1(3)
Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.
Kursplan
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Kemi, avancerad nivå, Fördjupad biokemi med bioinformatik
och funktionsgenomik, 15 högskolepoäng
Chemistry, Advanced Biochemistry with Bioinformatics and Functional
Genomics, Second Level, 15 Credits
Kurskod:
KE4002
Utbildningsområde:
Huvudområde:
Kemi
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Avancerad nivå
2006-11-27
Vårterminen 2008
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Naturvetenskapliga
området
15
Kemi
A1N
2007-09-24
Institutionsstyrelse
Mål
Mål för utbildning på avancerad nivå
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i
förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på
självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.
(1 kap. 9 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall den studerande:
- ha fördjupade teoretiska kunskaper inom modern strukturbiokemi och molekylärbiologi.
- ha förmågan att genom självständigt laborativt arbete verifiera teoretiska kunskaper.
- ha kunskap att använda internetbaserade resurser för sekvensanalys och strukturmodellering.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande:
- kunna självständigt bearbeta och tolka egenproducerade experimentella data.
- kunna kommunicera resultat i form av muntlig och skriftlig framställning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs har den studerande:
- utvecklat en förståelse för planering och upplägg av experimentell verksamhet.
- utvecklat förmågan att värdera och kritisera såväl mätdata som teoretiska tolkningar.
- förmåga att kunna söka och värdera relevant vetenskaplig information inom området.
2(3)
Kursens huvudsakliga innehåll
Metoder för skapande av rekombinanta DNA-molekyler. Analys av klonade gener, studier av viktiga
biologiska processer med hjälp av rekombinant DNA. Överuttryck och rening av proteiner för
struktur- och funktions-studier. Rekombinant DNA och evolution. Bioteknologiska och medicinska
tillämpningar av rekombinant DNA-teknik.
Proteiners struktur och funktion; strukturbestämning (röntgenkristallografi) och
strukturförutsägelser. Riktad mutagenes för funktionsstudier; protein engineering.
Bioinformatik och DNA-sekvensanalys: metoder, resurser, begränsningar.
Biokemisk metodik: kombination av rekombinant DNA-teknik och molekylärbiologiska
analysmetoder, exempel från aktuell forskning.
Studieformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar, datorövningar och laborationsprojekt.
Laborationer och datorövningar är obligatoriska.
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Examination, 15 högskolepoäng. (Provkod: 0100)
Skriftlig tentamen. För godkänd kurs krävs också att samtliga övningar och laborationer
genomförts, samt att inlämningsuppgifter och laborationsredovisning i form av skriftlig och muntlig
vetenskaplig rapport ska vara godkända.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Betyg
Om inte annat är föreskrivet i kursplanen ska, enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen [HF], betyg
sättas på en genomgången kurs. Betyget skall bestämmas av en av högskolan särskilt utsedd
lärare (examinator).
Som betyg ska, enligt 6 kap. 19 § [HF], användas något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl
godkänd, om inte högskolan föreskriver annat betygssystem.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Examination
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
Särskild behörighet och andra villkor
Kemi C, Biokemins grunder, 15 högskolepoäng.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
För övningar och laborationsprojektet tillämpas endast betygsskalan underkänd och godkänd.
Enligt rektorsbeslut 54/95 har avsteg medgivits från den tregradiga betygsskalan.
3(3)
Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Bränden, Carl and Tooze, John (Senaste upplagan)
Introduction to Protein Structure
Garland Publishing
Rhodes, Gale (Senaste upplagan)
Crystallography Made Crystal Clear
Academic Press
Watson, James D et al. (Senaste upplagan)
Recombinant DNA
Scientific American Books
Referenslitteratur
Drenth, Jan (1999)
Principles of Protein X-ray Crystallography
Springer Advanced Texts in Chemistry, ISBN/ISSN: 0-387-98587-5
Fersht, Alan (1999)
Structure and Mechanism in Protein Science
W.H. Freeman, ISBN/ISSN: 0-7167-3268-8
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Laborationskompendium och utdelat material tillkommer.