................... 76
FJÄRRHANTERING AV DATORSKYDD ..................................................................................................................... 77
Om fjärrhantering av datorskydd ............................................................................................................................ 77
Fortsätter till fjärrhantering av datorskydd............................................................................................................... 77
RESERVERA OPERATIVSYSTEMRESURSER FÖR SPEL ....................................................................................... 78
HANTERA OKÄNDA PROGRAM ................................................................................................................................ 79
Kontrollera ett programs rykte ................................................................................................................................ 79
Kontrollera programaktiviteter på datorn och i nätverket ........................................................................................ 80
Konfigurera Programkontroll ................................................................................................................................... 82
Om programåtkomst till webbkameran ................................................................................................................... 83
Konfigurera inställningarna för programmets tillgång till webbkameran.................................................................. 83
Tillåta programåtkomst till webbkameran ............................................................................................................... 84
Om programs åtkomst till ljudinspelningsenheter ................................................................................................... 84
Konfigurera programmets åtkomst till ljudinspelningsenheter................................................................................. 85
Om Kontroll av systemändringar ............................................................................................................................ 86
Aktivera Kontroll av systemändringar ..................................................................................................................... 86
TILLFÖRLITLIGT PROGRAMLÄGE ............................................................................................................................ 87
Om Tillförlitligt programläge .................................................................................................................................... 87
Aktivera Tillförlitligt programläge............................................................................................................................. 88
Avaktivera Tillförlitligt programläge ......................................................................................................................... 89
LÖSENORDSSKYDDA ÅTKOMST TILL KASPERSKY INTERNET SECURITY HANTERINGSFUNKTIONER ......... 90
PAUSA OCH ÅTERUPPTA DATORNS SKYDD .......................................................................................................... 91
ÅTERSTÄLLA PROGRAMMETS STANDARDINSTÄLLNINGAR ................................................................................ 92
VISA RAPPORTEN OM PROGRAMMETS ANVÄNDNING ......................................................................................... 94
TILLÄMPA PROGRAMINSTÄLLNINGARNA PÅ EN ANNAN DATOR ........................................................................ 95
DELTA I KASPERSKY SECURITY NETWORK (KSN) ................................................................................................ 96
Aktivera och avaktivera deltagande i Kaspersky Security Network ........................................................................ 96
Kontrollera anslutningen till Kaspersky Security Network ....................................................................................... 97
DELTAGANDE I PROGRAMMET SKYDDA EN VÄN .................................................................................................. 98
Logga in på din profil i Skydda en vän .................................................................................................................... 99
5
ANVÄNDARHANDBOK
Dela en länk till Kaspersky Internet Security med dina vänner ............................................................................. 100
Byta bonuspoäng mot en bonusaktiveringskod .................................................................................................... 101
ANVÄNDA PROGRAMMET FRÅN KOMMANDORADEN ......................................................................................... 103
KONTAKTA TEKNISK SUPPORT ............................................................................................................................. 104
Tillgång till teknisk support.................................................................................................................................... 104
Teknisk support via telefon ................................................................................................................................... 104
Få teknisk support i My Kaspersky ....................................................................................................................... 105
Insamling av information till den tekniska supporten ............................................................................................ 105
Skapa en systemstatusrapport........................................................................................................................ 106
Skicka datafiler................................................................................................................................................ 106
Innehåll och lagring av spårningsfiler .............................................................................................................. 108
Körning av AVZ-skript ..................................................................................................................................... 108
BEGRÄNSNINGAR OCH VARNINGAR..................................................................................................................... 109
ORDLISTA ................................................................................................................................................................. 114
AO KASPERSKY LAB................................................................................................................................................ 120
INFORMATION OM TREDJEPARTSKOD ................................................................................................................. 121
VARUMÄRKEN .......................................................................................................................................................... 122
SAKREGISTER (INDEX) ........................................................................................................................................... 123
6
OM DENNA GUIDE
Detta dokument är användarhandboken för Kaspersky Internet Security 2016 (nedan kallad Kaspersky Internet Security).
För att kunna använda Kaspersky Internet Security på rätt sätt bör du vara förtrogen med gränssnittet för det
operativsystem du använder, kunna använda de viktigaste funktionerna i detta system och känna till hur man arbetar
med e-post och använder Internet.
Den här guiden har som syfte att göra följande:
•
Hjälpa dig att installera, aktivera och använda Kaspersky Internet Security.
•
Erbjuda en metod för att snabbt hitta information om frågor som är relaterade till Kaspersky Internet Security.
•
Ge ytterligare källor till information om programmet och olika sätt att få teknisk support.
I DETTA AVSNITT
I denna guide .................................................................................................................................................................... 7
Dokumentkonventioner ................................................................................................................................................... 10
I DENNA GUIDE
Det här dokumentet innehåller följande avsnitt:
Källor till information om programmet (se sida 12)
Det här avsnittet visar källor för information om programmet.
Du kan välja den informationskälla som passar dig bäst, beroende på hur viktig din fråga är och hur bråttom du har.
Kaspersky Internet Security (se sida 14)
Det här avsnittet beskriver Kaspersky Internet Security funktioner, komponenter och distributionskit, och ger dig en lista
över Kaspersky Internet Security programvarukrav och serviceinformation.
Installera och ta bort programmet (se sida 19)
Det här avsnittet innehåller steg-för-steg-instruktioner för att installera och avinstallera programmet.
Programlicenser (se sida 31)
Det här avsnittet omfattar de viktigaste aspekterna av programlicensiering.
Hantera programmeddelanden (se sida 39)
Det här avsnittet innehåller information om hantering av programmeddelanden.
7
ANVÄNDARHANDBOK
Utvärdera datorns skyddsstatus och lösa säkerhetsproblem (se sida 40)
Det här avsnittet innehåller information om utvärdering av datorns säkerhetsstatus och åtgärda säkerhetshot.
Uppdatering av databaser och programmoduler (se sida 41)
Det här avsnittet innehåller stegvisa anvisningar för uppdatering av databaser och programmoduler.
Genomsöka datorn (se sida 43)
Det här avsnittet innehåller stegvisa anvisningar för genomsökning av datorn efter virus, skadlig programvara och
sårbarheter.
Återställa ett objekt som har tagits bort eller desinficerats av programmet (se sida 46)
Det här avsnittet innehåller stegvisa anvisningar om återställning av ett objekt som har tagits bort eller desinficerats.
Felsökning av operativsystemet efter infektion (se sida 47)
Det här avsnittet innehåller information om återställning av operativsystemet efter att det har infekterats med virus.
Skydda e-post (se sida 49)
Det här avsnittet innehåller information om skydd av e-post mot skräppost, virus och andra hot.
Skydda personuppgifter på internet (se sida 51)
Det här avsnittet innehåller information om att surfa säkert på internet och skydda din data mot stöld.
Webbspårningsskydd (se sida 62)
Det här avsnittet innehåller information om hur Kaspersky Internet Security kan skydda dig mot spårning av din aktivitet
på internet.
Skydd mot webbannonser på internet (se sida 66)
Det här avsnittet beskriver hur du kan använda Kaspersky Internet Security för att dölja annonser på webbplatser.
Ta bort spår av aktiviteter på datorn och internet (se sida 68)
Det här avsnittet innehåller information om att rensa bort spår av användaraktivitet från datorn.
Kontrollera användarnas aktiviteter på datorn och internet (se sida 70)
Det här avsnittet innehåller information om att kontrollera användarnas aktiviteter på datorn och på internet genom att
använda Kaspersky Internet Security.
Fjärrhantering av datorskydd (se sida 77)
Det här avsnittet beskriver hur du kan fjärrhantera skydd av din dator via My Kaspersky.
Reservera operativsystemresurser för spel (se sida 78)
Det här avsnittet innehåller anvisningar som förbättrar operativsystemets prestanda för spel och andra program.
8
OM
DENNA GUIDE
Hantera okända program (se sida 79)
Det här avsnittet innehåller information om att förhindra att program utför otillåtna åtgärder på datorn.
Tillförlitligt programläge (se sida 87)
Det här avsnittet innehåller information om Tillförlitligt programläge.
Lösenordsskydda åtkomst till Kaspersky Internet Security (se sida 90)
Det här avsnittet innehåller instruktioner för att skydda programinställningarna med lösenord.
Pausa och återuppta datorns skydd (se sida 91)
Det här avsnittet innehåller stegvisa anvisningar om att aktivera och inaktivera programmet.
Återställa programmets standardinställningar (se sida 92)
Det här avsnittet innehåller instruktioner för återställning av programmets standardinställningar.
Visa rapporten om programmets användning (se sida 94)
Det här avsnittet innehåller instruktioner för att visa programmets rapporter.
Tillämpa programinställningarna på en annan dator (se sida 95)
Det här avsnittet innehåller information om att exportera programinställningarna och tillämpa dem på en annan dator.
Delta i Kaspersky Security Network (se sida 96)
Det här avsnittet innehåller information om Kaspersky Security Network och om att delta i Kaspersky Security Network.
Delta i programmet Skydda en vän program (se sida 98)
Det här avsnittet innehåller information om programmet Skydda en vän, som gör det möjligt för dig att samla bonuspoäng
och få rabatt på Kaspersky Lab-program.
Använda programmet från kommandoraden (se sida 103)
Det här avsnittet ger information om hur du styr programmet via kommandotolken.
Hjälp från Kaspersky Labs tekniska support (se sida 104)
Det här avsnittet beskriver metoder för att få teknisk support och tillgänglighetsvillkor.
Begränsningar och varningar (se sida 109)
Det här avsnittet beskriver begränsningar som inte är avgörande för programmets funktion.
Ordlista (se sida 114)
Det här avsnittet innehåller en lista på termer som används i dokumentet och deras definitioner.
9
ANVÄNDARHANDBOK
AO Kaspersky Lab (se sida 120)
Det här avsnittet ger information om Kaspersky Lab.
Information om tredjepartskod (se sida 121)
Det här avsnittet ger information om kod från tredje part som används i programmet.
Om varumärken (se sida 122)
Avsnittet listar varumärken tillhörande tredjepartstillverkare som används i dokumentet.
Sakregister (index)
Det här avsnittet gör att du snabbt kan hitta den information du behöver i dokumentet.
DOKUMENTKONVENTIONER
Det här dokumentet använder följande konventioner (se tabell nedan).
Tabell 1. Dokumentkonventioner
EXEMPELTEXT
BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTIONER
Lägg märke till att...
Varningar är markerade i rött och försedda med ramar. Visar information om
åtgärder som kan få oönskade konsekvenser.
Vi rekommenderar att du använder...
Anmärkningar förekommer i rutor. Anteckningar ger ytterligare information och
referenser.
Exempel:
Exempel ges på gul bakgrund under rubriken "Exempel".
...
Uppdatering betyder...
Följande element är kursiverade i texten:
Händelsen Databaser är utgångna
inträffar.
• nya termer
• Namn på programtillstånd och händelser
Tryck på ENTER.
Tangenters namn visas med fet stil och stora bokstäver.
Tryck på ALT+F4.
Namn på tangenter som följs av ett "plustecken" ("+" ) betyder att en
tangentkombination används. Dessa tangenter måste då tryckas ned
samtidigt.
Klicka på knappen Aktivera.
Namn på programmets gränssnittselement, som t.ex. inmatningsfält,
menyalternativ och knappar visas i fet stil.
10
OM
EXEMPELTEXT
För att konfigurera ett
uppgiftsschema:
Skriv följande på kommandoraden:
help.
Följande meddelande visas då:
Ange datumet i formatet
dd:mm:åå.
<Användarnamn>
DENNA GUIDE
BESKRIVNING AV DOKUMENTKONVENTIONER
Inledande fraser för instruktioner är i kursiv stil och följs av en pilsymbol.
Följande typer av text visas med ett speciellt typsnitt:
• text på kommandoraden
• texter i meddelanden som programmet visa på skärmen
• Uppgifter som ska matas in med hjälp av tangentbordet
Variabelnamn omges av vinkelparenteser. Sätt in det motsvarande värdet, i
stället för variabeln. Ta inte med vinkelparenteserna.
11
KÄLLOR TILL INFORMATION OM
PROGRAMMET
Det här avsnittet visar källor för information om programmet.
Du kan välja den informationskälla som passar dig bäst, beroende på hur viktig din fråga är och hur bråttom du har.
I DETTA AVSNITT
Informationskällor för oberoende efterforskningar ........................................................................................................... 12
Diskutera Kaspersky Labs program på webbforumet...................................................................................................... 13
INFORMATIONSKÄLLOR FÖR OBEROENDE
EFTERFORSKNINGAR
Du kan använda följande källor till information om Kaspersky Internet Security för att göra egna efterforskningar:
•
Kaspersky Internet Security-sidan på Kaspersky Labs webbplats
•
Sidan för Kaspersky Internet Security på den tekniska supportens webbplats (kunskapsdatabasen)
•
Online-hjälp
•
Dokumentation
Om du inte själv kan hitta lösningen på ett problem, så rekommenderar vi att du kontaktar Kaspersky Labs tekniska
support (se avsnittet "Teknisk support via telefon" på sidan 104).
Internetanslutning krävs för att använda informationskällor på webbplatser.
Kaspersky Internet Security-sidan på Kaspersky Labs webbplats
På Kaspersky Internet Security-sidan (http://www.kaspersky.com/multi-device-security) kan du få allmän information om
programmet, dess funktioner och egenskaper.
En länk till e-butiken finns på sidan Kaspersky Internet Security. Där kan du köpa eller förnya programmet.
Kaspersky Internet Security sida i kunskapsdatabasen
Kunskapsdatabasen är en del av den tekniska supportens webbplats.
På Kaspersky Internet Security-sidan i kunskapsbasen (http://support.kaspersky.com/kis2016) kan du läsa artiklar som
ger användbar information, rekommendationer och svar på ofta ställda frågor om hur man köper, installerar och
använder programmet.
Artiklarna i kunskapsdatabasen kan ge svar på frågor som inte är relevanta för Kaspersky Internet Security men är
tillämpliga för andra program från Kaspersky Lab. Artiklar i vår kunskapsbas kan dessutom innehålla nyheter från
Teknisk support.
12
KÄLLOR
TILL INFORMATION OM PROGRAMMET
Online-hjälp
Programmets online-hjälp innehåller hjälpfiler.
Snabbmenyn Hjälp ger information om Kaspersky Internet Security fönster samt beskriver inställningar och innehåller
länkar till aktivitetsbeskrivningar där dessa inställningar används.
Fullständig hjälp ger information om hur du konfigurerar och använder Kaspersky Internet Security.
Dokumentation
Programmets användarhandbok ger information om hur man installerar, aktiverar och konfigurerar programmet och även
om hur man använder programmet. Dokumentet beskriver också programmets gränssnitt och beskriver sätt att lösa
typiska användaruppgifter när programmet används.
DISKUTERA KASPERSKY LABS PROGRAM PÅ
WEBBFORUMET
Om du har en fråga som inte kräver ett omedelbart svar kan du diskutera frågan med Kaspersky Labs specialister och
andra användare på vårt forum (http://forum.kaspersky.com).
I forumet kan du läsa tidigare diskussioner, lämna kommentarer, skapa nya diskussioner.
13
KASPERSKY INTERNET SECURITY
Det här avsnittet beskriver Kaspersky Internet Security funktioner, komponenter och distributionskit, och ger dig en lista
över Kaspersky Internet Security programvarukrav och serviceinformation.
I DETTA AVSNITT
Om Kaspersky Internet Security ...................................................................................................................................... 14
Vad är nytt ....................................................................................................................................................................... 16
Distributionssats .............................................................................................................................................................. 17
Tjänster för användare .................................................................................................................................................... 17
Hårdvaru- och programvarukrav ..................................................................................................................................... 18
OM KASPERSKY INTERNET SECURITY
Kaspersky Internet Security ger ett fullständigt datorskydd mot kända och nya hot, nätverks- och nätfiskeangrepp samt
skräppost. Det finns olika funktioner och skyddskomponenter hos Kaspersky Internet Security för att kunna ge ett
omfattande skydd.
Datorskydd
Skyddskomponenter är gjorda för att skydda datorn mot kända och nya hot, nätverksangrepp, bedrägerier och
skräppost. Varje typ av hot hanteras av en separat skyddskomponent (se beskrivning av komponenter längre fram i detta
avsnitt). Komponenter kan aktiveras och avaktiveras oberoende av varandra och inställningar kan göras för dem.
Utöver det realtidsskydd som ges av skyddskomponenterna, rekommenderar vi regelbunden genomsökning av din dator
för virus och annan skadlig programvara. Detta är nödvändigt för att undvika att skadliga program sprids om de inte
upptäcks av säkerhetskomponenterna, t.ex. om säkerhetsnivån är för lågt inställd, eller av någon annan anledning.
För att hålla Kaspersky Internet Security uppdaterat måste du uppdatera de databaser och programmoduler som
används av programmet.
Vissa speciella uppgifter som bör köras ibland (som borttagning av en användares aktivitetsspår) körs med avancerade
verktyg och guider.
Följande skyddskomponenter skyddar din dator i realtid:
Nedan beskrivs logiken för hur skyddskomponenterna interagerar när Kaspersky Internet Security har ställts in i det läge
som rekommenderats av specialisterna på Kaspersky Lab (med andra ord, med programmets standardinställningar).
Fil Antivirus
Fil Antivirus förhindrar att datorns filsystem infekteras. Komponenterna startas när operativsystemet startar upp,
finns oavbrutet kvar i datorns internminne och söker igenom alla filer som öppnas, sparas eller startas på din dator
och alla anslutna enheter. Kaspersky Internet Security fångar upp varje försök till filåtkomst och söker igenom
sådana filer för kända virus och annan skadlig programvara. Ytterligare åtkomst till filen medges endast om filen inte
är infekterad eller om den har desinficerats av programmet. Om en fil av någon anledning inte kan desinficeras tas
den bort. En kopia av filen kommer då att flyttas till karantänen. Om en infekterad fil placeras på samma plats som
en borttagen fil med samma namn brukade finnas på, sparar Karantän endast en kopia av den senaste filen. En
kopia av den tidigare filen med samma namn sparas inte.
14
KASPERSKY INTERNET SECURITY
E-post Antivirus
E-post Antivirus söker igenom inkommande och utgående e-postmeddelanden på din dator. Mottagaren kan endast
öppna dem om de inte innehåller farliga objekt.
Webb Antivirus
Webb Antivirus fångar upp och blockerar körningen av skript på webbplatser om de utgör ett hot. Webb Antivirus
övervakar också all webbtrafik och blockerar tillgång till skadliga webbplatser.
Snabbmeddelandeskydd
Snabbmeddelandeskydd gör det säkrare att använda snabbmeddelandeprogram. Komponenten skyddar information
som överförs till din dator via protokoll för snabbmeddelanden. Med snabbmeddelandetjänst (IM) Antivirus kan du
säkert använda de flesta snabbmeddelandetjänster.
Programkontroll
Med komponenten Programkontroll loggas och hanteras åtgärderna som utförs av programmen i systemet utgående
från vilken grupp komponenten tilldelar dem till. En uppsättning regler definieras för varje programgrupp. Med
reglerna hanteras programmens åtkomst till olika operativsystemresurser.
Kontroll av systemändringar
Kontroll av systemändringar kontrollerar systeminställningar under körning av andra program och meddelar dig om
sådana förändringar. Vissa webbläsarinställningar och proxyserverinställningar tillhör de kontrollerade
inställningarna.
Tillgång till webbkamera
Komponenten Tillgång till webbkamera blockerar otillåten åtkomst till webbkameran och meddelande att åtkomst har
blockerats.
Brandvägg
Brandväggen skyddar ditt arbete i lokala nätverk och på Internet. Komponenten filtrerar alla nätverksaktiviteter
utifrån två slags regler: programregler och paketregler.
Nätverksövervakning
Nätverksövervakning är utformad för att övervaka nätverksaktiviteter i realtid.
Systemövervakaren
Systemövervakaren kan användas för att återställa effekter av skadlig kod i operativsystemet.
Skydd mot nätverksattacker
Komponenten Skydd mot nätverksattacker startas vid operativsystemets uppstart och spårar inkommande trafik för
aktiviteter som kännetecknar nätverksangrepp. När ett försök till nätverksattack upptäcks blockerar Kaspersky
Internet Security all nätverkstrafik till din dator från den angripande datorn.
Skräppostskydd
Skräppostskyddet integreras i e-postprogrammet du använder, och genomsöker alla inkommande epostmeddelanden avseende skräppost. Alla meddelanden som innehåller skräppost tilldelas ett särskilt huvud. Du
kan ställa in Skräppostskydd för att hantera skräppost på ett visst sätt (till exempel ta bort sådana meddelanden
automatiskt eller placera dem i en speciell mapp).
Skydd mot nätfiske
Skydd mot nätfiske gör det möjligt att kontrollera webbadresser för att ta reda på om de ingår i listan över
nätfiskeadresser. Den här komponenten är inbyggd i Webb Antivirus, Skräppostskydd och Snabbmeddelandeskydd.
15
ANVÄNDARHANDBOK
Skydd mot webbannonser
Skydd mot webbannonser blockerar webbannonser på webbplatser och i programgränssnitt.
Privat surfning
Privat surfning upptäcker förfrågningar skickade av webbläsaren till spårtjänster och kan ändra förfrågningar till och
svar från spårtjänster på ett sätt som skyddar dig från spårning av din internetaktivitet.
Säkra pengar
Säkra pengar skyddar konfidentiell information vid användning av banktjänster och betalningssystem online, och
förhindrar att tillgångar stjäls vid online-betalningar.
Säker tangentbordsinmatning
Säker tangentbordsinmatning skyddar mot tangentloggning av personuppgifter som anges på webbplatser.
Skärmtangentbord förhindrar läsning av uppgifter som skrivs med datorns tangentbord och skyddar personuppgifter
mot läsningsförsök med skärmdumpar.
Tillförlitligt programläge
Tillförlitligt programläge skyddar datorn mot potentiellt osäkra program. När Tillförlitligt programläge är aktiverat, tillåter
Kaspersky Internet Security endast program som klassificerats som tillförlitliga (t.ex. information om programmet från
Kaspersky Security Network eller en tillförlitlig digital signatur).
Föräldrakontroll
Föräldrakontroll är avsedd att skydda barn och tonåringar från hot som har att göra med datoranvändning och
användning av Internet.
Föräldrakontroll gör att du kan ställa in flexibla begränsningar gällande åtkomst till resurser och program för olika
användare, beroende på deras ålder. Föräldrakontroll gör det också möjligt att visa statistiska rapporter om aktiviteter
som utförts av kontrollerade användare.
Onlinehantering
Om Kaspersky Internet Security är installerat på en dator och du har ett konto på My Kaspersky, kan du fjärrstyra
skyddet av datorn.
Delta i programmet Skydda en vän
Om du deltar i programmet Skydda en vän får du bonuspoäng när du delar länkar till Kaspersky Internet Security med
dina vänner. Du kan sedan byta dina bonuspoäng mot en bonusaktiveringskod för Kaspersky Internet Security.
VAD ÄR NYTT
Kaspersky Internet Security erbjuder följande nya funktioner:
•
Programmet växlar nu till ett läge med begränsad funktionalitet när licensen går ut.
•
Användning av programmet med webbläsare som stöds har förbättrats: nu är ett enda tillägg allt som behövs, i
stället för flera separata insticksprogram.
•
Skydd mot nätfiske har förbättrats.
•
Det grafiska användargränssnittet har förbättrats.
16
KASPERSKY INTERNET SECURITY
•
Storleken på programmets distributionspaket har minskats.
•
Funktioner för Privat surfning har lagts till.
•
Kontroll av systemändringar har lagts till.
•
Tillförlitligt programläge kan nu aktiveras utan att köra en analys av de installerade programmen.
•
Det är nu möjligt att skapa brandväggsregler i ett meddelandefönster.
•
Programs nätverksaktivitet kan nu kontrolleras innan Kaspersky Internet Security har startat.
•
Fönstret Hantera resurser har förbättrats.
•
Skyddad webbläsare har förbättrats.
•
Skydd mot otillåten inspelning av ljudströmmen från inbyggda och externa mikrofoner har lagts till.
DISTRIBUTIONSSATS
Du kan köpa programmet på ett av följande sätt:
•
Förpackat. Säljs i butiker med våra program.
•
I e-butiken. Säljs i nätbutiker som representerar Kaspersky Lab (t.ex. http://www.kaspersky.com/se, avdelningen
Internet-butik) eller hos partnerföretag.
Om du köpte den förpackade versionen av programmet, innehåller paketet följande artiklar:
•
Förseglat kuvert med installationsskivan som innehåller programfiler och dokumentfiler
•
Kort användarhandbok med aktiveringskod
•
ett licensavtal som bestämmer under vilka villkor du kan använda programmet
Innehållet i paketet kan variera beroende på i vilken region programmet distribueras.
Om du köper Kaspersky Internet Security från en nätbutik kan du kopiera programmet från butikens webbplats.
Information som krävs för att du ska kunna aktivera programmet, inklusive en aktiveringskod, kommer att skickas till dig i
ett e-postmeddelande efter att din betalning har mottagits.
TJÄNSTER FÖR ANVÄNDARE
Genom att skaffa en licens för programmet får du tillgång till följande tjänster under hela licensens giltighetsperiod:
•
Uppdateringar av databaser och nya versioner av programmet.
•
Konsultation via telefon och e-post gällande problem som rör installation, konfiguration och användning av
programmet.
•
Meddelanden om utgivningen av nya program från Kaspersky Lab, och nya virus och virusutbrott. Prenumerera
på Kaspersky Labs nyheter som finns på den tekniska supportens webbplats för att använda den här tjänsten.
Det går inte att få råd om problem som hör ihop med operativsystem, tredjepartsprogramvara eller olika
tekniker/metoder.
17
ANVÄNDARHANDBOK
HÅRDVARU- OCH PROGRAMVARUKRAV
Allmänna krav:
•
480 MB fritt diskutrymme på hårddisken
•
Cd-/dvd-enhet (för installation från installations-cd:n)
•
Internetåtkomst (för installation och aktivering av program samt för uppdatering av databaser och
programmoduler)
•
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 eller senare
För användning av My Kaspersky-portalen, rekommenderar vi att du använder Microsoft Internet Explorer 9.0
eller senare.
•
Microsoft Windows® Installer 3.0 eller senare
•
Microsoft .NET Framework 4 eller senare
•
Skydd av webbkameran ges endast med kompatibla webbkameramodeller http://support.kaspersky.com/12001.
Krav för Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 3 eller senare), Microsoft Windows XP Professional (Service
Pack 3 eller senare) och Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (Service Pack 2 eller senare):
•
Processor med en klockfrekvens på 1 GHz eller mer
•
512 MB ledigt internminne (RAM)
Krav för Microsoft Windows Vista® Home Basic (Service Pack 1 eller senare), Microsoft Windows Vista Home Premium
(Service Pack 1 eller senare), Microsoft Windows Vista Business (Service Pack 1 eller senare), Microsoft Windows Vista
Enterprise (Service Pack 1 eller senare), Microsoft Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 eller senare), Microsoft
Windows 7 Starter (Service Pack 1 eller senare), Microsoft Windows 7 Home Basic (Service Pack 1 eller senare) ,
Microsoft Windows 7 Home Premium (Service Pack 1 eller senare), Microsoft Windows 7 Professional (Service Pack 1
eller senare), Microsoft Windows 7 Ultimate (Service Pack 1 eller senare), Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8
Pro, Microsoft Windows 8 Enterprise, Microsoft Windows 8.1 (Windows 8.1 uppdatering), Microsoft Windows 8.1 Pro
(Windows 8.1 uppdatering), Microsoft Windows 8.1 Enterprise (Windows 8.1 uppdatering) och Microsoft Windows 10
RTM (Kaspersky Internet Security har begränsad funktionalitet (se avsnittet "Begränsningar och varningar" på sidan 109)
vid installation på Microsoft Windows 10 RTM):
•
Processor med en klockfrekvens på 1 GHz eller mer
•
1 GB ledigt RAM (för 32-bitars operativsystem); 2 GB ledigt RAM (för 64-bitars operativsystem)
Krav för surfplattor:
•
Microsoft Tablet PC
•
Intel® Celeron® CPU 1.66 GHz eller högre
•
1000 MB ledigt internminne (RAM)
Krav för netbook (liten bärbar dator):
•
Intel Atom™ CPU 1.60 GHz eller högre
•
1024 MB ledigt internminne (RAM)
•
10.1-tums display med 1024x600 skärmupplösning
•
Intel GMA 950 grafikprocessor
18
INSTALLERA OCH TA BORT PROGRAMMET
Det här avsnittet innehåller steg-för-steg-instruktioner för att installera och avinstallera programmet.
I DETTA AVSNITT
Standardprocedur för installation .................................................................................................................................... 19
Installera programmet från kommandoraden .................................................................................................................. 22
Komma igång .................................................................................................................................................................. 23
Uppgradera en tidigare version av produkten ................................................................................................................. 23
Växla från Kaspersky Internet Security till Kaspersky Total Security .............................................................................. 27
Ta bort programmet ........................................................................................................................................................ 29
STANDARDPROCEDUR FÖR INSTALLATION
Kaspersky Internet Security kommer att installeras på din dator i interaktivt läge med hjälp av installationsguiden.
Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på
knappen Slutför för att stänga guiden när den är klar. Om du vill stoppa guiden vid något installationssteg, så stänger du
guidens fönster.
Om programmet ska användas för att skydda fler än en dator (med det maximala antalet datorer som specificeras av
villkoren i licensavtalet [EULA]) måste installationsproceduren ske på samma sätt på alla datorer.
För att installera Kaspersky Internet Security på din dator:
Kör filen med tillägget .exe på installationsskivan.
I vissa regioner finns inte programinstallationspaketet på installationsskivan. Installationsskivan innehåller endast en fil
som körs automatiskt. När filen körs öppnas fönstret för programnedladdning. Klicka på knappen Ladda ner och
installera i fönstret ladda ner program. Kaspersky Internet Security hämtas från internet och installeras. Om hämtningen
misslyckas, klickar du på Ladda ner och installera manuellt från webbplatsen denna länk tar dig till en webbplats där
du kan ladda ner programmet manuellt.
Programmet installeras med hjälp av den vanliga installationsguiden.
För att installera Kaspersky Internet Security kan du också använda ett installationspaket som du laddat ned från
Internet. Installationsguiden visar i detta fall några ytterligare installationssteg för vissa av språken.
Tillsammans med programmet installeras plugin-program för webbläsare för att säkra säker surfning på Internet.
När du startar ett program för in- eller uppspelning av ljud och video den första gången efter installation av Kaspersky
Internet Security kan in- eller uppspelningen avbrytas. Detta krävs för att aktivera skydd av programs åtkomst till
ljudinspelningsenheter (se avsnittet "Om programs åtkomst till ljudinspelningsenheter" på sidan 84). Systemtjänsten som
styr ljudmaskinvaran startas om under installationen.
19
ANVÄNDARHANDBOK
I DETTA AVSNITT
Steg 1. Söka efter en nyare version av programmet ....................................................................................................... 20
Steg 2. Starta installation av programmet ....................................................................................................................... 20
Steg 3. Granska licensavtalet.......................................................................................................................................... 20
Steg 4. Kaspersky Security Network (villkor)................................................................................................................... 21
Steg 5. Installation ........................................................................................................................................................... 21
Steg 6. Avsluta installationen .......................................................................................................................................... 21
Steg 7. Aktivera programmet........................................................................................................................................... 22
Steg 8. Registrera en användare .................................................................................................................................... 22
Steg 9. Avsluta aktiveringen ............................................................................................................................................ 22
STEG 1. SÖKA EFTER EN NYARE VERSION AV PROGRAMMET
Före installation söker installationsguiden igenom Kaspersky Labs uppdateringsservrar efter en nyare version av
Kaspersky Internet Security.
