Temadagar, v 6, on-to 6-7 febr 2013, SP10C, D och G
ETIK: lagen och moralen
Stagneliusskolan/Samhällsarbetslaget, Kalmar
Onsdag
Kl 9.45
Introduktion i aulan
Kl 9.50
När upphör vårt moraliska engagemang? Richard Ohlsson
Kl 10.20
Samtal klassvis: SP10C/A9, SP10D/A2, SP10G/C3
Olika schemafria lärare närvarar
Rast
Kl 11.00
Återsamling i aulan
Lagstifta om civilkurage!?
En tidigare utdelad tidningsartikel diskuteras.
Paneldebatt
Kl 11.45 – 12.20
Lunch
Kl 12.25
Finns det någon universell moral?
På mentorstiden, 13.05 är det ett program för ÅK 2:s elever i aulan
Rast
Kl 13.15
Samtal klassvis: SP10C/A6, SP10D/C2, SP10G/B4
I/ Varje klass presenterar en lista över handlingar som inte är
förhandlingsbara utan fel för alla individer, i alla tider
och på alla platser. Motivera svaren.
II/ Ventilera (eventuella) aha-upplevelser som flashade till när
ni såg programmet. Berätta för de andra klasserna om dessa nya
insikter samt varför ni tror att ni tidigare tänkt som ni gjorde.
Kan klassen enas om några gemensamma aha-upplevelser?
Rast
Kl 14.00
Återsamling i aulan
Immanuel Kant (1724–1804) var regeletiker. I några så kallade
kategoriska imperativ formulerade han etiska rättesnören som alla
människor ska/bör följa. Om vi i dessa imperativ ser lagar som alla
håller sig till skulle världen bli mycket bättre att leva i.
Naturligtvis har Kants regler kritiserats. Men många tycker att det
känns intuitivt rätt att (försöka) följa reglerna.
Låt oss stanna till inför det andra kategoriska imperativet:
Handla så att du aldrig behandlar mänskligheten (någon individ) i
(vare sig) din egen (eller någon annan) person bara som ett medel
utan alltid tillika som ett ändamål (något som har ett värde i sig
utan andra förtjänster eller sådant du i något avseende drar nytta
av).
Några exempel (redovisas i aulan)
Skriv en kommentar enligt anvisningar. Stöd dig på Kants
imperativ. Eller motsätt dig den moraliska regeln. (Ett tredje
förhållningssätt?). Lämnas in anonymt.
Kl 15.15
Avslutning
Torsdag
Kl 9.45
Respons på kommentarerna. Alternativa tolkningar av Kants
kategoriska imperativ betraktat i vår tid med de angivna exemplen
redovisas. Eventuell frågestund.
Kl 10.00
Film: The Reader
Kl 12.15
Lunch
Kl 13.05/10
Samtal över följande (och andra frågor) klassvis: SP10C/A1,
SP10D/B6, SP10G/A7
•
•
•
•
•
•
•
Vad innebar begreppet ”plikt” för Hanna Schmidt?
Tror du att hon tyckte att hon och de andra i hennes situation handlade fel även om
lagen inte dömde dem?
Vad anser du om Hanna Schmidts val att söka arbete som lägervakt?
Kan vi som lever i en annan tid och i ett annat land förstå den för tiden rådande
situationen? Kan vi i vår tid döma dem i deras tid?
Varför berättade Hanna Schmidt inte sanningen? Att hon faktiskt var och är
analfabet?
Varför lägger de andra skyldiga över skulden på Hanna Schmidt?
Michael Bergs professor påstår med viss bekymrad min att samhället styrs av
lagarna. En av Michaels studiekamrater påstår att lagen är ”trångsynt”/begränsande.
Professorn håller med. Vad innebär påståendet tror ni?
•
•
•
Michael är den enda som vet att Hanna varit delaktig men inte kan vara skyldig till
just det hon anklagas för. Diskutera hans handlingar och val under rättegången.
Andra halvan av filmen ägnar Michael åt att försöka gottgöra det han tycker att han
har gjort fel. Går det att reparera handlingar i efterhand?
Övriga infallsvinklar och frågor som är intressanta att ventilera?
Kl 14.00
Rast
Kl 14.15
Återsamling i aulan
Varje klass väljer att sammanfatta och redovisa resonemangen
över två av frågorna ovan!
Det innebär att klassen ska kunna välja bland fler än två av
frågorna.
Kl 15.15
Avslutning