SMED-projektet –
Vad hände?
Hur följer Naturvårdsverket upp
statistiken idag?
Åsa Stenmarck – IVL Svenska Miljöinstitutet
1
2
51 (20 FA ) avfallsslag från 20 sektorer
51 (20 FA) avfallsslag – 5 behandlingsmetoder
3
3 gamla projekt
SUM
Administrativt system för avfallsstatistik
ARAP - FAR
4
Mål med ARAP - FAR
  System för att fånga dataflöden för farligt avfall
  Billigt
  Användbar för
–  nationell avfallsstatistik (internationell rapportering,
miljömålsuppföljning)
–  regional avfallsstatistik (för bl.a. avfallsplanering)
–  tillsyn
5
Resultat ARAP - FAR
  Transportdokument från transportör
  Anteckningar
  Mottagarnas sammanställning av transportdokument
6
Vad händer nu?
7
Viktiga frågor
  Ansvarsfördelning, dataflöden och arbetsflöden för
att samla in och sammanställa informationen
  Säkerhets- och sekretessfrågor
  Ekonomiska konsekvenser för uppgiftslämnare och
för staten
  Juridiska konsekvenser
8
Kontakt
Kontakt:
  Åsa Stenmarck
  Tel: + 46 8 598 563 66
  E-mail: [email protected]