Om installationsguiden inte upptäcker någon nyare version av programmet på Kaspersky Labs uppdateringsservrarna
börjar den att installera den aktuella versionen.
Om guiden upptäcker en nyare version av Kaspersky Internet Security på Kaspersky Labs uppdateringsservrarna,
erbjuds du att ladda ned och installera den på din dator. Vi rekommenderar att du installerar den nya versionen av
programmet, då nya versioner innehåller förbättringar som låter dig säkerställa ett mer tillförlitligt skydd av din dator. Om
du inte vill installera den nya versionen, så börjar guiden att installera den aktuella versionen av programmet. Om du
samtycker till att installera den nya versionen av programmet, så kopierar installationsguiden installationsfilerna från
installationspaket till din dator och börjar att installera den nya versionen.
STEG 2. STARTA INSTALLATION AV PROGRAMMET
Vid detta steg erbjuder installationsguiden dig att installera programmet.
Klicka på knappen Installera för att fortsätta med installationen.
Beroende på typ av installation och språk, erbjuder guiden dig att visa licensavtalet som slutits mellan dig och Kaspersky
Lab. Du erbjuds också att delta i Kaspersky Security Network.
STEG 3. GRANSKA LICENSAVTALET
Det här steget i installationsguiden visas för vissa av språken när Kaspersky Internet Security installeras från ett
installationspaket som laddats ned från Internet.
Vid det här steget erbjuder installationsguiden dig att granska licensavtalet som slutits mellan dig och Kaspersky Lab.
Läs igenom licensavtalet noggrant, och om du samtycker till alla villkor, klicka på knappen Acceptera. Därefter fortsätter
installationen av programmet på din dator.
Om licensavtalets villkor inte godkänns, så installeras inte programmet.
20
INSTALLERA
OCH TA BORT PROGRAMMET
STEG 4. KASPERSKY SECURITY NETWORK (VILLKOR)
Vid detta steg erbjuds du att delta i Kaspersky Security Network. Deltagande i programmet innefattar att skicka
information till Kaspersky Lab om nya hot som upptäcks på din dator, om program som körs och om nedladdade
signerade program samt information om ditt operativsystem. Inga personuppgifter som tagits emot från dig samlas in,
behandlas eller lagras.
Studera Kaspersky Security Networks villkor. Om du accepterar alla dessa villkor, klickar du på knappen Acceptera i
guidens fönster.
Om du inte vill delta i Kaspersky Security Network, klickar du på knappen Avböj.
Efter det att du accepterat eller avböjt deltagande i Kaspersky Security Network fortsätter installationen av programmet.
STEG 5. INSTALLATION
Vissa versioner av Kaspersky Internet Security distribueras med en prenumeration, ett lösenord som fås från
tjänsteleverantören måste då anges vid installationen.
När du angett lösenordet startar installationen.
Installation av programmet kan ta lite tid. Vänta tills installationen är avslutad.
När installationen är klar går installationsguiden automatiskt vidare till nästa steg.
Kaspersky Internet Security genomför flera kontroller under installationen. Kontrollerna kan leda till att följande problem
upptäcks:
•
Operativsystemet är inte kompatibelt med programvarukraven. Under installationen kontrollerar guiden följande
förutsättningar:
•
Om operativsystemet och servicepack uppfyller programvarukraven
•
Om alla program som krävs är tillgängliga
•
Om det lediga diskutrymmet är tillräckligt för installationen
•
Om användaren som installerar programmet har administratörsbehörighet
Om något av de krav som listas ovan inte uppfylls visas inte motsvarande meddelande på skärmen.
•
Inkompatibla program som finns på datorn. Om inkompatibla program upptäcks, visas de i en lista på skärmen,
och du ges möjlighet att ta bort dem. Vi råder dig att ta manuellt bort sådana program som Kaspersky Internet
Security inte kan ta bort automatiskt. För att de inkompatibla programmen ska kunna tas bort helt och hållet
måste du starta om operativsystemet. Efter omstarten fortsätter Kaspersky Internet Security med installationen
automatiskt.
•
Skadliga program som finns på datorn. Om det upptäcks något skadligt program som stör installationen av
antivirusprogrammet på datorn, så uppmanar installationsguiden dig att ladda ned ett speciellt verktyg
konstruerat för att neutralisera infektionen och med namnet Kaspersky Virus Removal Tool.
Om du samtycker till att installera hjälpverktyget laddar installationsguiden ned det från Kaspersky Labs servrar,
sedan startar installationen av verktyget automatiskt. Om guiden inte kan ladda ned verktyget erbjuds du att
ladda ned det på egen hand genom att klicka på en här för avsedd länk.
STEG 6. AVSLUTA INSTALLATIONEN
Vi detta steg meddelar guiden att programinstallationen har slutförts. Kontrollera att kryssrutan Kör Kaspersky Internet
Security är markerad för att börja använda Kaspersky Internet Security direkt, och klicka på knappen Slutför.
Om du avmarkerade kryssrutan Kör Kaspersky Internet Security innan du stängde guiden, måste du köra programmet
manuellt.
I vissa fall måste du starta om ditt operativsystem för att slutföra installationen.
21
ANVÄNDARHANDBOK
STEG 7. AKTIVERA PROGRAMMET
Aktiveringsguiden visas första gången du startar Kaspersky Internet Security.
Aktivering innebär att en fullständig version av programmet, och med alla funktioner aktiverade, går att använda under
en viss tidsperiod.
Följande alternativ erbjuds för aktivering av Kaspersky Internet Security:
•
Aktivera programmet. Välj det här alternativet och ange en aktiveringskod om du har köpt en kommersiell
version av programmet.
Om du anger en aktiveringskod för Kaspersky Anti-Virus eller Kaspersky Total Security i inmatningsfältet, sker
växlingen till Kaspersky Anti-Virus eller Kaspersky Total Security efter att aktiveringen är klar.
•
Aktivera testversion av programmet. Välj det här aktiveringsalternativet om du vill installera testversionen
innan du bestämmer dig för att köpa en licens. Du kommer att kunna använda programmet och alla dess
funktioner under en kort utvärderingsperiod. När licensen gått ut kan inte testversionen aktiveras en andra gång.
En Internetanslutning krävs för att programmet ska kunna aktiveras.
Under aktiveringen av programmet kan du behöva gå igenom en registrering i My Kaspersky.
STEG 8. REGISTRERA EN ANVÄNDARE
Det här steget är inte tillgängligt för alla versioner av Kaspersky Internet Security.
Registrerade användare kan skicka en begäran till den tekniska supporten och till viruslabbet via My Kaspersky, bekvämt
hantera aktiveringskoder och få den senaste informationen om nya produkter och specialerbjudanden från Kaspersky
Lab.
Om du samtycker till att registrera dig, ange dina registreringsuppgifter i motsvarande fält och klicka på knappen Nästa
för att skicka uppgifterna till Kaspersky Lab.
I vissa fall krävs det att användaren registrerar sig för att kunna använda programmet.
STEG 9. AVSLUTA AKTIVERINGEN
Aktiveringsguiden visar information om att Kaspersky Internet Security har aktiverats. Dessutom ges information om
aktuell licens i det här fönstret: licensens utgångsdatum och antal värdar som täcks av licensen.
Om du har beställt en prenumeration är informationen om prenumerationsstatus också tillgänglig, i stället för licensens
utgångsdatum.
Klicka på Slutför för att stänga guiden.
INSTALLERA PROGRAMMET FRÅN KOMMANDORADEN
Du kan installera Kaspersky Internet Security från kommandotolken.
Kommandoradens syntax:
<sökväg till filen med installationspaketet> [parametrar]
Detaljerade instruktioner och en lista över installationsinställningar finns på den tekniska supportens webbplats
(http://support.kaspersky.com/12002).
22
INSTALLERA
OCH TA BORT PROGRAMMET
KOMMA IGÅNG
För att Kaspersky Internet Security fullt ut ska stödja webbläsare, måste Kaspersky Protection-tillägget vara installerat
och aktiverat i webbläsaren.
Kaspersky Internet Security använder Kaspersky Protection-tillägget för att bädda in ett skript på webbsidan som öppnas
i skyddad webbläsare. Programmet använder det här skriptet för att interagera med webbsidan.
Kaspersky Protection-tillägget kan installeras i följande webbläsare:
•
Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0, 10.0 och 11.0.
Webbläsare för Internet Explorer 10 och Internet Explorer 11 med det nya användargränssnittet för Windows
stöds inte.
•
Mozilla™ Firefox™ 31.x och senare
•
Google Chrome™ 36.x och senare
Kaspersky Internet Security stöder Google Chrome 37.x och 38.x, med både 32-bitars och 64-bitars
operativsystem.
Kaspersky Protection-tillägget installeras i webbläsaren under installationen av Kaspersky Internet Security.
Efter att du har installerat Kaspersky Internet Security, måste du aktivera Kaspersky Protection-tillägget:
•
För att aktivera tillägget i webbläsaren Mozilla Firefox, måste du tillåta installation av tillägget i webbläsarens
fönster.
•
I Google Chrome måste du tillåta att Kaspersky Protection-tillägget aktiveras. Om du inte aktiverar tillägget,
måste du installera och aktivera Kaspersky Protection-tillägget manuellt genom att installera det från Chrome™butiken eller från webbplatsen för teknisk support
(http://support.kaspersky.com/interactive/google/en/kis2016plugin).
I Microsoft Internet Explorer aktiveras Kaspersky Protection-tillägget automatiskt.
UPPGRADERA EN TIDIGARE VERSION AV PRODUKTEN
Installera en ny version av Kaspersky Internet Security ovanpå en tidigare version av Kaspersky
Internet Security
Om en tidigare version av Kaspersky Internet Security är installerad på din dator kan du uppgradera den till den senaste
versionen av Kaspersky Internet Security. Om du har en giltig licens för Kaspersky Internet Security behöver du inte
aktivera programmet: installationsguiden hämtar automatiskt information om licensen gällande aktuell version av
Kaspersky Internet Security och använder den under installationen av den senaste versionen av Kaspersky Internet
Security.
23
ANVÄNDARHANDBOK
Installera en ny version av Kaspersky Internet Security ovanpå en tidigare version av Kaspersky
Anti-Virus
Om du installerar en ny version av Kaspersky Internet Security på en dator där det redan finns en tidigare version av
Kaspersky Anti-Virus med en giltig licens upptäcker aktiveringsguiden denna licens och ber dig välja ett av följande
alternativ:
•
Fortsätta använda Kaspersky Anti-Virus under den aktuella licensen. I det här fallet startas migrationsguiden.
När migrationsguiden avslutas är den nya versionen av Kaspersky Anti-Virus installerad på din dator. Du kan
använda Kaspersky Anti-Virus innan licensen för den förra versionen av Kaspersky Anti-Virus går ut.
•
Fortsätt att installera den nya versionen av Kaspersky Internet Security. I det här fallet installeras och aktiveras
programmet enligt standardscenariot.
Kaspersky Internet Security kommer att installeras på din dator i interaktivt läge med hjälp av installationsguiden.
Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på
knappen Slutför för att stänga guiden när den är klar. Om du vill stoppa guiden vid något installationssteg, så stänger du
guidens fönster.
Om programmet ska användas för att skydda fler än en dator (med det maximala antalet datorer som specificeras av
villkoren i licensavtalet [EULA]) måste installationsproceduren ske på samma sätt på alla datorer.
För att installera Kaspersky Internet Security på din dator:
Kör filen med tillägget .exe på installationsskivan.
I vissa regioner finns inte programinstallationspaketet på installationsskivan. Installationsskivan innehåller endast en fil
som körs automatiskt. När filen körs öppnas fönstret för programnedladdning. Klicka på knappen Ladda ner och
installera i fönstret ladda ner program. Kaspersky Internet Security hämtas från internet och installeras. Om hämtningen
misslyckas, klickar du på Ladda ner och installera manuellt från webbplatsen denna länk tar dig till en webbplats där
du kan ladda ner programmet manuellt.
Programmet installeras med hjälp av den vanliga installationsguiden.
För att installera Kaspersky Internet Security kan du också använda ett installationspaket som du laddat ned från
Internet. Installationsguiden visar i detta fall några ytterligare installationssteg för vissa av språken.
Tillsammans med programmet installeras plugin-program för webbläsare för att säkra säker surfning på Internet.
När du startar ett program för in- eller uppspelning av ljud och video den första gången efter installation av Kaspersky
Internet Security kan in- eller uppspelningen avbrytas. Detta krävs för att aktivera skydd av programs åtkomst till
ljudinspelningsenheter (se avsnittet "Om programs åtkomst till ljudinspelningsenheter" på sidan 84). Systemtjänsten som
styr ljudmaskinvaran startas om under installationen.
Vissa begränsningar gäller vid uppgradering från den tidigare versionen (se avsnittet "Begränsningar och varningar" på
sida 109).
24
INSTALLERA
OCH TA BORT PROGRAMMET
I DETTA AVSNITT
Steg 1. Söka efter en nyare version av programmet ....................................................................................................... 25
Steg 2. Starta installation av programmet ....................................................................................................................... 25
Steg 3. Granska licensavtalet.......................................................................................................................................... 25
Steg 4. Kaspersky Security Network (villkor)................................................................................................................... 26
Steg 5. Installation ........................................................................................................................................................... 26
Steg 6. Avsluta installationen .......................................................................................................................................... 26
STEG 1. SÖKA EFTER EN NYARE VERSION AV PROGRAMMET
Före installation söker installationsguiden igenom Kaspersky Labs uppdateringsservrar efter en nyare version av
Kaspersky Internet Security.
Om installationsguiden inte upptäcker någon nyare version av programmet på Kaspersky Labs uppdateringsservrarna
börjar den att installera den aktuella versionen.
Om guiden upptäcker en nyare version av Kaspersky Internet Security på Kaspersky Labs uppdateringsservrarna,
erbjuds du att ladda ned och installera den på din dator. Vi rekommenderar att du installerar den nya versionen av
programmet, då nya versioner innehåller förbättringar som låter dig säkerställa ett mer tillförlitligt skydd av din dator. Om
du inte vill installera den nya versionen, så börjar guiden att installera den aktuella versionen av programmet. Om du
samtycker till att installera den nya versionen av programmet, så kopierar installationsguiden installationsfilerna från
installationspaket till din dator och börjar att installera den nya versionen.
STEG 2. STARTA INSTALLATION AV PROGRAMMET
Vid detta steg erbjuder installationsguiden dig att installera programmet.
Klicka på knappen Installera för att fortsätta med installationen.
Beroende på typ av installation och språk, erbjuder guiden dig att visa licensavtalet som slutits mellan dig och Kaspersky
Lab. Du erbjuds också att delta i Kaspersky Security Network.
STEG 3. GRANSKA LICENSAVTALET
Det här steget i installationsguiden visas för vissa av språken när Kaspersky Internet Security installeras från ett
installationspaket som laddats ned från Internet.
Vid det här steget erbjuder installationsguiden dig att granska licensavtalet som slutits mellan dig och Kaspersky Lab.
Läs igenom licensavtalet noggrant, och om du samtycker till alla villkor, klicka på knappen Acceptera. Därefter fortsätter
installationen av programmet på din dator.
Om licensavtalets villkor inte godkänns, så installeras inte programmet.
25
ANVÄNDARHANDBOK
STEG 4. KASPERSKY SECURITY NETWORK (VILLKOR)
Vid detta steg erbjuds du att delta i Kaspersky Security Network. Deltagande i programmet innefattar att skicka
information till Kaspersky Lab om nya hot som upptäcks på din dator, om program som körs och om nedladdade
signerade program samt information om ditt operativsystem. Inga personuppgifter som tagits emot från dig samlas in,
behandlas eller lagras.
Studera Kaspersky Security Networks villkor. Om du accepterar alla dessa villkor, klickar du på knappen Acceptera i
guidens fönster.
Om du inte vill delta i Kaspersky Security Network, klickar du på knappen Avböj.
Efter det att du accepterat eller avböjt deltagande i Kaspersky Security Network fortsätter installationen av programmet.
STEG 5. INSTALLATION
Vissa versioner av Kaspersky Internet Security distribueras med en prenumeration, ett lösenord som fås från
tjänsteleverantören måste då anges vid installationen.
När du angett lösenordet startar installationen.
Installation av programmet kan ta lite tid. Vänta tills installationen är avslutad.
När installationen är klar går installationsguiden automatiskt vidare till nästa steg.
Kaspersky Internet Security genomför flera kontroller under installationen. Kontrollerna kan leda till att följande problem
upptäcks:
•
Operativsystemet är inte kompatibelt med programvarukraven. Under installationen kontrollerar guiden följande
förutsättningar:
•
Om operativsystemet och servicepack uppfyller programvarukraven
•
Om alla program som krävs är tillgängliga
•
Om det lediga diskutrymmet är tillräckligt för installationen
•
Om användaren som installerar programmet har administratörsbehörighet
Om något av de krav som listas ovan inte uppfylls visas inte motsvarande meddelande på skärmen.
•
Inkompatibla program som finns på datorn. Om inkompatibla program upptäcks, visas de i en lista på skärmen,
och du ges möjlighet att ta bort dem. Vi råder dig att ta manuellt bort sådana program som Kaspersky Internet
Security inte kan ta bort automatiskt. För att de inkompatibla programmen ska kunna tas bort helt och hållet
måste du starta om operativsystemet. Efter omstarten fortsätter Kaspersky Internet Security med installationen
automatiskt.
•
Skadliga program som finns på datorn. Om det upptäcks något skadligt program som stör installationen av
antivirusprogrammet på datorn, så uppmanar installationsguiden dig att ladda ned ett speciellt verktyg
konstruerat för att neutralisera infektionen och med namnet Kaspersky Virus Removal Tool.
Om du samtycker till att installera hjälpverktyget laddar installationsguiden ned det från Kaspersky Labs servrar,
sedan startar installationen av verktyget automatiskt. Om guiden inte kan ladda ned verktyget erbjuds du att
ladda ned det på egen hand genom att klicka på en här för avsedd länk.
26
INSTALLERA
OCH TA BORT PROGRAMMET
STEG 6. AVSLUTA INSTALLATIONEN
Vi detta steg meddelar guiden att programinstallationen har slutförts.
Starta om operativsystemet efter att programmet har installerats.
Om kryssrutan Kör Kaspersky Internet Security är markerad körs programmet automatiskt när du startat om ditt
operativsystem.
Om du avmarkerade kryssrutan Kör Kaspersky Internet Security innan du stängde guiden, måste du köra programmet
manuellt.
VÄXLA FRÅN KASPERSKY INTERNET SECURITY TILL
KASPERSKY TOTAL SECURITY
Med Kaspersky Internet Security kan du växla till Kaspersky Total Security utan att du behöver göra några ytterligare
nedladdningar och installera program.
Kaspersky Total Security erbjuder ett antal ytterligare funktioner, jämfört med Kaspersky Internet Security:
•
Säkerhetskopiering och återställning Schemalagd säkerhetskopiering som låter dig spara dina data på flyttbara
enheter, nätverksenheter eller onlinelagring.
•
Skyddsåtgärder för identitetssekretess. Datakryptering skyddar dina identitetsuppgifter. Du kan placera dina filer
i ett datavalv och låsa det för att förhindra obehörig åtkomst till filerna i det.
•
Lösenordsskydd Kaspersky Password Manager skyddar din inloggningsinformation. Det låter dig spara namnet
på dina konton och lösenord i ett valv och fylla i webbformulär automatiskt.
•
Hantera Kaspersky-enheter Funktionen Hantera Kaspersky-enheter låter dig fjärrhantera skyddet av dina
datorer.
Det går tillfälligt att växla till testversionen av Kaspersky Total Security för att prova programmets funktioner eller att köpa
en licens och börja använda Kaspersky Total Security.
I DETTA AVSNITT
Tillfällig användning av Kaspersky Total Security ........................................................................................................... 27
Byte till permanent användning av Kaspersky Total Security .......................................................................................... 28
TILLFÄLLIG ANVÄNDNING AV KASPERSKY TOTAL SECURITY
Du kan tillfälligt växla över till testversionen av Kaspersky Total Security för att få möjlighet att utvärdera dess funktioner.
Efter detta kan du skaffa en licens för att fortsätta använda programmet.
Växla tillfälligt till testversionen av Kaspersky Total Security:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av fönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
I fönstret Verktyg klickar du på länken Byt till Kaspersky Total Security för att starta migrationsguiden.
4.
Klicka på knappen Testversion när migrationsguiden öppnas.
5.
Följ guidens anvisningar.
Vid användning i vissa regioner eller genom prenumeration, går det inte att växla från Kaspersky Anti-Virus till
testversionen av Kaspersky Total Security. I sådana fall visas inte länken Byt till Kaspersky Total Security.
27
ANVÄNDARHANDBOK
Steg 1. Starta uppgraderingen
I detta steg visar guiden ett meddelande om att alla villkor för migrering till testversionen av Kaspersky Total
Security uppfylls. Klicka på knappen Fortsätt för att fortsätta med guiden.
Steg 2. Ta bort inkompatibla program
Vid detta steg kontrollerar guiden om några program som är inkompatibla med Kaspersky Total Security har
installerats på din dator. Om inga sådana program kan hittas, fortsätter guiden automatiskt till nästa steg. Om
sådana program hittas, listar guiden dem i fönstret så att du får möjlighet att avinstallera dem.
Efter att de inkompatibla programmen har avinstallerats kan du behöva starta om operativsystemet. Efter
omstart, startar guiden automatiskt och migrering till testversionen av Kaspersky Total Security fortsätter.
Steg 3. Växla till testversionen av Kaspersky Total Security
I det här steget förbereder guiden Kaspersky Total Security-komponenter vilket kan ta lite tid. När detta är klart,
fortsätter guiden automatiskt till nästa steg.
Steg 4. Starta om programmet
I det här migreringssteget till testversionen av Kaspersky Total Security, måste du avsluta programmet och
starta det igen. Klicka på knappen Slutför i guidefönstret för att göra detta.
Steg 5. Avsluta aktiveringen
När programmet startats om öppnas fönstret Licensiering i Kaspersky Total Security. Det visar information om hur lång
tid du kan använda testversionen.
Om din licens för Kaspersky Internet Security inte har löpt ut vid bytet till Kaspersky Total Security, kan du fortsätta
använda Kaspersky Internet Security på en annan dator med denna licens.
BYTE TILL PERMANENT ANVÄNDNING AV KASPERSKY TOTAL
SECURITY
Om du vill byta till permanent användning av Kaspersky Total Security, måste du köpa en licens för Kaspersky Total
Security och sedan aktivera programmet (se avsnittet "Aktivera programmet" på sida 37).
Att köpa en licens för Kaspersky Total Security:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av fönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
Klicka på länken Byt till Kaspersky Total Security för att starta migrationsguiden.
4.
Klicka på länken Köp aktiveringskod för att gå till webbplatsen Kaspersky Lab eStore eller till ett
partnerföretags webbplats där det går att köpa en licens till Kaspersky Total Security.
Vid användning i vissa regioner eller genom prenumeration, går det inte att växla från Kaspersky Anti-Virus till
testversionen av Kaspersky Total Security. I sådana fall visas inte länken Byt till Kaspersky Total Security.
28
INSTALLERA
OCH TA BORT PROGRAMMET
BORTTAGNING AV PROGRAMMET
Efter avinstallation av Kaspersky Internet Security kommer din dator och dina personliga data att vara oskyddade.
Kaspersky Internet Security avinstalleras med hjälp av installationsguiden.
För att starta guiden,
Gå till Start-menyn och välj Program
Kaspersky Internet Security
Ta bort Kaspersky Internet Security.
I DETTA AVSNITT
Steg 1. Ange lösenordet för att ta bort programmet ........................................................................................................ 29
Steg 2. Spara data för framtida bruk ............................................................................................................................... 29
Steg 3. Bekräfta borttagning av program ........................................................................................................................ 30
Steg 4. Borttagning av programmet. Avsluta borttagning ................................................................................................ 30
STEG 1. ANGE LÖSENORDET FÖR ATT TA BORT PROGRAMMET
För att ta bort Kaspersky Internet Security måste du ange lösenordet för åtkomst till programmets inställningar. Om du av
någon anledning inte kan ange lösenordet går det inte att ta bort programmet.
Det här steget visas bara om ett lösenord för borttagning av programmet ställts in.
STEG 2. SPARA DATA FÖR FRAMTIDA BRUK
Vid detta steg kan du ange vilka data, som används av programmet, du vill fortsätta använda under nästa installation av
programmet (t.ex. vid installation av en nyare version av programmet).
Som standard uppmanar programmet dig att spara information om licensen.
För att spara data för framtida användning, markera kryssrutorna intill de dataposter som du vill spara:
•
Licensinformation – en uppsättning data som utesluter behovet av att aktivera det nya programmet genom att
göra det möjligt för dig att använda den under den aktuella licensen, såvida inte licensen går ut innan du startar
installationen.
•
Karantänfiler är filer som genomsökts av programmet och placerats i karantän.
Om Kaspersky Internet Security tas bort från datorn går inte längre karantänfilerna att komma åt. För att utföra
operationer med dessa filer, måste Kaspersky Internet Security vara installerat.
29
ANVÄNDARHANDBOK
•
Programmets användarinställningar är programinställningar som valts under konfigurationen.
Kaspersky Lab garanterar inte stöd av inställningar i tidigare programversioner. När du installerat en ny version
rekommenderar vi att du kontrollerar inställningarnas riktighet.
Du kan också exportera skyddsinställningarna via kommandoraden, med hjälp av följande kommando:
avp.com EXPORT <filnamn>
•
iChecker-data är filer som innehåller information om objekt som redan har genomsökts med iChecker-teknik.
•
Databaser för skräppostskydd är databaser som innehåller kopior av skräppostmeddelanden som lagts till av
användaren.
•
Datakryptering är filer som lagrats med hjälp av Datakryptering.
STEG 3. BEKRÄFTA BORTTAGNING AV PROGRAM
Eftersom borttagning av programmet hotar datorns säkerhet och dina personliga data, får du en fråga gällande om du
verkligen vill ta bort programmet. Gör detta genom att klicka på knappen Ta bort.
STEG 4. BORTTAGNING AV PROGRAMMET. AVSLUTA BORTTAGNING
Vid detta steg tar guiden bort programmet från din dator. Vänta tills borttagningen är klar.
När du tagit bort Kaspersky Internet Security kan du ange orsaken till att du valde att avinstallera programmet genom att
lämna en kommentar på Kaspersky Labs webbplats. För att göra detta, gå till Kaspersky Labs webbplats genom att
klicka på knappen Fyll i formulär.
Den här funktionen kanske inte finns tillgänglig i vissa områden.
När du tagit bort programmet måste du måste starta om ditt operativsystem. Om du avbryter en direkt omstart skjuts
fullföljandet av borttagningsproceduren upp tills operativsystemet startats om, eller tills datorn har stängts av och sedan
startats igen.
30
PROGRAMLICENSER
Det här avsnittet omfattar de viktigaste aspekterna av programlicensiering.
I DETTA AVSNITT
Om licensavtal för slutanvändare .................................................................................................................................... 31
Om licensen .................................................................................................................................................................... 31
Om läger med begränsad funktionalitet........................................................................................................................... 32
Om aktiveringskoden ...................................................................................................................................................... 34
Om prenumerationen ...................................................................................................................................................... 34
Om tillhandahållande av data .......................................................................................................................................... 35
Köpa en licens................................................................................................................................................................. 37
Aktivera programmet ....................................................................................................................................................... 37
Förnya en licens .............................................................................................................................................................. 38
OM LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE
Licensavtalet för slutanvändare (EULA) är ett bindande avtal mellan dig och AO Kaspersky Lab, som fastställer de villkor
på vilka du får använda programmet.
Läs igenom villkoren i licensavtalet noggrant innan du börjar använda programmet.
Du anses ha accepterat villkoren i licensavtalet när du godkänner licensavtalet i samband med installation av
programmet. Om du inte godkänner villkoren i licensavtalet måste du avbryta installationen av programmet och avstå
från att använda programmet.
OM LICENSEN
En licens är en tidsbegränsad rättighet att använda programmet som ges enligt licensavtalet för slutanvändare. Licensen
fastställer en unik kod för att aktivera din kopia av Kaspersky Internet Security.
En licens ger dig rätt till följande typer av tjänster:
•
Rätten att använda programmet på en eller flera enheter
Antalet enheter på vilka du kan använda programmet anges i licensavtalet för slutanvändare.
•
Hjälp från Kaspersky Labs tekniska support
•
Andra tjänster som tillhandahålls av Kaspersky Lab eller företagets partners enligt villkoren i licensen (se
avsnittet "Tjänster för användare" på sidan 17)
31
ANVÄNDARHANDBOK
För att kunna hantera programmet måste du skaffa en användarlicens.
Licensen har begränsad giltighet. Användningslicensens förfallodatum kan följas av en fri period under vilken du kan
använda alla funktioner utan begränsningar.
Om du inte har förnyat din licens (se avsnittet "Förnya en licens" på sidan 38) kan programmet byta till begränsat
skyddsläge (se avsnittet "Om läge med begränsad funktionalitet" på sidan 32) när den fria tiden löper ut. Vissa funktioner
är inte tillgängliga i begränsat skyddsläge. Varaktigheten av begränsat skyddsläge beror på din region och
licensvillkoren. När begränsat skyddsläge förfaller blir alla programfunktioner otillgängliga. Du kan hitta information om
den fria tiden och begränsad funktionalitet i fönstret Licenshantering, som öppnas genom att klicka på länken Licens i
nedre delen av huvudfönstret.
Vi rekommenderar att du förnyar licensen innan den går ut, för att säkerställa maximalt skydd för din dator mot alla
säkerhetshot.
Innan du köper en licens kan du få en gratis testversion av Kaspersky Internet Security. testversionen av Kaspersky
Internet Security fungerar under hela testperioden. När utvärderingsperioden går ut avaktiveras alla funktioner i
Kaspersky Internet Security. För att fortsätta använda programmet måste du köpa en licens.
Om du inte vill förnya din dators skydd kan du ta bort Kaspersky Internet Security (se avsnittet "Ta bort programmet" på
sidan 29).
OM LÄGER MED BEGRÄNSAD FUNKTIONALITET
Tabellen nedan visar vilka Kaspersky Internet Security funktioner som finns och som är tillgängliga när programmet är i
läge med begränsad funktionalitet Om värdet i kolumnen begränsad funktionalitet läge är "ja", betyder det att den
relevanta funktionen är tillgänglig i begränsad funktionalitet. Om värdet i kolumnen begränsad funktionalitet läge är "nej",
betyder det att den relevanta funktionen är inte tillgänglig i läge med begränsad funktionalitet Mer information finns i
kolumnen begränsningar.
Tabell 2. Kaspersky Internet Security funktionalitet i läger med begränsad funktionalitet
FUNKTIONALITET
BEGRÄNSNINGAR
LÄGER MED BEGRÄNSAD
FUNKTIONALITET
Fil Antivirus
Virussökning
ja
Virussökning kan startas manuellt.
Schemalagd genomsökning och sökinställningar är inte tillgängliga.
Sårbarhetssökning
Uppdatering av databaser och
programmoduler
ja
nej
Inställningar kan inte konfigureras.
