Salbutamol Arrow nebuliser solution PL

Läkemedelsverket 2015-02-12
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Salbutamol Arrow 1 mg/ml lösning för nebulisator
Salbutamol Arrow 2 mg/ml lösning för nebulisator
(Salbutamol)
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,
även om de uppvisar symtom som liknar dina.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte
nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Salbutamol Arrow är och vad det används för
2.
Innan du tar Salbutamol Arrow
3.
Hur du tar Salbutamol Arrow
4.
Eventuella biverkningar
5. Hur Salbutamol Arrow ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1 VAD SALBUTAMOL ARROW ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Salbutamol tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkodilatorer som hjälper till att
öppna luftvägarna i lungorna så att du kan andas lättare.
Salbutamol Arrow gör det lättare att andas för patienter med långvariga andningsbesvär.
Det används också för att behandla svåra astmaanfall.
Salbutamol som finns i Salbutamol Arrow kan också vara godkänd för att behandla andra
sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsooch sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2 INNAN DU TAR SALBUTAMOL ARROW
Ta inte Salbutamol Arrow
 Om du är allergisk (överkänslig) mot salbutamol
 Om du är allergisk mot något av övriga innehållsämnen (se avsnitt 6 Övriga
upplysningar)
Vissa typer av salbutamol används för att kontrollera för tidig förlossning. Salbutamol
Arrow lösning för nebulisator ska inte användas för detta syfte
Var särskilt försiktig med Salbutamol Arrow
Tala med läkaren om något av följande gäller dig:
Läkemedelsverket 2015-02-12








om du har diabetes
om du har en hjärtsjukdom eller nyligen har haft en hjärtinfarkt
om du har högt blodtryck
om du har en överaktiv sköldkörtel
om du tidigare har haft en hjärtsjukdom, oregelbundna hjärtslag/hjärtrytm inklusive
en mycket snabb puls eller kärlkramp (angina)
om du har ett aneurysm (en utvidgning av en blodkärlsvägg)
om du har glaukom (ökat tryck i ögonen)
om du har fått veta att du har feokromocytom (tumör i binjuren). Det är en sällsynt
tumör som producerar kemikalier som kan leda till rastlöshet, högt blodtryck och
snabbare hjärtslag.
Intag av andra läkemedel
Tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel eftersom de kan påverka
Salbutamol Arrow:
 steroider inklusive prednisolon
 läkemedel som kallas xantiner, t.ex. teofyllin
 läkemedel som kallas betablockare, eftersom de kan minska effekten av ditt
läkemedel
 diuretika (kallas vanligtvis ”vätskedrivande tabletter”, inklusive icke-kaliumsparande
diuretika som furosemid och indapamid)
 digoxin, som används för att behandla hjärtsvikt
 tricykliska antidepressiva (mot depression)
 ipratropiumbromid (mot astma)
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel,
även receptfria sådana.
Graviditet och amning
Om du är gravid, tror du är gravid eller ammar ska du inte ta Salbutamol Arrow om inte
din säger åt dig att göra det.
Om du blir gravid när du tar detta läkemedel ska du omedelbart informera läkaren.
Körförmåga och användning av maskiner
Salbutamol Arrow har inga kända effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner.
3 HUR DU TAR SALBUTAMOL ARROW
Ta alltid Salbutamol Arrow enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller
apotekspersonal om du är osäker.
Läkaren kan be dig använda nebulisatorn regelbundet varje dag eller bara om du har
väsande och pipande andning eller är andfådd. Låt det gå 3–6 timmar mellan doserna. Du
ska alltid följa läkarens anvisningar.
Läkemedelsverket 2015-02-12
Vuxna och barn 12 år eller äldre
 Den vanliga startdosen är 2,5 mg upp till 4 gånger dagligen. Läkaren kan öka
detta till 5 mg upp till 4 gånger dagligen.
Barn 4 år till 11 år
 Den vanliga dosen är 2,5 mg till 5 mg upp till 4 gånger dagligen.
