Labmedicin
Klinisk mikrobiologi
CRYPTOSPORIDIUM SPP
INDIKATION/ MEDICINSK BAKGRUND
Hos immunkompetenta individer orsakar Cryptosporidium en självläkande sjukdom med
vattentunn diarré, vanligtvis utan blod. Inkubationstiden är 2 till 20 dagar och i
sjukdomsbilden kan även kräkning, viktminskning, magkramp, muskelvärk och feber ingå. I
genomsnitt varar symtomen i ett par veckor. Cryptosporidium är också en vanlig orsak till
diarré hos små barn i utvecklingsländer, ofta associerad med malnutrition. Hos aidspatienter
kan Cryptosporidium orsaka en allvarlig koleralik sjukdom som kräver intravenös rehydrering.
Patienter med låga CD4 tal riskerar att utveckla kronisk kryptosporidios. Även respiratorisk
kryptosporidios samt kolecystit och pankreatit associerad med Cryptosporidium har beskrivits
hos aidspatienter. Asymtomatiska och lindriga fall av kryptosporidios finns beskrivna i alla
patientgrupper.
Cryptosporidium är en intracellulär protozo som sedan den under 80-talet blev känd som
humanpatogen hos immunsuprimerade AIDS-patienter beskrivits i samband med turistdiarré,
vattenburna utbrott och utbrott på daghem etc. Den orsakar diarré hos kalvar, och finns hos
flera olika djurarter. Ett flertal olika arter av Cryptosporidium finns beskrivna varav främst två,
Cryptosporidium hominis och Cryptosporidium parvum, är förknippade med infektion hos
människa. C. hominis infekterar så gott som uteslutande människor medan C. parvum kan
infektera de flesta däggdjur. En tredje art, Cryptosporidium meleagridis, har på senare år
diagnostiserats framför allt hos resenärer som varit i Asien. Även andra arter kan infektera
människa. Människor och djur blir smittade via intag av infektiösa oocystor, som i tunntarmen
frigör sporozoitformen, som invaderar enterocyterna längs tarmväggen. Parasiten etablerar
snabbt en intracellulär nisch som är unik för Cryptosporidium, och utsöndrar både
tunnväggiga oocystor, som kan leda till autoinfektion, och tjockväggiga oocystor. Dessa är
mycket motståndskraftiga mot olika desinfektionsmedel och kan överleva i klorerat
dricksvatten. De vanligaste smittvägarna är via kontakt med infekterade djur, vanligen kalvar
eller lamm, person till person smitta eller via infekterat vatten eller föda. Cryptosporidium
förekommer globalt, men är vanligast i områden med dålig omgivningshygien.
METOD/ANALYSPRINCIP
Mikroskopi
Mikroskopisk påvisning av oocystor i faeces efter metanolfixering. Modifierad Ziehl-Neelsenfärgning för påvisande av Cryptosporidium och Cyclospora, som är syrafasta. Eftersom
intermittent utsöndring förekommer, och symptomdebuten kan föregå cystutsöndring,
rekommenderas upprepade (3-4) prover tagna med intervaller på 1-2 dygn. Vid kraftig diarré
och negativa fynd bör ny provtagning göras efter att diarrén har upphört. Diagnostiken
baseras på morfologi och positivt fynd är diagnostiskt.
Dokumentförvaltare: Sara Karlsson Söbirk
2015-03-17
Labmedicin
Klinisk mikrobiologi
Tarmprotozoer, DNA-påvisning
En kvalitativ realtids-PCR. Vid detektion av C. parvum/C. hominis amplifieras ett fragment av
genen som kodar för ett DNA-J-like protein. För visualisering av produkter används MGBoch Taqman-prober där C. parvum/ C. hominis analyseras i duplex.
Inhibitionskontrollen, Escherichia coli, körs i eget rör och förväntas förekomma i varje prov.
SVAR/TOLKNING
Mikroskopi i faeces
Prov besvaras 1-4 vardagar efter det att provet anlänt till laboratoriet.
Positivt svar
Förekomst av
 Cryptosporidium species
 Cyclospora cayetanensis
 Isospora species
 Oocystor
Negativt svar
 Ingen förekomst av Cryptosporidium
 Ingen förekomst av Cyclospora
 Ingen förekomst av Isospora
 Ingen förekomst av Oocystor
Tarmprotozoer, DNA-påvisning



++ Påvisat ++
EJ påvisat
Ej bedömbart
REFERENSER
Referensmetodikportalen, Parasitologisk diagnostik (webbsida 2015-02-16)
http://referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se
Smittskyddsblad (webbsida 2014-02-16)
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Smittskydd-Skane-samlingsnod/Valkommen-till-SmittskyddSkane/VardgivareSamarbetspartners/Sjukdomar1/
Dokumentförvaltare: Sara Karlsson Söbirk
2015-03-17