Skydd mot adware och spyware
ja
ja
Webb Antivirus
Fungerar utan begränsningar.
ja
E-post Antivirus
Fungerar utan begränsningar.
ja
Snabbmeddelandeskydd
Fungerar utan begränsningar.
ja
Heuristisk analys
Fungerar utan begränsningar.
ja
Skydd mot rootkits
nej
Automatiskt skydd mot exploit
nej
Systemövervakaren
nej
Skydd mot nätfiske
ja
32
PROGRAMLICENSER
FUNKTIONALITET
BEGRÄNSNINGAR
LÄGER MED BEGRÄNSAD
FUNKTIONALITET
Kontroll av ryktet som filer och länkar
har i Kaspersky Security Network
Fungerar utan begränsningar.
ja
Anslutning till Kaspersky Labs
webbtjänster
Fungerar utan begränsningar.
ja
Kaspersky URL-rådgivare
nej
Säker tangentbordsinmatning
nej
Räddningsskiva
Kan laddas ned via
programgränssnittet.
ja
Lösenordsskydd av
programinställningar
Fungerar utan begränsningar.
ja
Prestanda
Programmets prestandainställningar
kan konfigureras.
ja
Uppgiftshanteraren
Aktivitetshanteraren visar endast
resultaten utan att tillhandahålla
verktyg för att styra sökningen eller
dess inställningar.
ja
Spelprofil
Fungerar utan begränsningar.
ja
Hot och undantag
Fungerar utan begränsningar.
ja
Självförsvar
Fungerar utan begränsningar.
ja
Karantän
Fungerar utan begränsningar.
ja
Meddelanden
Endast inställningen som styr
leveransen av Kaspersky Lab
annonser kan konfigureras.
ja
"Skydda en vän"
Alla funktioner för deltagande i
programmet Skydda en vän är
tillgängliga
ja
Konfiguration av programmets utseende Fungerar utan begränsningar.
ja
Mitt Kaspersky-konto
ja
Microsoft Windows felsökning
Fungerar utan begränsningar.
ja
Programkontroll
nej
Brandvägg
nej
Nätverksövervakning
nej
Skydd mot nätverksattacker
nej
Skräppostskydd
nej
Skydd mot webbannonser
nej
Säkra pengar
nej
Säker sökning
nej
Privat surfning
nej
Sekretessrensning
nej
Föräldrakontroll
nej
33
ANVÄNDARHANDBOK
FUNKTIONALITET
BEGRÄNSNINGAR
LÄGER MED BEGRÄNSAD
FUNKTIONALITET
Skydd mot webbkameraåtkomst
nej
Varning om anslutning till ett osäkert
trådlöst nätverk
nej
Microsoft Windows felsökning
nej
Kontroll av systemändringar
nej
OM AKTIVERINGSKODEN
Aktiveringskod är en kod som du får när du köper en licens för Kaspersky Internet Security. Denna kod krävs för att
programmet ska kunna aktiveras.
Aktiveringskoden är en unik sekvens bestående av tjugo siffror och bokstäver på formatet xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.
Beroende på hur du inhandlat programmet kan du få en aktiveringskod på något av följande sätt:
•
När du köper en förpackad version av Kaspersky Internet Security finns aktiveringskoden i manualen eller på
boxen som innehåller installationsskivan.
•
När du köper Kaspersky Internet Security från en nätbutik skickas aktiveringskoden via e-post till den adress du
angav vid beställningen.
•
Om du deltar i programmet Skydda en vän (se avsnittet "Deltagande i programmet Skydda en vän" på sidan 98)
kan du få en bonusaktiveringskod i utbyte mot dina bonuspoäng.
Nedräkningen av licensens giltighetsperiod börjar från och med det datum då du aktiverar programmet. Om du har köpt
en licens som ger rätt att använda Kaspersky Internet Security på flera enheter börjar licensens giltighetsperiod räknas
ned från det ögonblick då du använder koden för första gången.
Om du har förlorat eller av misstag tagit bort din aktiveringskod efter aktiveringen ska du kontakta Kaspersky Labs
tekniska support för att återställa aktiveringskoden (http://support.kaspersky.com/sw).
OM PRENUMERATIONEN
En prenumeration på Kaspersky Internet Security upprättar en användning av programmet med valda parametrar
(utgångsdatum och antal skyddade enheter). Du kan beställa en prenumeration gällande Kaspersky Internet Security
från en tjänsteleverantör (t.ex. din Internet-leverantör). Du kan pausa eller återuppta din prenumeration, förnya den
automatiskt eller avbryta den. Du kan hantera din prenumeration via ditt personliga kabinett på tjänsteleverantörens
webbplats.
Leverantörer kan erbjuda två slags prenumerationer på Kaspersky Internet Security: prenumeration med uppdatering
samt prenumeration med uppdatering och skydd.
Prenumerationen kan vara begränsad (t.ex. till ett år) eller obegränsad (utan utgångsdatum). För att fortsätta använda
Kaspersky Internet Security efter att en begränsad prenumeration gått ut måste du förnya den. Obegränsade
prenumerationer förnyas automatiskt så länge som förskottsbetalningen har gjorts i tid till tjänsteleverantören.
När en begränsad prenumeration går ut, får du en förmånsperiod under vilken du kan förnya prenumerationen. Under
denna period fortsätter programmet att fungera med alla funktioner intakta.
Om prenumerationen inte förnyats när förmånsperioden gått ut slutar Kaspersky Internet Security att uppdatera
programdatabaserna (för prenumeration avseende uppdateringar) och slutar interagera med Kaspersky Security
34
PROGRAMLICENSER
Network. Dessutom skyddas inte längre datorn och inga skyddsuppgifter körs (för prenumeration avseende
uppdateringar och skydd).
För att använda Kaspersky Internet Security med en prenumeration måste du använda aktiveringskoden du fått från din
tjänsteleverantör. I vissa fall kan aktiveringskoden laddas ned och användas automatiskt. När programmet används
under en prenumeration kan du inte använda en annan aktiveringskod för att förnya din licens. Du kan endast använda
en annan aktiveringskod när prenumerationsperioden går ut.
Om Kaspersky Internet Security redan används under aktuell licens när du registrerar din prenumeration kommer
Kaspersky Internet Security att användas under prenumerationen efter registreringen. Den aktiveringskod som du
använde för att aktivera programmet kan nu användas för att aktivera programmet på en annan dator.
För att avbryta din prenumeration, kontakta den leverantör som du köpte Kaspersky Internet Security av.
Beroende på leverantör kan olika villkor gälla för hanteringen av prenumerationen. Det kan också hända att du inte får
någon förmånsperiod under vilken du kan förnya prenumerationen.
OM TILLHANDAHÅLLANDE AV DATA
För att öka skyddsnivån, godkänner du att automatiskt skicka följande information till Kaspersky Lab när du accepterar
bestämmelserna i licensavtalet:
•
Information om kontrollsummorna i behandlade filer (MD5, sha256)
•
Information som behövs för att utvärdera webbadressers rykten
•
Statistik över användningen av produktmeddelanden
•
Statistiska data för skydd mot skräppost
•
Aktiveringsdata och den version av Kaspersky Internet Security som används
•
Information om licensiering av den installerade versionen av Kaspersky Internet Security
•
Information om typerna av upptäckta hot
•
Information om digitala certifikat som för närvarande används och information som behövs för att verifiera dem
•
Detaljerad information om användningen av programmet och om licensen som krävs för att ställa in visningen
av innehåll från tillförlitliga webbadresser
•
Information om den installerade versionen av operativsystemet, datornamn på nätverket och användarkontot
•
Information om användarens aktiviteter på datorn (datum och tid för aktiviteten, initierade processer, aktiva
fönster)
•
Information om besökta webbplatser och sökningar i webbläsaren
•
Information om hårdvaran och mjukvaran som är installerad på datorn
Om ett fel inträffar under installationen av Kaspersky Internet Security samtycker du till att automatiskt förse Kaspersky
Lab med information om felkoden, det installationspaket som används och din dator.
35
ANVÄNDARHANDBOK
Om du deltar i Kaspersky Security Network (se avsnittet Delta i Kaspersky Security Network (KSN) på sidan 96),
godkänner du att automatiskt skicka följande information rörande användning av Kaspersky Internet Security från din
dator till Kaspersky Lab:
•
Information om hårdvaran och mjukvaran som är installerad på datorn
•
Information om datorns virusskyddsstatus samt om alla troligtvis smittade objekt och om beslut som tagits i
samband med dessa objekt
•
Information om program som laddats ned och körts
•
Information om gränssnittsfel och användningen av gränssnittet i Kaspersky Internet Security
•
Detaljerad information om programmet, inklusive programversion, information om filer för nedladdade moduler
och de aktuella programdatabasernas version
•
Driftinformation om komponenten Privat Surfning
•
Information om datum och tid när filer skapas och ändras och om det finns högre risk att de exploateras av
brottslingar.
•
Statistik för uppdateringar och anslutningar till servrarna på Kaspersky Lab
•
Information om aktuell trådlös anslutning
•
Statistik över fördröjningar som orsakats av Kaspersky Internet Security vid användning av program som är
installerade på datorn
•
Filer som kan användas av kriminella för att skada din dator, fragment av sådana filer, inklusive filer som
upptäckts via skadliga länkar
För att förhindra och utreda incidenter, samtycker du till att skicka följande till Kaspersky Lab. Körbara och betrodda icke
körbara filer, segment av tillfälligt minne, uppstartssektorer av operativsystem och programaktivitetsrapporter som
innehåller:
•
Information om processer och tjänster som har startats, inklusive kontrollsummor (MD5) av process eller
tjänstfil, filnamn och storlek, sökvägen till filen, namn och sökvägar till filer processen använt, namn och värden
av registernycklar som används av processen, segment av minne, webbadresser och IP-adresser som används
av processen.
•
Namnet på kontot som processen körs under, namnet på datorn som den har startats i från, headers av
processen windows, ID för antivirus databaser, namnet på det hot som upptäcks per Kaspersky Lab
klassificering, unikt ID av licens, utgångsdatum och typ av licens, version av operativsystem och servicepack
installerad på datorn, och lokal tid.
För att förbättra prestanda av Kaspersky Internet Security, samtycker du till att lämna följande information till Kaspersky
Lab:
•
Information om den process som attackerar Kaspersky Internet Security inbyggda självförsvar.
•
ID för den process som attackeras.
•
ID för den händelse som kraschade ett program installerat på datorn.
•
Information om operativsystemet vid blåskärm
•
Namnet på indexfilen för databaser, dess datum och tid, sekundära indexfiler och deras datum och tid för vissa
uppdateringskategorier, namnen på specifika filer från de här uppdateringskategorierna och deras
kontrollsummor för databaser som har hämtats eller som laddas ner nu.
•
Information om filen NativeImage: typ, namn och kontrollsumma i filen (MD5 och SHA256).
36
PROGRAMLICENSER
•
Information om användningen av komponenten Privat surfning, inklusive webbadresser som av användaren
läggs till eller tas bort från undantagslistan, attribut för en webbadress som har lagts till eller tagits bort från
undantagslistan, ID för inställningen hos komponenten.
•
Information om komponenten Systemövervakaren.
•
ID för kategorin av operativsystemets inställningar som ändras, ID för typ av inställning, namnet på webbläsaren
inställningen tillhör, om ändringar i operativsystemets inställningar har upptäckts.
Information som ska skickas till Kaspersky Lab kan lagras på din dator i högst 7 dagar efter det att den skapats.
Informationen tas bort permanent efter sju dagar. Data lagras i ett internt lagringsutrymme. Den största mängd data som
kan lagras är 30 MB.
Dessutom samtycker du till att automatiskt skicka filer (eller delar av filer), som är utsatta för en större risk att utnyttjas av
inkräktare och därmed skada användarens dator eller data, till Kaspersky Lab för ytterligare genomsökning.
Kaspersky Lab använder all information som erhålls i anonymiserad form som allmänna statistiska uppgifter. Allmän
statistik genereras automatiskt från ursprunglig hämtad information och innehåller inga personuppgifter eller annan
konfidentiell information. Den ursprungliga informationen förstörs eftersom ny information tas emot (en gång om året).
Allmän statistik sparas på obestämd tid.
KÖPA EN LICENS
Du kan köpa en licens eller förnya en befintlig licens. När du köper en licens får du en aktiveringskod som används för att
aktivera programmet (se avsnittet "Aktivera programmet" på sidan 37).
För att köpa en licens:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Öppna fönstret Licenshantering på ett av följande sätt:
3.
•
Genom att klicka på länken Licens saknas i den nedre delen av huvudfönstret om programmet inte har
aktiverats.
•
Genom att klicka på länken Licens i den nedre delen av huvudfönstret om programmet har aktiverats.
Klicka på knappen Köp aktiveringskod i fönstret som öppnas.
Kaspersky Lab eStore eller ett partnerföretags webbplats öppnas och du kan köpa en licens där.
AKTIVERA PROGRAMMET
Du måste aktivera programmet för att kunna använda programmets funktioner och dess ytterligare tjänster.
Om du inte har aktiverat programmet under installationen kan du göra detta senare. Du kommer att bli påmind om
behovet av att aktivera programmet genom meddelanden från Kaspersky Internet Security i aktivitetsfältet.
Aktivera Kaspersky Internet Security:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på länken Ange aktiveringskoden i huvudfönstrets nedre del. Fönstret Aktivering öppnas.
3.
Ange aktiveringskoden i motsvarande fält i fönstret Aktivering och klicka på knappen Aktivera.
En programaktiveringsbegäran utförs.
37
ANVÄNDARHANDBOK
4.
Ange användarens registreringsdata.
Beroende på användarvillkoren, kan programmet be dig logga in på My Kaspersky. Är du inte en registrerad
användare, fyll i registreringsformuläret för att få åtkomst till ytterligare funktioner.
Registrerade användare kan utföra följande åtgärder:
•
Kontakta den tekniska supporten och viruslabbet.
•
Hantera aktiveringskoder.
•
Få information om nya produkter och speciella erbjudanden från Kaspersky Lab.
Det här steget är inte tillgängligt för alla versioner av Kaspersky Internet Security.
5.
Klicka på knappen Slutför i fönstret Aktivering för att slutföra registreringen.
FÖRNYA EN LICENS
Du kan förnya en licens när den håller på att gå ut. För att göra detta kan du lägga till en ny aktiveringskod utan att
behöva vänta på att den aktuella licensen ska gå ut. När den aktuella licensen går ut aktiveras Kaspersky Internet
Security automatiskt med extrakoden.
Ange en extrakod för automatisk licensförnyelse:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på länken Licens nederst i huvudfönstret för att öppna fönstret Licensiering.
3.
Gå till avsnittet Ny aktiveringskod i det fönster som öppnas och klicka på knappen Ange aktiveringskoden.
4.
Mata in aktiveringskoden i de motsvarande fälten och klicka på knappen Lägg till.
Kaspersky Internet Security skickar därefter uppgifterna till Kaspersky Labs aktiveringsserver för verifiering.
5.
Klicka på knappen Slutför.
Den nya aktiveringskoden kommer att visas i fönstret Licensiering.
Programmet aktiveras automatiskt med den nya aktiveringskoden när licensen upphör att gälla. Det går även att aktivera
programmet manuellt med en ny aktiveringskod genom att klicka på knappen Aktivera nu. Den här knappen är
tillgänglig om programmets inte har aktiverats automatiskt. Den här knappen är inte tillgänglig innan licensen upphör att
gälla.
Om den nya aktiveringskoden du anger redan har använts på den här datorn eller på en annan dator så är
aktiveringsdatumet för licensförnyelse datumet då programmet först aktiverades med den här koden.
38
HANTERA PROGRAMMEDDELANDEN
Meddelanden visas i aktivitetsfältet när programhändelser kräver din uppmärksamhet. Beroende på hur allvarlig aktuell
händelse är, kan du få följande typer av meddelanden:
•
Kritiska meddelanden – informerar om händelser av avgörande betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel: till
exempel upptäckt av ett skadligt objekt eller skadlig aktivitet i operativsystemet. Meddelandefönster och popupmeddelanden av denna typ har röd färg.
•
Viktiga meddelanden – informerar om händelser som kan vara av betydelse för din dator ur säkerhetssynvinkel,
till exempel upptäckt av ett möjligen skadligt objekt eller möjligen skadlig aktivitet i operativsystemet.
Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har gul färg.
•
Informationsmeddelanden – informerar om händelser som inte är kritiska ur säkerhetssynvinkel.
Meddelandefönster och popup-meddelanden av denna typ har grön färg.
Om ett sådant meddelande visas på skärmen bör du omedelbart välja ett av de alternativ som föreslås i meddelandet.
Det optimala alternativet är det som rekommenderas som standard av experterna på Kaspersky Lab. Ett meddelande
kan stängas automatiskt genom att datorn startas om, så att Kaspersky Internet Security stängs, eller genom att aktivera
läget Connected Standby i Windows 8. Meddelanden om programkontroll stängs automatiskt efter 500 sekunder.
Meddelanden om start av program stängs efter 1 timme. När ett meddelande stängs automatiskt, utför Kaspersky
Internet Security den rekommenderade standardåtgärden.
Meddelanden visas inte under den första timmens körning av programmet om du har köpt en dator med Kaspersky
Internet Security förinstallerat (OEM-distribution). Programmet behandlar upptäckta objekt enligt rekommenderade
åtgärder. Resultaten av denna behandling sparas i en rapport.
39
UTVÄRDERA DATORNS SKYDDSSTATUS
OCH LÖSA SÄKERHETSPROBLEM
Problem med datorskyddet visas med indikator i den övre delen av programmets huvudfönster. Grönt indikerar att din
dator är skyddad. Gult indikerar att det finns problem med skyddet och rött indikerar att din dators säkerhet befinner sig i
riskzonen. Vi rekommenderar att du omedelbart åtgärdar problem och säkerhetshot.
Klicka på indikatorn i programmets huvudfönster för att öppna fönstret Meddelandecenter (se följande bild) som
innehåller detaljerad information om datorskyddets status och förslag till felsökning för upptäckta problem och hot.
Bild 1. Fönstret Meddelandecenter
Problem med skyddet är grupperade efter kategorier. För varje problem listas åtgärder som du kan använda för att lösa
problemet.
40
UPPDATERING AV DATABASER OCH
PROGRAMMODULER
Avsnittet innehåller information om uppdatering av databaser och programmoduler.
I DETTA AVSNITT
Om uppdatering av databaser och programmoduler ....................................................................................................... 41
Starta en uppdatering av databaser och programmoduler .............................................................................................. 42
OM UPPDATERING AV DATABASER OCH
PROGRAMMODULER
Installationspaketet för Kaspersky Internet Security inkluderar databaser och programmoduler. Programmet använder
dessa databaser för att ge den leverans säkerhetsnivån:
•
Kaspersky Internet Security upptäcker de flesta hot genom att använda tjänsten Kaspersky Security Network,
som kräver en Internet-anslutning.
•
Kaspersky Internet Security identifierar inte adware, auto-dialers och andra riskprogram som kan användas av
en inkräktare för att angripa datorn eller användarens data.
För att få fullt skydd, rekommenderar vi att du uppdaterar databaser och programmoduler så snart programmet har
installerats.
Databaser och programmoduler uppdateras i etapper:
1.
Kaspersky Internet Security börjar uppdatera databaser och programmoduler enligt de angivna inställningarna:
automatiskt, på schema eller vid efterfrågan. Programmet kontakter en uppdateringskälla som lagrar en databas
för programmets modul uppdateringspaketet.
2.
Kaspersky Internet Security jämför de befintliga databaserna med databaser tillgängliga på Uppdateringskällan.
Kaspersky Internet Security hämtar om databaserna är olika, de saknade delarna av databaserna.
Sedan använder uppdaterade databaser och programmoduler för att skanna datorn för virus och andra hot.
Du kan använda följande uppdaterade källor:
•
Kaspersky Labs uppdateringsservrar.
•
HTTP- eller FTP-server.
•
Nätverksmapp.
Uppdatering av databaser och programmoduler omfattas av följande begränsningar och detaljer:
•
Databaser blir gamla efter två dagar.
•
Internetanslutning krävs för att ladda ned ett uppdateringspaket från Kaspersky Labs servrar.
•
Uppdatering av databaser och programmoduler inte är tillgängliga i följande fall:
41
ANVÄNDARHANDBOK
•
Licensen har gått ut, den ammorteringsfria perioden eller begränsat skyddsläge är inte tillgänglig.
•
En uppmätt mobil Internetanslutning används. Denna begränsning gäller på datorer som körs med
Microsoft Windows 8 eller nyare versioner av detta operativsystem om automatiska uppdateringar eller
schemalagda uppdateringar är aktiverade och en trafik gräns har ställts in för en uppmätt mobil anslutning.
Om du vill att programmet ska uppdatera databaser och programmoduler avmarkera i detta fall kryssrutan
vid Begränsa trafik för uppmätta anslutningar som du hittar under inställningar → ytterligare →
nätverk.
•
Programmet används med abonnemang och du har avbrutit ditt abonnemang på webbplatsen hos
tjänsteleverantören.
STARTA EN UPPDATERING AV DATABASER OCH
PROGRAMMODULER
För att starta en uppdatering av databaser och programmoduler
i snabbmenyn för programmets ikon i aktivitetsfältets meddelandedel, välj Uppdatera.
Att köra en uppdatering av databaser och programmoduler från programmets huvudfönster:
1.
Öppna programmets huvudfönster och klicka på knappen Uppdatera.
Fönstret Uppdatering öppnas.
2.
I fönstret Uppdatera klickar du på knappenKör uppdatering.
42
GENOMSÖKA DATORN
Det här avsnittet innehåller information om att genomsöka datorn efter virus och andra hot.
I DETTA AVSNITT
Fullständig sökning ......................................................................................................................................................... 43
Selektiv sökning .............................................................................................................................................................. 43
Snabbsökning ................................................................................................................................................................. 45
Sårbarhetssökning .......................................................................................................................................................... 45
FULLSTÄNDIG SÖKNING
Under en fullständig sökning genomsöker Kaspersky Internet Security som standard följande objekt:
•
Systemminnet
•
Objekt som laddas under operativsystemets uppstart
•
Lagringsplats
•
Hårddiskar och flyttbara enheter
Vi rekommenderar att en fullständig sökning körs omedelbart efter det att Kaspersky Internet Security installerats på
datorn.
För att starta en fullständig sökning:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Sök.
Fönstret Sök öppnas.
3.
I fönstret Sök väljer du avsnittet Fullständig sökning.
4.
Under Fullständig sökning klickar du på knappen Starta sökning.
Kaspersky Internet Security startar en fullständig genomsökning av din dator.
43
ANVÄNDARHANDBOK
SELEKTIV SÖKNING
Med en Selektiv sökning kan du söka efter virus och andra hot i en fil, mapp eller på en disk.
Du kan starta en Selektiv sökning på följande sätt:
•
Med hjälp av objektets snabbmeny
•
Från programmets huvudfönster
Starta en Selektiv sökning från ett objektets snabbmeny:
1.
Öppna Microsoft Windows utforskare och gå till den mapp som innehåller det objekt som ska genomsökas.
2.
Högerklicka för att öppna objektets snabbmeny (se följande bild) och välj Sök efter virus.
Bild 2. Objektets snabbmeny
Så här startar du en Selektiv sökning från programmets huvudfönster:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Sök.
Fönstret Sök öppnas.
3.
I fönstret Sök väljer du avsnittet Selektiv sökning.
4.
Ange de objekt som ska genomsökas på ett av följande sätt:
5.
•
Dra objekt till fönstret Selektiv sökning.
•
Klicka på knappen Lägg till och ange ett objekt i det urvalsfönster för filer eller mappar som öppnas.
Klicka på knappen Starta sökning.
44
GENOMSÖKA
DATORN
SNABBSÖKNING
Under en snabbsökning söker Kaspersky Internet Security som standard igenom följande objekt:
•
Objekt som laddas vid uppstart av operativsystemet
•
Systemminnet
•
Startsektorer på disk
Starta en snabbsökning:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Sök.
Fönstret Sök öppnas.
3.
I fönstret Sök, välj avsnittet Snabbsökning.
4.
Under Snabbsökning klickar du på knappen Starta sökning.
Kaspersky Internet Security startar en snabbsökning av din dator.
SÅRBARHETSSÖKNING
Sårbarheter är oskyddade delar av programkod som avsiktligt kan utnyttjas av inkräktare för att uppfylla deras syften,
som t.ex. att kopiera data som används i oskyddade program. Att söka igenom din dator efter sårbarheter hjälper dig att
hitta sådana svaga punkter i din dator. Du rekommenderas att åtgärda sårbarheter som hittas.
För att starta en sårbarhetssökning:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av huvudfönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
Till vänster i fönstret Verktyg klickar du på länken Sårbarhetssökning för att öppna fönstret
Sårbarhetssökning.
4.
I fönstret Sårbarhetssökning klickar du på knappen Starta sökning.
Kaspersky Internet Security startar genomsökningen av din dator gällande sårbarheter.
45
ÅTERSTÄLLA ETT OBJEKT SOM HAR
TAGITS BORT ELLER DESINFICERATS AV
PROGRAMMET
Kaspersky Lab rekommenderar att du undviker att återställa borttagna eller desinficerade objekt, då de kan utgöra hot
mot din dator.
För att återskapa ett borttaget eller smittat objekt kan du använda objektets säkerhetskopia som skapats av programmet
när objektet genomsöktes.
Kaspersky Internet Security desinficerar inte program från Windows Store. Om sökresultat indikerar att ett sådant
program är farligt, tas det bort från din dator.
När du tar bort ett program från Windows Store skapar inte Kaspersky Internet Security en säkerhetskopia för detta. För
att återställa sådana objekt måste du använda ditt operativsystems återställningsverktyg (för mer information, se
dokumentationen som följer med din dators operativsystem) eller uppdatera programmen via Windows Store.
Hur man återställer en fil som har tagits bort eller desinficerats av programmet:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av huvudfönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
Till vänster i fönstret Verktyg, klickar du på länken Karantän för att öppna fönstret Karantän.
4.
I fönstret Karantän som öppnas, väljer du begärd fil i listan och klickar på knappen Återställ.
46
FELSÖKNING AV OPERATIVSYSTEMET
EFTER INFEKTION
Det här avsnittet innehåller information om återställning av operativsystemet efter att det har infekterats med virus.
I DETTA AVSNITT
Återställning av operativsystemet efter infektion ............................................................................................................. 47
Felsöka operativsystemet med Microsoft Windows felsökningsguide ............................................................................. 47
Om Räddningsskiva ........................................................................................................................................................ 48
ÅTERSTÄLLNING AV OPERATIVSYSTEMET EFTER
INFEKTION
Om du misstänker att datorns operativsystem har skadats eller modifierats på grund av skadlig aktivitet eller ett
systemfel, använder du felsökningsguiden i Microsoft Windows som rensar systemet från eventuella spår av skadliga
objekt. Kaspersky Lab rekommenderar att du kör guiden efter att datorn desinficerats för att vara säker på att alla hot och
skador som orsakats av infektioner har åtgärdats.
Guiden kontrollerar om det har utförts några ändringar i systemet, vilka kan inkludera åtkomst till nätverket som
blockerats, filtillägg för kända format som ändrats, blockerad Kontrollpanel osv. Dessa olika typer av skador har olika
orsaker. Dessa orsaker kan innefatta skadliga programs aktiviteter, felaktig systemkonfiguration, systemfel eller till och
med felaktig användning av systemoptimeringsprogram.
När granskningen har slutförts analyserar guiden den insamlade informationen för att bedöma om det finns några
problem med systemsäkerheten som kräver omedelbara åtgärder. Därefter skapar guiden en lista med åtgärder som
krävs för att eliminera skadan. Guiden grupperar åtgärderna efter kategorier som anger hur allvarliga de upptäckta
problemen är.
FELSÖKA OPERATIVSYSTEMET MED MICROSOFT
WINDOWS FELSÖKNINGSGUIDE
För att köra Microsoft Windows felsökningsguide:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av huvudfönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
Till vänster i fönstret Verktyg klickar du på länken Microsoft Windows felsökning för att köra Microsoft
Windows felsökningsguide.
Fönstret Guide för felsökning i Microsoft Windows öppnas.
Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på
knappen Slutför för att stänga guiden när den är klar. Klicka på knappen Avbryt för att stoppa guiden.
Låt oss gå igenom stegen i guiden i mer detalj.
47
ANVÄNDARHANDBOK
Steg 1. Startar återställning av operativsystemet
Se till att guidens alternativ Sök efter skador som orsakats av skadliga programs aktiviteter är valt och
klicka på knappen Nästa.
Steg 2. Sök efter problem
Guiden letar efter problem och skador som behöver åtgärdas. När sökningen är klar fortsätter guiden
automatiskt till nästa steg.
Steg 3. Välj åtgärder för att reparera skada
Alla skador som upptäcktes under det tidigare steget grupperas utifrån risk. Kaspersky Lab rekommenderar
olika åtgärder för att reparera skador för olika skadetypsgrupper. Det finns tre grupper:
•
Starkt rekommenderade åtgärder eliminerar problem som utgör ett allvarligt säkerhetshot. Du
rekommenderas att reparera alla skador i denna grupp.
•
Rekommenderade åtgärder syftar till att reparera skador som utgör ett hot. Du rekommenderas även att
reparera alla skador i denna grupp.
•
Ytterligare åtgärder reparerar systemskador som inte utgör ett omedelbart hot, men som skulle kunna
utgöra en risk för datorns säkerhet längre fram.
För se skadorna i en grupp, klicka på ikonen
till vänster om gruppnamnet.
För att få guiden att fixa en viss typ av skada, markerar du i kryssrutan till vänster om beskrivningen för skador.
Som standard korrigerar guiden skador som tillhör grupperna av rekommenderade och starkt rekommenderade
åtgärder. Om du inte vill fixa en viss typ av skada, avmarkerar du kryssrutan.
Vi rekommenderar starkt att du inte avmarkerar kryssrutor som är markerade som standard, då detta kan göra
att din dator inte är skyddad mot hot.
Efter det att du har definierat en uppsättning åtgärder som guiden ska utföra, klickar du på knappenNästa.
Steg 4. Åtgärda skada
Guiden vidtar de åtgärder som valts i det föregående steget. Det kan ta en stund att åtgärda skadorna. När
skadan har åtgärdats, fortsätter guiden automatiskt till nästa steg.
Steg 5. Avsluta guiden
Klicka på Slutför för att stänga guiden.
OM RÄDDNINGSSKIVA
Räddningsskivan är en kopia av Kaspersky Rescue Disk som är lagrad på en flyttbar enhet (cd eller usb-minne). Du kan
använda Kaspersky Räddningsskiva för att genomsöka och desinficera infekterade datorer som inte kan desinficeras på
något annat sätt (t.ex. med antivirusprogram).
Om du har köpt en förpackad version av Kaspersky Internet Security omfattar installationsskivan förutom Kaspersky
Internet Security-installationspaketet också Kaspersky Räddningsskiva. Du kan använda denna installationsskiva som en
räddningsskiva.
Mer information om hur du använder Kaspersky Räddningsskiva finns på webbplatsen för teknisk support
(http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk/main).
48
SKYDDA E-POST
Det här avsnittet innehåller information om skydd av e-post mot skräppost, virus och andra hot.
I DETTA AVSNITT
Konfigurera E-post Antivirus............................................................................................................................................ 49
Blockera oönskad post (skräppost) ................................................................................................................................. 50
KONFIGURERA E-POST ANTIVIRUS
Med E-post Antivirus i Kaspersky Internet Security kan du söka igenom e-postmeddelanden för farliga objekt. E-post
Antivirus startar när operativsystemet startar upp och finns kvar i internminnet permanent. Programmet söker igenom alla
e-postmeddelanden som skickas eller tas emot över POP3, SMTP, IMAP och NNTP samt via krypterade anslutningar
(SSL) över POP3, SMTP och IMAP.
Som standard genomsöker E-post Antivirus både inkommande och utgående meddelanden. Om det behövs kan du
aktivera genomsökning av enbart inkommande meddelanden.
För att konfigurera E-post Antivirus
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
I fönstrets vänstra del, i avsnittet Skydd, väljer du komponenten E-post Antivirus.
Inställningarna för E-post Antivirus visas i detta fönster.
4.
Se till att reglaget i fönstrets övre del som aktiverar / avaktiverar E-post Antivirus är aktiverat.
5.
Välj en säkerhetsnivå:
6.
•
Rekommenderat. Om du väljer den här säkerhetsnivån genomsöker E-post Antivirus både inkommande
och utgående meddelanden samt bifogade arkiv.
