Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om Breddens

Anbudsinbjudan
2015-03-16
Johan Buhre
Exploateringsingenjör
Sidan 1 av 6
Dnr 2015/0007 STBN-2
Diariekod: 236
Anbudsinbjudan för tre industritomter söder om
Breddens industriområde
Inbjudan till anbudsgivning
Den här inbjudan avser tre markområden inom detaljplan för område söder
om Breddens industriområde. De tre markområdenas omfattning är på cirka
3 000, 5 500 respektive 8 400 m2, alla tre avsedda för ej störande
småindustri och/eller lager.
Anbuden ska vara Sollentuna kommun tillhanda senast 2015-04-30.
Områdesbeskrivning
De aktuella markområdena ligger i den nordligaste delen av Sollentuna,
strax öster om E4:an samt söder om och i direkt anslutning till Breddens
industriområde. Söderut ligger en park med damm för dagvattenrening,
Rotsundagårds bostadsbebyggelse och Skinnaråsens idrottsplats. Västeroch österut är det naturområden.
Service i form av restauranger och butiker finns i Infra City precis norr om
Breddens industriområde.
Områdets läge i Sollentuna markerat med prick.
Besök
Postadress
Turebergshuset 191 86
Turebergs torg Sollentuna
Telefon växel Fax reception
08-579 210 00 08-35 02 90
Internet
www.sollentuna.se
Anbudsinbjudan
2015-03-16
Dnr. 2015/0007 STBN-2
Sidan 2 av 6
Kommunikationer
Bergkällavägen går igenom området och förbinder Breddens industriområde
i norr med Bollstanäsvägen i söder. Med bil kommer man lämpligast från
E4:an med avfart vid Breddens trafikplats som ligger en knapp kilometer
norr om området.
I Rotebro centrum, ca 3 km från det aktuella området, finns
pendeltågsstation samt busshållplatser. Det finns även busslinjer som
passerar genom området.
Markområdena
Den här inbjudan avser tre separata markområden, benämnda A-C. Alla tre
markområdena ligger söder om bebyggda fastigheter i Breddens
industriområde. Markområdena angränsar också till två tomter som
Sollentuna kommun via en tidigare anbudsinbjudan 2014 har sålt/upplåtit
för industriändamål. Tomterna är idag är obebyggda men kommer att
bebyggas.
Markområde A omfattar ca 5 500 m2, markområde B ca 8 400 m2 och
markområde C ca 3 000 m2. För skalenlig karta se bilaga 1.
De tre markområdena A-C. Redan försålda/upplåtna tomter markerda med vit
skraffering.
Anbudsinbjudan
2015-03-16
Dnr. 2015/0007 STBN-2
Sidan 3 av 6
Detaljplan
För de aktuella markområdena gäller ”Detaljplan för område söder om
Breddens industriområde, Rotebro”, dnr 2008/382 (se bilaga 2 och 3), som
anger bland annat följande:
Ej störande småindustri, lager
Högsta exploateringsgrad är 1,0 bruttoarea per fastighetsarea
Högst 70 % av markytan inom varje fastighet får bebyggas
Anordningar för infiltration av dagvatten får inte anläggas. Allt förorenat
dagvatten ska renas och fördröjas för att sedan ledas till det kommunala
dagvattennätet.
Inom varje fastighet ska minst 10 % av markytan vara planterad
Ledningar och markförhållanden
Inom alla tre markområden går va-ledningar som tillhör Sollentuna Energi
AB (se bilaga 1). För dessa ledningar kommer ledningsrätt tillskapas i
samband med fastighetsbildningen av tomterna.
Ledningsägaren vill ha ett 6 m brett område med ledningen i mitten där inga
byggnader får uppföras. För markområde A och B ligger ledningen inom
detaljplanens ”prickmark” som redan reglerar att inga byggnader får
uppföras. För markområde C kommer ett område på uppskattningsvis ca 30
m2 (bortsett från detaljplanens bestämmelser för områden där inte byggnader
får uppföras) att påverkas av den kommande ledningsrätten.
Ny bebyggelse ska anslutas till befintliga nät för VA, dagvatten, el och tele.
Marken inom berört område består av lös lera med eller utan torrskorpa,
enligt geologisk – geoteknisk karta från 1977, framställd av Sveriges
geologiska undersökning.
Åtaganden
Sollentuna kommun kommer skriva ett avtal med dem som lägger det
vinnande anbudet för respektive markområde. Avtalet kommer omfatta
marköverlåtelse/-upplåtelse, samt reglera bland annat följande:
Byggstart ska ske inom ett år från kontraktsskrivning eller 6 månader från
det att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Det som inträffar senast
gäller.
Tillträde är vid byggstart.
Nya byggnader ska ha den fina sidan/framsidan vänd mot Bergkällavägen.
Utöver detta kan det i bygglovsskedet komma att krävas att plank eller
annan avskärmning uppförs mot bostäder och grönområden.