Andra läkemedelsformer kan passa bättre till barn yngre än 4 år. Vid behandling av barn
under 18 månader kan man inte alltid förvänta sig tillräcklig effekt. Tala med barnets
läkare för mer information.
Allmänna anvisningar:
Du ska använda läkemedlet med en nebulisator. Den “ånga” som bildas inhaleras därefter
genom en ansiktsmask eller ett munstycke. Låt inte lösningen eller den ånga som bildas
av nebulisatorn komma i ögonen.
Bruksanvisning:
1. Förbered nebulisatorn enligt tillverkarens bruksanvisning och/eller de
doseringsanvisningar du har fått av läkaren.
2. Ta ut en remsa med endosbehållare från foliekuvertet. Ta bort en eller två
endosbehållare (beroende på din dos) [Figur 1] och lägg tillbaka resten i foliekuvertet och
lägg tillbaka kuvertet i kartongen. Använd aldrig en endosbehållare som är öppnad eller
om lösningen är missfärgad.
3. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av toppen. [Figur 2]
(Figur 1)
(Figur 2)
4. Tryck ut innehållet i endosbehållaren i nebulisatorns dosbehållare, om du inte fått
andra anvisningar av läkaren.
5. Kasta den tomma endosbehållaren.
Läkemedelsverket 2015-02-12
6. Om läkaren har sagt att du ska späda lösningen, ska du BARA göra det med steril
0,9 % koksaltlösning. Använd den mängd läkaren har anvisat.
7. Vrid på nebulisatorn och andas in “ångan” lugnt och med djupa andetag med hjälp av
en ansiktsmask eller ett munstycke. Om du använder en ansiktsmask ska du kontrollera
att den sitter ordentligt. Skydda ögonen från den ånga som bildas eftersom den kan leda
till smärta eller obehag om den kommer in i ögonen. Detta är särskilt viktigt om du har
glaukom.
8. Hur lång tid det tar innan läkemedlet omvandlas till ånga beror på vilken typ av
utrustning du använder. Behandlingen är avslutad när det inte längre kommer någon fin
ånga från masken eller munstycket.
9. Du måste rengöra nebulisatorn, ansiktsmasken och/eller munstycket i varmt tvålvatten
och skölja dem noggrant efter varje användning.
Hos de flesta personer börjar Salbutamol Arrow att lindra den väsande och pipande
andningen och åtstramningen i bröstet inom cirka 5 minuter och effekterna bör hålla i sig
i cirka 4–6 timmar. När du har använt nebulisatorn några gånger vet du hur länge effekten
normalt håller i sig.
Kontakta omedelbart läkare om:
 Du inte får lindring av den aktuella dosen eller du måste ta fler inhalationer.
 Din andning inte förbättras eller försämras
 Du känner åtstramning i bröstet
Detta är tecken på att din sjukdom inte är under kontroll och att du kan behöva en
annan eller ytterligare behandling.
Läkaren kan också ordinera en annan typ av lösning för nebulisatorn som du ska
använda samtidigt som det här läkemedlet. Följ läkarens anvisningar om hur du använder
nebulisatorn på rätt sätt. Fråga läkaren om du är tveksam.
Om du har tagit för stor mängd av Salbutamol Arrow kan du känna dig sjuk och
övertrött, skakig, yr, ha bröstsmärta och känna att ditt hjärta slår snabbare än vanligt.
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av
misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning
av risken samt rådgivning.
Du ska inte köra bil om du känner dig skakig. Ta med dig den här bipacksedeln eller en
endosbehållare så att sjukhuset vet vad du har tagit.
Om du har glömt att ta Salbutamol Arrow, ta nästa dos när det är dags för den eller
innan du får väsande och pipande andning. Ta inte dubbel dos för att kompensera för
glömd dos.
Om du slutar att använda Salbutamol Arrow kan detta göra din sjukdom värre. Sluta
inte ta detta läkemedel om inte läkaren har sagt att du ska gör det.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel ska du kontakta läkare eller
apotekspersonal.