•
Låg. Om du väljer den här säkerhetsnivån genomsöker E-post Antivirus bara inkommande meddelanden,
utan att genomsöka bifogade arkiv.
•
Hög. Om du väljer den här säkerhetsnivån genomsöker E-post Antivirus både inkommande och utgående
meddelanden samt bifogade arkiv. När säkerhetsnivån är inställd på Hög, använder programmet heuristisk
analys med Djup sökning.
Under Åtgärd vid upptäckt hot, välj den åtgärd som E-post Antivirus ska utföra när ett smittat objekt upptäcks
(t.ex. desinficera).
Om inga hot har upptäckts i ett e-postmeddelande eller om alla infekterade objekt har desinficerats, så kan meddelandet
användas. Om komponenten misslyckas med att desinficera ett infekterat objekt, så byter E-post Antivirus namn på eller
tar bort objektet från meddelandet, och lägger till en anmärkning på ämnesraden om att meddelandet har behandlats av
Kaspersky Internet Security. Innan ett objekt tas bort skapar Kaspersky Internet Security en säkerhetskopia av objektet
och placerar den i Karantän (se avsnittet Återställa ett objekt som har tagits bort eller desinficerats av programmet på
sidan 46).
49
ANVÄNDARHANDBOK
BLOCKERA OÖNSKAD POST (SKRÄPPOST)
Om du tar emot stora mängder oönskade meddelanden (skräppost), aktivera skräppostkomponenten och ställ in den
rekommenderade säkerhetsnivån för den.
För att aktivera skräppostskyddet och ställa in den rekommenderade säkerhetsnivån:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
4.
I den högra delen av avsnittet Skydd, väljer du komponenten Skräppostskydd.
Fönstret visar inställningarna för Skräppostskydd.
5.
I den högra delen av fönstret, aktivera Skräppostskydd med ett reglage.
6.
Kontrollera att säkerhetsnivån Rekommenderad är inställd under Säkerhetsnivå.
50
SKYDDA PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET
Det här avsnittet innehåller information om att surfa säkert på internet och skydda din data mot stöld.
I DETTA AVSNITT
Om skydd av personuppgifter på internet........................................................................................................................ 51
Om Skärmtangentbord .................................................................................................................................................... 51
Starta Skärmtangentbord ................................................................................................................................................ 52
Konfigurera visning av ikonen för Skärmtangentbord ...................................................................................................... 54
Skydda data som matas in på datorns tangentbord ........................................................................................................ 55
Konfigurera meddelanden om sårbarheter i WiFi-nätverk ............................................................................................... 56
Skydda finansiella transaktioner och onlineköp............................................................................................................... 56
OM SKYDD AV PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET
Kaspersky Internet Security hjälper dig att skydda persondata mot stöld:
•
Lösenord, användarnamn och annan registreringsdata
•
Bankkonto- och kortnummer
Kaspersky Internet Security omfattar komponenter och verktyg som gör det möjligt för dig att skydda privata data mot
stöldförsök utförda av kriminella personer som använder metoder som nätfiske och läsning av data som matas in via
tangentbordet.
Skydd mot nätfiske säkerställs med funktionen Skydd mot nätfiske som är implementerat i komponenterna Webb
Antivirus, Skräppostskydd och Snabbmeddelandeskydd. Aktivera dessa komponenter för att garantera ett omfattande
skydd mot nätfiske.
Skydd mot läsning av data som matas in via tangentbordet med Skärmtangentbord och Säker tangentbordsinmatning.
Sekretessrensningsguiden rensar datorn från all information om användarens aktiviteter.
Säkra pengar skyddar data när du använder internetbankens tjänster och handlar i webbutiker.
Skydd mot överföring av personuppgifter över Internet ges av ett av verktygen i Föräldrakontroll (se avsnittet "Använda
Föräldrakontroll" på sidan 70).
51
ANVÄNDARHANDBOK
OM SKÄRMTANGENTBORD
När du surfar på nätet behöver du ofta ange dina personuppgifter eller ditt användarnamn och lösenord. Detta händer till
exempel när du registrerar konton på webbplatser, när du handlar på webben eller när du använder internetbanken.
Det finns en risk att den privata informationen kan fångas upp via tangentloggning, med program som lagrar
tangenttryckningar, eller med programvara för tangentavläsning. Med det Skärmtangentbordet kan du förhindra att data
som du anger på tangentbordet fångas upp.
Många program som klassas som spionprogramvara kan ta skärmdumpar, som sedan automatiskt skickas till en
inkräktare för vidare analys och stöld av användarens personuppgifter. Det Skärmtangentbordet skyddar personuppgifter
som matas in från försök att läsa data via skärmdumpar.
Det Skärmtangentbordet har följande funktioner:
•
Du kan trycka knapparna på det Skärmtangentbordet med musen.
•
Till skillnad från fysiska tangentbord går det inte att trycka två tangenter samtidigt på det Skärmtangentbordet.
Därför kräver tangentkombinationer (till exempel ALT+F4) att du först trycker på den ena tangenten (till exempel
ALT) och sedan på den andra tangenten (till exempel F4), sedan på den första tangenten igen. Den andra
tangentklickningen fungerar på samma sätt som när du släpper en tangent på ett fysiskt tangentbord.
•
Det Skärmtangentbordets språk kan ändras med samma genväg som är erbjuds i operativsystemets
inställningar för det fysiska tangentbordet. För att göra detta, högerklickar du på den andra tangenten (om till
exempel genvägen LEFT ALT+SKIFT är definierad som byte av tangentbordsspråk i operativsystemet,
vänsterklickar på tangenten LEFT ALT och högerklickar sedan på tangenten SKIFT).
För att se till att data skyddas av det Skärmtangentbordet vid inmatning, starta om datorn när du har installerat
Kaspersky Internet Security.
Skärmtangentbord har följande begränsningar:
•
Skärmtangentbord förhindrar bara att personuppgifter fångas upp om du använder någon av webbläsarna
Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox och Google Chrome. När du använder andra webbläsare skyddar
Skärmtangentbord inte personuppgifter som anges mot tangentloggning.
•
Skärmtangentbord finns inte i Microsoft Internet Explorer (version 10 och 11) med det nya Windowsgränssnittet. I detta fall rekommenderar vi att du använder det Skärmtangentbordet i gränssnittet i Kaspersky
Internet Security.
•
Det Skärmtangentbordet kan inte skydda dina personuppgifter om webbplatsen som kräver inmatning har blivit
hackad, eftersom informationen då blir tillgänglig direkt för inkräktarna på webbplatsen.
•
Skärmtangentbord förhindrar inte skärmdumpar som görs med tangenten PRINT SCREEN och andra
tangentkombinationer som finns i operativsystemets inställningar.
•
När du använder Skärmtangentbord så slutar funktionen Komplettera automatiskt i Microsoft Internet Explorer
att fungera, eftersom införandet av det automatiska inmatningssystemet kan låta kriminella fånga upp
information.
•
Kaspersky Internet Security ger inte skydd mot obehöriga skärmdumpar i Microsoft Windows 8 och 8.1 (endast
64-bitars) om fönstret Skärmtangentbord är öppnat men processen för skyddad webbläsare inte startad.
•
I vissa webbläsare (t.ex. Google Chrome) fungerar skydd av datainmatning eventuellt inte för vissa typer av
data (t.ex. e-postadresser eller siffror).
Föregående lista beskriver de viktigaste funktionsbegränsningarna hos skydd av datainmatning. En fullständig
förteckning över begränsningarna finns i en artikel på Kaspersky Labs tekniska supports webbplats
(http://support.kaspersky.com/12000).
52
SKYDDA
PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET
STARTA SKÄRMTANGENTBORD
Du kan öppna det Skärmtangentbordet på följande sätt:
•
Via programikonens snabbmeny i aktivitetsfältets meddelandeområde
•
Från programmets huvudfönster
•
Från fönstret i Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Google Chrome, genom att klicka på det
Skärmtangentbordets snabbikon
•
Genom att använda snabbstartikonen för det Skärmtangentbordet i webbplatsernas inmatningsfält
Du kan konfigurera hur snabbstartsikonen visas i inmatningsfält på webbplatser (se avsnittet "Konfigurera
visning av ikonen för Skärmtangentbord" på sida 54).
När du använder det Skärmtangentbordet avaktiverar Kaspersky Internet Security alternativet automatisk
ifyllning på webbplatser.
•
genom att trycka en tangentkombination
För att öppna Skärmtangentbord från programikonens snabbmeny i aktivitetsfältets meddelandeområde,
Välj Verktyg → Skärmtangentbord (se bild nedan).
Bild 3. Kaspersky Internet Security snabbmeny
För att öppna det Skärmtangentbordet från programmets huvudfönster,
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av huvudfönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
Till vänster i fönstret Verktyg klickar du på länken Skärmtangentbord för att öppna Virtuellt tangentbord.
För att öppna det Skärmtangentbordet från webbläsarna Google Chrome, Microsoft Internet Explorer eller Mozilla
Firefox
1.
Klicka på knappen
Kaspersky Protection i webbläsarens verktygsfält.
2.
Välj Skärmtangentbord i menyn som öppnas.
För att öppna det Skärmtangentbordrt med datorns tangentbord,
Tryck ned CTRL+ALT+SKIFT+P för genväg.
53
ANVÄNDARHANDBOK
KONFIGURERA VISNING AV IKONEN FÖR
SKÄRMTANGENTBORD
För att konfigurera hur snabbstartikonen visas för det virtuella Skärmtangentbordet i webbplatsernas inmatningsfält:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
3.
I fönstret Inställningar som öppnas och i sektionen Ytterligare, väljer du undersektionen Säker
datainmatning.
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret visar inställningarna för säker datainmatning.
4.
Gå till avsnittet Skärmtangentbord (om det behövs) och markera kryssrutan Öppna Skärmtangentbord
genom att trycka CTRL+ALT+SKIFT+P.
5.
Om du vill att startikonen för Skärmtangentbord ska visas i inmatningsfält på alla webbplatser, markerar du
kryssrutan Visa snabbstartikon i datainmatningsfält.
6.
Om du vill att startikonen för Skärmtangentbord ska visas bara vid åtkomst till vissa webbplatser:
a.
I avsnittet Skärmtangentbord så klickar du på länken Redigera kategorier för att öppna fönstret
Inställningar för Säker datainmatning.
b.
Markera kryssrutorna för de kategorier av webbplatser där snabbstartikonen ska visas i
datainmatningsfälten.
Snabbstartikonen för Skärmtangentbord visas vid åtkomst till en webbplats som hör till en av de valda
kategorierna.
c.
Om du vill aktivera eller avaktivera visning av Skärmtangentbord på en specifik webbplats:
a.
Klicka på länken Konfigurera undantag för att öppna fönstret Undantag för Skärmtangentbord.
b.
Klicka på knappen Lägg till i den nedre delen av fönstret.
Ett fönster för tillägg av undantag för Skärmtangentbord öppnas.
c.
I fältet URL-mask anger du webbadressen till en webbplats.
d.
I avsnittet Omfattning väljer du var du vill att snabbstartsikonen för Skärmtangentbordet ska visas
(eller inte visas): på den angivna sidan eller på alla sidor på webbplatsen.
e.
I avsnittet Ikon för Skärmtangentbord, välj om snabbstartsikonen för Skärmtangentbordet ska visas.
f.
Klicka på knappen Lägg till.
Den angivna webbplatsen visas i listan i fönstret Undantag för Skärmtangentbord.
Vid åtkomst till angiven webbplats visas snabbstartikonen för Skärmtangentbord i inmatningsfälten enligt dina
inställningar.
54
SKYDDA
PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET
SKYDDA DATA SOM MATAS IN PÅ DATORNS
TANGENTBORD
Skydd av datainmatning via datorns tangentbord gör det möjligt att undvika att data som matas in via tangentbordet
läses.
Säker tangentbordsinmatning har följande begränsningar:
•
Skydd av datainmatning från datorns tangentbord finns endast för webbläsarna Microsoft Internet Explorer,
Mozilla Firefox och Google Chrome. När andra webbläsare används skyddas inte data som matats in via
datorns tangentbord från att fångas upp.
•
Säker tangentbordsinmatning är inte tillgängligt i Microsoft Internet Explorer från Windows Store.
•
Skydd av datainmatning från datorns tangentbord kan inte skydda dina personuppgifter om en webbplats, som
kräver att du matar in sådana data, har hackats, eftersom informationen i detta fall kan tas direkt från
webbplatsen.
•
I vissa webbläsare (t.ex. Google Chrome) fungerar skydd av datainmatning eventuellt inte för vissa typer av
data (t.ex. e-postadresser eller siffror).
Föregående lista beskriver de viktigaste funktionsbegränsningarna hos skydd av datainmatning. En fullständig
förteckning över begränsningarna finns i en artikel på Kaspersky Labs tekniska supports webbplats
http://support.kaspersky.com/11047.
Du kan konfigurera skydd av datainmatning från datorns tangentbord på flera webbplatser. När skydd av datainmatning
från datorns tangentbord har konfigurerats, behöver du inte vidta några ytterligare åtgärder när du matar in data.
För att konfigurera skydd av datainmatning från datorns tangentbord:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Under Ytterligare, välj underavdelningen Säker datainmatning.
Fönstret visar inställningarna för säker datainmatning.
4.
I fönstrets nedre del, i avsnittet Säker tangentbordsinmatning, markerar du kryssrutan Aktivera säker
tangentbordsinmatning.
5.
Ange skyddsomfattningen för datainmatning via hårdvarutangentbordet:
a.
Öppna fönstret Inställningar för Säker datainmatning genom att klicka på länken Redigera kategorier i
den nedre delen av avdelningen Säker tangentbordsinmatning.
b.
Markera kryssrutorna för de kategorier av webbplatser där du vill skydda data som matas in via
tangentbordet.
c.
Om du vill aktivera eller inaktivera skydd av datainmatning från tangentbordet på en angiven webbplats:
a.
Öppna fönstret Undantag för Säker tangentbordsinmatning genom att klicka på länken
Konfigurera undantag.
b.
Klicka på knappen Lägg till i det fönster som öppnas.
Ett fönster för tillägg av undantag för säker tangentbordsinmatning visas.
55
ANVÄNDARHANDBOK
c.
Ange en webbadress i fönstret som öppnas, i fältet URL-mask.
d.
Välj ett av alternativen för Säker datainmatning på denna webbplats (Tillämpa på angiven sida eller
Tillämpa på hela webbplatsen).
e.
Välj den åtgärd som ska utföras av Säker datainmatning på denna webbplats (Skydda eller Skydda
inte).
f.
Klicka på knappen Lägg till.
Den angivna webbplatsen visas i listan i fönstret Undantag för Säker tangentbordsinmatning. Vid åtkomst till den
här webbplatsen aktiveras Säker datainmatning och fungerar i enlighet med de inställningar som du valt.
KONFIGURERA MEDDELANDEN OM SÅRBARHETER I WIFINÄTVERK
När du är ansluten till ett WiFi-nätverk så kan dina konfidentiella uppgifter stjälas om nätverket är dåligt skyddat.
Kaspersky Internet Security kontrollera WiFi-nätverk varje gång du ansluter till ett. Om WiFi-nätverket inte är säkert (t.ex.
så används ett sårbart krypteringsprotokoll eller nätverkets namn (SSID) är väldigt populärt) visar programmet ett
meddelande om att du ansluter till ett osäkert WiFi-nätverk. Klicka på länken i meddelandefönstret för att läsa om hur du
använder WiFi-nätverket säkert.
Konfigurera meddelanden om sårbarheter på WiFi-nätverk:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
4.
I den högra delen av avsnittet Skydd väljer du underavsnittet Brandvägg.
Fönstret visar brandväggsinställningarna.
5.
Markera kryssrutan Meddela om sårbarheter i WiFi-nätverk om den har avmarkerats. Avmarkera kryssrutan
om du inte vill ta emot meddelanden. Kryssrutan är markerad som standard.
6.
Om kryssrutan Meddela om sårbarheter i WiFi-nätverk är markerad går det att redigera de avancerade
inställningarna för meddelandevisning:
•
Markera kryssrutan Blockera och varna om osäker överföring av lösenord via Internet för att blockera
alla överföringar av lösenord som okrypterat textformat när du fyller i Lösenord i formulär på internet.
Kryssrutan är avmarkerad som standard.
•
Klicka på länken Återställ dolda varningar för att återgå till standardinställningarna för visning av
meddelanden om överföring av lösenord i okrypterad form. Om du har blockerat meddelanden om
överföring av lösenord i okrypterad form tidigare så kommer visning av dessa meddelanden att återupptas.
56
SKYDDA
PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET
SKYDDA FINANSIELLA TRANSAKTIONER OCH ONLINEKÖP
För att skydda konfidentiella data som du anger på webbplatser för banker och betalningssystem (som bankkortnummer,
lösenord för att få åtkomst till banktjänster online) samt förhindra att tillgångar stjäls vid betalningar online, ombeds du av
Kaspersky Internet Security att öppna sådana webbplatser i Skyddad webbläsare.
Den skyddade webbläsaren är ett speciellt driftläge som skyddar din information när du använder din internetbank eller
skickar betalningar på internet. Den skyddade webbläsaren startas i en isolerad miljö, för att förhindra att andra program
injicerar sin kod i processen för den skyddade webbläsaren. Kaspersky Internet Security skapar speciella profiler för
webbläsarna Mozilla Firefox och Google Chrome, för att förhindra att tredjepartstillägg påverkar driften av Skyddad
webbläsare. Programmet påverkar inte data som webbläsarna kan spara i de profiler som skapats för dem.
När den skyddade webbläsaren används ger programmet skydd mot följande typer av hot:
•
Obetrodda moduler. Programmet körs en kontroll efter obetrodda moduler varje gång du besöker en bank- eller
betalningswebbplats.
•
Rootkits. Programmet söker efter rootkits när den skyddade webbläsaren startas.
•
Kända sårbarheter i operativsystemet. Programmet söker efter sårbarheter i operativsystemet när den
skyddade webbläsaren startas.
•
Ogiltigt certifikat på bank- eller betalningswebbplatser. Programmet kontrollerar certifikat när du besöker en
bank- eller betalningswebbplats. Kontrollen utförs mot en databas över skadliga certifikat.
När du öppnar en webbplats i Skyddad webbläsare, visas en ram runt webbläsarfönstrets kanter. Ramens färg indikerar
skyddsstatusen.
Webbläsarfönstrets ram visar följande färger:
•
Grön ram. Innebär att alla kontroller har genomförts framgångsrikt. Du kan fortsätta använda den skyddade
webbläsaren.
•
Gul ram. Innebär att kontrollerna har hittat säkerhetsproblem som måste lösas.
Programmet kan upptäcka de följande hot och säkerhetsproblem:
•
Obetrodd modul. Sökning och desinfektion krävs.
•
Rootkit. Sökning och desinfektion krävs.
•
Sårbarheter i operativsystemet. Operativsystemsuppdateringar måste installeras.
•
Ogiltigt certifikat på bank- eller betalningswebbplats.
Om du inte åtgärdar upptäckta hot, garanteras inte säkerheten för anslutningssessionen till bank- eller
betalningswebbplatsen. Händelserna i samband med start och användning av skyddad webbläsare med
nedsatt skydd registreras i Windows händelselogg.
Den gula färgen på ramen kan också innebära att en skyddade webbläsaren inte kan startas på grund av
tekniska begränsningar. Till exempel körs tredje parts hypervisor eller datorn har inte stöd för
virtualiseringsteknik.
För att använda Skyddad webbläsare måste Kaspersky Protection-tillägget installeras och aktiveras i webbläsaren (se
avsnittet "Komma igång" på sidan 23). Om tillägget inte har installerats, uppmanar webbläsaren dig att installera det vid
första start i skyddad webbläsare. Om du inte vill installera Kaspersky Protection-tillägget, kan du installera det senare.
Skyddad webbläsare kan inte köras om kryssrutan Aktivera Självförsvar är avmarkerad i undersektionen Självförsvar i
avsnittet Avancerade inställningar i fönstret programinställningar.
57
ANVÄNDARHANDBOK
I DETTA AVSNITT
Konfigurera Säkra pengar ............................................................................................................................................... 58
Konfigurera Säkra pengar för en viss webbplats ............................................................................................................. 58
Aktivera automatisk aktivering av tillägget Kaspersky Protection .................................................................................... 59
Om skydd mot skärmdumpar .......................................................................................................................................... 59
Aktivera skydd mot skärmdumpar ................................................................................................................................... 60
Om dataskydd för urklipp ................................................................................................................................................ 60
Kontrollera säkerheten på en webbplats ......................................................................................................................... 60
KONFIGURERA SÄKRA PENGAR
För att konfigurera Säkra pengar:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
4.
I den högra delen av avsnittet Skydd väljer du underavsnittet Säkra pengar.
Fönstret visar inställningarna för komponenten Säkra pengar.
5.
Aktivera Säkra pengar med hjälp av reglaget i fönstrets övre del.
6.
Aktivera meddelanden om sårbarheter, som upptäckts i operativsystemet innan skyddad webbläsare körs,
genom att markera kryssrutan Meddela om sårbarheter i operativsystemet.
KONFIGURERA SÄKRA PENGAR FÖR EN VISS WEBBPLATS
För att konfigurera Säkra pengar för en angiven webbplats:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Säkra pengar.
Fönstret Säkra pengar öppnas.
3.
Klicka på länken Lägg till webbplats i Säkra pengar för att lägga till information om webbplatsen i den högra
delen av fönstret.
4.
I fältet Webbplats för Säkra pengar anger du webbadressen till webbplatsen som du vill öppna i Skyddad
webbläsare.
En webbadress måste föregås av prefix för HTTPS-protokoll (t.ex. https://exempel.se), som den skyddade
webbläsaren använder som standard.
58
SKYDDA
PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET
5.
Klicka på länken lägg till beskrivning för att öppna Beskrivningen och ange namnet eller beskrivningen av
denna webbplats.
6.
Välj den åtgärd som Skyddad webbläsare ska utföra när du öppnar webbplatsen:
7.
•
Om du vill att webbplatsen öppnas i Skyddad webbläsare varje gång du besöker den, välj Kör Skyddad
webbläsare.
•
Om du vill att Kaspersky Internet Security frågar dig om en åtgärd när webbplatsen öppnas, markera
Uppmana till åtgärd.
•
Om du vill avaktivera Säkra pengar för webbplatsen, markera Kör inte Skyddad webbläsare.
Klicka på knappen Lägg till i fönstrets högra del.
Webbplatsen visas på listan till vänster i fönstret.
AKTIVERA AUTOMATISK AKTIVERING AV TILLÄGGET KASPERSKY
PROTECTION
För att starta automatisk aktivering av tillägget Kaspersky Protection extension:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
4.
I den högra delen av Skydd, välj avsnittet Webb Antivirus.
5.
I fönstret Inställningar för Webb Antivirus som öppnas, klickar du på länken Avancerade inställningar för att
öppna fönstret Avancerade inställningar för Webb Antivirus.
6.
I avsnittet Kaspersky Protection-tillägget, kryssa i rutan Aktiverar Kaspersky skydd-tillägget i alla
webbläsare automatiskt.
OM SKYDD MOT SKÄRMDUMPAR
Din data skyddas när du surfar på skyddade webbplatser genom att Kaspersky Internet Security förhindrar spionprogram
från att ta otillåtna skärmdumpar. Skydd mot skärmdumpar är aktiverat som standard. Om skyddet inaktiverades
manuellt går det att aktivera i programmets inställningsfönster (se avsnittet Aktivera skydd mot skärmdumpar på
sidan 60).
Kaspersky Internet Security installerad på en dator som kör en 64-bitarsversion av Microsoft Windows 8, Microsoft
Windows 8.1 eller Microsoft Windows 10 använder hypervisor teknik för att ge skydd mot skärmdumpar.
På datorer med 64-bitars Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 eller Microsoft Windows 10, har skyddet mot
skärmdumpar som Kaspersky Internet Security hypervisor tillhandahåller följande begränsningar:
•
Den här funktionen är inte tillgänglig när ett tredje parts hypervisor-program, såsom VMware®
virtualiseringshypervisor, körs. När du stänger tredje parts hypervisor-program, är skyddet mot skärmdumpar
tillgängligt igen.
•
Funktionen är inte tillgänglig om din dators processor inte stöder tekniken för maskinvaruvirtualisering. Mer
information om din processor stöder maskinvaruvirtualisering, se dokumentationen som medföljde datorn eller
processortillverkarens webbplats.
•
Funktionen är inte tillgänglig om ett tredje parts hypervisor-program (såsom VMware hypervisor) körs när du
startar Skyddad webbläsare.
59
ANVÄNDARHANDBOK
AKTIVERA SKYDD MOT SKÄRMDUMPAR
Aktivera skydd mot skärmdumpar:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
4.
I den högra delen av avsnittet Skydd väljer du underavsnittet Säkra pengar och ser till att Säkra pengar är på.
Fönstret Inställningar för Säkra pengar öppnas.
5.
I avsnittet Ytterligare, markera kryssrutan Blockera tagning av skärmdumpar i Skyddad webbläsare. Den
här kryssrutan visas när programmet installeras på ett 64-bitars Windows 8, Windows 8.1 och Windows 10.
OM DATASKYDD FÖR URKLIPP
Kaspersky Internet Security blockerar programs obehöriga tillgång till Urklipp när du gör betalningar på nätet, vilket
förhindrar att kriminella kan stjäla dina uppgifter. Denna blockering är endast aktiv om ett otillförlitligt program försöker få
obehörig åtkomst till Urklipp. Om du kopierar information manuellt från ett programfönster till ett annat (t.ex. från
Anteckningar till ett ordbehandlingsprogram) så tillåts åtkomst till Urklipp. Om Internet Explorer öppnas i normalt läge
kopieras datakällan, endast data från adressfältet i webbläsaren kan kopieras till Urklipp.
KONTROLLERA SÄKERHETEN PÅ EN WEBBPLATS
Kaspersky Internet Security kan kontrollera säkerheten hos en webbplats innan du klickar på en länk för att öppna den.
Webbplatser kontrolleras med hjälp av Kaspersky URL-rådgivare.
Kaspersky URL-rådgivare finns inte i Microsoft Internet Explorer (version 10 och 11) med det nya Windows-gränssnittet.
Kaspersky URL-rådgivare kontrollerar länkar på webbsidor som öppnas i Microsoft Internet Explorer, Google Chrome
eller Mozilla Firefox. Kaspersky Internet Security visar en av följande ikoner intill den valda länken:
•
•
•
– om webbsidan som öppnas genom att klicka på länken är säker enligt Kaspersky Lab
– om det inte finns någon information om säkerhetsstatus för den webbsida som öppnas genom att klicka
på länken
– om webbsidan som öppnas genom att klicka på länken är farlig enligt Kaspersky Lab.
För att visa ett popup-meddelande med mer information om länken, peka på motsvarande ikon.
Som standard kontrollerar bara Kaspersky Internet Security länkarna i sökresultat. Du kan aktivera länkkontroll på varje
webbplats.
För att aktivera länkkontroll på webbplatser:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
60
SKYDDA
3.
PERSONUPPGIFTER PÅ INTERNET
I avsnittet Skydd, väljer du underavsnittet Webb Antivirus.
Fönstret visar inställningarna för Webb Antivirus.
4.
Klicka på länken Avancerade inställningar i fönstrets nedre del. Webb Antivirus fönster för avancerade
inställningar öppnas.
5.
Under Kaspersky URL-rådgivare markerar du kryssrutan Kontrollera URL:er.
6.
Om du vill att Kaspersky Internet Security ska genomsöka alla webbplatser, väljer du På alla webbplatser
utom de som anges.
7.
Vid behov, ange vilka webbplatser du litar på i fönstret Undantag. Öppna fönstret genom att klicka på länken
Konfigurera undantag. Kaspersky Internet Security genomsöker inte innehållet på angivna webbsidor och
krypterade anslutningar till angivna webbsidor.
8.
Om du vill att Kaspersky Internet Security bara ska kontrollera innehållet på vissa webbsidor:
a.
Välj Endast på specificerade webbplatser.
b.
Klicka på länken Konfigurera kontrollerade webbplatser för att öppna fönstret Kontrollerade
webbplatser.
c.
Klicka på knappen Lägg till.
d.
Ange adressen till den webbsida vars innehåll du vill kontrollera.
e.
Välj en status för webbsidekontrollen (om status är Aktiv kontrollerar Kaspersky Internet Security
webbsidans innehåll).
f.
Klicka på knappen Lägg till.
Den angivna webbplatsen visas i listan i fönstret Kontrollerade webbplatser. Kaspersky Internet Security
kontrollerar URL:er på den här webbsidan.
9.
Konfigurera inställningar för adresskontroll i fönstret Avancerade inställningar för Webb Antivirus, avsnittet
Kaspersky URL-rådgivare, genom att klicka på länken Konfigurera Kaspersky URL-rådgivare för att öppna
fönstret Kaspersky URL-rådgivare.
10. Om du vill att Kaspersky Internet Security ska underrätta dig om hur säkra länkar är på alla webbplatser går du
till avsnittet Kontrollerade URL:er och väljer Alla webbadresser.
11. Om du vill att Kaspersky Internet Security ska visa information gällande om en länk tillhör en speciell kategori av
webbplatsinnehåll (t.ex. Svordomar, oanständigheter):
a.
Markera kryssrutan Visa information om innehållskategorier för webbplatser.
b.
Markera kryssrutorna bredvid de olika kategorierna av webbplatsinnehåll för vilka information ska visas
som kommentarer.
Kaspersky Internet Security kontrollerar länkar på angivna webbsidor och visar information om länkarnas kategorier i
enlighet med gjorda inställningar.
61
WEBBSPÅRNINGSSKYDD
Det här avsnittet innehåller information om hur Kaspersky Internet Security kan skydda dig mot spårning av din aktivitet
på internet.
I DETTA AVSNITT
Om Privat surfning .......................................................................................................................................................... 62
Konfigurera Privat surfning .............................................................................................................................................. 63
Blockering av spårtjänster efter kategori ......................................................................................................................... 63
Tillåta aktivitetsspårning på utvalda webbplatser ............................................................................................................ 64
Visar rapporten om förfrågningar till spårtjänster ............................................................................................................ 65
Hantera komponenten Privat surfning i webbläsaren ...................................................................................................... 65
OM PRIVAT SURFNING
Skydd mot spårning av din internetaktivitet ges av komponenten Privat surfning.
När du är online, upptäcker komponenten Privat surfning förfrågningar som skickats av webbläsaren till spårtjänster när
du hämtar sidor som innehåller programkod och HTML-kod för spårning. Spårtjänster använder information från dessa
förfrågningar för att analysera din aktivitet och kan använda analysresultat för att visa relevanta annonser.
I upptäckningsläge, kan du se rapporter om förfrågningar till spårtjänster som har upptäckts av komponenten Privat
Surfning. Det här läget är aktiverat som standard.
I blockeringsläge, förutom att skapa rapporter, ändrar komponenten Privat surfning förfrågningar och svar från
spårtjänster på ett sätt som skyddar dig från spårning av din internetaktivitet. Blockering av förfrågningar och blockering
av spårtjänster nedan innebär nämnda ändring av förfrågningar till och svar från spårtjänster.
Du kan hantera komponenten Privat surfning direkt i webbläsaren (se avsnittet "Hantera komponenten Privat surfning i
en webbläsare" på sidan 65).
Privat surfning har följande begränsningar:
•
Programmet blockerar inte spårtjänster av kategorin "Sociala nätverk" medan du är på webbplatsen tillhörande
de relevanta sociala nätverken.
•
Om webbsidan som begäran till spårtjänsten kommer från inte kan fastställas, blockerar inte Kaspersky Internet
Security denna spårtjänst och visar inte information om förfrågan som skickats till spårtjänsten.