Anbudsinbjudan
2015-03-16
Dnr. 2015/0007 STBN-2
Sidan 4 av 6
Kostnader
För marköverlåtelsen tar Sollentuna kommun inte ut några ytterligare
kostnader utöver överenskommen köpeskilling. Handpenning om 10 % av
den totala köpesumman ska betalas vid kontraktsskrivning.
Fastighetsbildning för att bilda nya fastigheter av markområdena ansöks om
och bekostas av Sollentuna kommun. Erforderlig ledningsrätt kommer att
ansökas och bekostas av Sollentuna kommun.
Kostnader för bygglov, anslutningsavgifter etc. tillkommer.
Alternativa upplåtelseformer
Sollentuna kommun är öppen för att sälja markområdena, alternativt upplåta
dem med tomträtt eller nyttjanderätt. I anbudet ska anges vilken
upplåtelseform som önskas (köpa marken, få tomträtt eller få nyttjanderätt).
Kommunen avgör om önskad upplåtelseform är lämplig eller inte i varje
enskilt fall.
Anbud
Anbudet ska innehålla:
1. Vilket markområde som avses.
2. Vilken typ och hur stora byggnader som behövs för verksamheten,
angivet i markyta och byggnadernas höjd.
3. Kortfattad beskrivning av verksamheten inklusive information om
eventuell miljöpåverkan som verksamheten ger.
4. Total köpeskilling för markområdet alternativt årlig avgift.
5. Giltigt registreringsbevis för företaget.
6. (Frivilligt) Hur anbudsgivaren fick information om denna
anbudsinbjudan.
Anbudshandlingar enligt ovan ska lämnas in i anonymt kuvert, ej e-post,
märkt med
”Anbud Markanvisning Bredden, dnr 2015/0007”
Anbudshandlingar ska ha inkommit till Sollentuna kommun senast 2015-0430, till adress:
Sollentuna kommun
Kommunledningskontoret
191 86 SOLLENTUNA
Anbudet ska vara bindande till 2015-10-31.
Anbudsinbjudan
2015-03-16
Dnr. 2015/0007 STBN-2
Sidan 5 av 6
Ersättning för framtagande av anbud med tillhörande underlag utgår inte.
Sollentuna kommun ska ges rätt att utan ersättning till upphovsman eller
anbudsgivare ställa ut och/eller publicera förslagen samt mångfaldiga
inlämnade handlingar i den utsträckning det krävs för behandling inom
kommunen. De inlämnade anbuden kommer att bli allmänna, offentliga
handlingar efter det att utvärdering skett.
Innan beslut om tilldelning sker har Sollentuna kommun rätt att ta upp
förhandling med en eller flera anbudsgivare.
Tidplan
Avsikten är att hanteringen av markanvisningen ska följa nedanstående
tidplan om inget oförutsett händer.
Sista datum för inlämning av anbud
2015-04-30
Utvärdering av anbud
maj 2015
Avtal tas fram mellan kommunen och
dem som lagt de vinnande anbuden
maj/juni 2015
Beslut i behöriga politiska organ
september 2015
Meddelande om vinnande anbud
oktober 2015
Bedömning
Vinnare av markanvisningen är den som lämnar det högsta priset per
kvadratmeter markyta för respektive markområde. Priset ska anges i
svenska kronor antingen som köpesumma för området, alternativt som årlig
avgift om det är tomträtt eller nyttjanderätt som önskas. För att kunna
jämföra de olika anbuden kommer anbud med årlig avgift räknas om till
köpesumma utifrån att avgiften ska motsvara en ränta på 3,25 % av en
köpesumma.
Sollentuna kommun förbehåller sig fri prövningsrätt av anbuden samt rätten
att förkasta samtliga inkomna anbud. I bedömningen kommer även vägas in
hur väl verksamheten speglar behovet i kommunen samt hur anbudsgivaren
presterat tidigare i kommunen. Till grund för bedömningen av behovet i
kommunen ligger bland annat de inkomna anbuden och hur de fördelas på
olika verksamheter. Sollentuna kommun förbehåller sig rätten att därutöver
bedöma om verksamheten ej är lämplig inom markområdena.
Utvärderingen kommer göras av exploateringsingenjör Johan Buhre och
exploateringschef Andreas Hellström, för senare ställningstagande i
stadsbyggnadsnämnden och eventuellt kommunstyrelsen.
Bedömning om verksamheten stämmer överens med ändamålet i
detaljplanen görs i samråd med representant för planenheten respektive
miljö- och byggnadskontoret.
Anbudsinbjudan
2015-03-16
Dnr. 2015/0007 STBN-2
Sidan 6 av 6
Frågor
Eventuella frågor kan lämnas skriftligen senast den 23 april 2015 via e-post
med texten "Markanvisning Bredden" i ämnesraden, till Johan Buhre:
[email protected]
Inkomna frågor och kommunens svar publiceras på Sollentuna kommuns
websida.
Bilagor
1.
Skalenlig karta över markområde A-C samt va-ledningar
2.
Plankarta för detaljplan för område söder om Breddens
industriområde, Rotebro
3.
Plan- och genomförandebeskrivning för detaljplan för område
söder om Breddens industriområde, Rotebro