Läkemedelsverket 2015-02-12
4 EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Salbutamol Arrow orsaka biverkningar men alla användare
behöver inte få dem.
Alla läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner, även om allvarliga allergiska
reaktioner är mycket sällsynta. Tala omedelbart om för läkaren om du plötsligt får
väsande och pipande andning, andningsbesvär, svullnad av ögonlock, ansikte,
läppar eller svalg, utslag eller klåda, speciellt om hela kroppen påverkas.
I sällsynta fall kan inhalerade läkemedel som salbutamol leda till akut pipande och
väsande andning och/eller andfåddhet. Sluta omedelbart ta detta läkemedel om det
inträffar och sök läkare.
Följande biverkningar har också rapporterats:
Vanliga biverkningar (drabbar sannolikt färre än 1 person av 10):
rastlöshet, tremor (skakningar), illamående, smakförändringar (dålig, obehaglig eller
ovanlig smak), svettning, yrsel, utslag, nässelfeber, klåda, hudrodnad, huvudvärk,
irritation i mun och svalg, brännande känsla på tungan.
Sällsynta biverkningar (drabbar sannolikt färre än 1 person av 1 000):
hyperaktivt beteende, medvetenhet om hjärtslagen, ökat antal hjärtslag, oregelbunden
hjärtrytm eller bröstsmärta, muskelkramp, ökat blodflöde eller smärta i armar och ben.
Ibland kan detta läkemedel leda till lägre nivåer av kalium i blodet som kan göra att du
känner dig allmänt sjuk och övertrött. Du kan också uppleva att du behöver kissa ofta.
Om du märker någon av dessa biverkningar, tala med läkaren som kan se till att du får
lämna ett blodprov.
Mycket sällsynta biverkningar (drabbar sannolikt färre än 1 person av 10 000): mycket
lättretlig, sömnstörningar, hallucinationer, hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, ögon
och svalg, svimningskänsla och kollaps.
En del personer kan ibland drabbas av bröstsmärta (på grund av hjärtproblem som t.ex.
kärlkramp), även om det inte är känt exakt hur ofta det inträffar. Tala om för
läkare/barnmorska om du drabbas av dessa symtom vid behandling med salbutamol, men
sluta inte använda läkemedlet om du inte fått information om att du ska göra det.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller
även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera
biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:
www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka
informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket 2015-02-12
5 HUR SALBUTAMOL ARROW SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. och på endosbehållaren
efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månaden.
Öppna ett foliekuvert i taget och använd alla 10 endosbehållare innan du öppnar nästa
kuvert. Sätt alltid tillbaka foliekuvertet i kartongen efter användning. När du öppnar ett
foliekuvert ska du notera öppningsdatum och lägga till 6 månader till detta datum, som
är ”utgångsdatum”. Oanvända endosbehållare som finns kvar i foliekuvertet
efter ”utgångsdatum” ska inte användas utan lämnas in på apoteket.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen
hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda
miljön.
6 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
 Den aktiva substansen är salbutamol 1 mg/ml eller 2 mg/ml (som salbutamolsulfat).
 Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor och svavelsyra.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Salbutamol Arrow är en klar, färglös till ljusgul lösning i en genomskinlig endosbehållare
i plast.
Salbutamol Arrow är förpackade i kartonger med 20 eller 60 endosbehållare i remsor om
10 st i ett foliekuvert. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att
marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning:
Arrow Generics Limited
Whiddon Valley, Barnstaple, Devon,
EX32 8NS
Storbritannien
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för
innehavaren av godkännandet för försäljning:
Arrow Läkemedel AB
Box 17202
104 62 Stockholm
Tel. 08-660 57 98
Läkemedelsverket 2015-02-12
e-post: [email protected]
Tillverkare:
Laboratoire Unither
Espace lndustriel Nord
151 rue André Durouchez- CS 28028
80084 AMIENS CEDEX 2
Frankrike
Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-02-12