•
Om webbsidan som begäran till spårtjänsten kommer från kunde fastställas men inte matchas med en
webbsida som är öppen i webbläsaren, vidtar Kaspersky Internet Security den åtgärd som valts i inställningarna
för privat surfning (upptäcker eller blockerar den). Programmet visar information om denna begäran i rapporter
men omfattar inte privat surfning statistiken som visas i webbläsaren.
62
WEBBSPÅRNINGSSKYDD
KONFIGURERA PRIVAT SURFNING
Så här konfigurerar du privat surfning:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
Fönstret med en lista över skyddskomponenter öppnas. Komponenten privat surfning är aktiverad som
standard.
.
4.
För att aktivera komponenten Privat surfning, ställ brytaren intill Privat surfning till
5.
Om du vill redigera standardinställningarna för komponenten Privat surfning, välj Privat surfning i den högra
delen av fönstret.
Fönstret Inställningar för privat surfning öppnas.
6.
För att konfigurera inställningarna för privat surfning på datorn:
•
Om du vill att programmet ska identifiera och räkna förfrågningar till spårtjänster utan att blockera dem,
behåll standardalternativet Upptäck förfrågningar utan att blockera.
•
Välj detta alternativet om du vill att programmet ska blockera förfrågningar till spårtjänster, Blockera
upptäckta förfrågningar. Klickar du på länken Kategorier och undantag öppnas ett fönster där du kan
ange kategorier av spårtjänster som du vill blockera.
7.
Om du inte vill att programmet ska skicka HTTP-huvudet som blockerar spårning av din aktivitet till webbplatser,
avmarkera rutan Lägg till "Do Not Track" i sidhuvud. Kryssrutan är markerad som standard.
8.
Om du vill stänga av aktiviteten spårning på webbplatser av Kaspersky Lab och dess partner, tryck ur
kryssrutan Tillåt datainsamling på webbplatser som tillhör Kaspersky Lab och dess partners. Som
standard blockerar inte Privat surfning en förfrågan till spårtjänster på webbplatser tillhörande Kaspersky Lab
och dess partners.
9.
Om du vill blockera aktiviteten spårning på webbplatser som kan vara gjord obrukbar till följd av sådan
blockering, kryssa ur Tillåt datainsamling på inkompatibla webbplatser. Som standard blockerar inte Privat
surfning förfrågningar till spårtjänster på webbplatser som kan ha gjorts obrukbara till följd av att spårtjänster
blockeras, enligt information från Kaspersky Lab.
Kaspersky Lab uppdaterar listan med inkompatibla webbplatser vart efter frågor löses.
BLOCKERING AV SPÅRTJÄNSTER EFTER KATEGORI
Så här konfigurerar du blockering av spårtjänster efter kategori:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
63
ANVÄNDARHANDBOK
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
Fönstret med en lista över skyddskomponenter öppnas. Komponenten privat surfning är aktiverad som
standard.
4.
Välj komponenten Privat surfning i fönstrets högra del.
Fönstret Inställningar för privat surfning öppnas.
5.
Välj alternativet Blockera upptäckta förfrågningar.
6.
Klicka på länken Kategorier och undantag så öppnas fönstret för Kategorier och undantag.
7.
Markera kryssrutorna bredvid kategorierna av spårtjänster som programmet ska blockera.
TILLÅTA AKTIVITETSSPÅRNING PÅ UTVALDA
WEBBPLATSER
Att möjliggöra aktivitet spårning på utvalda webbplatser:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Klicka på knappen Skydd i fönstrets vänstra del.
Fönstret med en lista över skyddskomponenter öppnas. Komponenten privat surfning är aktiverad som
standard.
4.
Välj Privat surfning i fönstrets högra del.
Fönstret Inställningar för privat surfning öppnas.
5.
Välj alternativet Blockera upptäckta förfrågningar.
6.
Klicka på länken Kategorier och undantag så öppnas fönstret för Kategorier och undantag.
7.
Klicka på länken Undantag för att öppna fönstret Undantag för Privat surfning.
8.
Klicka på knappen Lägg till.
9.
I fönstret som öppnas, ange adressen till webbplatsen som du vill tillåta aktivitets spårning och klicka på Lägg
till knappen.
Den angivna webbplatsen läggs till i listan över undantag.
Du kan också tillåta aktivitetsspårning på en webbplats medan den är öppen i webbläsaren (se avsnittet "Hantera
komponenten Privat surfning i en webbläsare" på sidan 65).
64
WEBBSPÅRNINGSSKYDD
VISAR RAPPORTEN OM FÖRFRÅGNINGAR TILL
SPÅRTJÄNSTER
För att visa rapporten på begäran om att spåra tjänster:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg för att öppna fönstret Ytterligare verktyg.
3.
I fönstret Verktyg klickar du på länken Sekretesskydd för att öppna fönstret Sekretesskydd.
I fönstret Sekretesskydd, visar avsnittet Privat surfning en sammanfattning av kategorierna av spårtjänster
och antalet förfrågningar som skickats till dem.
4.
För att få en detaljerad rapport om förfrågningar till spårtjänster som har upptäckts och blockerats, öppna
Detaljerade rapporter genom att klicka på Detaljer i avsnittet Privat surfning.
Du kan visa rapporten om förfrågningar till spårtjänster som har detekterats i en webbläsare (se avsnittet "Hantera
komponenten Privat surfning i en webbläsare" på sidan 65).
HANTERA KOMPONENTEN PRIVAT SURFNING I
WEBBLÄSAREN
Du kan hantera komponenten Privat surfning direkt i webbläsaren:
•
Aktivera komponenten om den är inaktiverad
•
Visar statistik om förfrågningar till spårtjänster som har upptäckts
•
Gå till fönstret Inställningar för privat surfning.
•
Visar information om vilka kategorier av spårtjänster som har blockerats
•
Visa information om komponentens arbetsläge (se avsnittet "Om Privat surfning" på sidan 62) och om huruvida
spårtjänsterna blockeras eller inte på webbplatsen i den öppnade webbläsaren
•
Ändra komponentens arbetsläge och tillåt eller tillåt inte blockering av spårtjänster på webbplatsen som öppnas
i webbläsaren.
För att hantera komponenten Privat surfning direkt i webbläsaren,
klicka på knappen
Kaspersky Protection i webbläsarens verktygsfält.
Menyn som öppnas visar information om användningen av komponenten och komponentens kontroller.
65
SKYDD MOT WEBBANNONSER PÅ
INTERNET
Komponenten Skydd mot webbannonser är skapad för att ge skydd mot webbannonser medan du surfar. Om
komponenten är aktiverad kan du blockera annonser direkt på en webbsida eller mata in webbadress och mask, så
kommer Kaspersky Internet Security att blockera annonser på denna webbplats. Som standard ger Kaspersky Internet
Security skydd mot de vanligaste typerna av annonser.
I DETTA AVSNITT
Aktivera komponenten Skydd mot webbannonser .......................................................................................................... 66
Blockera webbannonser .................................................................................................................................................. 66
Blockera alla webbannonser ........................................................................................................................................... 67
AKTIVERA KOMPONENTEN SKYDD MOT WEBBANNONSER
För att aktivera komponenten Skydd mot webbannonser:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Gå till Skydd.
4.
Aktivera Skydd mot webbannonser genom att välja komponenten i den högra delen av fönstret och aktivera
den genom att klicka på brytaren.
BLOCKERA WEBBANNONSER
För att blockera webbannonser:
1.
När du är på en webbplats, för muspekaren över annonsen som du vill dölja.
2.
Tryck på CTRL på tangentbordet.
3.
Välj Lägg till i Skydd mot webbannonser i menyn som öppnas.
Fönstret Blockerade URL:er.
4.
I fönstret Blockerade URL:er, klicka på knappen Lägg till.
Annonsens webbadress läggs till på listan över Blockerade URL:er.
5.
Uppdatera sidan i webbläsaren för att dölja annonsen.
Annonsen kommer inte att visas nästa gång du besöker denna webbsida.
66
SKYDD
MOT WEBBANNONSER PÅ INTERNET
BLOCKERA ALLA WEBBANNONSER
Du kan blockera alla annonser på en viss webbplats. Gör det genom att specificera en mask för denna webbplats och
lägga till den på listan över blockerade URL:er
För att blockera alla annonser på en webbplats:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Gå till Skydd.
4.
Välj komponenten Skydd mot webbannonser.
Fönstret Inställningar för skydd mot webbannonser öppnas.
5.
Aktivera Skydd mot webbannonser med hjälp av reglaget i fönstrets övre del.
6.
I fönstret Inställningar för skydd mot webbannonser, klicka på länken Konfigurera Blockerade URL:er för
att öppna fönstret Blockerade URL:er.
7.
I fönstret Blockerade URL:er, klicka på knappen Lägg till.
8.
Mata in adressen till webbplatsen som du vill blockera annonser på i fältet Webbadressmask (URL), i fönstret
som öppnas. Till exempel: http://example.com*.
9.
Ange Aktiv som status för denna webbplats.
10. Klicka på knappen Lägg till.
Kaspersky Internet Security börjar blockera annonser på webbplatsen http://exempel.se.
67
TA BORT SPÅR AV AKTIVITETER PÅ
DATORN OCH INTERNET
Användarens aktiviteter på datorn loggas i operativsystemet. Följande information sparas:
•
Information om sökningar som gjorts av användare och besökta webbplatser
•
Information om startade program, samt öppnade och sparade filer
•
poster i Microsoft Windows händelseloggar
•
annan information gällande användarens aktiviteter
Inkräktare och obehöriga personer kan skaffa sig åtkomst till privat information som finns i data om användarens tidigare
åtgärder.
Kaspersky Internet Security innehåller Sekretessrensningsguiden som tar bort spår av användarnas aktiviteter i
operativsystemet.
För att köra Sekretessrensningsguiden:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av huvudfönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
Till vänster i fönstret Verktyg klickar du på länken Sekretesskydd för att öppna fönstret Sekretesskydd.
4.
I fönstret Sekretesskydd, klicka på länken Sekretessrensning till vänster i fönstret för att köra guiden
Sekretessrensning.
Guiden består av en serie skärmbilder (steg) som du kan navigera mellan med knapparna Bakåt och Nästa. Klicka på
knappen Slutför för att stänga guiden när den är klar. Klicka på knappen Avbryt för att stoppa guiden.
Låt oss gå igenom stegen i guiden i mer detalj.
Steg 1. Starta guiden
Kontrollera att kryssrutan Sök efter spår av användaraktivitet är markerad. Klicka på länken Nästa för att
starta guiden.
Steg 2. Sökning efter aktivitetsspår
Guiden söker efter spår av aktiviteter i din dator. Sökningen kan ta en stund. När sökningen är klar fortsätter
guiden automatiskt till nästa steg.
Steg 3. Välja åtgärder för Sekretessrensningsguiden
68
TA
BORT SPÅR AV AKTIVITETER PÅ DATORN OCH INTERNET
När sökningen avslutats informerar guiden dig om upptäckta aktivitetsspår och frågar efter åtgärder att vidta för
att rensa bort de upptäckta aktivitetsspåren (se följande bild).
Bild 4. Spår av aktiviteter som hittats och rekommendationer gällande hur de elimineras
Visa åtgärderna inom en grupp genom att klicka på ikonen
till vänster om gruppnamnet.
För att få guiden att utföra en viss åtgärd, markera kryssrutan till vänster om motsvarande åtgärd. Som standard
utför guiden alla rekommenderade och starkt rekommenderade åtgärder. Avmarkera kryssrutan för den åtgärd
du inte vill utföra.
Vi rekommenderar starkt att du inte avmarkerar kryssrutor som är markerade som standard, då detta kan göra
att din dator inte är skyddad mot hot.
Efter det att du har definierat en uppsättning åtgärder som guiden ska utföra, klickar du på knappenNästa.
Steg 4. Sekretessrensning
Guiden vidtar de åtgärder som valts i det föregående steget. Det kan ta tid att undanröja alla spår av
aktiviteterna. För att vissa spår av aktiviteter ska kunna tas bort kan det krävas en omstart av datorn; guiden
underrättar dig om detta.
När rensningen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg.
Steg 5. Avsluta guiden
Klicka på Slutför för att stänga guiden.
69
KONTROLLERA ANVÄNDARNAS
AKTIVITETER PÅ DATORN OCH INTERNET
Det här avsnittet innehåller information om att kontrollera användarnas aktiviteter på datorn och på internet genom att
använda Kaspersky Internet Security.
I DETTA AVSNITT
Använda Föräldrakontroll ................................................................................................................................................ 70
Fortsätta till inställningarna för Föräldrakontroll............................................................................................................... 71
Övervaka datoranvändning ............................................................................................................................................. 71
Övervaka internetanvändning ......................................................................................................................................... 72
Övervaka start av spel och program ............................................................................................................................... 73
Övervaka meddelanden i sociala nätverk........................................................................................................................ 75
Övervaka innehåll i meddelanden ................................................................................................................................... 75
Visa rapporten över en användares aktiviteter ................................................................................................................ 76
ANVÄNDA FÖRÄLDRAKONTROLL
Föräldrakontroll låter dig övervaka vad användarna gör på den lokala datorn och online. Du kan använda Föräldrakontroll
för att begränsa åtkomsten till resurser och program på Internet samt visa rapporter över användarnas aktiviteter.
Nuförtiden får ständigt fler barn och ungdomar tillgång till datorer och webbresurser. Användningen av datorer och
Internet medför ett antal utmaningar och hot för barn:
•
Tid och/eller pengar som slösas bort vid besök i chattrum, på spelplatser, nätbutiker och auktioner
•
Tillgång till webbplatser som vänder sig till vuxna, till exempel sådana med pornografi, extremistiskt innehåll,
drogmissbruk och utstuderat våld
•
Nedladdning av filer med skadligt innehåll
•
Skadliga hälsoeffekter beroende på överdriven datoranvändning
•
Kontakter med främlingar som kan låtsas vara jämnåriga för att komma åt personuppgifter från minderåriga,
t.ex. verkligt namn, fysisk adress och tid på dagen när ingen är hemma.
Föräldrakontroll gör att du kan minska riskerna med dator- och Internet-användning. För att åstadkomma detta finns
följande funktioner:
•
Begränsa den tid som användaren använder datorn respektive Internet.
•
Skapa listor på tillåtna och blockerade spel och program liksom att tillfälligt begränsa användningen av tillåtna
program.
•
Skapa listor över tillåtna och blockerade webbplatser och selektiv blockering av webbplatser med olämpligt
innehåll.
70
KONTROLLERA
ANVÄNDARNAS AKTIVITETER PÅ DATORN OCH INTERNET
•
Aktivera sökning i säkert läge med hjälp av sökmotorer (länkar till webbplatser med misstänkt innehåll visas inte
bland sökresultaten).
•
Begränsa nedladdningen av filer från Internet.
•
Skapa listor över kontakter som är tillåtna eller blockerade vid kommunikation via sociala nätverk
•
Visar texten från meddelanden via sociala nätverk.
•
Blockera överföring av vissa personuppgifter.
•
Söka efter angivna nyckelord i meddelandeloggar.
Du kan ställa in Föräldrakontrolls funktioner var för sig för varje användarkonto på datorn. Du kan också visa
Föräldrakontrolls rapporter över övervakade användares aktiviteter.
FORTSÄTTA TILL INSTÄLLNINGARNA FÖR
FÖRÄLDRAKONTROLL
Öppna inställningarna för Föräldrakontroll:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Öppna programmets huvudfönster och klicka på knappen Föräldrakontroll.
3.
När du öppnar fönstret Föräldrakontroll för första gången, ber programmet dig att ställa in ett lösenord för att
skydda inställningarna för Föräldrakontroll. Välj ett av följande alternativ:
•
Om du vill lösenordsskydda åtkomst till inställningarna för Föräldrakontroll, fyller du i fälten Lösenord och
Bekräfta och klickar på knappen Fortsätt.
•
Om du inte vill lösenordsskydda åtkomst till inställningarna för inställningarna för Föräldrakontroll, klickar du
på länken Hoppa över för att fortsätta till inställningarna för Föräldrakontroll.
Fönstret Föräldrakontroll öppnas.
4.
Välj ett användarkonto och klicka på länken Konfigurera begränsningar för att öppna fönstret med
inställningar för Föräldrakontroll.
ÖVERVAKA DATORANVÄNDNING
Föräldrakontroll låter dig begränsa den tid som en användare tillbringar vid datorn. Du kan ange ett tidsintervall under
vilket Föräldrakontroll ska blockera åtkomst till datorn (läggdags) samt begränsa den totala datoranvändningstiden per
dag. Du kan ange olika gränsvärden för veckodagar och helger.
För att konfigurera tidsbegränsningar för datoranvändning:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret med inställningar för Föräldrakontroll väljer du avsnittet Dator.
3.
För att ange ett tidsintervall under vilket Föräldrakontroll blockerar åtkomst till datorn, i avsnitten Veckodagar
och Helger, väljer du kryssrutan Blockera åtkomst från.
4.
Ange blockeringens starttid i listrutan bredvid kryssrutan Blockera åtkomst från.
71
ANVÄNDARHANDBOK
5.
Ange blockeringens sluttid i listrutan Till.
Du kan skapa ett schema för användning av datorn med hjälp av en tabell. Klicka på knappen
att se tabellen.
för
Föräldrakontroll kommer att blockera användarens åtkomst till datorn under angivet tidsintervall.
6.
För att ange en tidsgräns för total datoranvändning under dagen i avsnitten Veckodagar och Helger, markerar
du rutan Tillåt åtkomst men inte längre än och väljer intervall i listrutan bredvid kryssrutan.
Föräldrakontroll blockerar användarens åtkomst till datorn när den totala datoranvändningstiden under dagen
överskrider angivet intervall.
7.
För att ställa in pauser i användarens datoranvändning, gå till Tid för pauser, markera kryssrutan Ta en paus
och välj sedan hur ofta detta ska ske (t.ex. varje timme) och hur länge (t.ex. 10 minuter) med hjälp av vallistorna
bredvid kryssrutan.
8.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll blockerar användarens åtkomst till datorn i enlighet med de nya inställningarna.
ÖVERVAKA INTERNET-ANVÄNDNING
Genom att använda Föräldrakontroll kan du begränsa Internet-användningstiden och hindra att användare får åtkomst till
vissa webbplatskategorier eller specifika webbplatser. Dessutom kan du hindra att användaren laddar ned filer av vissa
typer (t.ex. arkiv och videofiler) från Internet.
För att ställa in en tidsgräns för Internet-användning:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret Inställningar, välj avsnittet Internet.
3.
Om du vill begränsa den totala Internet-användningstiden under veckodagar, gå till Begränsning av
internetåtkomst, markera kryssrutan Begränsa åtkomsten under veckodagar till och välj sedan ett värde för
tidsbegränsningen i listrutan bredvid kryssrutan.
4.
Om du vill begränsa den totala Internet-användningstiden under helger, markera kryssrutan Begränsa
åtkomsten under helger till och välj sedan ett värde för tidsbegränsningen i listrutan bredvid kryssrutan.
5.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll begränsar den totala tiden som användaren tillbringar på Internet, i enlighet med de värden du
angett.
För att begränsa åtkomsten till vissa webbplatser:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret Inställningar, välj avsnittet Internet.
3.
Gå till Kontrollera webbsurfning för att förhindra att sexuellt relaterade sökresultat visas och markera
kryssrutan Aktivera säker sökning.
När du söker information på webbplatser som Google™, YouTube™ (endast för användare som inte har loggat
in på youtube.com med deras konto) Bing®, Yahoo!™, Mail.ru, VKontakte och Yandex, visas inget
vuxeninnehåll i sökresultaten.
72
KONTROLLERA
4.
ANVÄNDARNAS AKTIVITETER PÅ DATORN OCH INTERNET
För att blockera åtkomst till vissa kategorier:
a.
Under Kontrollera webbsurfning,markera kryssrutan Blockera åtkomst till följande webbplatser.
b.
Välj Webbplatser för vuxna och klicka på länken Välj webbplatskategorier för att öppna fönstret
Blockera åtkomst till webbplatskategorier.
c.
Markera kryssrutorna bredvid de webbplatskategorier som du vill blockera.
Föräldrakontroll kommer att blockera alla användarens försök att komma åt en webbplats om dess innehåll
är klassificerat enligt en av de blockerade kategorierna.
5.
För att blockera åtkomst till specifika webbplatser:
a.
Under Kontrollera webbsurfning,markera kryssrutan Blockera åtkomst till följande webbplatser.
b.
Klicka på länken Lägg till undantag för att öppna fönstret Kontakter.
c.
Klicka på knappen Lägg till i den nedre delen av fönstret.
Ett fönster för att lägga till en ny adressmask öppnas.
d.
Ange adressen till en webbplats som du vill blockera åtkomst till, genom att fylla i fältet URL-mask.
e.
Ange en omfattning av blockeringen under Omfattning: hela webbplatsen eller bara angiven webbsida.
f.
Om du vill blockera den angivna webbplatsen, gå till Åtgärd och välj Blockera.
g.
Klicka på knappen Lägg till.
Den angivna webbplatsen visas i listan i fönstret Undantag.
6.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll blockerar alla användarens försök att öppna någon av de listade webbplatserna med nuvarande
inställningar.
För att förhindra nedladdning av särskilda filtyper:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret Inställningar, välj avsnittet Internet.
3.
Under Blockera nedladdning av filer, markera kryssrutorna bredvid de filtyper som ska blockeras vid
nedladdningsförsök.
4.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll blockerar nedladdning av angivna filtyper från Internet.
73
ANVÄNDARHANDBOK
ÖVERVAKA START AV SPEL OCH PROGRAM
Genom att använda Föräldrakontroll kan du tillåta eller hindra att användaren startar spel, beroende på deras
åldersklassificering. Du kan också hindra användaren från att starta vissa program (t.ex. spel eller
snabbmeddelandeklienter) eller begränsa användningstiden för dylika program.
För att blockera spel med innehåll som är olämpligt för åldern:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret med inställningar för Föräldrakontroll väljer du avsnittet Program.
3.
Under Blockera spel efter innehåll, blockera start av spel som är opassande för vald användare utifrån
användarens ålder och/eller innehåll:
4.
a.
Om du vill blockera alla spel med innehåll som är olämpligt för användarens ålder, väljer du kryssrutan
Begränsa start av spel för åldrar yngre än och väljer en åldersbegränsning i listrutan bredvid kryssrutan.
b.
Om du vill blockera spel med innehåll inom en viss kategori:
a.
Markera kryssrutan Blockera spel efter vuxenklassificering.
b.
Klicka på länken Välj spelkategori för att öppna fönstret Blockera spel efter kategori.
c.
Markera kryssrutorna bredvid de innehållskategorier som motsvarar de spel du vill blockera.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
För att begränsa start av ett visst program:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret med inställningar för Föräldrakontroll väljer du avsnittet Program.
3.
Klicka på Lägg till program i lista i fönstrets nedre del för att öppna dialogrutan Öppna och välj den körbara
filen till ett program.
Valt program visas i listan Blockera angivna program. Kaspersky Internet Security lägger automatiskt till
programmet i en viss kategori, t.ex. Spel.
4.
Om du vill blockera ett program, markera kryssrutan bredvid namnet på en av listorna. Du kan också blockera
spel som tillhör en viss kategori, genom att markera kryssrutan bredvid kategorinamnet i listan (du kan t.ex.
blockera kategorin Spel).
5.
Om du vill begränsa hur länge ett program används, välj ett program eller en programkategori i listan och klicka
på länken Konfigurera regler för att öppna fönstret Begränsad programanvändning.
6.
Om du vill ställa in en tidsgräns för användning av ett program på vardagar och helger i avsnitten Veckodagar
och Helger så väljer du kryssrutan Tillåt åtkomst men inte längre än och väljer antalet timmar som
användaren får använda programmet varje dag i listrutan. Du kan också ange tider då användaren
tillåts/blockeras från att använda programmet, med hjälp av en tabell. Klicka på knappen
tabellen.
för att se
7.
Om du vill ange pauser vid användning av ett program i avsnittet Tid för pauser så väljer du kryssrutan Ta en
paus och väljer hur ofta och hur långa pauser i listrutorna.
8.
Klicka på knappen Spara.
9.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll tillämpar angivna begränsningar när användaren använder programmet.
74
KONTROLLERA
ANVÄNDARNAS AKTIVITETER PÅ DATORN OCH INTERNET
ÖVERVAKA MEDDELANDEN I SOCIALA NÄTVERK
Genom att använda Föräldrakontroll kan du se användarens kommunikation inom sociala nätverk, samt blockera
meddelanden till/från en viss kontakt.
För att ställa in övervakning av användarens kommunikation:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret Inställningar, välj avsnittet Kommunikation.
3.
För att se meddelandeloggar och (om nödvändigt) blockera vissa kontakter:
a.
Välj Blockera kommunikation med alla kontakter utom tillåtna kända kontakter.
b.
Klicka på länken Kända kontakter för att öppna fönstret Rapport över snabbmeddelanden.
c.
Visa kontakter som användaren har kommunicerat med. Du kan göra så att angivna kontakter visas i
fönstret med någon av följande metoder:
d.
•
Visa användarens meddelanden inom ett visst socialt nätverk genom att välja önskad post i listrutan till
vänster i fönstret.
•
Visa kontakter med vilka användaren har samtalat mest genom att välja Efter antal meddelanden i
listrutan till höger i fönstret.
•
Visa kontakter med vilka användaren har samtalat mest genom att välja Efter meddelandedatum i
listrutan till höger i fönstret.
Klicka på kontakten i listan för att se användarens meddelanden till/från en viss kontakt,
Ett fönster med den här kontaktens meddelandehistorik öppnas.
e.
4.
Om du vill blockera användarens kommunikation med vald kontakt, klickar du på knappen Blockera
meddelandetrafik.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll blockerar utbyte av meddelanden mellan användaren och vald kontakt.
ÖVERVAKA INNEHÅLL I MEDDELANDEN
Genom att använda föräldrakontroll kan du övervaka och begränsa användarens försök att använda persondata (t.ex.
namn, telefonnummer, kreditkortsnummer) och nyckelord (t.ex. anstötliga ord) i meddelanden.
För att ställa in övervakning av överföring av dataöverföring:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret med inställningar för Föräldrakontroll väljer du avsnittet Övervakning av innehåll.
3.
Under Övervakning av överföring av persondata, markera kryssrutan Blockera överföring av persondata
till tredje part.
4.
Klicka på länken Redigera listan över persondata för att öppna fönstret Lista över persondata.
75
ANVÄNDARHANDBOK
5.
Klicka på knappen Lägg till i den nedre delen av fönstret.
Ett fönster öppnas där du kan lägga till persondata.
6.
Välj typ av persondata (t.ex. "telefonnummer") genom att klicka på motsvarande länk eller fylla i en beskrivning i
fältet Fältnamn.
7.
Ange dina persondata (t.ex. efternamn och telefonnummer) i fältet Värde.
8.
Klicka på knappen Lägg till.
Persondata listas i fönstret Lista över persondata.
9.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll övervakar och blockerar användarens försök att använda personuppgifterna i meddelanden via
internet.
För att konfigurera Övervakning av nyckelord i meddelanden:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
I fönstret med inställningar för Föräldrakontroll väljer du avsnittet Övervakning av innehåll.
3.
Under Övervakning av nyckelord, kryssa i rutan Identifiera användning av nyckelord.
4.
Klicka på länken Redigera listan över nyckelord för att öppna fönstret Lista över nyckelord.
5.
Klicka på knappen Lägg till i den nedre delen av fönstret.
Ett fönster öppnas där du kan lägga till ett nyckelord.
6.
Ange en nyckelfras i fältet Värde och klicka på knappen Lägg till.
Den angivna nyckelfrasen visas i listan över nyckelord i fönstret Lista över nyckelord.
7.
Aktivera valknappen intill användarkontot i fönstret Föräldrakontroll.
Föräldrakontroll övervakar meddelanden via internet som innehåller angiven nyckelfras och sparar information om
dessa meddelanden i en rapport.
VISA RAPPORTEN ÖVER EN ANVÄNDARES AKTIVITETER
Du kan visa rapporter om varje användarkontos aktivitet som övervakas av Föräldrakontroll med separat rapportering
avseende varje enskild kategori av övervakade händelser.
För att visa en rapport om aktiviteter för ett övervakat användarkonto:
1.
Öppna fönstret med inställningar för Föräldrakontroll (se avsnittet Fortsätta till inställningarna för
Föräldrakontroll på sidan 71).
2.
Välj ett användarkonto och klicka på länken Visa rapport för att gå till rapportfönstret.
3.
I avsnittet med relevant typ av begränsning (till exempel Internet eller Kommunikation), öppna rapporten om
övervakade aktiviteter genom att klicka på länken Detaljer.
Fönstret visar en rapport över användarens övervakade aktiviteter.
76
FJÄRRHANTERING AV DATORSKYDD
Det här avsnittet beskriver hur du kan fjärrstyra skydd av en dator med Kaspersky Internet Security installerat.
I DETTA AVSNITT
Om fjärrhantering av datorskydd ..................................................................................................................................... 77
Fortsätter till fjärrhantering av datorskydd ....................................................................................................................... 77
OM FJÄRRHANTERING AV DATORSKYDD
Om en dator har Kaspersky Internet Security installerat, kan du fjärrstyra skyddet av datorn. Datorskydd kan fjärrstyras
via My Kaspersky. Om du vill fjärrstyra datorskydd, registrera dig på My Kaspersky, logga in på Mitt Kaspersky-kontot
och gå till avsnittet Enheter.
My Kaspersky låter dig utföra följande säkerhetsuppgifter på din dator:
•
Visa listan över säkerhetsproblem och åtgärda dem via fjärrstyrning
•
Söka efter virus och andra hot på datorn
•
Uppdatering av databaser och programmoduler
•
Konfigurera Kaspersky Internet Security-komponenter
Om en genomsökning av datorn startas från My Kaspersky, åtgärdar Kaspersky Internet Security objekt som upptäcks
automatiskt, utan din medverkan. Vid upptäckt av ett virus eller annat hot, försöker Kaspersky Internet Security utföra
desinfektion utan att starta om datorn. Om desinfektion utan omstart av datorn inte möjligt, visar listan över
säkerhetsproblem i My Kaspersky ett meddelande om att datorn måste startas om för att utföra desinfektion.
Om listan över upptäckta objekt på My Kaspersky-portalen innehåller mer än 10 artiklar, är de grupperade. I det här fallet
kan de identifierade objekten behandlas via portalen endast tillsammans och utan möjlighet att undersöka varje objekt
separat. Om du vill visa separata objekt i det här fallet, rekommenderas du att använda gränssnittet för programmet
installerat på datorn.
FORTSÄTTER TILL FJÄRRHANTERING AV DATORSKYDD
För att gå vidare till fjärrstyrning av datorskydd:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg.
Verktyg fönster öppen.
3.
I fönstret Verktyg klickar du på länken Administrationskonsol för att öppna fönstret Onlinehantering.
4.
I fönstret Onlinehantering, klickar du på knappen Anslut datorn till My Kaspersky.
Inloggningsformuläret för My Kaspersky laddas i fönstret Onlinehantering, ifall du inte har loggat in redan. Fyll i
fälten och logga in på My Kaspersky.
En anslutning till My Kaspersky kan misslyckas på grund av ett fel på portalen. När detta händer, visar
Kaspersky Internet Security ett meddelande om problemen med My Kaspersky-portalen som håller på att lösas
av Kaspersky Labs personal. Om du inte kan ansluta till My Kaspersky-portalen på grund av ett portalfel, försök
ansluta igen senare.
My Kaspersky öppnas, med avsnittet Enheter valt, i webbläsaren som standard.
77
RESERVERA OPERATIVSYSTEMRESURSER
FÖR SPEL
När Kaspersky Internet Security körs i fullskärmsläge tillsammans med vissa andra program (särskilt datorspel) kan
följande problem uppstå:
•
Prestandan för programmet eller spelet minskar på grund av brist på systemresurser.
•
Meddelandefönster i Kaspersky Internet Security distraherar användaren i spelet.
För att slippa behöva ändra inställningarna för Kaspersky Internet Security manuellt varje gång som du växlar till
fullskärmsläge, kan du använda en spelprofil. När spelprofilen är aktiv ändras alla inställningar i Kaspersky Internet
Security komponenter vid växling till fullskärmsläge, så att systemet fungerar optimalt i det här läget. När du lämnar
fullskärmsläget, återställs programinställningarna till de värden som gällde innan fullskärmsläget aktiverades.
För att aktivera spelprofilen:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
I fönstrets vänstra del, gå till Prestanda.
Fönstret visar prestanda för de olika inställningarna i Kaspersky Internet Security.
4.
Under Spelprofil, markera kryssrutan Använd Spelprofilen.
78
HANTERA OKÄNDA PROGRAM
Kaspersky Internet Security hjälper till att minimera risker vid användning av okända program (till exempel risken att
infekteras av virus och andra skadliga program, och oönskade ändringar i operativsystemets inställningar).
Kaspersky Internet Security innehåller komponenter och verktyg som gör det möjligt att kontrollera ett programs rykte,
och styra aktiviteterna som programmet utför på din dator.
I DETTA AVSNITT
Kontrollera ett programs rykte ......................................................................................................................................... 79
Kontrollera programaktiviteter på datorn och nätverket................................................................................................... 80
Konfigurera Programkontroll ........................................................................................................................................... 81
Om programåtkomst till webbkameran ............................................................................................................................ 82
Konfigurera inställningarna för programmets tillgång till webbkameran .......................................................................... 83
Tillåta programåtkomst till webbkameran ........................................................................................................................ 84
Om programs åtkomst till ljudinspelningsenheter ............................................................................................................ 84
Konfigurera programmets åtkomst till ljudinspelningsenheter ......................................................................................... 85
Om Kontroll av systemändringar ..................................................................................................................................... 85
Aktivera Kontroll av systemändringar .............................................................................................................................. 86
KONTROLLERA ETT PROGRAMS RYKTE
Med Kaspersky Internet Security kan du ta reda på programs rykten med hjälp av användare över hela världen. Ett
programs rykte omfattar följande kriterier:
•
Namnet på tillverkaren
•
Information om den digitala signaturen (om programmet har en digital signatur)
•
Information om i vilken grupp programmet har placerats av Programkontroll eller av majoriteten av användare
av Kaspersky Security Network
•
Antal användare av Kaspersky Security Network som använder programmet (finns tillgängligt om programmet
tagits med i den tillförlitliga gruppen i Kaspersky Security Networks databas)
•
Den tidpunkt då programmet blev känt i Kaspersky Security Network
•
De länder där programmen förekommer mest
Kontroll av ett programs rykte är tillgänglig om du godkänt medverkan i Kaspersky Security Network.
79
ANVÄNDARHANDBOK
För att ta reda på ett programs rykte,
öppna snabbmenyn för programmets körbara fil och välj Kontrollera värdering hos KSN (se följande bild).
Bild 5. Objektets snabbmeny
Det öppnar ett fönster med information om programmets rykte i Kaspersky Security Network.
SE ÄVEN:
Delta i Kaspersky Security Network ................................................................................................................................ 96
KONTROLLERA PROGRAMAKTIVITETER PÅ DATORN OCH I
NÄTVERKET
Programkontroll förhindrar program från att utföra åtgärder som kan vara farliga för operativsystemet, och säkerställer
kontrollen av åtkomsten till operativsystemresurser och dina personliga data.
Programkontroll spårar åtgärder i operativsystemet som utförs av program som installerats i datorn, och hanterar dem
baserat på reglerna. De här reglerna begränsar programs misstänkta aktiviteter, inklusive programs åtkomst till skyddade
resurser, t.ex. filer och mappar, registernycklar och nätverksadresser.
•
I 64-bitarssystem kan programs rätt till följande åtgärder inte konfigureras.
•
direkt åtkomst till fysiskt minne
•
Hantera skrivardrivrutin
•
skapa tjänster
•
läsa tjänster
80
HANTERA
OKÄNDA PROGRAM
•
redigera tjänster
•
omkonfigurera tjänster
•
hantera tjänster
•
starta tjänster
•
ta bort tjänster
•
Åtkomst till interna webbläsardata
•
Åtkomst till operativsystemets kritiska objekt
•
Åtkomst till lösenordslagring
•
Ställa in felsökningspriviliegier
•
Användning av operativsystemets programgränssnitt
•
Användning av operativsystemets programgränssnitt (DNS)
•
I 64-bitars Microsoft Windows 8 kan programs rätt till följande åtgärder inte konfigureras.
•
Skicka windows-meddelanden till andra processer
•
misstänkta operationer
•
Installation av hooks
•
Styr om inkommande meddelanden i dataströmmen
•
Skärmdumpstagning
Programs nätverksaktiviteter kontrolleras av komponenten Brandvägg.
När ett program körs första gången på datorn, kontrollerar Programkontroll det för säkerhet och flyttar det till en av
grupperna (Tillförlitligt, Otillförlitligt, Hög begränsning eller Låg begränsning). Tillförlitlighetsgruppen definierar de regler
som Kaspersky Internet Security använder för att kontrollera programmets aktiviteter.
Kaspersky Internet Security delar in program i tillförlitlighetsgrupper (tillförlitliga, ej tillförlitliga, högt begränsade eller lågt
begränsade) om en eller båda av komponenterna Programkontroll och Brandvägg är aktiverade. Om båda dessa
komponenter är inaktiverade, fungerar det inte att dela upp program i tillförlitlighetsgrupper.
Du kan redigera regler för Programkontroll manuellt.
81
ANVÄNDARHANDBOK
KONFIGURERA PROGRAMKONTROLL
Konfigurera Programkontroll.
1.
Öppna Kaspersky Internet Securitys huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i huvudfönstrets nedre del.
Verktyg fönster öppen.
3.
Välj avsnittet Programkontroll.
Fönstret Programkontroll öppnas.
4.
I fönstret Programkontroll i avsnittet Program klickar du på länken Programhantering för att öppna fönstret
Programhantering.
5.
Välj programmet i fråga på listan och dubbelklicka på det för att öppna fönstret Programregler.
6.
Konfigurera regler för åtkomst av operativsystemets resurser för ett program:
7.
8.
a.
På fliken Filer och systemregister, välj önskad resurskategori.
b.
Högerklicka på kolumnen med en åtgärd som är tillgänglig på resursen (Läs, Skriv, Ta bort eller Skapa)
för att öppna menyn, och välj det önskade värdet från menyn (Tillåt, Neka, Uppmana till åtgärd eller Ärv).
För att konfigurera ett programs rättigheter att vidta olika åtgärder i operativsystemet:
a.
På fliken Rättigheter, välj den önskade kategorin av rättigheter.
b.
I kolumnen Åtgärd, klicka på ikonen för att öppna snabbmenyn och välj ett alternativ (Tillåt, Neka,
Uppmana till åtgärd eller Ärv).
För att konfigurera ett programs rättigheter att vidta olika åtgärder på nätverket:
a.
På fliken Nätverksregler klickar du på knappen Lägg till.
Fönstret Nätverksregel öppnas.
9.
b.
I fönstret som öppnas, ange önskade regelinställningar och klicka på knappen Spara.
c.
Tilldela en prioritet till den nya regeln. Så gör du genom att markera regeln och flytta den uppåt eller nedåt i
listan.
För att undanta vissa programåtgärder från Programkontrolls omfattning, markera kryssrutorna för åtgärder som
inte ska kontrolleras under fliken Undantag.
10. Klicka på knappen Spara.
Alla undantag som skapats i reglerna för användarprogram är tillgängliga i Kaspersky Internet Securitys
inställningsfönster, under Hot och undantag.
Programkontroll övervakar och begränsar programmets åtgärder i enlighet med gjorda inställningar.
82
HANTERA
OKÄNDA PROGRAM
OM PROGRAMÅTKOMST TILL WEBBKAMERAN
Kriminella kan försöka få obehörig åtkomst till din webbkamera med hjälp av särskild programvara. Kaspersky Internet
Security blockerar otillåten åtkomst till webbkameran och meddelande att åtkomst har blockerats. Som standard
blockerar Kaspersky Internet Security åtkomst till webbkameran för program som har inkluderats i grupperna Hög
begränsning eller Ej tillförlitlig.
Det går att tillåta åtkomst till webbkameran för program (se avsnittet Tillåta programåtkomst till webbkameran på
sidan 84) som finns i grupperna Hög begränsning och Ej tillförlitlig i inställningsfönstret Programkontroll. Om ett program
från gruppen med Låg begränsning försöker ansluta till webbkameran så visar Kaspersky Internet Security ett
meddelande och ber dig besluta att ge det programmet åtkomst till webbkameran eller inte.
Om försök till åtkomst till webbkameran görs av ett program som nekats åtkomst som standard, visar Kaspersky Internet
Security ett meddelande. Meddelandet visar information om att ett program installerat på datorn (till exempel Skype™)
för närvarande tar emot video från webbkameran. I meddelandets listrutan kan du blockera programmets åtkomst till
webbkameran eller konfigurera inställningarna för programmets tillgång till webbkameran (se avsnittet "Konfigurera
inställningarna för programmets tillgång till webbkameran" på sida 83). Detta meddelande visas inte om programmet
redan körs i helskärmsläge på datorn.
I meddelandet om att videodata tas emot av programmet, finns det en listruta där du kan välja att Dölja meddelandet
eller gå vidare till att konfigurera inställningarna för meddelandevisning (se avsnittet "Konfigurera inställningarna för
programmets tillgång till webbkameran" på sida 83).
Som standard så ger Kaspersky Internet Security åtkomst till webbkameran till program som kräver din tillåtelse om
programmets grafiska gränssnitt fortfarande laddas, avslutas eller inte svarar, och du kan inte tillåta åtkomst manuellt.
Funktionen för skydd av webbkameraåtkomst har följande funktioner och begränsningar:
•
Programmet kontrollerar video och stillbilder som framställts genom bearbetning av uppgifter från
webbkameran.
•
Programmet styr ljudsignalen om det ingår i videoströmmen från webbkameran.
•
Kaspersky Internet Security kontrollerar endast webbkameror som är anslutna via USB eller IEEE1394 som
visas som Bildenheter i Windows Enhetshanterare.
Visa en lista med webbkameror som stöds genom att klicka på den här länken (http://support.kaspersky.com/12001).
För att aktivera skydd mot obehörig åtkomst till webbkameran så måste komponenten Programkontroll aktiveras.
KONFIGURERA INSTÄLLNINGARNA FÖR PROGRAMMETS
TILLGÅNG TILL WEBBKAMERAN
För att konfigurera inställningarna för programmets åtkomst till webbkameran
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
I den högra delen av fönstret i avsnittet Skydd väljer du Tillgång till webbkamera.
4.
Konfigurera inställningarna för åtkomst till webbkameran på din dator:
•
Om du vill blockera alla program från att komma åt webbkameran, kryssar du i rutan Blockera åtkomst till
webbkameran för alla program.
•
För att få meddelanden när webbkameran används av ett program som har tillåtelse att göra det kryssar du
i Visa meddelande när webbkameran används av ett program för vilket åtkomst till webbkamera är
tillåten.
•
För att ge alla program åtkomst till webbkameran går du till fönstret Inställningar under fliken Skydd och
inaktiverar Tillgång till webbkamera.
83
ANVÄNDARHANDBOK
TILLÅTA PROGRAMÅTKOMST TILL WEBBKAMERAN
Tillåta åtkomst till webbkameran:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg.
Verktyg fönster öppen.
3.
I fönstret Verktyg, klicka på knappen Detaljer i avsnittet Programkontroll.
Fönstret Programkontroll öppnas.
4.
I fönstret Programkontroll i avsnittet Program klickar du på länken Programhantering för att öppna fönstret
Programhantering.
5.
Välj programmet för vilket du vill tillåta åtkomst till webbkameran på listan. Dubbelklicka på programmet för att
öppna fönstret Programregler.
6.
I fönstret Programregler, öppna fliken Rättigheter.
7.
I listan med rättighetskategorier, välj Operativsystemändring → Misstänkta ändringar i operativsystemet
→ Webbkameraåtkomst.
8.
Klicka på ikonen i kolumnen Åtgärd för att öppna snabbmenyn, och välj Tillåt.
9.
Klicka på knappen Spara.
Det valda programmet får nu åtkomst till webbkameran.
OM PROGRAMS ÅTKOMST TILL
LJUDINSPELNINGSENHETER
Kriminella kan försöka få obehörig åtkomst till din ljudinspelningsenhet med hjälp av särskild programvara.
Ljudinspelningsenheter är mikrofoner som är anslutna till eller inbyggda i datorn och kan sända en ljudström genom
ljudkort (ingångssignal). Kaspersky Internet Security kontrollerar åtkomsten av program till ljudinspelningsenheter och
ger skydd mot obehörig avlyssning av ljudströmmen.
Som standard blockerar Kaspersky Internet Security program från icke betrodda och begränsade förtroendegrupper från
att ta emot ljudström från ljudinspelningsenheter anslutna till datorn. Du kan manuellt ge program åtkomst till
ljudinspelningsenheter (se avsnittet "Konfigurera programmets åtkomst till ljudinspelningsenheter" på sida 85).
Om ett program från den lågt begränsade gruppen begär tillgång till en ljudinspelningsenhet, visas ett meddelande och
du uppmanas att välja om du vill tillåta att programmet får åtkomst till ljudinspelningsenheten. Om Kaspersky Internet
Security inte kan visa meddelandet (till exempel när Kaspersky Internet Securitys grafiska gränssnitt inte har laddats
ännu), har programmet från gruppen med lågt begränsat förtroende tillgång till ljudinspelningsenheten.
Alla program i gruppen Tillförlitliga tillåts åtkomst till ljudinspelningsenheter som standard.
Funktionen som kontrollerar programmens åtkomst ljudinspelningsenheter har följande specifikationer:
•
Komponenten Programkontroll måste vara aktiverad för att denna funktion ska fungera.
•
Om programmet började ta emot ljudströmmen innan Programkontroll startade, tillåter Kaspersky Internet
Security att programmet får åtkomst till ljudströmmen och visar inte några meddelanden.
84
HANTERA
OKÄNDA PROGRAM
•
Efter inställningarna för programmets åtkomst till ljudinspelningsenheter har ändrats (till exempel om
programmet har förbjudits från att ta emot ljudströmmen i fönstret Programkontroll), måste programmet startas
om för att stoppa det från att ta emot ljudströmmen.
•
Kontroll av åtkomst till ljudinspelningsenheter är oberoende av inställningarna för programmets åtkomst till
webbkameran.
•
Om programmets gränssnitt inte har lästs in ännu, tillåts program för vilka behörigheten "Uppmana till åtgärd"
har valts att ta emot ljudström.
•
Kaspersky Internet Security skyddar endast åtkomst till inbyggda mikrofoner och externa mikrofoner. Andra
ljudströmningsenheter stöds inte.
Programmet garanterar inte skydd av ljudströmmen från enheter som DSLR-kameror, videokameror och action-kameror.
KONFIGURERA PROGRAMMETS ÅTKOMST TILL
LJUDINSPELNINGSENHETER
För att konfigurera inställningarna för programmets åtkomst till ljudinspelningsenhet:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i huvudfönstrets nedre del.
Verktyg fönster öppen.
3.
Välj avsnittet Programkontroll.
Fönstret Programkontroll öppnas.
4.
Klick på länken Programhantering för att öppna fönstret Programhantering.
5.
Välj programmet för vilket du vill tillåta åtkomst till ljudinspelningsenheter. Dubbelklicka på programmet för att
öppna fönstret Programregler.
6.
I fönstret Programregler, öppna fliken Rättigheter.
7.
I listan med rättighetskategorier, välj Operativsystemändring → Misstänkta ändringar i operativsystemet
→Åtkomst till ljudinspelningsenheter.
8.
I kolumnen Åtgärder, klicka på ikonen och välj ett menyalternativ:
9.
•
Om du vill tillåta att programmet tar emot ljudström, välj Tillåt.
•
Om du inte vill tillåta att programmet tar emot ljudström, välj Blockera.
•
För att få aviseringar om att program tillåts eller nekas åtkomst till ljudströmmen, välj Logga händelser.
Klicka på knappen Spara.
85
ANVÄNDARHANDBOK
OM KONTROLL AV SYSTEMÄNDRINGAR
Kaspersky Internet Security använder Kontroll av systemändringar för att kontrollera följande operativsystemsändringar:
•
Ändring av startsidan i webbläsaren
•
Ändring av sökmotorn i webbläsaren
•
Installation av insticksprogram, tillägg och verktygsfält i webbläsaren
•
Ändring av standardwebbläsare
•
Förändringar av Proxyserverinställningar
Den angivna listan över övervakande förändringar är minimal och garanterad av Kaspersky Lab. Omfattningen av
övervakade förändringar kan utvidgas efter en uppdatering av databaser och programvara.
Om ett program försöker ändra standardwebbläsare för protokoll (http, ftp, https) och du tillåter denna förändring att
göras i meddelandefönstret, tillåter Kaspersky Internet Security därefter automatiskt ändring av standardwebbläsare för
de två andra protokollen utan att visa meddelanden.
Kaspersky Internet Security övervakar inte operativsystemändringar och visar inte meddelanden när
operativsystemändringar görs av följande program:
•
Webbläsare
•
Standardverktyg för att ändra webbläsarinställningar
•
Ett operativsystemverktyg för att ändra de kontrollerade inställningarna, såsom explorer.exe
•
Ett program som är inkompatibelt med Kaspersky Internet Security om kontroll eller återställning av ändringar
som gjorts av programmet som kan orsaka fel
•
Installationsguide för den nya versionen av Kaspersky Internet Security
•
Ett program som utför samma funktioner som Kontroll av systemändringar (till exempel Yandex Browser
Manager)
•
Program med det nya Windows-gränssnittet
AKTIVERA KONTROLL AV SYSTEMÄNDRINGAR
För at aktivera Kontroll av systemändringar:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
I den vänstra delen av fönstret Inställningar, välj avsnittet Skydd.
4.
Klicka på länken Kontroll av systemändringar för att öppna fönstret Ändringar i operativsystemet.
5.
Klicka på brytaren Kontroll av systemändringar för att tillämpa ändringarna och aktivera komponenten
Kontroll av systemändringar.
6.
Kryssa iBlockering ändras automatiskt om du vill att Kaspersky Internet Security ska blockera ändringar av
alla kontrollerade operativsysteminställningar automatiskt utan att visa meddelanden.
86
TILLFÖRLITLIGT PROGRAMLÄGE
Det här avsnittet innehåller information om Tillförlitligt programläge.
I DETTA AVSNITT
Om Tillförlitligt programläge ............................................................................................................................................ 87
Aktivera Tillförlitligt programläge ..................................................................................................................................... 88
Avaktivera Tillförlitligt programläge ................................................................................................................................. 88
OM TILLFÖRLITLIGT PROGRAMLÄGE
Kaspersky Internet Security ger dig möjlighet att skapa en säker miljö på din dator kallat Tillförlitligt programläge, där
bara program med tillförlitlig status får köras. Tillförlitligt programläge är användbart när du använder en stabil
uppsättning av välkända programvaror och inte behöver köra nya program som laddats ner från internet ofta. När du
använder Tillförlitligt programläge så blockerar Kaspersky Internet Security alla program som inte har klassificerats som
betrodda av Kaspersky Lab. Beslutet om du ska lita på ett program kan fattas utifrån information från Kaspersky Security
Network, information om programmets digitala signatur och hur pålitligt installationsprogrammet och platsen det
laddades ner från är.
Tillförlitligt programläge har följande funktioner och begränsningar:
•
För att använda Tillförlitligt programläge måste du se till att följande skyddskomponenter är aktiverade:
Programkontroll, Fil Antivirus och Systemövervakning. Om någon av dessa komponenter inte längre körs
avslutas Tillförlitligt programläge
•
Tillförlitligt programläge kan också vara otillgängligt om systemfiler lagras inom hårddiskpartitioner med ett
filsystem av icke-NTFS-typ.
•
Tillförlitligt programläge kan saknas eller vara otillgängligt i aktuell version av Kaspersky Internet Security. Om
Tillförlitligt programläge är tillgängligt eller ej i Kaspersky Internet Security beror även på region och leverantör.
Om du behöver Tillförlitligt programläge rekommenderar vi att alltid uppge detta när du köper programmet.
•
Om Tillförlitligt programläge stöds i din version av Kaspersky Internet Security, men inte är tillgängligt just nu,
kan det bli tillgängligt när du har uppdaterat databaserna och programmodulerna (se avsnittet Uppdatering av
databaser och programmoduler på sidan 41) programmet. När databaserna och programmodulerna har
uppdaterats går det att konfigurera körläget för okända program och moduler.
Tillförlitligt programläge kan aktiveras automatiskt eller manuellt. När tillförlitligt programläge aktiveras manuellt, tilldelas
alla program på datorn betrodd status. Program som har installerats efter tillförlitligt programläge var aktiverat tilldelas
inte betrodd status och behandlas enligt de allmänna reglerna för programkontroll.
Du kan även aktivera Tillförlitligt programläge manuellt efter Kaspersky Internet Security har analyserat ditt
operativsystem och installerade program. Om Kaspersky Internet Securitys analys visar att okända program är
installerade på datorn, rekommenderas du att inte aktivera Tillförlitligt programläge.
Tillförlitligt programläge aktiveras automatiskt om Kaspersky Internet Securitys analys av operativsystem och installerade
program avslöjar att mest betrodda program används på datorn.
När Tillförlitligt programläge är aktiverat kan Kaspersky Internet Security eventuellt blockera program som inte anses
tillförlitliga. Det går att tillåta att sådana program körs (se avsnittet Kontrollera programaktiviteter på datorn och nätverket
på sidan 80) om du kör sådana och sedan aktivera Tillförlitligt programläge.
87
ANVÄNDARHANDBOK
AKTIVERA TILLFÖRLITLIGT PROGRAMLÄGE
Så här aktiverar du Tillförlitligt programläge:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i huvudfönstrets nedre del.
Verktyg fönster öppen.
3.
I listan under verktyg i den vänstra delen av fönstret klickar du på Tillförlitligt programläge för att öppna
fönstret med Tillförlitligt programläge.
4.
Välj ett av alternativen för att aktivera Tillförlitligt programläge:
•
Klicka på knappen Aktivera i fönstret Tillförlitligt programläge.
Tillförlitligt programläge är aktiverat. När detta alternativ är markerat, kan Kaspersky Internet Security köra
program som har installerats på din dator innan Tillförlitligt programläge blev aktiva.
•
Klicka på länken slå på och scanna alla installerade program för att starta en analys av
operativsystemet, varefter Tillförlitligt programläge blir aktiverat.
Detta kör en analys av operativsystemet och installerade program, med undantag för tillfälliga filer och
dynamiska länkbibliotek som innehåller körbar kod. Status för analysen visas i det fönster Analys av
installerade program som öppnas.
a.
Vänta tills analysen av operativsystemet och de installerade programmen slutförs. Du kan minimera
fönstret Analys av installerade program.
b.
Visa information om resultatet av analysen i fönstret Analys av installerade program och körbara
filer avslutad.
Om systemfiler med okända egenskaper upptäcks under analysen råder vi dig att undvika att aktivera
Tillförlitligt programläge. Vi råder dig också att undvika att aktivera Tillförlitligt programläge om många
program har upptäckts, för vilka Kaspersky Internet Security inte har tillräckligt med information för att
klassificera dem som helt säkra.
Du kan se information om icke-tillförlitliga systemfiler genom att klicka på länken Gå till listan över
okända systemfiler. En lista över icke-tillförlitliga systemfiler visas i fönstret Okända systemfiler. Du
kan också avbryta användningen av Tillförlitligt programläge genom att klicka på knappen Inaktivera.
c.
Om du vill tillåta körning av otillförlitliga program och systemfiler, i fönstret Analys av installerade
program och körbara filer avslutad, klickar du på länken Fortsätt.
d.
Klicka på knappen Aktivera Tillförlitligt programläge som standard.
Tillförlitligt programläge är nu aktiverat. Kaspersky Internet Security blockerar alla program och systemfiler
som inte klassificerats som tillförlitliga. När du har aktiverat Tillförlitligt programläge och startat om
operativsystemet för första gången, kan okända program starta tills Kaspersky Internet Security startar.
Efter senare omstarter av operativsystemet blockerar Kaspersky Internet Security okända program från att
starta.
88
TILLFÖRLITLIGT
PROGRAMLÄGE
AVAKTIVERA TILLFÖRLITLIGT PROGRAMLÄGE
För att avaktivera Tillförlitligt programläge:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i huvudfönstrets nedre del.
Verktyg fönster öppen.
3.
I listan under verktyg i den vänstra delen av fönstret klickar du på betrodda program för att öppna fönstret
med Tillförlitligt programläge.
4.
I fönstrets nedre del, under Tillförlitligt programläge är aktiverat, klickar du på länken Inaktivera.
Tillförlitligt programläge är nu avaktiverat.
89
LÖSENORDSSKYDDA ÅTKOMST TILL
KASPERSKY INTERNET SECURITY
HANTERINGSFUNKTIONER
En viss dator kan delas av många olika användare med olika grader av erfarenhet och datorvana. Om olika användare
har obegränsad tillgång till Kaspersky Internet Security och dess inställningar kan detta äventyra nivån på
datorsäkerheten.
För att begränsa åtkomst till programmet, kan du ställa in ett administratörslösenord och ange åtgärderna för vilka det
här lösenordet måste anges:
•
Konfigurera programmets inställningar.
•
Ta bort programmet.
•
Borttagning av programmet.
För att lösenordsskydda åtkomst till Kaspersky Internet Security:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Gå till Allmänt i fönstrets vänstra del och klicka på länken Ställ in lösenordsskydd för att öppna fönstret
Lösenordsskydd.
4.
I fönstret som öppnas, fyll i Nytt lösenord och fälten Bekräfta lösenord.
5.
Under inställningsgruppen Lösenordets omfattning, ange de programåtgärder för vilka du vill begränsa
åtkomst.
Ett bortglömt lösenord kan inte återskapas. Om du har glömt ditt lösenord, kontakta den tekniska supporten för att
återställa tillgången till inställningarna för Kaspersky Internet Security.
90
PAUSA OCH ÅTERUPPTA DATORNS SKYDD
När du pausar skyddet stängs alla skyddskomponenter av under en viss tid.
När skyddet är pausat eller Kaspersky Internet Security inte körs så övervakas programaktiviteten på din dator.
Information om resultaten av övervakningen av programaktiviteten sparas i operativsystemet. När Kaspersky Internet
Security startas igen, eller när skyddet återupptas, så använder Kaspersky Internet Security denna information för att
skydda din dator från skadliga åtgärder som kan ha utförts när skyddet var pausat eller när Kaspersky Total Security inte
kördes. Information om resultaten av övervakningen av programaktiviteten lagras på obestämd tid. Denna information
raderas om Kaspersky Internet Security avinstalleras.
Så här pausar du datorns skydd:
1.
I snabbmenyn för programmets ikon i aktivitetsfältets meddelandedel, välj Pausa skydd.
Fönstret Pausa skydd öppnas (se följande bild).
Bild 6. Fönstret Pausa skydd
2.
3.
I fönstret Pausa skydd, ange efter vilket tidsintervall skyddet ska återupptas:
•
Pausa under angiven tid – skyddet aktiveras när tidsintervallet, som väljs från listrutan nedan, löpt ut.
•
Pausa tills omstart av datorn – skyddet kommer att aktiveras när programmet startas igen eller
operativsystemet har startats om (om programmet startas automatisk vid start).
•
Pausa – skyddet återupptas inte förrän du själv beslutar att återaktivera det.
Klicka på knappen Pausa skydd och bekräfta ditt val i fönstret som öppnas.
För att återaktivera datorns skydd,
välj Återuppta skydd i snabbmenyn för programmets ikon i aktivitetsfältets meddelandedel.
91
ÅTERSTÄLLA PROGRAMMETS
STANDARDINSTÄLLNINGAR
Du kan återställa programmets de inställningar som rekommenderas av Kaspersky Lab för Kaspersky Internet Security
när som helst. Inställningarna kan återställas med Programinställningsguiden.
När guiden avslutas är säkerhetsnivån Rekommenderad vald för alla skyddskomponenter. När du återställer
Rekommenderad säkerhetsnivå kan du välja vilka tidigare angivna inställningsvärden för programkomponenter som du
vill behålla.
För att köra programmets konfigurationsguide:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
Gå till Allmänt.
Fönstret visar inställningarna för Kaspersky Internet Security.
4.
I listrutan Hantera inställningar i fönstrets nedre del, väljer du Återställ inställningarna.
Låt oss gå igenom stegen i guiden i mer detalj.
Steg 1. Starta guiden
Klicka på knappen Nästa för att fortsätta guiden.
Steg 2. Återställa inställningarna
92
ÅTERSTÄLLA
PROGRAMMETS STANDARDINSTÄLLNINGAR
I guidens fönster kan du se vilka Kaspersky Internet Security-komponenter som har andra inställningar än
standardvärdet, antingen för att du har ändrat dem eller för att de har ändrats via den automatiska
inlärningsfunktionen i Kaspersky Internet Security (Brandvägg eller Skräppostskydd). Om speciella inställningar
har skapats för någon av komponenterna kommer de också att visas i fönstret (se följande bild).
Bild 7. Fönstret Återställ inställningarna
Bland de speciella inställningarna finns listor över tillåtna och blockerade fraser och adresser som används av
Skräppostskydd, listor över tillförlitliga webbadresser och telefonnummer till Internet-leverantörer,
skyddsundantag för programkomponenter samt komponenten Brandväggs paket- och programfiltreringsregler.
De speciella inställningarna skapas vid arbete med Kaspersky Internet Security utifrån enskilda uppgifter och
säkerhetskrav. Kaspersky Lab rekommenderar att du sparar dina speciella inställningar vid återställning av
programmets standardinställningar.
Markera kryssrutorna för de inställningar du vill spara och klicka på knappen Nästa.
Steg 3. Analys av operativsystem
Under det här steget samlas information in om Microsoft Windows-program. De här programmen läggs till i
listan över tillförlitliga program. Inga begränsningar läggs på de åtgärder som utförs av tillförlitliga program i
operativsystemet.
När analysen är klar fortsätter guiden automatiskt till nästa steg.
Steg 4. Avsluta återställningen
Klicka på knappen Slutför för att stänga guiden när uppgifterna har slutförts.
93
VISA RAPPORTEN OM PROGRAMMETS
ANVÄNDNING
Kaspersky Internet Security upprätthåller driftrapporter för var och en av skyddskomponenterna. Med hjälp av en rapport
kan du få statistisk information om programmets funktion (t.ex. få reda på hur många skadliga objekt som har upptäckts
och neutraliserats under en angiven tidsperiod, hur många gånger programmet har uppdaterats under samma period,
hur många skräppostmeddelanden som upptäckts, och mycket mer). Rapporterna lagras i krypterat format.
För att visa rapporten om programmets drift:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av huvudfönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
I fönstret Verktyg väljer du avsnittet Rapport för att öppna fönstret Rapporter.
Fönstret Rapporter visar rapporter gällande användningen av programmet för den aktuella dagen (i fönstrets
vänstra del) och för en speciell period (i fönstrets högra del).
4.
Om du vill visa en detaljerad rapport över användningen av programmet, klickar du på länken Rapporter i den
övre delen av fönstret Detaljerade rapporter. Fönstret Detaljerade rapporter öppnas.
Fönstret Detaljerade rapporter visar data i tabellform. För enkel visning av rapporter kan du välja olika
filtreringsalternativ för objekten.
94
TILLÄMPA PROGRAMINSTÄLLNINGARNA
PÅ EN ANNAN DATOR
När programmets har konfigurerats går det att tillämpa inställningarna i Kaspersky Internet Security som är installerat på
en annan dator. Programmet fungerar då på samma sätt på båda datorerna.
Programinställningarna sparas i en konfigurationsfil som går att flytta mellan olika datorer.
Inställningarna för Kaspersky Internet Security flyttas till en annan dator i tre steg:
1.
Spara programinställningarna i en konfigurationsfil.
2.
Flytta konfigurationsfilen till en annan dator (t.ex. via e-post eller en flyttbar enhet).
3.
Importera inställningarna från konfigurationsfilen till programmet som är installerat på den andra datorn.
Exportera standardinställningarna:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
I fönstret Inställningar väljer du avsnittet Allmänt.
4.
I listrutan Hantera inställningar väljer du Exportera inställningar.
Fönstret Spara som öppnas.
5.
Ange ett namn på konfigurationsfilen och klicka på knappen Spara.
Programinställningarna sparas nu i konfigurationsfilen.
Det går även att exportera programinställningarna på kommandoraden, med kommandot: avp.com EXPORT
<filnamn>.
Importera inställningarna till programmet på den andra datorn:
1.
Öppna Kaspersky Internet Security huvudfönster på den andra datorn.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
I fönstret Inställningar väljer du avsnittet Allmänt.
4.
I listrutan Hantera inställningar väljer du Importera inställningar.
Fönstret Öppna öppnas.
5.
Ange konfigurationsfilen och klicka på knappen Öppna.
Inställningarna importeras till programmet som är installerat på den andra datorn.
95
DELTA I KASPERSKY SECURITY NETWORK
(KSN)
Kaspersky Internet Security använder molnskydd för att kunna skydda din dator mer effektivt. Molnskydd arbetar med
Kaspersky Security Networks infrastruktur, som använder data från användare över hela världen.
Kaspersky Security Network (KSN) är en infrastruktur byggd på onlinetjänster som ger tillgång till Kaspersky Labs
databas, som innehåller kontinuerligt uppdaterad information om filers, webbresursers och programvarors rykte. Genom
att använda data från Kaspersky Security Network garanteras snabbare svar från Kaspersky Internet Security på nya
hot, förbättrad prestanda för vissa skyddskomponenter och minskad risk för falsklarm.
Användarnas deltagande i Kaspersky Security Network gör att Kaspersky Lab snabbt kan samla in information om typer
och källor för nya hot, utveckla lösningar för att eliminera dem och minimera antalet falsklarm. Genom att delta i
Kaspersky Security Network får du tillgång till ryktesstatistik för program och webbplatser.
Om du deltar i Kaspersky Security Network skickar du automatiskt information om konfigurationen av ditt operativsystem
och när processer startats och avslutats i Kaspersky Internet Security till Kaspersky Lab (se avsnittet Om
tillhandahållande av data på sidan 35).
I DETTA AVSNITT
Aktivera och avaktivera deltagande i Kaspersky Security Network ................................................................................. 96
Kontrollera anslutningen till Kaspersky Security Network................................................................................................ 97
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA DELTAGANDE I KASPERSKY
SECURITY NETWORK
Att delta i Kaspersky Security Network är frivilligt. Du kan aktivera eller avaktivera användningen av Kaspersky Security
Network (KSN) vid installation av Kaspersky Internet Security och/eller när som helst efter att programmet har
installerats.
För att aktivera eller avaktivera deltagande i Kaspersky Security Network:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Fönstret Inställningar öppnas.
3.
I avsnittetYtterligare, välj Anslutning till Kaspersky Labs webbtjänster.
Fönstret visar information om inställningarna för Kaspersky Security Network och för deltagande i Kaspersky
Security Network.
4.
Aktivera eller avaktivera deltagande i Kaspersky Security Network med knapparna Aktivera / Inaktivera:
•
Om du vill delta i Kaspersky Security Network, klickar du på knappen Aktivera.
Ett fönster öppnas med Villkor för Kaspersky Security Network. Tryck på knappen Jag accepterar om du
godkänner villkoren i avtalet.
•
Om du inte vill delta i Kaspersky Security Network, klickar du på knappen Inaktivera.
96
DELTA
I
KASPERSKY SECURITY NETWORK (KSN)
KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL KASPERSKY
SECURITY NETWORK
Anslutningen till Kaspersky Security Network kan ha förlorats av följande skäl:
•
Du deltar inte i Kaspersky Security Network.
•
Din dator är inte ansluten till Internet.
•
Aktuell nyckelstatus tillåter inte en anslutning till Kaspersky Security Network.
Aktuell nyckelstatus visas i fönstret Licensiering.
För att testa anslutningen till Kaspersky Security Network:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen Ytterligare verktyg i nedre delen av huvudfönstret för att öppna fönstret Verktyg.
3.
Till vänster i fönstret Verktyg klickar du på länken Molnskydd för att öppna fönstret Molnskydd.
Fönstret Molnskydd visar status för anslutningen till Kaspersky Security Network.
97
DELTAGANDE I PROGRAMMET SKYDDA EN
VÄN
Med programmet Skydda en vän kan du publicera en nedladdningslänk på Twitter och på din sida på sociala nätverk.
Den här länken gör det möjligt för dina vänner att ladda ned installationspaketet för Kaspersky Internet Security med en
förlängd utvärderingsperiod. När någon av dina vänner på Twitter eller på ett socialt nätverk laddar ned
installationspaketet för Kaspersky Internet Security genom att klicka på länken som du har publicerat, och sedan
aktiverar programmet, får du bonuspoäng. Du kan sedan byta dina bonuspoäng mot en bonusaktiveringskod för
Kaspersky Internet Security.
Lägg märke till att deltagande i programmet Skydda en vän inte är tillgängligt för alla användare.
Antalet bonuspoäng beror på programversionen.
För att delta i programmet Skydda en vän, öppna webbsidan med din profil i programmet Skydda en vän. Klicka länken
Mitt Kasperskyi den nedre delen av Kaspersky Internet Security huvudfönster för att öppna en webbsida med din profil.
Din profil skapas automatiskt första gången du loggar in.
För att logga in med din profil i programmet Skydda en vän måste du använda ditt My Kaspersky-kontos användarnamn
och lösenord. Om du inte har ett My Kaspersky-konto ännu kan du skapa ett när du första gången öppnar din profil inom
programmet Skydda en vän.
På webbsidan med din profil inom programmet Skydda en vän kan du utföra följande:
•
Visa antalet insamlade bonuspoäng.
•
Publicera länkar för att ladda ned installationspaketet för Kaspersky Internet Security.
•
Redigera din profil (bild och användarnamn som visas på Twitter, i sociala nätverk och på din blogg,
tillsammans med en länk för nedladdning av Kaspersky Internet Securitys installationspaket).
När du byter från Kaspersky Internet Security till Kaspersky Total Security, kan du fortsätta delta i programmet Skydda
en vän. I det här fallet skickar du en länk för att ladda ner installationspaketet för Kaspersky Internet Security till dina
vänner. När du byter till Kaspersky Total Security, sparas din historik för programmet Skydda en vän och insamlade
bonuspoäng, och du kan byta poäng mot en bonuskod till Kaspersky Internet Security. Under nästa installation av
Kaspersky Total Security eller uppgradering till en nyare version av Kaspersky Total Security, avslutas deltagandet i
programmet Skydda en vän.
I DETTA AVSNITT
Logga in på din profil i programmet Skydda en vän ........................................................................................................ 98
Dela en länk till Kaspersky Internet Security med dina vänner...................................................................................... 100
Byta bonuspoäng mot en bonusaktiveringskod ............................................................................................................. 101
98
DELTAGANDE
I PROGRAMMET
SKYDDA
EN VÄN
LOGGA IN PÅ DIN PROFIL I SKYDDA EN VÄN
För att logga in med din profil i programmet Skydda en vän måste du använda ditt My Kaspersky-kontos användarnamn
och lösenord. Om du inte har skaffat dig ett Mitt Kaspersky-konto än, skapar du ett när du besöker webbsidan för Skydda
en vän-programmet för första gången.
Ditt Mitt Kaspersky-konto är din e-postadress och lösenordet (minst åtta tecken) som du angav när du registrerade dig.
När ett konto skapats skickas ett meddelande till din e-postadress, med en länk för aktivering av ditt Mitt Kasperskykonto.
Efter aktiveringen kan du använda ditt Mitt Kaspersky-konto för att logga in på webbsidan med din profil i programmet
Skydda en vän.
För att skapa ditt Mitt Kaspersky-konto:
1.
Öppna programmets huvudfönster och klicka länken My Kaspersky i fönstrets nedre del.
Webbsidan Skydda en vän öppnas, som innehåller fält för registrering eller för inloggning till ditt Mitt Kasperskykonto.
2.
Skapa och aktivera ditt Mitt Kaspersky-konto:
a.
I den vänstra delen av webbsidan, ange e-postadressen i fältet E-post.
b.
Ange ett lösenord och bekräfta det i fälten Lösenord och Bekräfta lösenord. Lösenordet ska innehålla
minst åtta tecken.
c.
Klicka knappen Registrera.
Webbsidan visar ett meddelande som informerar dig om att registreringen av ditt Mitt Kaspersky-konto nu
är genomförd. Ett meddelande skickas till din e-postadress, med en länk som du måste klicka för att
aktivera ditt Mitt Kaspersky-konto.
d.
Klicka länken för att aktivera ditt Mitt Kaspersky-konto.
Webbsidan visar ett meddelande som informerar dig om att aktivering av ditt Mitt Kaspersky-konto nu är
genomförd. Du kan använda ditt nyligen skapade Mitt Kaspersky-konto för att logga in på din profil i
programmet Skydda en vän.
Om du redan har ett Mitt Kaspersky-konto kan du använda detta för att logga in på webbsidan med din profil.
För logga in på webbsidan med din profil i programmet Skydda en vän:
1.
Öppna programmets huvudfönster och klicka länken My Kaspersky i fönstrets nedre del.
Webbsidan Skydda en vän öppnas, som innehåller fält för registrering eller för inloggning till ditt Mitt Kasperskykonto.
2.
I webbsidans högra del, fyll i fälten genom att ange den e-postadress och det lösenord du angav när du
registrerade ditt Mitt Kaspersky-konto.
3.
Klicka knappen Logga in.
Webbsidan visar nu din profil i programmet Skydda en vän.
99
ANVÄNDARHANDBOK
DELA EN LÄNK TILL KASPERSKY INTERNET SECURITY
MED DINA VÄNNER
När du är inloggad på webbsidan med din profil för programmet Skydda en vän kan du publicera en länk för hämtning av
Kaspersky Internet Security installationspaket på Twitter samt sociala nätverk. Dessutom kan du dela mer information via
din profil i programmet Skydda en vän via en länk till installationspaketet, genom att klistra in den på din webbplats eller i
din blogg. Dessutom kan du skicka en länk för att ladda ned Kaspersky Internet Security installationspaket via e-post
eller snabbmeddelandeklienter (som t.ex. ICQ).
Publicera en länk för hämtning av Kaspersky Internet Security installationspaket på Twitter eller sociala nätverk:
1.
Öppna Kaspersky Internet Security huvudfönster och klicka länken My Kaspersky i fönstrets nedre del.
Webbsidan för registrering avseende programmet Skydda en vän öppnas.
2.
Logga in på webbsidan med ditt Mitt Kaspersky-konto .
Webbsidan visar nu information för din profil i programmet Skydda en vän.
3.
I den vänstra delen av webbsidan, klicka knappen med logotypen för aktuellt socialt nätverk (Facebook eller
vk.com) eller med Twitters logga.
Webbsidan för valt socialt nätverk eller Twitter öppnas. En länk för att ladda ned installationspaketet för Kaspersky
Internet Security med en utökad utvärderingsperiod visas i dina vänner nyhetsflöde. Du kan ange ytterligare text i
publiceringsformuläret, vid behov.
Om du ännu inte loggat in i det sociala nätverket eller på Twitter-sidan visas inloggningssidan.
För att publicera en webbwidget med en länk för hämtning av Kaspersky Internet Security installationspaket:
1.
Öppna Kaspersky Internet Security huvudfönster och klicka länken My Kaspersky i fönstrets nedre del.
Webbsidan för registrering avseende programmet Skydda en vän öppnas.
2.
Logga in på webbsidan med ditt Mitt Kaspersky-konto .
Webbsidan visar nu information för din profil i programmet Skydda en vän.
3.
I webbsidans övre del, gå till listrutan Dela och välj Hämta kod för webb-widget.
Fönstret Webbwidgetkod öppnas, med en webbwidgetkod som du kan klistra in på din webbplats.
Du kan kopiera webbwidgetkoden till klippbordet och sedan klistra in den på en html-kodsida på din webbplats eller i din
blogg.
För att få en länk för hämtning av Kaspersky Internet Security installationspaket, som du kan skicka via e-post eller
via snabbmeddelandeklienter:
1.
Öppna Kaspersky Internet Security huvudfönster och klicka länken My Kaspersky i fönstrets nedre del.
Webbsidan för registrering avseende programmet Skydda en vän öppnas.
2.
Logga in på webbsidan med ditt Mitt Kaspersky-konto .
Webbsidan visar nu information för din profil i programmet Skydda en vän.
3.
I webbsidans vänstra del, klicka länken Få en länk.
Fönstret Länk till installationspaket öppnas, som visar en länk för hämtning av Kaspersky Internet Security
installationspaket.
Du kan kopiera en länk till klippbordet och sedan skicka den per e-post eller via snabbmeddelandeklienter.
100
DELTAGANDE
I PROGRAMMET
SKYDDA
EN VÄN
BYTA BONUSPOÄNG MOT EN BONUSAKTIVERINGSKOD
När du deltar i Programmet Skydda en vän kan du få en bonusaktiveringskod för Kaspersky Internet Security i utbyte mot
ett visst antal bonuspoäng. Du tilldelas bonuspoäng när användare laddar ned Kaspersky Internet Security via en
hämtning från en länk du delat via din profil och aktiverar programmet.
Bonusaktiveringskoder ges i följande fall:
•
När en användare som du delat en länk med utför en engångsaktivering av testversionen av Kaspersky Internet
Security.
•
När en användare som du har delat länken med aktiverar Kaspersky Internet Security.
På webbsidan med din profil kan du visa historiken gällande erövrade bonuspoäng och information om
bonusaktiveringskoder som du fått. Varje bonusaktiveringskod som du får skickas också till dig med e-post.
En bonusaktiveringskod kan också anges i programmet som en ny aktiveringskod.
En bonusaktiveringskod kan användas för att aktivera programmet (du kan t.ex. ge en till en annan användare).
En bonusaktiveringskod kan inte användas i följande fall:
•
Programmet används under en prenumeration. I de här fallet kan du använda bonusaktiveringskoden när
prenumerationen går ut. Du kan också använda din bonusaktiveringskod på en annan dator.
•
En aktiveringskod är redan angiven som ny kod i programmet. I de här fallet kan du använda
bonusaktiveringskoden när licensen går ut.
För att få en bonusaktiveringskod och aktivera programmet med en:
1.
Öppna Kaspersky Internet Security huvudfönster och klicka länken My Kaspersky i fönstrets nedre del.
Webbsidan med din profil i programmet Skydda en vän öppnas.
2.
Logga in på webbsidan med ditt Mitt Kaspersky-konto .
Webbsidan visar nu information för din profil i programmet Skydda en vän.
Du kan visa information om bonuspoäng som tilldelats dig under Mina bonuspoäng. Om du har samlat
tillräckligt många bonuspoäng för att få en bonusaktiveringskod visas meddelandet
emot bonusaktiveringskod i den högra delen av webbsidan.
3.
bredvid knappen Ta
För att få en bonusaktiveringskod och aktivera programmet med en:
a.
Klicka knappen Ta emot bonusaktiveringskod.
Vänta tills du fått en aktiveringskod. Den mottagna bonusaktiveringskoden visas i det fönster som öppnas.
b.
Klicka knappen Aktivera.
Fönstret Aktivering öppnas, med ett meddelande om verifiering av aktiveringskoden. När aktiveringskoden har
verifierats öppnas ett fönster som bekräftar att Kaspersky Internet Security har aktiverats.
101
ANVÄNDARHANDBOK
För att visa historiken för tillhandahållna bonusaktiveringskoder och aktivera programmet med en tidigare
tillhandahållen bonusaktiveringskoder:
1.
Öppna Kaspersky Internet Security huvudfönster och klicka länken My Kaspersky i fönstrets nedre del.
Webbsidan med din profil i programmet Skydda en vän öppnas.
2.
Logga in på webbsidan med ditt Mitt Kaspersky-konto .
Webbsidan visar nu information för din profil i programmet Skydda en vän.
3.
I webbsidans nedre del, klicka länken Bonusaktiveringskoder.
Fönstret Bonuspoäng öppnas och fliken Bonusaktiveringskoder visas.
4.
I listan över mottagna bonusaktiveringskoder, klicka på den som du vill använda för att aktivera programmet.
Ett fönster med en bonusaktiveringskod öppnas.
5.
Klicka knappen Aktivera.
Fönstret Aktivering öppnas, med ett meddelande om verifiering av aktiveringskoden. När aktiveringskoden har
verifierats öppnas ett fönster som bekräftar att Kaspersky Internet Security har aktiverats.
102
ANVÄNDA PROGRAMMET FRÅN
KOMMANDORADEN
Du kan använda Kaspersky Internet Security från kommandoraden.
Kommandoradens syntax:
avp.com <command> [settings]
Visa hjälp för kommandoradens syntax med följande kommando:
avp.com [ /? | HELP ]
Det här kommandot visar en fullständig lista med kommandon som är tillgängliga för hantering av Kaspersky Internet
Security på kommandoraden.
Få hjälp med syntaxen för ett visst kommando genom att skriva ett av följande kommandon:
avp.com <command> /?
avp.com HELP <command>
På kommandoraden går det att hänvisa till programmet antingen från programinstallationsmappen eller genom att ange
den fullständiga sökvägen till avp.com.
103
KONTAKTA TEKNISK SUPPORT
Det här avsnittet beskriver metoder för att få teknisk support och tillgänglighetsvillkor.
I DETTA AVSNITT
Tillgång till teknisk support ............................................................................................................................................ 104
Teknisk support via telefon............................................................................................................................................ 104
Få teknisk support i My Kaspersky................................................................................................................................ 104
Insamling av information till den tekniska supporten ..................................................................................................... 105
TILLGÅNG TILL TEKNISK SUPPORT
Om du inte kan hitta någon lösning på ditt problem i programmets dokumentation eller i en av källorna till information om
programmet rekommenderar vi att du kontaktar Kaspersky Labs tekniska support. Den tekniska supportens specialister
kommer att svara på dina frågor om installation och användning av programmet.
Läs regler för teknisk support innan du kontaktar tekniska support (http://support.kaspersky.com/sw/support/rules).
Du kan kontakta den tekniska supporten på något av följande sätt:
•
Via telefon. Den här metoden gör att du kan få hjälp av specialister från vår ryskspråkiga eller internationella
tekniska supporttjänst.
•
Skicka förfrågan från My Kaspersky. Den här metoden låter dig kontakta våra specialister via ett formulär.
Teknisk support är bara tillgänglig för användare som köpt en licens för att använda programmet. Användare med
testversioner får ingen tillgång till teknisk support.
TEKNISK SUPPORT VIA TELEFON
Du kan ringa specialisterna på Kaspersky Labs tekniska support från de flesta länderna. Du kan hitta information om hur
du får tillgång till teknisk support i din region och kontakt information till teknisk Support på Kaspersky Labs tekniska
supports webbplats (http://support.kaspersky.com/b2c#region2).
Läs regler för teknisk support innan du kontaktar tekniska support (http://support.kaspersky.com/sw/support/rules).
Dessa regler innehåller information om Kaspersky Labs tekniska supports telefontider och vad som krävs för att få hjälp
av Kaspersky Labs tekniska supportspecialister.
104
KONTAKTA
TEKNISK SUPPORT
FÅ TEKNISK SUPPORT I MY KASPERSKY
My Kaspersky (https://my.kaspersky.com) är den enda online resurs som behövs för att hantera skyddet av dina enheter
och aktiveringskoder för Kaspersky Lab-program och för att begära teknisk support.
Du måste registrera dig för att komma åt My Kaspersky-portalen. För att göra det, ange din e-postadress och skapa ett
lösenord.
Du kan få teknisk support via My Kaspersky-portalen på följande sätt:
•
Kontakta den tekniska supporten och viruslabbet.
•
Kontakta den tekniska supporten utan att använda e-post.
•
Spåra status för din förfrågan i realtid.
Du får också detaljerad historik över dina förfrågningar till den tekniska supporten.
Förfrågan om e-post till teknisk support
Du måste ange följande information i din e-begäran till teknisk Support:
•
Programnamn och versionsnummer
•
Operativsystemets namn och version
•
Problembeskrivning
Teknisk support kommer att skicka svar på din fråga till My Kaspersky-portalen.
Online-förfrågan till viruslabbet
Du kan skicka en begäran gällande undersökning av misstänkta filer och webbresurser till viruslabbet. Du kan också
kontakta antiviruslabbet om Kaspersky Internet Security genererar ett falsklarm gällande filer eller webbresurser som du
inte anser vara farliga.
INSAMLING AV INFORMATION TILL DEN TEKNISKA
SUPPORTEN
Efter att du meddelat den tekniska supportens specialister om ett problem kan de ibland be dig om att skapa en rapport
som innehåller information om ditt operativsystem, och därefter be dig skicka rapporten till den tekniska supporten. Den
tekniska supporten kan även be dig om att skapa en spårningsfil. Med spårningsfilen kan du spåra utförandet av
programkommandona, steg för steg, och fastställa det skede där en programåtgärd ger upphov till ett fel.
Efter att specialisterna på den tekniska supporten har analyserat alla data du har skickat till dem, kan de skapa ett AVZskript och skicka det till dig. Körning av AVZ-skript gör det möjligt att analysera aktiva processer gällande skadlig kod,
genomsöka systemet efter skadlig kod, desinficera/ta bort smittade filer och skapa rapporter med resultat från
systemgenomsökningarna.
För att kunna ge bättre hjälp vid frågor rörande programmets funktion så kan specialister på den tekniska supporten be
dig att ändra programinställningarna för felsökning temporärt medan diagnostiken pågår. För att göra detta så kan du
behöva utföra följande åtgärder:
•
Aktivera insamling av utökad diagnostikinformation.
•
Konfigurera enskilda komponenter i programmet genom att ändra särskilda inställningar som inte är tillgängliga
via det vanliga användargränssnittet.
105
ANVÄNDARHANDBOK
•
Konfigurera lagring och sändning av insamlad diagnostikinformation.
•
Konfigurera avlyssning av nätverkstrafik och spara nätverkstrafiken till en fil.
Specialisterna på den tekniska supporten kommer att ge dig all information som du behöver för att utföra dessa åtgärder
(steg-för-steg-instruktioner, inställningar som ska ändras, skript, ytterligare kommandon, felsökningsmoduler, särskilda
verktyg, osv.) och kommer att informera dig om vilka uppgifter som kommer att samlas in för felsökning. Efter att extra
diagnostikinformation samlats in så sparas den på användarens dator. Den insamlade informationen skickas inte till
Kaspersky Lab automatiskt.
Du uppmanas att endast utföra föregående åtgärder med vägledning av en specialist på den tekniska supporten efter att
du har fått instruktioner om detta. Att ändra programinställningarna själv på sätt som inte beskrivs i
administratörshandboken, eller som rekommenderas av specialister på den tekniska supporten, kan orsaka försämrad
hastighet och allvarliga fel i operativsystemet, sänka din dators skyddsnivå samt skada den bearbetade informationens
tillgänglighet och integritet.
I DETTA AVSNITT
Skapa en systemstatusrapport ...................................................................................................................................... 106
Skicka datafiler .............................................................................................................................................................. 106
Innehåll och lagring av spårningsfiler ............................................................................................................................ 107
Körning av AVZ-skript ................................................................................................................................................... 108
SKAPA EN SYSTEMSTATUSRAPPORT
Så här skapar du en systemstatusrapport
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Support fönster öppen.
3.
I fönstret som öppnas klickar du på länken Supportverktyg för att öppna fönstret Supportverktyg.
4.
I fönstret som öppnas, klicka på länken Att skapa en operativsystemstatusrapport för att öppna en
kunskapsbasartikel om hur du skapar en operativsystemstatusrapport.
5.
Följ instruktionerna i kunskapsbasartikeln.
SKICKA DATAFILER
När du skapat spårningsfilerna och systemstatusrapporten måste du skicka dem till specialisterna vid Kaspersky Labs
tekniska support.
Du behöver ett ärendenummer för din begäran för att ladda upp filer till den tekniska supportens server (se avsnittet "Få
teknisk support på My Kaspersky-portalen" på sidan 104). Detta nummer finns i My Kaspersky när du har en aktiv
begäran.
Så här laddar du upp datafiler till den tekniska supportens server:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
106
KONTAKTA
2.
Klicka på knappen
TEKNISK SUPPORT
i den nedre delen av fönstret.
Support fönster öppen.
3.
Klicka på länken Supportverktyg för att öppna fönstret Supportverktyg.
4.
Klicka på länken Skicka rapport till den tekniska supporten i fönstret som öppnas för att öppna fönstret
Skicka rapport.
5.
Markera kryssrutorna intill informationen som du vill skicka till den tekniska supporten.
6.
Mata in numret som din begäran tilldelats av den tekniska suppotten
7.
Klicka på knappen Skicka rapport.
Valda filer packas nu och skickas till den tekniska supportens server.
Om du inte kan skicka filerna av någon anledning kan du lagra filerna på din dator och skicka dem via My Kaspersky vid
ett senare tillfälle.
För att spara datafiler:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Support fönster öppen.
3.
I fönstret som öppnas klickar du på länken Supportverktyg för att öppna fönstret Supportverktyg.
4.
Klicka på länken Skicka rapport till den tekniska supporten i fönstret som öppnas för att öppna fönstret
Skicka rapport.
5.
Välj typ av data att spara till hårddisken:
•
Information om operativsystemet. Markera kryssrutan om du vill spara information om operativsystemet
på datorns hårddisk.
•
Data mottagen för analys. Markera den här kryssrutan om du vill spara spårningsfiler på hårddisken.
Klicka på länken <antal filer>, <datavolym> för att öppna fönstret Data mottagen för analys. Markera
kryssrutorna mittemot spårningsfilerna som du vill spara.
6.
Klicka på länken Spara rapport så öppnas fönstret för att spara ett arkiv med datafiler.
7.
Ange arkivets namn och bekräfta nedsparningen.
Det skapade arkivet kan skickas till den tekniska supporten via My Kaspersky.
107
ANVÄNDARHANDBOK
INNEHÅLL OCH LAGRING AV SPÅRNINGSFILER
Spårningsfiler lagras på datorn öppet i sju dagar efter handstilen av spårningsfiler är inaktiverad. Spårningsfiler raderas
permanent efter sju dagar.
Spårningsfiler lagras i mappen ProgramData\Kaspersky Lab.
Spårningsfilerna namnges i följande format: KAV<version number_dataXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace
file type>.log.
Spårningsfiler kan innehålla konfidentiell data. Du kan se innehållet i en spårfil genom att öppna den i en textredigerare
(exempelvis Anteckningar).
KÖRNING AV AVZ-SKRIPT
Du bör inte ändra text i AVZ-skript som skickats från Kaspersky Labs experter. Kontakta den tekniska supporten om det
uppstår problem när du kör skriptet.
För att köra AVZ-skriptet:
1.
Öppna programmets huvudfönster.
2.
Klicka på knappen
i den nedre delen av fönstret.
Support fönster öppen.
3.
Klicka på länken Supportverktyg i fönstret som öppnas.
Supportverktyg fönster öppen.
4.
I fönstret som öppnas, klicka på länken Kör skript för att öppna fönstret Körning av skript.
5.
Kopiera texten från skriptet som skickats från specialisterna på teknisk support, klistra in texten i
inmatningsfältet i fönstret som öppnas och klicka på knappen Kör.
Skriptet körs.
Om skriptet körts utan fel, så avslutas guiden automatiskt. Om det uppstår något fel under körningen av skriptet visas ett
motsvarande meddelande i guiden.
108
BEGRÄNSNINGAR OCH VARNINGAR
Kaspersky Internet Security har ett antal begränsningar som inte är avgörande för programmets drift.
Begränsningar kring uppgradering från en tidigare version av programmet
•
När du uppgraderar en tidigare version av Kaspersky Internet Security kommer följande programinställningar att
ersättas med standardvärdena: uppdateringskällor, lista över tillförlitliga webbadresser, samt inställningarna för
Kaspersky URL-rådgivaren.
•
När en ny version av Kaspersky Internet Security installeras över Kaspersky Internet Security 2011 eller
tidigare, förloras säkerhetskopior av filer och objekt i karantän, eftersom deras format inte stöds eller kan
konverteras till det nya formatet. Under en uppgradering från Kaspersky Internet Security 2012, kan
säkerhetskopior av filer och objekt i karantän konverteras till det nya formatet. Säkerhetskopior i Kaspersky
Internet Security 2013-format eller senare stöds och behöver inte konverteras till det nya formatet.
•
Efter en uppgradering från en tidigare version av programmet startar Kaspersky Internet Security automatiskt
även om automatisk start av programmet har inaktiverats i inställningarna som har sparats. När
operativsystemet startas om efteråt startar Kaspersky Internet Security inte automatiskt om automatisk start av
programmet har inaktiverats i inställningarna som har sparats.
Begränsningar av driften av vissa komponenter och automatisk bearbetning av filer
Infekterade filer bearbetas automatiskt enligt regler som skapats av Kaspersky Labs specialister. Du kan inte ändra
dessa regler manuellt. Reglerna kan uppdateras vid en uppdatering av databaser och programmoduler. Reglerna för
Brandvägg, Programkontroll och Tillförlitligt programläge uppdateras också automatiskt.
Kontroll av webbplatscertifikat och begränsningar av genomsökning
När en webbplats certifikat kontrolleras eller filer på en webbsida genomsöks, kan programmet kontakta Kaspersky
Security Network för information. Om det inte gick att hämta data från Kaspersky Security Network, avgör programmet
huruvida filen är infekterad och certifikatet betrott utifrån lokala antivirusdatabaser.
Begränsningar av Systemövervakarens funktionalitet
Skydd mot krypterare (skadlig programvara som krypterar användarfiler) har följande begränsningar:
•
Systemmappen Temp används för att stödja denna funktion. Om systemenheten med Temp-mappen inte har
tillräckligt diskutrymme för att skapa temporära filer, ges inte skydd mot krypterare. I detta fall visar programmet
inget meddelande om att filer inte säkerhetskopieras (skydd ges inte).
•
Temporära filer tas bort automatiskt när du stänger Kaspersky Internet Security eller avaktiverar komponenten
Systemövervakning.
•
Om Kaspersky Internet Security avslutas i nödfall, tas de temporära filerna inte bort. Ta bort temporära filer
genom att rensa Temp-mappen manuellt. Gör det genom att öppna Kör (Kommandot Run i Windows XP) och
skriv %TEMP% i fältet Öppna. Klicka OK.
Begränsningar för Krypterad anslutningssökning
På grund av tekniska begränsningar vid tillämpningen av sökalgoritmer, stöder genomsökning av krypterade anslutningar
inte vissa tillägg av TLS 1.0-protokollet och senare versioner (särskilt NPN och ALPN). Anslutningar via dessa protokoll
kan begränsas. Webbläsare med stöd för SPDY-protokoll använder HTTP över TLS-protokollet i stället för SPDY även
om servern som anslutningen upprättas mot stöder SPDY. Detta påverkar inte säkerhetsnivån. Om servern endast
stödjer SPDY protokoll och det är omöjligt att upprätta anslutningen via HTTPS-protokollet, övervakar programmet inte
anslutningen.
109
ANVÄNDARHANDBOK
Kaspersky Internet Security övervakar bara en skyddad anslutning som den kan dekryptera. Programmet övervakar inte
anslutningar som läggs till i undantagslistan (I fönstret Nätverksinställningar klickar du på länken Webbplatser).
Följande komponenter utför genomsökning och dekryptering av krypterad trafik som standard:
•
Webb Antivirus
•
Säkra pengar
•
Kaspersky URL-rådgivare
•
Föräldrakontroll
Kaspersky Internet Security dekrypterar krypterad trafik medan användaren använder webbläsaren Google Chrome om
tillägget Kaspersky Protection är inaktiverad på denna webbläsare.
Varning om drift av komponenten Skräppostskydd
Skräppostskydd kan konfigureras genom att redigera komponentens konfigurationsfil.
Detaljer för genomsökning av kernel-minne för rootkits vid användning av den skyddade
webbläsaren
När en icke-betrodd modul upptäcks vid användning av den skyddade webbläsaren, öppnas en ny flik med ett
meddelande om upptäckt av skadlig programvara. Om detta händer är du rekommenderad att avsluta webbläsaren och
köra en fullständig sökning på datorn.
Detaljer om dataskydd för Urklipp
Kaspersky Internet Security ger ett program åtkomst till Urklipp i följande fall:
•
Ett program med det aktiva fönstret försöker placera data i Urklipp. Det aktiva fönstret är det fönster som du
använder för tillfället.
•
En betrodd process av ett program som försöker placera data i Urklipp.
•
En betrodd process av ett program eller en process av det aktiva fönstret försöker ta emot data från Urklipp.
•
En process av ett program som tidigare placerade data i Urklipp försöker ta emot data från Urklipp.
Varning om kompatibilitet med Kaspersky Lab-program
Kaspersky Internet Security är kompatibelt med följande Kaspersky Lab-program:
•
Kaspersky Fraud Prevention 2.0
•
Kaspersky Fraud Prevention 2.5
•
Kaspersky Fraud Prevention 3.0
•
Kaspersky Fraud Prevention 3.5
•
Kaspersky Password Manager 2.0
•
Kaspersky Password Manager 5.0
•
Kaspersky Password Manager 7.0
110
BEGRÄNSNINGAR
OCH VARNINGAR
Detaljerna för infekterad fil som bearbetas av programkomponenterna
Som standard kan programmet ta bort infekterade filer som inte kan desinficeras. Borttagning som standard kan utföras
under filbearbetning av komponenter som Programkontroll, E-post Antivirus, Fil Antivirus, under sökuppgifter, och när
Systemövervakaren upptäcker programs skadliga aktiviteter.
Begränsningar som gäller för vissa komponenter vid programinstallation tillsammans med
Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints
Följande Kaspersky Internet Security-komponenter begränsas i den skyddade webbläsaren om programmet är installerat
tillsammans med Kaspersky Fraud Prevention for Endpoints:
•
Webb Antivirus, förutom skydd mot nätfiske
•
Föräldrakontroll
•
Kaspersky URL-rådgivare
•
Skydd mot webbannonser
Varning om förändringar i IM anti-virus och föräldrakontroll funktionalitet
Från och med 2016 års version av Kaspersky Internet Security, kollar komponenten Snabbmeddelandeskydd inte
meddelanden överförda via IRC-protokollet.
Från och med 2016 års version av Kaspersky Internet Security, kontrollerar komponenten Föräldrakontroll inte
meddelanden via snabbmeddelandeklienter.
Om personuppgifterna i rapport filerna
Rapporternas filer lagras lokalt på din dator
Sökväg till rapportfiler: %allusersprofile%\Kaspersky Lab\AVP16.0.0\Report\Database.
Rapporterna lagras i följande filer:
•
Reports.db
•
Reports.db-wal
•
Reports.db-shm (innehåller inte några personuppgifter)
Rapportfiler är skyddade mot obehörig åtkomst om självförsvar är aktiverat i Kaspersky Internet Security. Om självförsvar
inaktiveras skyddas rapportfilerna inte.
Rapportfiler kan innehålla personuppgifter som erhållits under drift av skyddskomponenter, till exempel Antivirus, E-post
Antivirus, Skräppostskydd, Webb Antivirus och Föräldrakontroll.
Rapportfiler kan innehålla följande personuppgifter:
•
IP-adressen till användarens enhet
•
Surfhistorik
•
Versioner av webbläsare och operativsystem
•
Namn på kakor och andra filer och sökvägar till dem
•
E-postadress, avsändare, meddelandets ämne, meddelandetext, användarnamn och kontaktlista
111
ANVÄNDARHANDBOK
Detaljerna för Autokör
Processen Autokör sparar loggar med resultaten av dess aktivitet. Data som loggats i text, sparas med namnet "kl autorun - <datum><tid>.log". Visa datatyper genom att öppna fönstret Kör (Kommandot Run i Windows XP), skriv
%TEMP% i fältet Öppna och klicka på OK.
Alla spårningsfiler sparas på samma ställe som installationsfilerna som laddades ner under driften av autokör processen.
Data lagras tillfälligt under hela driften av autorun processen och tas bort permanent när processen avslutas. Data
skickas inte någonstans.
Kaspersky Internet Security-begränsningar för Microsoft Windows 10
Följande funktion är delvis begränsad i programmet som installerats på operativsystemet Microsoft Windows 10:
•
Självförsvar. Självförsvar för programmets gränssnittskomponenter fungerar inte heller när det är aktiverat.
•
Systemövervakaren.
•
Skydd mot krypterare och skärmsläckare. Programmet kan endast upptäcka de mest grundläggande
krypterarna och skärmsläckarna.
•
Desinfektion av skadlig programvara i systemminnet.
•
Skydd mot skärmdumpar.
•
Dataskydd för urklipp.
•
Skyddade webbläsare har skydd mot yttre angrepp.
Begränsningar för Programkontroll i Microsoft Windows 10:
•
Anpassade programregler fungerar inte.
•
Programkategorisering i det nya gränssnittet för Windows utförs felaktigt.
•
Komponenten Programkontroll stöder inte följande funktioner:
•
Installation av hooks
•
Ta skärmdumpar
•
Skicka windows-meddelanden till andra processer
•
misstänkta operationer
•
Styr om inkommande meddelanden i dataströmmen
•
direkt åtkomst till fysiskt minne
•
Ställa in felsökningspriviliegier
•
Åtkomst till lösenordslagring
•
Hantera skrivardrivrutin
•
Användning av programgränssnitt i andra program
•
Åtkomst till interna webbläsardata
•
Åtkomst till operativsystemets kritiska objekt
112
BEGRÄNSNINGAR
•
•
Användning av operativsystemets programgränssnitt (DNS)
•
Skapa service
•
Öppnar tjänst för läsning
•
Öppnar tjänst för skrivning
•
Ändrar tjänstekonfiguration
•
Underhållande tjänst
•
Startar tjänst
•
Tar bort tjänst
•
Sparar registernyckel i fil
•
Tillgång till ljudströmmen
•
Byter systemmoduler (KnownDlls)
OCH VARNINGAR
Följande åtgärder av Programkontroll är begränsade:
•
Starta drivrutin: laddning av drivrutiner är inte blockerad; meddelanden visas endast om en drivrutin som
har lästs in.
•
Pausa andra processer och trådar: endast trådar med uppehållsrättigheter har gripits under Microsoft
Windows 10 (x 86); öppnandet av processen styrs dessutom under Microsoft Windows (x 64).
•
Kod intrång: endast trådar med injicera rättigheter har gripits under Microsoft Windows 10 (x 86);
öppnandet av processen styrs dessutom under Microsoft Windows 10 (x 64).
•
Dubbla interna processer handtag: kopiering av handtagen är bara kontrollerad för processer och trådar.
•
Att stoppa andra processer: kontrolleras endast i nivå med öppnandet av processen handtag och trådar
med terminate rättigheter.
•
Att avsluta Microsoft Windows 10: bara shutdown.exe launchern styrs – andra sätt att avsluta
operativsystemet kontrolleras inte.
Kaspersky Internet Security-begränsningar för Microsoft Windows 10 med läget Enhetsvakt
aktiverat:
Det är inte möjligt att aktivera Skydd mot nätverksattacker i programgränssnittet.
Drift av följande funktioner är också delvis begränsad:
•
Rootkit Sök och desinfektion (senarelagd desinfektion av filer efter omstart av datorn, detektering av skadlig kod
som skapar autorun nycklar i registret).
•
Heuristisk analys (emulering av uppstarten av misstänkta program).
113
ORDLISTA
A
AKTIVERA PROGRAMMET
Växla så att programmet körs i fullfunktionsläge. Aktivering av program utförs av användaren under eller efter
programinstallationen. För att aktivera programmet, måste användaren ha en aktiveringskod
AKTIVERINGSKOD
En kod som du får när du köper den kommersiella licensen för Kaspersky Internet Security. Denna kod krävs för att
programmet ska kunna aktiveras.
Aktiveringskoden är en unik sekvens bestående av tjugo alfanumeriska tecken på formatet xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.
ANTIVIRUSDATABASER
Databaser som innehåller information om hot mot datorsäkerheten som Kaspersky Lab kände till när
antivirusdatabaserna gavs ut. Posterna i antivirusdatabaserna gör det möjligt att upptäcka skadlig kod i objekt som
genomsöks. Antivirusdatabaserna skapas av specialister vid Kaspersky Lab och uppdateras varje timme.
ANVÄNDARPROFIL
Summerar användarens deltagande i programmet Skydda en vän. Användarprofilen innehåller antal insamlade
bonuspoäng, länkar för nedladdning av Kaspersky Internet Security och bonusaktiveringskoder som tilldelats
användaren.
B
BLOCKERA ETT OBJEKT
Neka tredjepartsprogram tillgång till ett objekt. Ett blockerat objekt kan inte läsas, köras, ändras eller tas bort.
BONUSAKTIVERINGSKOD
En aktiveringskod för Kaspersky Internet Security som ges till användaren i utbyte mot bonuspoäng.
BONUSPOÄNG
Bonuspoäng är poäng som Kaspersky Lab tilldelar användare som deltar i programmet Skydda en vän. Bonuspoäng
tilldelas användaren när denne publicerar en länk till ett Kaspersky Lab-program i sociala nätverk eller klistrar in länken i
ett e-postmeddelande och användarens vän laddar ned programmets installationspaket via den här länken och aktiverar
programmet.
D
DATABAS MED MISSTÄNKTA NÄTFISKEADRESSER
Lista över webbplatser som definieras som nätfiskewebbplatser av Kaspersky Labs experter. Databasen uppdateras
regelbundet och är en del av Kaspersky Labs program.
DATABAS MED SKADLIGA WEBBADRESSER
Lista över webbplatsadresser, vars innehåll kan betraktas som skadligt. Skapat av specialister vid Kaspersky Lab och
listan uppdateras regelbundet och ingår i programpaket från Kaspersky Lab.
114
ORDLISTA
DIGITAL SIGNATUR
Ett krypterat datablock som är inbäddat i ett dokument eller ett program. En digital signatur används för att identifiera ett
dokument eller ett programs utgivare. För att kunna skapa en digital signatur måste dokumentets eller programkodens
författare ha ett digitalt certifikat som visar vem författaren är.
En digital signatur låter dig kontrollera datakällan och datas integritet och skydda dig mot förfalskningar.
DISKBOOTSEKTOR
En bootsektor är en speciell del av en dators hårddisk, diskettenhet eller av en annan datalagringsenhet. Den innehåller
information om diskens filsystem och ett laddningsprogram ("boot loader") som ansvarar för starten av operativsystemet.
Det finns ett antal virus som infekterar bootsektorn, dessa kallas därför bootvirus. Programmet från Kaspersky Lab
möjliggör genomsökning av bootsektorn efter virus, som desinficeras om en infektion hittas.
F
FALSKLARM
En situation när Kaspersky Labs program bedömer ett objekt som inte är infekterat som infekterat, beroende på att dess
kod liknar koden hos ett virus.
FILMASK
Representation av ett filnamn med användning av jokertecken. De två standardjokertecken som används i filmasker är *
och ?, där * representerar ett godtyckligt antal tecken och ? står för ett enskilt godtyckligt tecken.
H
HEURISTISK ANALYSATOR
En teknik för att upptäcka information om hot som ännu inte lagts till i Kaspersky Labs databaser. Den heuristiska
analysatorn upptäcker objekt vars aktiviteter i systemet kan utgöra ett hot. Objekt som upptäcks med den heuristiska
analysfunktionen anses vara sannolikt smittade. Ett objekt kan t.ex. betraktas som sannolikt smittat om det innehåller
sekvenser av kommandon som är typiska för skadliga objekt (öppna filer, skriva till filer).
HOTNIVÅ
Ett index som visar sannolikheten för att ett program utgör ett hot för operativsystemet. Hotnivån beräknas med hjälp av
heuristisk analys, baserat på två typer av kriterier:
•
Statisk (till exempel information om ett programs körbara fil: storlek, datum när den skapades m.m.)
•
Dynamiska, dessa kriterier används under simuleringen av programkörningen i en virtuell miljö (programmet
olika begäran om tillgång till systemfunktioner analyseras)
Hotnivån gör det möjligt att identifiera uppträdanden typiska för skadliga program. Ju lägre hotnivå, desto fler åtgärder
tillåts programmet vidta i operativsystemet.
HYPERVISOR
Ett program som stöder parallell drift av flera operativsystem på en dator.
115
ANVÄNDARHANDBOK
I
ICHECKER-TEKNIK
En teknik som gör det möjligt att öka hastigheten för antivirussökningen genom att utesluta objekt som inte har ändrats
sedan den senaste sökningen, förutsatt att sökparametrarna (databaserna och inställningarna) inte har ändrats.
Informationen för varje fil lagras i en särskild databas. Tekniken används både vid realtidsskydd och vid manuella
söklägen.
Du har t.ex. en arkivfil som genomsökts av ett program från Kaspersky Lab och som tilldelats statusen ej smittad. Nästa
gång hoppar programmet över det här arkivet, förutsatt att objektet eller inställningarna för sökningen inte har ändrats.
Om du har ändrat innehållet i arkivet genom att lägga till ett nytt objekt i det, ändrat sökinställningarna eller uppdaterat
programdatabaserna, kommer arkivet att sökas igenom på nytt.
Begränsningar hos iChecker-tekniken:
•
Tekniken fungerar inte med stora filer, eftersom det går snabbare att söka igenom en stor fil än att kontrollera
om den ändrats efter den senaste genomsökningen.
•
Tekniken stöder ett begränsat antal format.
INFEKTERAT OBJEKT
Ett objekt för vilket en del av dess kod helt överensstämmer med koden för ett känt skadligt program. Kaspersky Lab
rekommenderar inte att sådana objekt används.
INKOMPATIBELT PROGRAM
Ett antivirusprogram från en tredjepartsleverantör eller ett program från Kaspersky Lab som inte stödjer hantering genom
Kaspersky Internet Security.
K
KARANTÄN
Ett dedicerat lagringsutrymme där programmet placerar säkerhetskopior av filer som har ändrats eller tagits bort under
desinficering. Kopior av filer lagras i ett speciellt format och utgör inget hot för datorn.
KASPERSKY LABS UPPDATERINGSSERVRAR
HTTP-servrarna på Kaspersky Lab från vilka uppdaterade databaser och programmoduler laddas ned.
KASPERSKY SECURITY NETWORK (KSN)
En infrastruktur byggd på onlinetjänster som ger tillgång till Kaspersky Lab-databasen, som innehåller information om
filers, webbresursers och programvarors rykte. Genom att använda data från Kaspersky Security Network garanteras
snabbare reaktion från Kaspersky Lab på nya hot, bättre prestanda för vissa skyddskomponenter och minskad risk för
falsklarm.
KOMPRIMERAD FIL
En arkivfil som innehåller ett kompressionsprogram och instruktioner som operativsystemet använder vid körning.
L
LICENSENS GILTIGHETSPERIOD
Den period under vilken du har tillgång till programmets funktioner och rätten att använda ytterligare tjänster.
116
ORDLISTA
M
MÖJLIGEN INFEKTERAT OBJEKT
Ett objekt vars kod innehåller en modifierad version av ett känt hot eller en kod och med ett uppförande som påminner
om ett hot.
N
NÄTFISKE
En typ av internetbedrägerier som går ut på att få obehörig åtkomst till användarnas konfidentiella uppgifter.
O
OKÄNT VIRUS
Ett nytt virus som det inte finns någon information om i databaserna. Okända virus upptäcks vanligen genom att
programmet genomsöker objekt med den heuristiska analysatorn. Sådana objekt märks som sannolikt infekterade.
P
PROGRAMMODULER
Filer i installationspaketet från Kaspersky Lab som ansvarar för att utföra huvuduppgifterna för motsvarande program. En
speciell programmodul motsvarar var och en av de uppgifter som utförs av programmet (skydd, sökning, uppdatering av
databaser och moduler).
PROTOKOLL
En klart definierad och standardiserad uppsättning regler som styr interaktionen mellan en klient och en server. Välkända
protokoll och tjänster som förknippas med dem är HTTP, FTP och NNTP.
R
ROOTKIT
Ett program eller en uppsättning program som döljer spår av en inkräktare eller skadlig programvara i operativsystemet.
I Windows-baserade operativsystem betyder rootkit vanligtvis ett program som gör intrång i systemet och påverkar
systemfunktioner (Windows API). Uppfångning och modifiering av API-lågnivåfunktioner är de huvudsakliga metoder
som tillåter att dessa program kan gömma sig ganska väl i operativsystemet. Ett rootkit kan vanligen också maskera
närvaron av processer, mappar och filer som lagrats på hårddisken, förutom registernycklar, om de beskrivs i
konfigurationen för aktuell rootkit. Många rootkits installerar sina egna drivrutiner och tjänster i operativsystemet (dessa
är också "osynliga").
S
SÄKERHETSNIVÅ
Säkerhetsnivån definieras som en fördefinierad samling inställningar för en programkomponent.
SÅRBARHET
En brist i ett operativsystem eller program som kan utnyttjas av konstruktörer av skadliga program för att tränga in i
operativsystemet eller programmet och skada dess integritet. Närvaron av ett stort antal sårbarheter i ett operativsystem
gör det opålitligt, eftersom virus som tränger in i operativsystemet kan orsaka störningar i operativsystemet självt och i
installerade program.
117
ANVÄNDARHANDBOK
SKRÄPPOST
Oönskade massutskick via e-post innehåller i allmänhet reklam.
SKRIPT
Ett litet datorprogram eller en oberoende del av ett program (funktion) och som vanligtvis har utvecklats för att utföra en
bestämd uppgift. Det används oftast med program som är inbäddade i hypertext. Skript körs t.ex. när du öppnar angivna
webbplatser.
Om realtidsskyddet är aktiverat spårar programmet skriptstart, och fångar upp och genomsöker dem efter virus. Du kan
(beroende på sökresultat) välja att tillåta körning av skripten eller blockera dem.
SKYDDAD WEBBLÄSARE
Ett särskilt driftläge i en vanlig webbläsare utformad för finansiella aktiviteter och näthandel. Skyddad webbläsare säkrar
konfidentiell data som du anger på webbplatser till banker och betalningssystem (såsom kortnummer eller lösenord för
åtkomst till banktjänster online). Den förhindrar även stöld av tillgångar vid överföring av pengar online.
Standardwebbläsaren som används för att få åtkomst till webbplatsen visar under tiden ett meddelande som informerar
dig om att den skyddade webbläsaren startar.
SKYDDSKOMPONENTER
Integrerade delar av Kaspersky Internet Security avsedda att skydda mot bestämda typer av hot (t.ex. Skräppostskydd,
Skydd mot nätfiske). Varje komponent är relativt självständig så den kan avaktiveras eller konfigureras individuellt.
SPÅRNING
Körning av programmet i debug-läge; efter varje körning av ett kommando stannas programmet och stegets resultat
visas.
STARTOBJEKT
En uppsättning program som behövs för att starta operativsystemet och andra program på din dator, samt få dem att
fungera korrekt. Dessa objekt körs varje gång operativsystemet startar. Det finns virus som specifikt kan infektera objekt
som körs automatiskt, något som till exempel kan leda till att du inte längre kan starta operativsystemet.
T
TANGENTLOGGNING
Ett program som konstruerats för dold loggning av information om tangenter som tryckts ned av användaren.
Tangentloggare fungerar som uppfångare av tangenttryckningar.
TILLFÖRLITLIG PROCESS
En programvaruprocess vars filoperationer inte begränsas av program från Kaspersky Lab i realtidsskyddsläge. Vid
upptäckt av en misstänkt aktivitet från en tillförlitlig process utesluter Kaspersky Internet Security processen från listan
över tillförlitliga processer och blockerar samtliga av dess aktiviteter.
TILLFÖRLITLIGHETSGRUPP
En grupp i vilken Kaspersky Internet Security placerar ett program eller en process, beroende på följande kriterier:
närvaro av digital signatur, rykte inom Kaspersky Security Network, tillförlitlighetsnivå hos programmets källa och
potentiell risk för de åtgärder som programmet eller processen utför. Baserat på den tillförlitlighetsgrupp som ett program
tillhör, kan Kaspersky Internet Security begränsa vilka åtgärder som programmet får lov att utföra i operativsystemet.
I Kaspersky Internet Security tillhör program en av följande tillförlitlighetsgrupper: Tillförlitlig, Låg begränsning, Hög
begränsning eller Icke tillförlitlig.
TRAFIKGENOMSÖKNING
En realtidssökning som använder information från den (aktuella) senaste versionen av databaserna för objekt som
överförts via alla protokoll (t.ex. HTTP, FTP och andra protokoll).
118
ORDLISTA
TROLIG SKRÄPPOST
Meddelande där det inte säkert kan konstateras att det är skräppost, men där meddelandet har flera kännetecken som är
typiska för skräppost (t.ex. vissa typer av massutskick och reklam).
U
UPPDATERING
Procedur för att ersätta/lägga till nya filer (databaser eller programmoduler) som hämtats från Kaspersky Labs
uppdateringsservrar.
UPPDATERINGSPAKET
Ett filpaket som är utformat för att uppdatera databaser och programmoduler. Program från Kaspersky Lab kopierar
uppdateringspaket från Kaspersky Labs uppdateringsservrar samt installerar och aktiverar dem.
UPPGIFT
Funktionerna i Kaspersky Lab-programmet genomförs i form av uppgifter, såsom: Fullständig sökning eller uppdatering.
UPPGIFTSINSTÄLLNINGAR
Programinställningar som är speciella för varje uppgiftstyp.
V
VIRUS
Ett program som infekterar andra program genom att lägga till sin kod i programmen i avsikt att få kontroll när de
infekterade filerna körs. Denna enkla definition gör det möjligt att avslöja den huvudsakliga aktion som utförs av varje
virus – infektion.
119
AO KASPERSKY LAB
Programvara från Kaspersky Lab är internationellt känd för sitt skydd mot virus, skadliga program, skräppost och
attacker från hackare och andra hot.
2008 rankades Kaspersky Lab bland de fyra ledande leverantörerna av programvarulösningar för informationssäkerhet
för slutanvändare (IDC Worldwide Endpoint Security Revenue efter leverantör). Kaspersky Lab är den utvecklare av
skyddssystem för datorer som föredras bland hemanvändare i Ryssland enligt undersökningen "TGI-Russia 2009" i
COMCON.
Kaspersky Lab grundades i Ryssland 1997. I dag består den av en internationell grupp av företag med huvudkontor i
Moskva och fem regionala avdelningar som hanterar företagets aktiviteter i Ryssland, Väst- och Östeuropa,
Mellanöstern, Afrika, Nord- och Sydamerika, Japan, Kina och andra länder i Asien och Stillahavsområdet. Företaget
sysselsätter över 2 000 högutbildade experter.
PRODUKTER. Produkter från Kaspersky Lab ger skydd för alla typer av system, från hemdatorer till stora
företagsnätverk.
Produktsortimentet för privatpersoner omfattar antivirusprogram för alla enheter som idag används i digitala
sammanhang, vilket innefattar stationära och bärbara datorer, surfplattor, smarta telefoner och andra mobila enheter.
Kaspersky Lab är leverantör av program och tjänster som skyddar arbetsstationer, fil- och webbservrar, e-postnätbryggor
(mail gateways) och brandväggar. Använda tillsammans med Kaspersky Labs centraliserade hanteringssystem
garanterar dessa lösningar ett effektivt automatiskt skydd för företag och organisationer mot datorhot. Kaspersky Labs
produkter har certifierats av de ledande testlaboratorierna, är kompatibla med programvara från olika leverantörer, och är
optimerade för att köra på många hårdvaruplattformar.
Kaspersky Labs virusanalytiker arbetar dygnet runt. Varje dag avslöjar de hundratals nya datorhot, skapar verktyg för att
upptäcka och desinficera dem, och lägger in dem i de databaser som Kaspersky Labs program använder. Kaspersky
Labs antivirusdatabaser uppdateras varje timme och skräppostdatabasen var femte minut.
TEKNIKER. Många tekniker som nu är del av och ingår som paket i moderna antivirusverktyg utvecklades ursprungligen
av Kaspersky Lab. Det är ett av många skäl till att många tredjepartsutvecklare av programvara använder Kaspersky
Anti-Virus kernel i sina egna programvaror. Bland dessa företag återfinns: SafeNet (USA), Alt-N Technologies (USA),
Blue Coat Systems (USA), Check Point Software Technologies (Israel), Clearswift (UK), CommuniGate Systems (USA),
Openwave Messaging (Irland), D-Link (Taiwan), M86 Security (USA), GFI Software (Malta), IBM (USA), Juniper
Networks (USA), LANDesk (USA), Microsoft (USA), Netasq+Arkoon (Frankrike), NETGEAR (USA), Parallels (USA),
SonicWALL (USA), WatchGuard Technologies (USA) och ZyXEL Communications (Taiwan). Flera av företagets
innovativa tekniker är patenterade.
BEDRIFTER. Under flera år har Kaspersky Lab vunnit hundratals priser för sina metoder att bekämpa datorhot.
Exempelvis mottog Kaspersky Anti-Virus år 2010 flera priser i kategorin Avancerade+ i ett test utfört av AVComparatives, ett välkänt österrikiskt antiviruslaboratorium. Men Kaspersky Labs viktigaste prestation är att ha vunnit
sina användares lojalitet världen över. Företagets produkter och tekniker skyddar fler än 300 miljoner användare och
antalet företag som använder dessa överstiger 200 000.
Kaspersky Labs webbplats:
http://www.kaspersky.com/se/
Virus encyclopedia:
http://www.securelist.com
Virus Lab:
http://newvirus.kaspersky.ru (för analys av misstänkta filer och
webbplatser)
Kaspersky Labs webbforum:
http://forum.kaspersky.com
120
INFORMATION OM TREDJEPARTSKOD
Information om tredjepartskod finns i filen med namnet legal_notices.txt i programmets installationsmapp.
121
VARUMÄRKEN
Registrerade varumärken och varumärken tillhör sina respektive ägare.
Google, Google Chrome, Chrome och YouTube är registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.
ICQ är ett registrerat varumärke och/eller varumärke som ägs av ICQ LLC.
Intel, Celeron och Atom är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder.
Bing, Internet Explorer, Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och andra länder.
Mail.ru är ett varumärke som tillhör Mail.ru LLC.
Mozilla och Firefox är varumärken som tillhör Mozilla Foundation.
Skype är ett varumärke som tillhör Skype.
VMware är ett varumärke som tillhör VMware, Inc., eller varumärke som tillhör VMware, Inc. registrerat i USA eller i
andra jurisdiktioner.
122
SAKREGISTER (INDEX)
A
Aktivera programmet .................................................................................................................................................... 37
AO Kaspersky Lab ..................................................................................................................................................... 120
Å
Återställa objekt............................................................................................................................................................ 46
Återställa standardinställningar .................................................................................................................................... 92
B
Bankärenden online ..................................................................................................................................................... 57
Bankärenden på internet .............................................................................................................................................. 57
Begränsa åtkomst till programmet................................................................................................................................ 90
D
Desinficerat objekt........................................................................................................................................................ 46
Diagnostik .................................................................................................................................................................... 40
E
E-post Antivirus ............................................................................................................................................................ 49
F
Fjärrhantering av programmet ...................................................................................................................................... 77
Föräldrakontroll ............................................................................................................................................................ 70
datoranvändning ..................................................................................................................................................... 71
Internet-användning ................................................................................................................................................ 72
meddelanden .......................................................................................................................................................... 75
rapport .................................................................................................................................................................... 76
sociala nätverk........................................................................................................................................................ 75
starta program ........................................................................................................................................................ 74
starta spel ............................................................................................................................................................... 74
Fullskärms programfunktionsläge ................................................................................................................................ 78
H
Hårdvaru- och programvarukrav .................................................................................................................................. 18
I
Installation av programmet ........................................................................................................................................... 19
K
Karantän
återställa ett objekt ................................................................................................................................................. 46
Kaspersky Security Network ........................................................................................................................................ 96
Kasperskys URL-rådgivare
Webb Antivirus ....................................................................................................................................................... 60
Kod
aktiveringskod......................................................................................................................................................... 34
L
Licens
aktiveringskod......................................................................................................................................................... 34
123
ANVÄNDARHANDBOK
Licensavtal för slutanvändare....................................................................................................................................... 31
M
Meddelanden ............................................................................................................................................................... 39
Microsoft Windows felsökning ...................................................................................................................................... 47
Mitt Kaspersky-konto .................................................................................................................................................. 105
O
Okända program .......................................................................................................................................................... 79
Oönskad e-post ............................................................................................................................................................ 50
P
Programaktivering
aktiveringskod......................................................................................................................................................... 34
licens ...................................................................................................................................................................... 31
testversion .............................................................................................................................................................. 22
Programdatabaser ....................................................................................................................................................... 41
Programkontroll
åtkomstregler för enhet ........................................................................................................................................... 80
skapa en programregel ........................................................................................................................................... 80
undantag................................................................................................................................................................. 80
Programvarukrav.......................................................................................................................................................... 18
R
Rapporter ..................................................................................................................................................................... 94
S
Säkerhetsanalys........................................................................................................................................................... 40
Säkerhetshot ................................................................................................................................................................ 40
Säkerhetsproblem ........................................................................................................................................................ 40
Sårbarhet ..................................................................................................................................................................... 45
Sårbarhetssökning ....................................................................................................................................................... 45
Sekretessrensning ....................................................................................................................................................... 68
Skärmtangentbord........................................................................................................................................................ 52
Skräppost ..................................................................................................................................................................... 50
Skräppostskydd............................................................................................................................................................ 50
Skydda en vän ............................................................................................................................................................. 98
bonusaktiveringskod ............................................................................................................................................. 101
Kaspersky-konto ..................................................................................................................................................... 99
rank ........................................................................................................................................................................ 98
Skyddsläge................................................................................................................................................................... 40
Skyddsstatus ................................................................................................................................................................ 40
Spårning
ladda upp spårningsdata ...................................................................................................................................... 106
Spelprofil ...................................................................................................................................................................... 78
Statistik......................................................................................................................................................................... 94
T
Ta bort programmet ..................................................................................................................................................... 29
Tangentloggare
skydd mot datafångst från tangentbordet ............................................................................................................... 55
Virtuellt tangentbord ............................................................................................................................................... 52
Tillförlitliga program ...................................................................................................................................................... 87
Tillförlitligt programläge ................................................................................................................................................ 87
124
SAKREGISTER (INDEX)
U
Uppdatera .................................................................................................................................................................... 41
Uppdateringskälla ........................................................................................................................................................ 41
V
Virtuellt Tangentbord .................................................................................................................................................... 52
W
Webbskydd .................................................................................................................................................................. 60
Y
Ytterligare verktyg
Microsoft Windows felsökning ................................................................................................................................ 47
125
Download